You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3102 lines
122 KiB

<TS language="pl" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Kliknij prawy przycisk myszy, aby edytować adres lub etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Utwórz nowy adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Skopiuj aktualnie wybrany adres do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>Z&amp;amknij</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Usuń zaznaczony adres z listy</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Eksportuj dane z aktywnej karty do pliku</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Wybierz adres, na który chcesz wysłać monety</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Wybierz adres, na który chcesz otrzymać monety</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>W&amp;ybierz</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adresy wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Adresy odbioru</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Tutaj znajdują się adresy Bitcoin na które wysyłasz płatności. Zawsze sprawdzaj ilość i adres odbiorcy przed wysyłką monet.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>To są twoje adresy Bitcoin do odbierania płatności. Zaleca się używanie nowych adresów odbiorczych dla każdej transakcji.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopiuj &amp;Etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edytuj</translation>
</message>
<message>
<source>Export Address List</source>
<translation>Eksportuj listę adresów</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Plik *.CSV (dane rozdzielane przecinkami)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Eksportowanie nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas próby zapisu listy adresów do %1. Proszę spróbować ponownie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Okienko Hasła</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Wpisz hasło</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nowe hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Powtórz nowe hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Wprowadź nowe hasło do portfela.&lt;br/&gt;Proszę używać hasła złożonego z &lt;b&gt;10 lub więcej losowych znaków&lt;/b&gt; albo &lt;b&gt;8 lub więcej słów.&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Zaszyfruj portfel</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ta operacja wymaga hasła do portfela aby odblokować portfel.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Odblokuj portfel</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Ta operacja wymaga hasła portfela, aby go odszyfrować.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Odszyfruj portfel</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Zmień hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Podaj stare i nowe hasło do portfela.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potwierdź szyfrowanie portfela</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Portfel zaszyfrowany</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Szyfrowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Podane hasła nie są takie same.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Odblokowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Wprowadzone hasło do odszyfrowania portfela jest niepoprawne.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Odszyfrowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Hasło do portfela zostało pomyślnie zmienione.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Ostrzeżenie: Caps Lock jest włączony!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP / maska podsieci</translation>
</message>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Blokada do</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Podpisz wiado&amp;mość...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchronizacja z siecią...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>P&amp;odsumowanie</translation>
</message>
<message>
<source>Node</source>
<translation>Węzeł</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Pokazuje ogólny widok portfela</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakcje</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Przeglądaj historię transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Zakończ</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Zamknij program</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;O %1</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Pokaż informacje o %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Pokazuje informacje o Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opcje...</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Zmień opcje konfiguracji dla %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Zaszyfruj Portf&amp;el</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>Wykonaj kopię zapasową...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Zmień hasło...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>Adresy wysyłania...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>Adresy odbioru...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Otwórz URI...</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Ponowne indeksowanie bloków na dysku...</translation>
</message>
<message>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Wyślij monety na adres bitcoinowy</translation>
</message>
<message>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Zapasowy portfel w innej lokalizacji</translation>
</message>
<message>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Zmień hasło użyte do szyfrowania portfela</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Okno debugowania</translation>
</message>
<message>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Otwórz konsolę debugowania i diagnostyki</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Zweryfikuj wiadomość...</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Portfel</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Send</source>
<translation>Wyślij</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>Odbie&amp;rz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Pokaż / Ukryj</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Pokazuje lub ukrywa główne okno</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Szyfruj klucze prywatne, które są w twoim portfelu</translation>
</message>
<message>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Podpisz wiadomości swoim adresem aby udowodnić jego posiadanie</translation>
</message>
<message>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Zweryfikuj wiadomość, aby upewnić się, że została podpisana podanym adresem bitcoinowym.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>P&amp;referencje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Pomo&amp;c</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Pasek zakładek</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Żądaj płatności (generuje kod QR oraz bitcoinowe URI)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Pokaż listę adresów i etykiet użytych do wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Pokaż listę adresów i etykiet użytych do odbierania</translation>
</message>
<message>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Otwórz URI bitcoin: lub żądanie zapłaty</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>&amp;Opcje linii komend</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>Indeksowanie bloków na dysku...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>Przetwarzanie blocks on disk...</translation>
</message>
<message>
<source>No block source available...</source>
<translation>Brak dostępnych źródeł bloków...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
<translation><numerusform>Przetworzono %n bloków historii transakcji.</numerusform><numerusform>Przetworzono %n bloków historii transakcji.</numerusform><numerusform>Przetworzono %n bloków historii transakcji.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 za</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Ostatni otrzymany blok został wygenerowany %1 temu.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Transakcje po tym momencie nie będą jeszcze widoczne.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<source>Up to date</source>
<translation>Aktualny</translation>
</message>
<message>
<source>Show the %1 help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation>Pokaż pomoc %1 aby zobaczyć listę wszystkich opcji lnii poleceń.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 klient</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Trwa synchronizacja…</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Data: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Kwota: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Typ: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Etykieta: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Adres: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Transakcja wysłana</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Transakcja przychodząca</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portfel jest &lt;b&gt;zaszyfrowany&lt;/b&gt; i obecnie &lt;b&gt;odblokowany&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portfel jest &lt;b&gt;zaszyfrowany&lt;/b&gt; i obecnie &lt;b&gt;zablokowany&lt;/b&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Wybór monet</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Ilość:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtów:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Kwota:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Opłata:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Pył:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Po opłacie:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Reszta:</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>Zaznacz/Odznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Tree mode</source>
<translation>Widok drzewa</translation>
</message>
<message>
<source>List mode</source>
<translation>Widok listy</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Otrzymano z opisem</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Otrzymano z adresem</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmations</source>
<translation>Potwierdzenia</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potwierdzony</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopiuj etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Skopiuj ID transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Zablokuj niewydane</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Odblokuj niewydane</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Skopiuj ilość</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Skopiuj prowizję</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Skopiuj ilość po opłacie</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Skopiuj ilość bajtów</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopiuj pył</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Skopiuj resztę</translation>
</message>
<message>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 zablokowane)</translation>
</message>
<message>
<source>yes</source>
<translation>tak</translation>
</message>
<message>
<source>no</source>
<translation>nie</translation>
</message>
<message>
<source>This label turns red if any recipient receives an amount smaller than the current dust threshold.</source>
<translation>Ta etykieta staje się czerwona jeżeli którykolwiek odbiorca otrzymuje kwotę mniejszą niż obecny próg pyłu.</translation>
</message>
<message>
<source>Can vary +/- %1 satoshi(s) per input.</source>
<translation>Waha się +/- %1 satoshi na wejście.</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>reszta z %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<source>(change)</source>
<translation>(reszta)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>Edit Address</source>
<translation>Zmień adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Etykieta skojarzona z tym wpisem na liście adresów</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Ten adres jest skojarzony z wpisem na liście adresów. Może być zmodyfikowany jedynie dla adresów wysyłających.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nowy adres odbiorczy</translation>
</message>
