You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3881 lines
161 KiB

<TS language="cs" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Pravým tlačítkem myši můžeš upravit označení adresy</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Vytvoř novou adresu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nová</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Zkopíruj tuto adresu do systémové schránky</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopíruj</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Smaž tuto adresu ze seznamu</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exportuj data z tohoto panelu do souboru</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>S&amp;maž</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Zvol adresu, na kterou pošleš mince</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Zvol adres na příjem mincí</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>&amp;Zvol</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Odesílací adresy</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Přijímací adresy</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Tohle jsou tvé bitcoinové adresy pro posílání plateb. Před odesláním mincí si vždy zkontroluj částku a cílovou adresu.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Tohle jsou tvé bitcoinové adresy pro příjem plateb. Nezapomeň si pro každou transakci vždy vygenerovat novou adresu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopíruj &amp;označení</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Uprav</translation>
</message>
<message>
<source>Export Address List</source>
<translation>Export seznamu adres</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Formát CSV (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Exportování selhalo</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
<translation>Při ukládání seznamu adres do %1 se přihodila nějaká chyba. Zkus to prosím znovu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Změna hesla</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Zadej platné heslo</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Zadej nové heslo</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Totéž heslo ještě jednou</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Zadej nové heslo k peněžence.&lt;br/&gt;Použij &lt;b&gt;alespoň deset náhodných znaků&lt;/b&gt; nebo &lt;b&gt;alespoň osm slov&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Zašifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>K provedení této operace musíš zadat heslo k peněžence, aby se mohla odemknout.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Odemkni peněženku</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>K provedení této operace musíš zadat heslo k peněžence, aby se mohla dešifrovat.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Dešifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Změň heslo</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Zadej staré a nové heslo k peněžence.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potvrď zašifrování peněženky</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Upozornění: Pokud si zašifruješ peněženku a ztratíš či zapomeneš heslo, &lt;b&gt;PŘIJDEŠ O VŠECHNY BITCOINY&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Jsi si jistý, že chceš peněženku zašifrovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Peněženka je zašifrována</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>%1 se teď ukončí, aby dokončil zašifrování. Pamatuj však, že pouhé zašifrování peněženky nemůže zabránit krádeži tvých bitcoinů malwarem, kterým se může počítač nakazit.</translation>
</message>
<message>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>DŮLEŽITÉ: Všechny předchozí zálohy peněženky by měly být nahrazeny nově vygenerovanou, zašifrovanou peněženkou. Z bezpečnostních důvodů budou předchozí zálohy nešifrované peněženky nepoužitelné, jakmile začneš používat novou zašifrovanou peněženku.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Zašifrování peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Zašifrování peněženky selhalo kvůli vnitřní chybě. Tvá peněženka tedy nebyla zašifrována.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Zadaná hesla nejsou shodná.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Nepodařilo se odemknout peněženku</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Nezadal jsi správné heslo pro dešifrování peněženky.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Nepodařilo se dešifrovat peněženku</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Heslo k peněžence bylo v pořádku změněno.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Upozornění: Caps Lock je zapnutý!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP/Maska</translation>
</message>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Blokován do</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Po&amp;depiš zprávu...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchronizuji se se sítí...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Přehled</translation>
</message>
<message>
<source>Node</source>
<translation>Uzel</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Zobraz celkový přehled peněženky</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Procházej historii transakcí</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Ukonči aplikaci</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>O &amp;%1</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Zobraz informace o %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Zobraz informace o Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Možnosti...</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Uprav nastavení %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Zaši&amp;fruj peněženku...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Zazálohuj peněženku...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Změň &amp;heslo...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>Od&amp;esílací adresy...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>&amp;ijímací adresy...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Načíst &amp;URI...</translation>
