Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

20 rader
343 B

CFLAGS = -Wall -Wextra -Werror -pedantic-errors -std=c99 -g
CPPFLAGS = -D_POSIX_C_SOURCE=200809L
CC = gcc
LDLIBS = -lm
.PHONY: all clean clean-all
all: main
main: main.o benchmark-data.o
benchmark-data.o: benchmark-data.c benchmark-data.h
main.o: main.c benchmark-data.h
clean:
-@rm main.o benchmark-data.o
clean-all: clean
-@rm main