<message>
<source>New sending address</source>
<translation>Nowy adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Zmień adres odbioru</translation>
</message>
<message>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Zmień adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Nie można było odblokować portfela.</translation>
</message>
<message>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Generowanie nowego klucza nie powiodło się.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Będzie utworzony nowy folder danych.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Katalog już istnieje. Dodaj %1 jeśli masz zamiar utworzyć tutaj nowy katalog.</translation>
</message>
<message>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Ścieżka już istnieje i nie jest katalogiem.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Nie można było tutaj utworzyć folderu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>version</source>
<translation>wersja</translation>
</message>
<message>
<source>(%1-bit)</source>
<translation>(%1-bit)</translation>
</message>
<message>
<source>About %1</source>
<translation>Informacje o %1</translation>
</message>
<message>
<source>Command-line options</source>
<translation>Opcje konsoli</translation>
</message>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Użycie:</translation>
</message>
<message>
<source>command-line options</source>
<translation>opcje konsoli</translation>
</message>
<message>
<source>UI Options:</source>
<translation>Opcje interfejsu</translation>
</message>
<message>
<source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
<translation>Katalog danych używany podczas uruchamiania programu (domyślny: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set language, for example "de_DE" (default: system locale)</source>
<translation>Wybierz język, na przykład «de_DE» (domyślnie: język systemowy)</translation>
</message>
<message>
<source>Start minimized</source>
<translation>Uruchom zminimalizowany</translation>
</message>
<message>
<source>Set SSL root certificates for payment request (default: -system-)</source>
<translation>Ustaw certyfikaty główne SSL dla żądań płatności (domyślnie: -system-)</translation>
</message>
<message>
<source>Show splash screen on startup (default: %u)</source>
<translation>Wyświetl okno powitalne podczas uruchamiania (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all settings changed in the GUI</source>
<translation>Zresetuj wszystkie ustawienia zmienione w GUI</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<source>Welcome</source>
<translation>Witaj</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to %1.</source>
<translation>Witaj w %1.</translation>
</message>
<message>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where %1 will store its data.</source>
<translation>Ponieważ jest to pierwsze uruchomienie programu, możesz wybrać gdzie %1 będzie przechowywał swoje dane.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %2GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>%1 pobierze i będzie przechowywał kopię łańcucha bloków Bitcoin. W wybranym katalogu zostanie zapisanych %2GB danych, a z czasem ta ilość będzie rosła. Portfel będzie przechowywany w tym samym katalogu.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Użyj domyślnego folderu danych</translation>
</message>
<message>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Użyj wybranego folderu dla danych</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Specified data directory "%1" cannot be created.</source>
<translation>Błąd: podany folder danych «%1» nie mógł zostać utworzony.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n GB of free space available</source>
<translation><numerusform>%n GB dostępnego wolnego miejsca</numerusform><numerusform>%n GB dostępnego wolnego miejsca</numerusform><numerusform>%n GB dostępnego wolnego miejsca</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>(of %n GB needed)</source>
<translation><numerusform>(z %n GB potrzebnych)</numerusform><numerusform>(z %n GB potrzebnych)</numerusform><numerusform>(z %n GB potrzebnych)</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ModalOverlay</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Number of blocks left</source>
<translation>Pozostało bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown...</source>
<translation>Nienznane...</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Czas ostatniego bloku</translation>
</message>
<message>
<source>Progress</source>
<translation>Postęp</translation>
</message>
<message>
<source>Progress increase per hour</source>
<translation>Przyrost postępu na godzinę</translation>
</message>
<message>
<source>calculating...</source>
<translation>obliczanie...</translation>
</message>
<message>
<source>Estimated time left until synced</source>
<translation>Przewidywany czas zakończenia synchronizacji</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Ukryj</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown. Syncing Headers (%1)...</source>
<translation>Nieznane. Synchronizowanie nagłówków (%1)...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<source>Open URI</source>
<translation>Otwórz URI</translation>
</message>
<message>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Otwórz żądanie zapłaty z URI lub pliku</translation>
</message>
<message>
<source>URI:</source>
<translation>URI:</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file</source>
<translation>Otwórz żądanie zapłaty z pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation>Wybierz plik żądania zapłaty do otwarcia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Main</source>
<translation>Główne</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically start %1 after logging in to the system.</source>
<translation>Automatycznie uruchom %1 po zalogowaniu do systemu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Start %1 on system login</source>
<translation>Uruchamiaj %1 wraz z zalogowaniem do &amp;systemu</translation>
</message>
<message>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation>Wielkość bufora bazy &amp;danych</translation>
</message>
<message>
<source>MB</source>
<translation>MB</translation>
</message>
<message>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation>Liczba wątków &amp;weryfikacji skryptu</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside</source>
<translation>Akceptuj połączenia z zewnątrz</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incoming connections</source>
<translation>Zezwól na połączenia przychodzące</translation>
</message>
<message>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation>Adres IP serwera proxy (np. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Minimalizuje zamiast zakończyć działanie programu przy zamykaniu okna. Kiedy ta opcja jest włączona, program zakończy działanie po wybieraniu Zamknij w menu.</translation>
</message>
<message>
<source>Third party URLs (e.g. a block explorer) that appear in the transactions tab as context menu items. %s in the URL is replaced by transaction hash. Multiple URLs are separated by vertical bar |.</source>
<translation>Zewnętrzne URL podglądu transakcji (np. eksplorator bloków), które będą wyświetlały się w menu kontekstowym, w zakładce transakcji. %s będzie zamieniany w adresie na hash transakcji. Oddziel wiele adresów pionową kreską |.</translation>
</message>
<message>
<source>Third party transaction URLs</source>
<translation>Zewnętrzny URL podglądu transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation>Aktywne opcje linii komend, które nadpisują powyższe opcje:</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Przywróć wszystkie domyślne ustawienia klienta.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>Z&amp;resetuj ustawienia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Sieć</translation>
</message>
<message>
<source>(0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free)</source>
<translation>(0 = automatycznie, &lt;0 = zostaw tyle wolnych rdzeni)</translation>
</message>
<message>
<source>W&amp;allet</source>
<translation>Portfel</translation>
</message>
<message>
<source>Expert</source>
<translation>Ekspert</translation>
</message>
<message>
<source>Enable coin &amp;control features</source>
<translation>Włącz funk&amp;cje kontoli monet</translation>
</message>
<message>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation>Jeżeli wyłączysz możliwość wydania niezatwierdzonej wydanej reszty, reszta z transakcji nie będzie mogła zostać wykorzystana, dopóki ta transakcja nie będzie miała przynajmniej jednego potwierdzenia. To także ma wpływ na obliczanie Twojego salda.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Spend unconfirmed change</source>
<translation>Wydaj niepotwierdzoną re&amp;sztę</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Automatycznie otwiera port klienta Bitcoin na routerze. Ta opcja dzieła tylko jeśli twój router wspiera UPnP i jest ono włączone.</translation>
</message>
<message>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Mapuj port używając &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Połącz się z siecią Bitcoin poprzez proxy SOCKS5.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Connect through SOCKS5 proxy (default proxy):</source>
<translation>Połącz przez proxy SO&amp;CKS5 (domyślne proxy):</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>&amp;IP proxy: </translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Port proxy (np. 9050)</translation>
</message>
<message>
<source>Used for reaching peers via:</source>
<translation>Użyto do połączenia z peerami przy pomocy:</translation>
</message>
<message>
<source>Shows, if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
<translation>Pokazuje, czy wspierane domyślnie proxy SOCKS5 jest używane do łączenia się z peerami w tej sieci</translation>
</message>
<message>
<source>IPv4</source>
<translation>IPv4</translation>
</message>
<message>
<source>IPv6</source>
<translation>IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Tor</source>
<translation>Tor</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a separate SOCKS5 proxy for Tor hidden services.</source>
<translation>Połącz się z siecią Bitcoin przy pomocy oddzielnego SOCKS5 proxy dla sieci TOR</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
<translation>Użyj oddzielnego proxy SOCKS5 aby osiągnąć węzły w ukrytych usługach Tor:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>Ukryj ikonę z zasobnika systemowego.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide tray icon</source>
<translation>Ukryj ikonę zasobnika</translation>
</message>
<message>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Pokazuj tylko ikonę przy zegarku po zminimalizowaniu okna.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimalizuj do zasobnika systemowego zamiast do paska zadań</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>M&amp;inimalizuj przy zamknięciu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Wyświetlanie</translation>
</message>
<message>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>Język &amp;użytkownika:</translation>
</message>
<message>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting %1.</source>
<translation>Można tu ustawić język interfejsu uzytkownika. Ustawienie przyniesie skutek po ponownym uruchomieniu %1.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>&amp;Jednostka pokazywana przy kwocie:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Wybierz podział jednostki pokazywany w interfejsie oraz podczas wysyłania monet</translation>
</message>
<message>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Wybierz pokazywanie lub nie funkcji kontroli monet.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>default</source>
<translation>domyślny</translation>
</message>
<message>
<source>none</source>
<translation>żaden</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Potwierdź reset ustawień</translation>
</message>
<message>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>Wymagany restart programu, aby uaktywnić zmiany.</translation>
</message>
<message>
<source>Client will be shut down. Do you want to proceed?</source>