</message>
<message>
<source>Click to disable network activity.</source>
<translation>Kliknutím zařízneš spojení se sítí.</translation>
</message>
<message>
<source>Network activity disabled.</source>
<translation>Síť je vypnutá.</translation>
</message>
<message>
<source>Click to enable network activity again.</source>
<translation>Kliknutím opět umožníš spojení do sítě.</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Vytvářím nový index bloků na disku...</translation>
</message>
<message>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Pošli mince na bitcoinovou adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Zazálohuj peněženku na jiné místo</translation>
</message>
<message>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Změň heslo k šifrování peněženky</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Ladicí okno</translation>
</message>
<message>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Otevři ladicí a diagnostickou konzoli</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Ověř zprávu...</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Peněženka</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Send</source>
<translation>P&amp;ošli</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>Při&amp;jmi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Zobraz/Skryj</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Zobraz nebo skryj hlavní okno</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Zašifruj soukromé klíče ve své peněžence</translation>
</message>
<message>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Podepiš zprávy svými bitcoinovými adresami, čímž prokážeš, že jsi jejich vlastníkem</translation>
</message>
<message>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Ověř zprávy, aby ses ujistil, že byly podepsány danými bitcoinovými adresami</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Nastavení</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Nápověd&amp;a</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Panel s listy</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Požaduj platby (generuje QR kódy a bitcoin: URI)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Ukaž seznam použitých odesílacích adres a jejich označení</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Ukaž seznam použitých přijímacích adres a jejich označení</translation>
</message>
<message>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Načti bitcoin: URI nebo platební požadavek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>Ar&amp;gumenty příkazové řádky</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktivní spojení do bitcoinové sítě</numerusform><numerusform>%n aktivní spojení do bitcoinové sítě</numerusform><numerusform>%n aktivních spojení do bitcoinové sítě</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>Vytvářím index bloků na disku...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>Zpracovávám bloky na disku...</translation>
</message>
<message>
<source>No block source available...</source>
<translation>Není dostupný žádný zdroj bloků...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
<translation><numerusform>Zpracován %n blok transakční historie.</numerusform><numerusform>Zpracovány %n bloky transakční historie.</numerusform><numerusform>Zpracováno %n bloků transakční historie.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>Stahuji ještě %1 bloků transakcí</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Poslední stažený blok byl vygenerován %1 zpátky.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Následné transakce ještě nebudou vidět.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Upozornění</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informace</translation>
</message>
<message>
<source>Up to date</source>
<translation>Aktuální</translation>
</message>
<message>
<source>Show the %1 help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation>Seznam argumentů Bitcoinu pro příkazovou řádku získáš v nápovědě %1</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 klient</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Stahuji...</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Datum: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Částka: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Typ: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Označení: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Adresa: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Odeslané transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Příchozí transakce</translation>
</message>
<message>
<source>HD key generation is &lt;b&gt;enabled&lt;/b&gt;</source>
<translation>HD generování klíčů je &lt;b&gt;zapnuté&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>HD key generation is &lt;b&gt;disabled&lt;/b&gt;</source>
