Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

20 lines
343 B

CFLAGS = -Wall -Wextra -Werror -pedantic-errors -std=c99 -g
CPPFLAGS = -D_POSIX_C_SOURCE=200809L
CC = gcc
LDLIBS = -lm
.PHONY: all clean clean-all
all: main
main: main.o benchmark-data.o
benchmark-data.o: benchmark-data.c benchmark-data.h
main.o: main.c benchmark-data.h
clean:
-@rm main.o benchmark-data.o
clean-all: clean
-@rm main