<translation>Program zostanie wyłączony. Czy chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation>Ta zmiana może wymagać ponownego uruchomienia klienta.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Adres podanego proxy jest nieprawidłowy</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Wyświetlana informacja może być nieaktualna. Twój portfel synchronizuje się automatycznie z siecią bitcoin, zaraz po tym jak uzyskano połączenie, ale proces ten nie został jeszcze ukończony.</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only:</source>
<translation>Tylko podglądaj:</translation>
</message>
<message>
<source>Available:</source>
<translation>Dostępne:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Twoje obecne saldo</translation>
</message>
<message>
<source>Pending:</source>
<translation>W toku:</translation>
</message>
<message>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Suma transakcji, które nie zostały jeszcze potwierdzone, a które nie zostały wliczone do twojego obecnego salda</translation>
</message>
<message>
<source>Immature:</source>
<translation>Niedojrzały: </translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Balans wydobytych monet, które jeszcze nie dojrzały</translation>
</message>
<message>
<source>Balances</source>
<translation>Salda</translation>
</message>
<message>
<source>Total:</source>
<translation>Ogółem:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Twoje obecne saldo</translation>
</message>
<message>
<source>Your current balance in watch-only addresses</source>
<translation>Twoje obecne saldo na podglądanym adresie </translation>
</message>
<message>
<source>Spendable:</source>
<translation>Możliwe do wydania:</translation>
</message>
<message>
<source>Recent transactions</source>
<translation>Ostatnie transakcje</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed transactions to watch-only addresses</source>
<translation>Niepotwierdzone transakcje na podglądanych adresach</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance in watch-only addresses that has not yet matured</source>
<translation>Wykopane monety na podglądanych adresach które jeszcze nie dojrzały</translation>
</message>
<message>
<source>Current total balance in watch-only addresses</source>
<translation>Łączna kwota na podglądanych adresach</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<source>Payment request error</source>
<translation>Błąd żądania płatności</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Nie można uruchomić protokołu bitcoin: kliknij-by-zapłacić</translation>
</message>
<message>
<source>URI handling</source>
<translation>Obsługa URI</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>Żądanie płatności upłynęło.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request is not initialized.</source>
<translation>Żądanie płatności nie jest zainicjowane.</translation>
</message>
<message>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation>Niezweryfikowane żądania płatności do własnych skryptów płatności są niewspierane.</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment request.</source>
<translation>Nieprawidłowe żądanie płatności</translation>
</message>
<message>
<source>Refund from %1</source>
<translation>Zwrot z %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request cannot be parsed!</source>
<translation>Żądanie płatności nie może zostać przetworzone.</translation>
</message>
<message>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Błędna odpowiedź z serwera %1</translation>
</message>
<message>
<source>Network request error</source>
<translation>Błąd żądania sieci</translation>
</message>
<message>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Płatność potwierdzona</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PeerTableModel</name>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>Aplikacja kliencka</translation>
</message>
<message>
<source>Node/Service</source>
<translation>Węzeł/Usługi</translation>
</message>
<message>
<source>NodeId</source>
<translation>Identyfikator węzła</translation>
</message>
<message>
<source>Ping</source>
<translation>Ping</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. %1)</source>
<translation>Wprowadź adres bitcoinowy (np. %1)</translation>
</message>
<message>
<source>%1 d</source>
<translation>%1 d</translation>
</message>
<message>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 h</translation>
</message>
<message>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<source>%1 s</source>
<translation>%1 s</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Żaden</translation>
</message>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>NIEDOSTĘPNE</translation>
</message>
<message>
<source>%1 ms</source>
<translation>%1 ms</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n second(s)</source>
<translation><numerusform>%n sekunda</numerusform><numerusform>%n sekund</numerusform><numerusform>%n sekund</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n minute(s)</source>
<translation><numerusform>%n minuta</numerusform><numerusform>%n minut</numerusform><numerusform>%n minut</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 and %2</source>
<translation>%1 i %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject::QObject</name>
<message>
<source>Error: %1</source>
<translation>Błąd: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Zapisz obraz...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>&amp;Kopiuj obraz</translation>
</message>
<message>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Zapisz Kod QR</translation>
</message>
<message>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>Obraz PNG (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>NIEDOSTĘPNE</translation>
</message>
<message>
<source>Client version</source>
<translation>Wersja klienta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informacje</translation>
</message>
<message>
<source>Debug window</source>
<translation>Okno debugowania</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Ogólne</translation>
</message>
<message>
<source>Using BerkeleyDB version</source>
<translation>Używana wersja BerkeleyDB </translation>
</message>
<message>
<source>Datadir</source>
<translation>Katalog danych</translation>
</message>
<message>
<source>Startup time</source>
<translation>Czas uruchomienia</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation>Sieć</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>Number of connections</source>
<translation>Liczba połączeń</translation>
</message>
<message>
<source>Block chain</source>
<translation>Łańcuch bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Aktualna liczba bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Memory Pool</source>
<translation>Memory Pool (obszar pamięci)</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of transactions</source>
<translation>Obecna liczba transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>Memory usage</source>
<translation>Zużycie pamięci</translation>
</message>
<message>
<source>Received</source>
<translation>Otrzymane</translation>
</message>
<message>
<source>Sent</source>
<translation>Wysłane</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Peers</source>
<translation>&amp;Węzły</translation>
</message>
<message>
<source>Banned peers</source>
<translation>Blokowane węzły</translation>
</message>
<message>
<source>Select a peer to view detailed information.</source>
<translation>Wybierz węzeł żeby zobaczyć szczegóły.</translation>
</message>
<message>
<source>Whitelisted</source>
<translation>Biała lista</translation>
</message>
<message>
<source>Direction</source>
<translation>Kierunek</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
<translation>Wersja</translation>
</message>
<message>
<source>Starting Block</source>
<translation>Blok startowy</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Headers</source>
<translation>Zsynchronizowane nagłówki</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Blocks</source>
<translation>Zsynchronizowane bloki</translation>
</message>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>Aplikacja kliencka</translation>
</message>
<message>
<source>Open the %1 debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Otwórz plik dziennika debugowania %1 z obecnego katalogu z danymi. Może to potrwać kilka sekund przy większych plikach.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrease font size</source>
<translation>Zmniejsz rozmiar czcionki</translation>
</message>
<message>
<source>Increase font size</source>
<translation>Zwiększ rozmiar czcionki</translation>
</message>
<message>
<source>Services</source>
<translation>Usługi</translation>
</message>
<message>
<source>Ban Score</source>
<translation>Punkty karne</translation>
</message>
<message>
<source>Connection Time</source>
<translation>Czas połączenia</translation>
</message>
<message>
<source>Last Send</source>
<translation>Ostatnio wysłano</translation>
</message>
<message>
<source>Last Receive</source>
<translation>Ostatnio odebrano</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Time</source>
<translation>Czas odpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<source>The duration of a currently outstanding ping.</source>
<translation>Czas trwania nadmiarowego pingu</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Wait</source>
<translation>Czas odpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<source>Min Ping</source>
<translation>Minimalny czas odpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<source>Time Offset</source>
<translation>Przesunięcie czasu</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Czas ostatniego bloku</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otwórz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konsola</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>$Ruch sieci</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>&amp;Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<source>Totals</source>
<translation>Kwota ogólna</translation>
</message>
<message>
<source>In:</source>
<translation>Wejście:</translation>
</message>
<message>
<source>Out:</source>
<translation>Wyjście:</translation>
</message>
<message>
<source>Debug log file</source>
<translation>Plik logowania debugowania</translation>
</message>
<message>
<source>Clear console</source>
<translation>Wyczyść konsolę</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;hour</source>
<translation>1 &amp;godzina</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;day</source>
<translation>1 &amp;dzień</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;week</source>
<translation>1 &amp;tydzień</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;year</source>
<translation>1 &amp;rok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Disconnect</source>
<translation>&amp;Rozłącz</translation>
</message>
<message>
<source>Ban for</source>
<translation>Zbanuj na</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unban</source>
<translation>&amp;Odblokuj</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to the %1 RPC console.</source>
<translation>Witaj w konsoli %1 RPC.</translation>
</message>
<message>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Użyj strzałek do przewijania historii i &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; aby wyczyścić ekran</translation>
</message>
<message>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Wpisz &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; aby uzyskać listę dostępnych komend</translation>
</message>
<message>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 KB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<source>(node id: %1)</source>
<translation>(id węzła: %1)</translation>
</message>
<message>
<source>via %1</source>
<translation>przez %1</translation>
</message>
<message>
<source>never</source>
<translation>nigdy</translation>
</message>
<message>
<source>Inbound</source>
<translation>Wejściowy</translation>
</message>
<message>
<source>Outbound</source>
<translation>Wyjściowy</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Tak</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Nie</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>&amp;Ilość:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etykieta:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp;Wiadomość:</translation>
</message>
<message>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Użyj jednego z poprzednio użytych adresów odbiorczych. Podczas ponownego używania adresów występują problemy z bezpieczeństwem i prywatnością. Nie korzystaj z tej opcji, chyba że odtwarzasz żądanie płatności wykonane już wcześniej.</translation>