<translation>HD generování klíčů je &lt;b&gt;vypnuté&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Peněženka je &lt;b&gt;zašifrovaná&lt;/b&gt; a momentálně &lt;b&gt;odemčená&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Peněženka je &lt;b&gt;zašifrovaná&lt;/b&gt; a momentálně &lt;b&gt;zamčená&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Stala se fatální chyba. Bitcoin nemůže bezpečně pokračovat v činnosti, a proto skončí.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Výběr mincí</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Počet:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtů:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Částka:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Poplatek:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Prach:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Čistá částka:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Drobné:</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>(od)označit všechny</translation>
</message>
<message>
<source>Tree mode</source>
<translation>Zobrazit jako strom</translation>
</message>
<message>
<source>List mode</source>
<translation>Vypsat jako seznam</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Příjem na označení</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Příjem na adrese</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmations</source>
<translation>Potvrzení</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potvrzeno</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopíruj její označení</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Kopíruj ID transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Zamkni neutracené</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Odemkni k utracení</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Kopíruj počet</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Kopíruj poplatek</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Kopíruj čistou částku</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Kopíruj bajty</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopíruj prach</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Kopíruj drobné</translation>
</message>
<message>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 zamčeno)</translation>
</message>
<message>
<source>yes</source>
<translation>ano</translation>
</message>
<message>
<source>no</source>
<translation>ne</translation>
</message>
<message>
<source>This label turns red if any recipient receives an amount smaller than the current dust threshold.</source>
<translation>Popisek zčervená, pokud má některý příjemce obdržet částku menší, než je aktuální práh pro prach.</translation>
</message>
<message>
<source>Can vary +/- %1 satoshi(s) per input.</source>
<translation>Může se lišit o +/– %1 satoshi na každý vstup.</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>drobné z %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<source>(change)</source>
<translation>(drobné)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>Edit Address</source>
<translation>Uprav adresu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Označení</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Označení spojené s tímto záznamem v seznamu adres</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Adresa spojená s tímto záznamem v seznamu adres. Lze upravovat jen pro odesílací adresy.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresa</translation>
</message>
<message>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nová přijímací adresa</translation>
</message>
<message>
<source>New sending address</source>
<translation>Nová odesílací adresa</translation>
</message>
<message>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Uprav přijímací adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Uprav odesílací adresu</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Zadaná adresa „%1“ není platná bitcoinová adresa.</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
<translation>Zadaná adresa „%1“ už v adresáři je.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Nemohu odemknout peněženku.</translation>
</message>
<message>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Nepodařilo se mi vygenerovat nový klíč.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Vytvoří se nový adresář pro data.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>název</translation>
</message>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Adresář už existuje. Přidej %1, pokud tady chceš vytvořit nový adresář.</translation>
</message>
<message>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Taková cesta už existuje, ale není adresářem.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Tady nemůžu vytvořit adresář pro data.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>version</source>
<translation>verze</translation>
</message>
<message>
<source>(%1-bit)</source>
<translation>(%1-bit)</translation>
</message>
<message>
<source>About %1</source>
<translation>O %1</translation>
</message>
<message>
<source>Command-line options</source>
<translation>Argumenty příkazové řádky</translation>
</message>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Užití:</translation>
</message>
<message>
<source>command-line options</source>
<translation>možnosti příkazové řádky</translation>
</message>
<message>
<source>UI Options:</source>
<translation>Možnosti UI:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
<translation>Zvolit při startu adresář pro data (výchozí: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set language, for example "de_DE" (default: system locale)</source>
<translation>Nastavit jazyk, například „de_DE“ (výchozí: systémové nastavení)</translation>
</message>
<message>
<source>Start minimized</source>
<translation>Nastartovat minimalizovaně</translation>
</message>
<message>
<source>Set SSL root certificates for payment request (default: -system-)</source>
<translation>Nastavit kořenové SSL certifikáty pro platební požadavky (výchozí: -system-)</translation>
</message>
<message>