</message>
<message>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>U&amp;żyj ponownie istniejącego adresu odbiorczego (niepolecane)</translation>
</message>
<message>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation>Opcjonalna wiadomość do dołączenia do żądania płatności, która będzie wyświetlana, gdy żądanie zostanie otwarte. Uwaga: wiadomość ta nie zostanie wysłana wraz z płatnością w sieci Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation>Opcjonalna etykieta do skojarzenia z nowym adresem odbiorczym.</translation>
</message>
<message>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Użyj tego formularza do zażądania płatności. Wszystkie pola są &lt;b&gt;opcjonalne&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation>Opcjonalna kwota by zażądać. Zostaw puste lub zero by nie zażądać konkretnej kwoty.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Wyczyść wszystkie pola formularza.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear</source>
<translation>Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Żądanie historii płatności</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Żądaj płatności</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Pokaż wybrane żądanie (robi to samo co dwukrotne kliknięcie pozycji)</translation>
</message>
<message>
<source>Show</source>
<translation>Pokaż</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation>Usuń zaznaczone z listy</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<source>Copy URI</source>
<translation>Kopiuj URI:</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopiuj etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy message</source>
<translation>Kopiuj wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<source>QR Code</source>
<translation>Kod QR</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>Kopiuj &amp;URI</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>Kopiuj &amp;adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Zapisz obraz...</translation>
</message>
<message>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>Zażądaj płatności do %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment information</source>
<translation>Informacje o płatności</translation>
</message>
<message>
<source>URI</source>
<translation>URI</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Wiadomość</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
<message>
<source>(no message)</source>
<translation>(brak wiadomości)</translation>
</message>
<message>
<source>Requested</source>
<translation>Zażądano</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Wyślij monety</translation>
</message>
<message>
<source>Coin Control Features</source>
<translation>Funkcje kontroli monet</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs...</source>
<translation>Wejścia...</translation>
</message>
<message>
<source>automatically selected</source>
<translation>zaznaczone automatycznie</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Niewystarczające środki!</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Ilość:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtów:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Kwota:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Opłata:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Po opłacie:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Reszta:</translation>
</message>
<message>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation>Kiedy ta opcja jest wybrana, to jeżeli adres reszty jest pusty lub nieprawidłowy, to reszta będzie wysyłana na nowo wygenerowany adres, </translation>
</message>
<message>
<source>Custom change address</source>
<translation>Niestandardowe zmiany adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction Fee:</source>
<translation>Opłata transakcyjna:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose...</source>
<translation>Wybierz...</translation>
</message>
<message>
<source>collapse fee-settings</source>
<translation>zwiń opcje opłaty</translation>
</message>
<message>
<source>per kilobyte</source>
<translation>za kilobajt</translation>
</message>
<message>
<source>If the custom fee is set to 1000 satoshis and the transaction is only 250 bytes, then "per kilobyte" only pays 250 satoshis in fee, while "total at least" pays 1000 satoshis. For transactions bigger than a kilobyte both pay by kilobyte.</source>
<translation>Jeżeli własna opłata zostanie ustawiona na 1000 satoshi, a transakcja będzie miała tylko 250 bajtów, to "za kilobajt" płaci tylko 250 satoshi, podczas gdy, "razem przynajmniej" płaci 1000 satoshi. Przy transakcjach większych niż kilobajt, w obu przypadkach płaci za każdy kilobajt.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Ukryj</translation>
</message>
<message>
<source>total at least</source>
<translation>razem przynajmniej</translation>
</message>
<message>
<source>Paying only the minimum fee is just fine as long as there is less transaction volume than space in the blocks. But be aware that this can end up in a never confirming transaction once there is more demand for bitcoin transactions than the network can process.</source>
<translation>Zapłacenie tylko minimalnej opłaty jest nadal wystarczające, dopóki jest mniejszy wolumen transakcji niż miejsca w blokach. Należy jednak mieć świadomość, że może skończyć się to niezatwierdzeniem nigdy transakcji, gdy jest większe zapotrzebowanie na transakcje bitcoina niż sieć może przetworzyć.</translation>
</message>
<message>
<source>(read the tooltip)</source>
<translation>(przeczytaj podpowiedź)</translation>
</message>
<message>
<source>Recommended:</source>
<translation>Zalecane:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Własna:</translation>
</message>
<message>
<source>(Smart fee not initialized yet. This usually takes a few blocks...)</source>
<translation>(Sprytne opłaty nie są jeszcze zainicjowane. Trwa to zwykle kilka bloków...)</translation>
</message>
<message>
<source>normal</source>
<translation>normalnie</translation>
</message>
<message>
<source>fast</source>
<translation>szybko</translation>
</message>
<message>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Wyślij do wielu odbiorców na raz</translation>
</message>
<message>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Dodaj Odbio&amp;rcę</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Wyczyść wszystkie pola formularza.</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Pył:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmation time target:</source>
<translation>Docelowy czas potwierdzenia:</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Wyczyść &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Balance:</source>
<translation>Saldo:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Potwierdź akcję wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;end</source>
<translation>Wy&amp;syłka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Skopiuj ilość</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Skopiuj prowizję</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Skopiuj ilość po opłacie</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Skopiuj ilość bajtów</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopiuj pył</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Skopiuj resztę</translation>
</message>
<message>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 do %2</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>Żądanie płatności upłynęło.</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Su&amp;ma:</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Zapłać &amp;dla:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etykieta:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Wybierz wcześniej użyty adres</translation>
</message>
<message>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>To jest standardowa płatność</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to send the payment to</source>
<translation>Adres Bitcoin gdzie wysłać płatność</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Wklej adres ze schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Remove this entry</source>
<translation>Usuń ten wpis</translation>
</message>
<message>
<source>The fee will be deducted from the amount being sent. The recipient will receive less bitcoins than you enter in the amount field. If multiple recipients are selected, the fee is split equally.</source>
<translation>Opłata zostanie odjęta od kwoty wysyłane.Odbiorca otrzyma mniej niż bitcoins wpisz w polu kwoty. Jeśli wybrano kilku odbiorców, opłata jest podzielona równo.</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;ubtract fee from amount</source>
<translation>Odejmij od wysokości opłaty</translation>
</message>
<message>
<source>Message:</source>
<translation>Wiadomość:</translation>
</message>
<message>
<source>This is an unauthenticated payment request.</source>
<translation>To żądanie zapłaty nie zostało zweryfikowane.</translation>
</message>
<message>
<source>This is an authenticated payment request.</source>
<translation>To żądanie zapłaty jest zweryfikowane.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Wprowadź etykietę dla tego adresu by dodać go do listy użytych adresów</translation>
</message>
<message>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation>Wiadomość, która została dołączona do URI bitcoin:, która będzie przechowywana wraz z transakcją w celach informacyjnych. Uwaga: Ta wiadomość nie będzie rozsyłana w sieci Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<source>Pay To:</source>
<translation>Wpłać do:</translation>
</message>
<message>
<source>Memo:</source>
<translation>Notatka:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendConfirmationDialog</name>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<source>%1 is shutting down...</source>
<translation>%1 się zamyka...</translation>
</message>
<message>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>Nie wyłączaj komputera dopóki to okno nie zniknie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Podpisy - Podpisz / zweryfikuj wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Podpi&amp;sz Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>You can sign messages/agreements with your addresses to prove you can receive bitcoins sent to them. Be careful not to sign anything vague or random, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Możesz podpisywać wiadomości swoimi adresami aby udowodnić, że jesteś ich właścicielem. Uważaj, aby nie podpisywać niczego co wzbudza Twoje podejrzenia, ponieważ ktoś może stosować phishing próbując nakłonić Cię do ich podpisania. Akceptuj i podpisuj tylko w pełni zrozumiałe komunikaty i wiadomości.</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to sign the message with</source>
<translation>Adres Bitcoin, za pomocą którego podpisać wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Wybierz wcześniej użyty adres</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Wklej adres ze schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Tutaj wprowadź wiadomość, którą chcesz podpisać</translation>
</message>
<message>
<source>Signature</source>
<translation>Podpis</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Kopiuje aktualny podpis do schowka systemowego</translation>
</message>
<message>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Podpisz wiadomość aby dowieść, że ten adres jest twój</translation>
</message>
<message>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Podpisz Wiado&amp;mość</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Zresetuj wszystkie pola podpisanej wiadomości</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Wyczyść &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Zweryfikuj wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the receiver's address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack. Note that this only proves the signing party receives with the address, it cannot prove sendership of any transaction!</source>
<translation>Wpisz adres, wiadomość oraz sygnaturę (podpis) odbiorcy (upewnij się, że dokładnie skopiujesz wszystkie zakończenia linii, spacje, tabulacje itp.). Uważaj by nie dodać więcej do podpisu niż do samej podpisywanej wiadomości by uniknąć ataku man-in-the-middle.