<source>Show splash screen on startup (default: %u)</source>
<translation>Zobrazit startovací obrazovku (výchozí: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all settings changed in the GUI</source>
<translation>Vrátit všechny volby měněné v GUI na výchozí hodnoty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<source>Welcome</source>
<translation>Vítej</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to %1.</source>
<translation>Vítej v %1.</translation>
</message>
<message>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where %1 will store its data.</source>
<translation>Tohle je poprvé, co spouštíš %1, takže si můžeš zvolit, kam bude ukládat svá data.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %2GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>%1 bude stahovat kopii řetězce bloků. Proto bude potřeba do tohoto adresáře uložit nejméně %2 GB dat – toto číslo bude navíc v průběhu času růst. Tvá peněženka bude rovněž uložena v tomto adresáři.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Použij výchozí adresář pro data</translation>
</message>
<message>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Použij tento adresář pro data:</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Specified data directory "%1" cannot be created.</source>
<translation>Chyba: Nejde vytvořit požadovaný adresář pro data „%1“.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n GB of free space available</source>
<translation><numerusform>%n GB volného místa</numerusform><numerusform>%n GB volného místa</numerusform><numerusform>%n GB volného místa</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>(of %n GB needed)</source>
<translation><numerusform>(z potřebného %n GB)</numerusform><numerusform>(z potřebných %n GB)</numerusform><numerusform>(z potřebných %n GB)</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ModalOverlay</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<source>Recent transactions may not yet be visible, and therefore your wallet's balance might be incorrect. This information will be correct once your wallet has finished synchronizing with the bitcoin network, as detailed below.</source>
<translation>Nedávné transakce ještě nemusí být vidět, takže stav tvého účtu nemusí být platný. Jakmile se však tvá peněženka dosynchronizuje s bitcoinovou sítí (viz informace níže), tak už bude stav správně.</translation>
</message>
<message>
<source>Attempting to spend bitcoins that are affected by not-yet-displayed transactions will not be accepted by the network.</source>
<translation>Utrácení bitcoinů, které už utratily zatím nezobrazené transakce, nebude bitcoinovou sítí umožněno.</translation>
</message>
<message>
<source>Number of blocks left</source>
<translation>Zbývající počet bloků</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown...</source>
<translation>neznámý…</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Čas posledního bloku</translation>
</message>
<message>
<source>Progress</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<source>Progress increase per hour</source>
<translation>Postup za hodinu</translation>
</message>
<message>
<source>calculating...</source>
<translation>propočítávám…</translation>
</message>
<message>
<source>Estimated time left until synced</source>
<translation>Odhadovaný zbývající čas</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Skryj</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown. Syncing Headers (%1)...</source>
<translation>Neznámý. Synchronizuji záhlaví bloků (%1)…</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<source>Open URI</source>
<translation>Načíst URI</translation>
</message>
<message>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Načíst platební požadavek z URI nebo ze souboru</translation>
</message>
<message>
<source>URI:</source>
<translation>URI:</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file</source>
<translation>Vyber soubor platebního požadavku</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation>Vyber soubor platebního požadavku k načtení</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Hlavní</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically start %1 after logging in to the system.</source>
<translation>Automaticky spustí %1 po přihlášení do systému.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Start %1 on system login</source>
<translation>S&amp;pustit %1 po přihlášení do systému</translation>
</message>
<message>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation>Velikost &amp;databázové cache</translation>
</message>
<message>
<source>MB</source>
<translation>MB</translation>
</message>
<message>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation>Počet vláken pro &amp;verifikaci skriptů</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside</source>
<translation>Přijímat spojení zvenčí</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incoming connections</source>
<translation>Přijímat příchozí spojení</translation>
</message>
<message>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation>IP adresa proxy (např. IPv4: 127.0.0.1/IPv6: ::1)</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Zavřením se aplikace minimalizuje. Pokud je tato volba zaškrtnuta, tak se aplikace ukončí pouze zvolením Konec v menu.</translation>
</message>
<message>
<source>Third party URLs (e.g. a block explorer) that appear in the transactions tab as context menu items. %s in the URL is replaced by transaction hash. Multiple URLs are separated by vertical bar |.</source>
<translation>URL třetích stran (např. block exploreru), která se zobrazí v kontextovém menu v záložce Transakce. %s v URL se nahradí hashem transakce. Více URL odděl svislítkem |.</translation>