Zwróć uwagę, że poprawnie zweryfikowana wiadomość potwierdza to, że nadawca posiada klucz do adresu, natomiast nie potwierdza to, że poprawne wysłanie jakiejkolwiek transakcji! </translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address the message was signed with</source>
<translation>Adres Bitcoin, którym została podpisana wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Zweryfikuj wiadomość, aby upewnić się, że została podpisana odpowiednim adresem Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>Zweryfikuj Wiado&amp;mość</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Resetuje wszystkie pola weryfikacji wiadomości</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<source>KB/s</source>
<translation>KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation>Źródło</translation>
</message>
<message>
<source>Generated</source>
<translation>Wygenerowano</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation>nieznane</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation>Do</translation>
</message>
<message>
<source>own address</source>
<translation>własny adres</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>tylko-obserwowany</translation>
</message>
<message>
<source>label</source>
<translation>etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Ten panel pokazuje szczegółowy opis transakcji</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Offline</source>
<translation>Offline</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Niepotwierdzone</translation>
</message>
<message>
<source>Abandoned</source>
<translation>Porzucone</translation>
</message>
<message>
<source>Conflicted</source>
<translation>Skonfliktowane</translation>
</message>
<message>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Wygenerowane ale nie zaakceptowane</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Wysłane do</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>tylko-obserwowany</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<source>All</source>
<translation>Wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Today</source>
<translation>Dzisiaj</translation>
</message>
<message>
<source>This week</source>
<translation>W tym tygodniu</translation>
</message>
<message>
<source>This month</source>
<translation>W tym miesiącu</translation>
</message>
<message>
<source>Last month</source>
<translation>W zeszłym miesiącu</translation>
</message>
<message>
<source>This year</source>
<translation>W tym roku</translation>
</message>
<message>
<source>Range...</source>
<translation>Zakres...</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Wysłane do</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopiuj etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Skopiuj ID transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Plik *.CSV (dane rozdzielane przecinkami)</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Eksportowanie nie powiodło się</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
<message>
<source>Unit to show amounts in. Click to select another unit.</source>
<translation>Jednostka w jakiej pokazywane są kwoty. Kliknij aby wybrać inną.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletFrame</name>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
</context>
<context>
<name>WalletView</name>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<source>Options:</source>
<translation>Opcje:</translation>
</message>
<message>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Wskaż folder danych</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation>Podłącz się do węzła aby otrzymać adresy peerów i rozłącz</translation>
</message>
<message>
<source>Specify your own public address</source>
<translation>Podaj swój publiczny adres</translation>
</message>
<message>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Akceptuj linię poleceń oraz polecenia JSON-RPC</translation>
</message>
<message>
<source>If &lt;category&gt; is not supplied or if &lt;category&gt; = 1, output all debugging information.</source>
<translation>Jeżeli &lt;category&gt; nie zostanie określona lub &lt;category&gt; = 1, wyświetl wszystkie informacje debugowania.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune configured below the minimum of %d MiB. Please use a higher number.</source>
<translation>Przycinanie skonfigurowano poniżej minimalnych %d MiB. Proszę użyć wyższej liczby.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune: last wallet synchronisation goes beyond pruned data. You need to -reindex (download the whole blockchain again in case of pruned node)</source>
<translation>Prune: ostatnia synchronizacja portfela jest za danymi. Muszisz -reindexować (pobrać cały ciąg bloków ponownie w przypadku przyciętego węzła)</translation>
</message>
<message>
<source>Rescans are not possible in pruned mode. You will need to use -reindex which will download the whole blockchain again.</source>
<translation>Ponowne skanowanie nie jest możliwe w trybie przycinania. Będzie trzeba użyć -reindex, co pobierze ponownie cały łańcuch bloków.</translation>
</message>
<message>
<source>Error: A fatal internal error occurred, see debug.log for details</source>
<translation>Błąd: Wystąpił fatalny błąd wewnętrzny, sprawdź szczegóły w debug.log</translation>
</message>
<message>
<source>Fee (in %s/kB) to add to transactions you send (default: %s)</source>
<translation>Prowizja (w %s/kB) dodawana do wysyłanych transakcji (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Pruning blockstore...</source>
<translation>Przycinanie zapisu bloków...</translation>
</message>
<message>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Uruchom w tle jako daemon i przyjmuj polecenia</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to start HTTP server. See debug log for details.</source>
<translation>Uruchomienie serwera HTTP nie powiodło się. Zobacz dziennik debugowania, aby uzyskać więcej szczegółów.</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Rdzeń Bitcoina</translation>
</message>
<message>
<source>The %s developers</source>
<translation>Deweloperzy %s</translation>
</message>
<message>
<source>A fee rate (in %s/kB) that will be used when fee estimation has insufficient data (default: %s)</source>
<translation>Stawka prowizji (w %s/kB), która będzie użyta, gdy oszacowane dane o prowizjach nie będą wystarczające (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Accept relayed transactions received from whitelisted peers even when not relaying transactions (default: %d)</source>
<translation>Accept relayed transactions received from whitelisted peers even when not relaying transactions (default: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and always listen on it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Skojarz z podanym adresem i nasłuchuj na nim. Użyj formatu [host]:port dla IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. %s is probably already running.</source>
<translation>Nie można uzyskać blokady na katalogu z danymi %s. %s najprawdopodobniej jest już uruchomiony.</translation>
</message>
<message>
<source>Delete all wallet transactions and only recover those parts of the blockchain through -rescan on startup</source>
<translation>Usuwa wszystkie transakcje w portfelu i tylko odtwarza te części z łańcucha bloków poprzez -rescan przy starcie</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading %s! All keys read correctly, but transaction data or address book entries might be missing or incorrect.</source>
<translation>Błąd odczytu %s! Wszystkie klucze zostały odczytane poprawnie, ale może brakować danych transakcji lub wpisów w książce adresowej, lub mogą one być nieprawidłowe.</translation>
</message>
<message>
<source>Execute command when a wallet transaction changes (%s in cmd is replaced by TxID)</source>
<translation>Wykonaj polecenie, kiedy transakcja portfela ulegnie zmianie (%s w poleceniu zostanie zastąpione przez TxID)</translation>
</message>
<message>
<source>Please check that your computer's date and time are correct! If your clock is wrong, %s will not work properly.</source>
<translation>Proszę sprawdzić czy data i czas na Twoim komputerze są poprawne! Jeżeli ustawienia zegara będą złe, %s nie będzie działał prawidłowo.</translation>
</message>
<message>
<source>Set the number of script verification threads (%u to %d, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: %d)</source>
<translation>Ustaw liczbę wątków skryptu weryfikacyjnego (%u do %d, 0 = auto, &lt;0 = zostaw tyle rdzeni wolnych, domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Use UPnP to map the listening port (default: 1 when listening and no -proxy)</source>
<translation>Użyj UPnP do mapowania portu nasłuchu (domyślnie: 1 gdy nasłuchuje i brak -proxy)</translation>
</message>
<message>
<source>You need to rebuild the database using -reindex-chainstate to change -txindex</source>