</message>
<message>
<source>Third party transaction URLs</source>
<translation>URL transakcí třetích stran</translation>
</message>
<message>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation>Aktivní argumenty z příkazové řádky, které přetloukly tato nastavení:</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Vrátí všechny volby na výchozí hodnoty.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>&amp;Obnovit nastavení</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Síť</translation>
</message>
<message>
<source>(0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free)</source>
<translation>(0 = automaticky, &lt;0 = nechat daný počet jader volný, výchozí: 0)</translation>
</message>
<message>
<source>W&amp;allet</source>
<translation>P&amp;eněženka</translation>
</message>
<message>
<source>Expert</source>
<translation>Pokročilá nastavení</translation>
</message>
<message>
<source>Enable coin &amp;control features</source>
<translation>Povolit ruční správu &amp;mincí</translation>
</message>
<message>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation>Pokud zakážeš utrácení ještě nepotvrzených drobných, nepůjde použít drobné z transakce, dokud nebude mít alespoň jedno potvrzení. Ovlivní to také výpočet stavu účtu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Spend unconfirmed change</source>
<translation>&amp;Utrácet i ještě nepotvrzené drobné</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Automaticky otevře potřebný port na routeru. Tohle funguje jen za předpokladu, že tvůj router podporuje UPnP a že je UPnP povolené.</translation>
</message>
<message>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Namapovat port přes &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Připojí se do bitcoinové sítě přes SOCKS5 proxy.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Connect through SOCKS5 proxy (default proxy):</source>
<translation>&amp;Připojit přes SOCKS5 proxy (výchozí proxy):</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>&amp;IP adresa proxy:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>Por&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Port proxy (např. 9050)</translation>
</message>
<message>
<source>Used for reaching peers via:</source>
<translation>Použije se k připojování k protějskům přes:</translation>
</message>
<message>
<source>Shows, if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
<translation>Ukazuje, jestli se zadaná výchozí SOCKS5 proxy používá k připojování k peerům v rámci tohoto typu sítě.</translation>
</message>
<message>
<source>IPv4</source>
<translation>IPv4</translation>
</message>
<message>
<source>IPv6</source>
<translation>IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Tor</source>
<translation>Tor</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a separate SOCKS5 proxy for Tor hidden services.</source>
<translation>Připojí se do bitcoinové sítě přes SOCKS5 proxy vyhrazenou pro skryté služby v Tor síti.</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
<translation>Použít samostatnou SOCKS5 proxy ke spojení s protějšky přes skryté služby v Toru:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation>O&amp;kno</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>Skryje ikonu, která se zobrazuje v panelu.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide tray icon</source>
<translation>Skrýt &amp;ikonu z panelu</translation>
</message>
<message>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Po minimalizaci okna zobrazí pouze ikonu v panelu.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimalizovávat do ikony v panelu</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>Za&amp;vřením minimalizovat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display</source>
<translation>Zobr&amp;azení</translation>
</message>
<message>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>&amp;Jazyk uživatelského rozhraní:</translation>
</message>
<message>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting %1.</source>
<translation>Tady lze nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Nastavení se projeví až po restartování %1.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>Je&amp;dnotka pro částky:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Zvol výchozí podjednotku, která se bude zobrazovat v programu a při posílání mincí.</translation>
</message>
<message>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Zda ukazovat možnosti pro ruční správu mincí nebo ne.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;Budiž</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<source>default</source>
<translation>výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>none</source>
<translation>žádné</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Potvrzení obnovení nastavení</translation>
</message>
<message>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>K aktivaci změn je potřeba restartovat klienta.</translation>
</message>
<message>
<source>Client will be shut down. Do you want to proceed?</source>
<translation>Klient se vypne, chceš pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation>Tahle změna bude chtít restartovat klienta.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Zadaná adresa proxy je neplatná.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Zobrazené informace nemusí být aktuální. Tvá peněženka se automaticky sesynchronizuje s bitcoinovou sítí, jakmile se s ní spojí. Zatím ale ještě není synchronizace dokončena.</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only:</source>
<translation>Sledované:</translation>
</message>
<message>
<source>Available:</source>
<translation>K dispozici:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Aktuální disponibilní stav tvého účtu</translation>
</message>
<message>
<source>Pending:</source>
<translation>Očekáváno:</translation>
</message>
<message>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Souhrn transakcí, které ještě nejsou potvrzené a které se ještě nezapočítávají do celkového disponibilního stavu účtu</translation>
</message>
<message>
<source>Immature:</source>
<translation>Nedozráno:</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Vytěžené mince, které ještě nejsou zralé</translation>
</message>
<message>
<source>Balances</source>
<translation>Stavy účtů</translation>
</message>
<message>
<source>Total:</source>
<translation>Celkem:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Celkový stav tvého účtu</translation>
</message>
<message>
<source>Your current balance in watch-only addresses</source>
<translation>Aktuální stav účtu sledovaných adres</translation>
</message>
<message>
<source>Spendable:</source>
<translation>Běžné:</translation>
</message>
<message>
<source>Recent transactions</source>
<translation>Poslední transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed transactions to watch-only addresses</source>
<translation>Nepotvrzené transakce sledovaných adres</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance in watch-only addresses that has not yet matured</source>
<translation>Vytěžené mince na sledovaných adresách, které ještě nejsou zralé</translation>
</message>
<message>
<source>Current total balance in watch-only addresses</source>
<translation>Aktuální stav účtu sledovaných adres</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<source>Payment request error</source>
<translation>Chyba platebního požadavku</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Nemůžu spustit bitcoin: obsluha click-to-pay</translation>
</message>
<message>
<source>URI handling</source>
<translation>Zpracování URI</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation>Zdrojová URL platebního požadavku není platná: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation>Neplatná platební adresa %1</translation>
</message>
<message>
<source>URI cannot be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>Nepodařilo se analyzovat URI! Důvodem může být neplatná bitcoinová adresa nebo poškozené parametry URI.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request file handling</source>
<translation>Zpracování souboru platebního požadavku</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request file cannot be read! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation>Soubor platebního požadavku nejde přečíst nebo zpracovat! Příčinou může být špatný soubor platebního požadavku.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request rejected</source>
<translation>Platební požadavek byl odmítnut</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request network doesn't match client network.</source>
<translation>Síť platebního požadavku neodpovídá síti klienta.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>Platební požadavek vypršel.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request is not initialized.</source>
<translation>Platební požadavek není zahájený.</translation>
</message>
<message>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation>Neověřené platební požadavky k uživatelským platebním skriptům nejsou podporované.</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment request.</source>
<translation>Neplatný platební požadavek.</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>Požadovaná platební částka %1 je příliš malá (je považována za prach).</translation>
</message>
<message>
<source>Refund from %1</source>
<translation>Vrácení peněz od %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request %1 is too large (%2 bytes, allowed %3 bytes).</source>
<translation>Platební požadavek %1 je moc velký (%2 bajtů, povoleno %3 bajtů).</translation>
</message>
<message>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>Chyba při komunikaci s %1: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request cannot be parsed!</source>
<translation>Platební požadavek je nečitelný!</translation>
</message>
<message>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Chybná odpověď ze serveru %1</translation>
</message>
<message>
<source>Network request error</source>
<translation>Chyba síťového požadavku</translation>
</message>
<message>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Platba potvrzena</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PeerTableModel</name>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>Typ klienta</translation>
</message>
<message>
<source>Node/Service</source>
<translation>Uzel/Služba</translation>
</message>
<message>
<source>NodeId</source>
<translation>Id uzlu</translation>
</message>
<message>
<source>Ping</source>
<translation>Odezva</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. %1)</source>
<translation>Zadej bitcoinovou adresu (např. %1)</translation>
</message>
<message>
<source>%1 d</source>
<translation>%1 d</translation>
</message>
<message>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 h</translation>
</message>
<message>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<source>%1 s</source>
<translation>%1 s</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Žádné</translation>
</message>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>N/A</translation>
</message>
<message>
<source>%1 ms</source>
<translation>%1 ms</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n second(s)</source>
<translation><numerusform>%n vteřinu</numerusform><numerusform>%n vteřiny</numerusform><numerusform>%n vteřin</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n minute(s)</source>