<translation>Musisz przebudować bazę używając -reindex-chainstate aby zmienić -txindex</translation>
</message>
<message>
<source>%s corrupt, salvage failed</source>
<translation>%s uszkodzony, odtworzenie się nie powiodło</translation>
</message>
<message>
<source>-maxmempool must be at least %d MB</source>
<translation>-maxmempool musi być przynajmniej %d MB</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;category&gt; can be:</source>
<translation>&lt;category&gt; mogą być:</translation>
</message>
<message>
<source>Append comment to the user agent string</source>
<translation>Dodaj komentarz do pola user agent</translation>
</message>
<message>
<source>Attempt to recover private keys from a corrupt wallet on startup</source>
<translation>Próbuj odzyskać klucze prywatne z uszkodzonego portfela podczas uruchamiania.</translation>
</message>
<message>
<source>Block creation options:</source>
<translation>Opcje tworzenia bloku:</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot resolve -%s address: '%s'</source>
<translation>Nie można rozpoznać -%s adresu: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Connection options:</source>
<translation>Opcje połączenia:</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright (C) %i-%i</source>
<translation>Prawa autorskie (C) %i-%i</translation>
</message>
<message>
<source>Corrupted block database detected</source>
<translation>Wykryto uszkodzoną bazę bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Debugging/Testing options:</source>
<translation>Opcje debugowania/testowania:</translation>
</message>
<message>
<source>Do not load the wallet and disable wallet RPC calls</source>
<translation>Nie ładuj portfela i wyłącz wywołania RPC portfela</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to rebuild the block database now?</source>
<translation>Czy chcesz teraz przebudować bazę bloków?</translation>
</message>
<message>
<source>Enable publish hash block in &lt;address&gt;</source>
<translation>Włącz wyświetlanie hasha bloku w &lt;address&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Error initializing block database</source>
<translation>Błąd inicjowania bazy danych bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Error initializing wallet database environment %s!</source>
<translation>Błąd inicjowania środowiska bazy portfela %s!</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading %s</source>
<translation>Błąd ładowania %s</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading %s: Wallet corrupted</source>
<translation>Błąd ładowania %s: Uszkodzony portfel</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading %s: Wallet requires newer version of %s</source>
<translation>Błąd ładowania %s: Portfel wymaga nowszej wersji %s</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading block database</source>
<translation>Błąd ładowania bazy bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Error opening block database</source>
<translation>Błąd otwierania bazy bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Disk space is low!</source>
<translation>Błąd: Mało miejsca na dysku!</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to listen on any port. Use -listen=0 if you want this.</source>
<translation>Próba nasłuchiwania na jakimkolwiek porcie nie powiodła się. Użyj -listen=0 jeśli tego chcesz.</translation>
</message>
<message>
<source>Importing...</source>
<translation>Importowanie…</translation>
</message>
<message>
<source>Incorrect or no genesis block found. Wrong datadir for network?</source>
<translation>Nieprawidłowy lub brak bloku genezy. Błędny folder_danych dla sieci?</translation>
</message>
<message>
<source>Initialization sanity check failed. %s is shutting down.</source>
<translation>Wstępna kontrola poprawności nie powiodła się. %s wyłącza się.</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid -onion address: '%s'</source>
<translation>Nieprawidłowy adres -onion: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid amount for -%s=&lt;amount&gt;: '%s'</source>
<translation>Nieprawidłowa kwota dla -%s=&lt;amount&gt;: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid amount for -fallbackfee=&lt;amount&gt;: '%s'</source>
<translation>Nieprawidłowa kwota dla -fallbackfee=&lt;amount&gt;: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Keep the transaction memory pool below &lt;n&gt; megabytes (default: %u)</source>
<translation>Utrzymuj obszar pamięci dla transakcji poniżej &lt;n&gt; MB (default: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Loading banlist...</source>
<translation>Ładowanie listy zablokowanych...</translation>
</message>
<message>
<source>Location of the auth cookie (default: data dir)</source>
<translation>Lokalizacja autoryzacyjnego pliku cookie (domyślnie: ścieżka danych)</translation>
</message>
<message>
<source>Not enough file descriptors available.</source>
<translation>Brak wystarczającej liczby deskryptorów plików. </translation>
</message>
<message>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (ipv4, ipv6 or onion)</source>
<translation>Łącz z węzłami tylko w sieci &lt;net&gt; (ipv4, piv6 lub onion)</translation>
</message>
<message>
<source>Print this help message and exit</source>
<translation>Wyświetl ten tekst pomocy i wyjdź</translation>
</message>
<message>
<source>Print version and exit</source>
<translation>Wyświetl wersję i wyjdź</translation>
</message>
<message>
<source>Prune cannot be configured with a negative value.</source>
<translation>Przycinanie nie może być skonfigurowane z negatywną wartością.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune mode is incompatible with -txindex.</source>
<translation>Tryb ograniczony jest niekompatybilny z -txindex.</translation>
</message>
<message>
<source>Rebuild chain state and block index from the blk*.dat files on disk</source>
<translation>Odbuduj stan lańcucha i indeks bloków z obecnych na dysku plików blk*.dat</translation>
</message>
<message>
<source>Rebuild chain state from the currently indexed blocks</source>
<translation>Odbuduj stan łańcucha z aktualnie zindeksowanych bloków</translation>
</message>
<message>
<source>Set database cache size in megabytes (%d to %d, default: %d)</source>
<translation>Ustaw wielkość pamięci podręcznej w megabajtach (%d do %d, domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum block size in bytes (default: %d)</source>
<translation>Ustaw maksymalną wielkość bloku w bajtach (domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Specify wallet file (within data directory)</source>
<translation>Określ plik portfela (w obrębie folderu danych)</translation>
</message>
<message>
<source>The source code is available from %s.</source>
<translation>Kod źródłowy dostępny jest z %s.</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to bind to %s on this computer. %s is probably already running.</source>
<translation>Nie można przywiązać do %s na tym komputerze. %s prawdopodobnie jest już uruchomiony.</translation>
</message>
<message>
<source>Unsupported argument -benchmark ignored, use -debug=bench.</source>
<translation>Niewspierany argument -benchmark zignorowany, użyj -debug=bench.</translation>
</message>
<message>
<source>Unsupported argument -debugnet ignored, use -debug=net.</source>
<translation>Niewspierany argument -debugnet zignorowany, użyj -debug=net.</translation>
</message>
<message>
<source>Unsupported argument -tor found, use -onion.</source>
<translation>Znaleziono nieprawidłowy argument -tor, użyj -onion.</translation>
</message>
<message>
<source>Use UPnP to map the listening port (default: %u)</source>
<translation>Użyj UPnP do przekazania portu nasłuchu (domyślnie : %u)</translation>
</message>
<message>
<source>User Agent comment (%s) contains unsafe characters.</source>
<translation>Komentarz User Agent (%s) zawiera niebezpieczne znaki.</translation>
</message>
<message>
<source>Verifying blocks...</source>
<translation>Weryfikacja bloków...</translation>
</message>
<message>
<source>Verifying wallet...</source>
<translation>Weryfikacja portfela...</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet %s resides outside data directory %s</source>
<translation>Portfel %s znajduje się poza folderem danych %s</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet debugging/testing options:</source>
<translation>Opcje debugowania/testowania portfela:</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart %s to complete</source>
<translation>Portfel wymaga przepisania: zrestartuj %s aby ukończyć</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet options:</source>
<translation>Opcje portfela:</translation>
</message>
<message>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified source. Valid for &lt;ip&gt; are a single IP (e.g. 1.2.3.4), a network/netmask (e.g. 1.2.3.4/255.255.255.0) or a network/CIDR (e.g. 1.2.3.4/24). This option can be specified multiple times</source>
<translation>Pozwól na połączenia JSON-RPC z podanego źródła. Jako &lt;ip&gt; prawidłowe jest pojedyncze IP (np. 1.2.3.4), podsieć/maska (np. 1.2.3.4/255.255.255.0) lub sieć/CIDR (np. 1.2.3.4/24). Opcja ta może być użyta wiele razy.</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and whitelist peers connecting to it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Podepnij się do podanego adresu i dodawaj do białej listy węzły łączące się z nim. Użyj notacji [host]:port dla IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address to listen for JSON-RPC connections. Use [host]:port notation for IPv6. This option can be specified multiple times (default: bind to all interfaces)</source>
<translation>Powiąż się z podanym adresem, aby nasłuchiwać połączenia JSON-RPC. Użyj notacji [host]:port dla IPv6. Ta opcja może być określona kilka razy (domyślnie: powiąż ze wszystkimi interfejsami)</translation>
</message>
<message>
<source>Create new files with system default permissions, instead of umask 077 (only effective with disabled wallet functionality)</source>
<translation>Twórz nowe pliki z domyślnymi dla systemu uprawnieniami, zamiast umask 077 (skuteczne tylko przy wyłączonej funkcjonalności portfela)</translation>
</message>
<message>
<source>Discover own IP addresses (default: 1 when listening and no -externalip or -proxy)</source>
<translation>Odkryj własny adres IP (domyślnie: 1 kiedy w trybie nasłuchu i brak -externalip lub -proxy)</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Listening for incoming connections failed (listen returned error %s)</source>
<translation>Błąd: Nasłuchiwanie połączeń przychodzących nie powiodło się (nasłuch zwrócił błąd %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Execute command when a relevant alert is received or we see a really long fork (%s in cmd is replaced by message)</source>
<translation>Uruchom polecenie przy otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia lub gdy zobaczymy naprawdę długie rozgałęzienie (%s w poleceniu jest podstawiane za komunikat)</translation>
</message>
<message>
<source>If paytxfee is not set, include enough fee so transactions begin confirmation on average within n blocks (default: %u)</source>
<translation>Jeżeli nie ustawiono paytxfee, dołącz wystarczająca opłatę, aby transakcja mogła zostać zatwierdzona w ciągu średniej ilości n bloków (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid amount for -maxtxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (must be at least the minrelay fee of %s to prevent stuck transactions)</source>
<translation>Niewłaściwa ilość dla -maxtxfee=&lt;ilość&gt;: '%s' (musi wynosić przynajmniej minimalną wielkość %s aby zapobiec utknięciu transakcji)</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum size of data in data carrier transactions we relay and mine (default: %u)</source>
<translation>Maksymalny rozmiar danych w transakcji przekazującej dane które przekazujemy i wydobywamy (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum size of high-priority/low-fee transactions in bytes (default: %d)</source>
<translation>Ustaw maksymalny rozmiar transakcji o wysokim priorytecie/niskiej prowizji w bajtach (domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>The transaction amount is too small to send after the fee has been deducted</source>
<translation>Zbyt niska kwota transakcji do wysłania po odjęciu opłaty</translation>
</message>
<message>
<source>Whitelisted peers cannot be DoS banned and their transactions are always relayed, even if they are already in the mempool, useful e.g. for a gateway</source>
<translation>Węzły z białej listy nie mogą zostać zbanowane za ataki DoS, a ich transakcje będą zawsze przekazywane, nawet jeżeli będą znajdywać się już w pamięci, przydatne np. dla bramek płatniczych</translation>
</message>
<message>
<source>(default: %u)</source>
<translation>(domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Accept public REST requests (default: %u)</source>
<translation>Akceptuj publiczne żądania REST (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically create Tor hidden service (default: %d)</source>
<translation>Stwórz automatycznie ukrytą usługę Tora (domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Connect through SOCKS5 proxy</source>
<translation>Połącz przez SOCKS5 proxy</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading from database, shutting down.</source>
<translation>Błąd odczytu z bazy danych, wyłączam się.</translation>
</message>
<message>
<source>Imports blocks from external blk000??.dat file on startup</source>
<translation>Importuj bloki z zewnętrznego pliku blk000??.dat podczas uruchamiania programu</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (must be at least %s)</source>
<translation>Nieprawidłowa kwota dla -paytxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (musi być co najmniej %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid netmask specified in -whitelist: '%s'</source>
<translation>Nieprawidłowa maska sieci określona w -whitelist: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Keep at most &lt;n&gt; unconnectable transactions in memory (default: %u)</source>
<translation>Przechowuj w pamięci maksymalnie &lt;n&gt; transakcji nie możliwych do połączenia (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Need to specify a port with -whitebind: '%s'</source>
<translation>Musisz określić port z -whitebind: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Node relay options:</source>
<translation>Opcje przekaźnikowe węzła:</translation>
</message>
<message>
<source>RPC server options:</source>
<translation>Opcje serwera RPC:</translation>
</message>
<message>
<source>Reducing -maxconnections from %d to %d, because of system limitations.</source>
<translation>Zmniejszanie -maxconnections z %d do %d z powodu ograniczeń systemu.</translation>
</message>
<message>
<source>Rescan the block chain for missing wallet transactions on startup</source>
<translation>Przeskanuj podczas ładowania programu łańcuch bloków w poszukiwaniu zaginionych transakcji portfela</translation>
</message>
<message>
<source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
<translation>Wyślij informację/raport do konsoli zamiast do pliku debug.log.</translation>
</message>
<message>
<source>Send transactions as zero-fee transactions if possible (default: %u)</source>
<translation>Wyślij bez opłaty jeżeli to możliwe (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Show all debugging options (usage: --help -help-debug)</source>
<translation>Pokaż wszystkie opcje odpluskwiania (użycie: --help -help-debug)</translation>
</message>
<message>
<source>Shrink debug.log file on client startup (default: 1 when no -debug)</source>
<translation>Zmniejsz plik debug.log przy starcie programu (domyślnie: 1 jeśli nie użyto -debug)</translation>
</message>
<message>
<source>Signing transaction failed</source>
<translation>Podpisywanie transakcji nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>The transaction amount is too small to pay the fee</source>
<translation>Zbyt niska kwota transakcji by zapłacić opłatę</translation>
</message>
<message>
<source>This is experimental software.</source>
<translation>To oprogramowanie eksperymentalne.</translation>
</message>
<message>
<source>Tor control port password (default: empty)</source>
<translation>Hasło zabezpieczające portu kontrolnego Tora (domyślnie: puste)</translation>
</message>
<message>
<source>Tor control port to use if onion listening enabled (default: %s)</source>
<translation>Port kontrolny sieci Tor jeśli onion listening jest włączone (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction amount too small</source>
<translation>Zbyt niska kwota transakcji </translation>
</message>
<message>
<source>Transaction too large for fee policy</source>
<translation>Transakcja jest zbyt duża dla tej opłaty</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction too large</source>
<translation>Transakcja zbyt duża</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %s)</source>
<translation>Nie można przywiązać do %s na tym komputerze (bind zwrócił błąd %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Upgrade wallet to latest format on startup</source>
<translation>Zaktualizuj portfel do najnowszego formatu podczas ładowania programu</translation>
</message>
<message>
<source>Username for JSON-RPC connections</source>
<translation>Nazwa użytkownika dla połączeń JSON-RPC</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Zapping all transactions from wallet...</source>
<translation>Usuwam wszystkie transakcje z portfela...</translation>
</message>
<message>
<source>ZeroMQ notification options:</source>
<translation>Opcje powiadomień ZeroMQ:</translation>
</message>
<message>
<source>Password for JSON-RPC connections</source>
<translation>Hasło do połączeń JSON-RPC</translation>
</message>
<message>
<source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
<translation>Wykonaj polecenie kiedy najlepszy blok ulegnie zmianie (%s w komendzie zastanie zastąpione przez hash bloku)</translation>
</message>
<message>
<source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
<translation>Zezwól -addnode, -seednode i -connect na łączenie się z serwerem DNS</translation>
</message>
<message>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Wczytywanie adresów...</translation>
</message>
<message>
<source>(1 = keep tx meta data e.g. account owner and payment request information, 2 = drop tx meta data)</source>
<translation>(1 = zachowaj wysłane metadane np. właściciel konta i informacje o żądaniach płatności, 2 = porzuć wysłane metadane)</translation>
</message>
<message>
<source>-maxtxfee is set very high! Fees this large could be paid on a single transaction.</source>
<translation>-maxtxfee ma ustawioną badzo dużą wartość! Tak wysokie opłaty mogą być zapłacone w jednej transakcji.</translation>
</message>
<message>
<source>Do not keep transactions in the mempool longer than &lt;n&gt; hours (default: %u)</source>
<translation>Nie trzymaj w pamięci transakcji starszych niż &lt;n&gt; godz. (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Fees (in %s/kB) smaller than this are considered zero fee for transaction creation (default: %s)</source>
<translation>Opłaty (w %s/Kb) mniejsze niż ta będą traktowane jako bez opłaty przy tworzeniu transakcji (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>How thorough the block verification of -checkblocks is (0-4, default: %u)</source>
<translation>Jak dokładna jest weryfikacja bloków przy -checkblocks (0-4, domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Maintain a full transaction index, used by the getrawtransaction rpc call (default: %u)</source>
<translation>Utrzymuj pełny indeks transakcji, używany przy wywołaniu RPC getrawtransaction (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: %u)</source>
<translation>Czas w sekundach, przez jaki nietrzymające się zasad węzły nie będą mogły ponownie się podłączyć (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
<translation>Wypuść informacje debugowania (domyślnie: %u, podanie &lt;category&gt; jest opcjonalne)</translation>
</message>
<message>
<source>Support filtering of blocks and transaction with bloom filters (default: %u)</source>
<translation>Wspieraj filtrowanie bloków i transakcji używając Filtrów Blooma (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Total length of network version string (%i) exceeds maximum length (%i). Reduce the number or size of uacomments.</source>
<translation>Całkowita długość łańcucha wersji (%i) przekracza maksymalną dopuszczalną długość (%i). Zmniejsz ilość lub rozmiar parametru uacomment.</translation>
</message>
<message>
<source>Tries to keep outbound traffic under the given target (in MiB per 24h), 0 = no limit (default: %d)</source>
<translation>Próbuje utrzymać ruch wychodzący poniżej zadanego (w MiB na 24h), 0 = bez limitu (domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Unsupported argument -socks found. Setting SOCKS version isn't possible anymore, only SOCKS5 proxies are supported.</source>
<translation>Znaleziono niewspierany argument -socks. Wybieranie wersji SOCKS nie jest już możliwe, wsparcie programu obejmuje tylko proxy SOCKS5</translation>
</message>
<message>
<source>Unsupported argument -whitelistalwaysrelay ignored, use -whitelistrelay and/or -whitelistforcerelay.</source>
<translation>Niewspierany argument -whitelistalwaysrelay zignorowany, użyj -whitelistrelay i/lub -whitelistforcerelay.</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services (default: %s)</source>
<translation>Użyj oddzielnego prozy SOCKS5 aby osiągnąć węzły w ukrytych usługach Tor (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Wallet file corrupt, data salvaged! Original %s saved as %s in %s; if your balance or transactions are incorrect you should restore from a backup.</source>
<translation>Ostrzeżenie: Odtworzono dane z uszkodzonego pliku portfela! Oryginalny %s został zapisany jako %s w %s; jeśli twoje saldo lub transakcje są niepoprawne powinieneś odtworzyć kopię zapasową.</translation>
</message>
<message>
<source>%s is set very high!</source>
<translation>%s jest ustawione bardzo wysoko!</translation>
</message>
<message>
<source>(default: %s)</source>
<translation>(domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Always query for peer addresses via DNS lookup (default: %u)</source>
<translation>Zawsze wypytuj o adresy węzłów poprzez podejrzenie DNS (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>How many blocks to check at startup (default: %u, 0 = all)</source>
<translation>Ile bloków sprawdzić przy starcie (domyślnie: %u, 0 = wszystkie)</translation>
</message>
<message>
<source>Include IP addresses in debug output (default: %u)</source>
<translation>Dołącz adresy IP do logowania (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid -proxy address: '%s'</source>
<translation>Nieprawidłowy adres -proxy: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: %u or testnet: %u)</source>
<translation>Nasłuchuj połączeń JSON-RPC na &lt;port&gt; (domyślnie: %u lub testnet: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: %u or testnet: %u)</source>
<translation>Nasłuchuj połączeń na &lt;port&gt; (domyślnie: %u lub testnet: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: %u)</source>
<translation>Utrzymuj maksymalnie &lt;n&gt; połączeń z węzłami (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Make the wallet broadcast transactions</source>
<translation>Spraw by portfel dokonał transmisji transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: %u)</source>
<translation>Maksymalny bufor odbioru na połączenie, &lt;n&gt;*1000 bajtów (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: %u)</source>
<translation>Maksymalny bufor wysyłania na połączenie, &lt;n&gt;*1000 bajtów (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend debug output with timestamp (default: %u)</source>
<translation>Dołączaj znacznik czasu do logowania (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Relay and mine data carrier transactions (default: %u)</source>
<translation>Przekazuj i wydobywaj transakcje zawierające dane (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Relay non-P2SH multisig (default: %u)</source>
<translation>Przekazuj transakcje multisig inne niż P2SH (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: %u)</source>
<translation>Ustaw rozmiar puli kluczy na &lt;n&gt; (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set the number of threads to service RPC calls (default: %d)</source>
<translation>Ustaw liczbę wątków do obsługi RPC (domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Specify configuration file (default: %s)</source>
<translation>Wskaż plik konfiguracyjny (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Specify connection timeout in milliseconds (minimum: 1, default: %d)</source>
<translation>Wskaż czas oczekiwania na połączenie w milisekundach (minimum: 1, domyślnie: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Specify pid file (default: %s)</source>
<translation>Wskaż plik pid (domyślnie: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Spend unconfirmed change when sending transactions (default: %u)</source>
<translation>Wydawaj niepotwierdzoną resztę podczas wysyłania transakcji (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: %u)</source>
<translation>Próg, po którym nastąpi rozłączenie węzłów nietrzymających się zasad (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction amounts must not be negative</source>
<translation>Kwota transakcji musi być dodatnia</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction must have at least one recipient</source>
<translation>Transakcja wymaga co najmniej jednego odbiorcy</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown network specified in -onlynet: '%s'</source>
<translation>Nieznana sieć w -onlynet: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Niewystarczające środki</translation>
</message>
<message>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Ładowanie indeksu bloku...</translation>
</message>
<message>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
<translation>Dodaj węzeł do podłączenia się i próbuj utrzymać to połączenie</translation>
</message>
<message>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Wczytywanie portfela...</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation>Nie można dezaktualizować portfela</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot write default address</source>
<translation>Nie można zapisać domyślnego adresu</translation>
</message>