<translation><numerusform>%n minutu</numerusform><numerusform>%n minuty</numerusform><numerusform>%n minut</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n hodinu</numerusform><numerusform>%n hodiny</numerusform><numerusform>%n hodin</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>%n den</numerusform><numerusform>%n dny</numerusform><numerusform>%n dnů</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n týden</numerusform><numerusform>%n týdny</numerusform><numerusform>%n týdnů</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 and %2</source>
<translation>%1 a %2</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n year(s)</source>
<translation><numerusform>%n rok</numerusform><numerusform>%n roky</numerusform><numerusform>%n roků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 didn't yet exit safely...</source>
<translation>%1 ještě bezpečně neskončil…</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject::QObject</name>
<message>
<source>Error: Specified data directory "%1" does not exist.</source>
<translation>Chyba: Zadaný adresář pro data „%1“ neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Cannot parse configuration file: %1. Only use key=value syntax.</source>
<translation>Chyba: Nemohu zpracovat konfigurační soubor: %1. Používej pouze syntaxi klíč=hodnota.</translation>
</message>
<message>
<source>Error: %1</source>
<translation>Chyba: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Ulož obrázek...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>&amp;Kopíruj obrázek</translation>
</message>
<message>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Ulož QR kód</translation>
</message>
<message>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>PNG obrázek (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>nedostupná informace</translation>
</message>
<message>
<source>Client version</source>
<translation>Verze klienta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informace</translation>
</message>
<message>
<source>Debug window</source>
<translation>Ladicí okno</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<source>Using BerkeleyDB version</source>
<translation>Používaná verze BerkeleyDB</translation>
</message>
<message>
<source>Datadir</source>
<translation>Adresář s daty</translation>
</message>
<message>
<source>Startup time</source>
<translation>Čas spuštění</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation>Síť</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<source>Number of connections</source>
<translation>Počet spojení</translation>
</message>
<message>
<source>Block chain</source>
<translation>Řetězec bloků</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Aktuální počet bloků</translation>
</message>
<message>
<source>Memory Pool</source>
<translation>Transakční zásobník</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of transactions</source>
<translation>Aktuální množství transakcí</translation>
</message>
<message>
<source>Memory usage</source>
<translation>Obsazenost paměti</translation>
</message>
<message>
<source>Received</source>
<translation>Přijato</translation>
</message>
<message>
<source>Sent</source>
<translation>Odesláno</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Peers</source>
<translation>&amp;Protějšky</translation>
</message>
<message>
<source>Banned peers</source>
<translation>Protějšky pod klatbou (blokované)</translation>
</message>
<message>
<source>Select a peer to view detailed information.</source>
<translation>Vyber protějšek a uvidíš jeho detailní informace.</translation>
</message>
<message>
<source>Whitelisted</source>
<translation>Vždy vítán</translation>
</message>
<message>
<source>Direction</source>
<translation>Směr</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
<translation>Verze</translation>
</message>
<message>
<source>Starting Block</source>
<translation>Počáteční blok</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Headers</source>
<translation>Aktuálně hlaviček</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Blocks</source>
<translation>Aktuálně bloků</translation>
</message>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>Typ klienta</translation>
</message>
<message>
<source>Open the %1 debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Otevři soubor s ladicími záznamy %1 z aktuálního datového adresáře. U velkých žurnálů to může pár vteřin zabrat.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrease font size</source>
<translation>Zmenšit písmo</translation>
</message>
<message>
<source>Increase font size</source>
<translation>Zvětšit písmo</translation>
</message>
<message>
<source>Services</source>
<translation>Služby</translation>
</message>
<message>
<source>Ban Score</source>
<translation>Skóre pro klatbu</translation>
</message>
<message>
<source>Connection Time</source>
<translation>Doba spojení</translation>
</message>
<message>
<source>Last Send</source>
<translation>Poslední odeslání</translation>
</message>
<message>
<source>Last Receive</source>
<translation>Poslední příjem</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Time</source>
<translation>Odezva</translation>
</message>
<message>
<source>The duration of a currently outstanding ping.</source>
<translation>Jak dlouho už čekám na pong.</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Wait</source>
<translation>Doba čekání na odezvu</translation>
</message>
<message>
<source>Min Ping</source>
<translation>Nejrychlejší odezva</translation>
</message>
<message>
<source>Time Offset</source>
<translation>Časový posun</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Čas posledního bloku</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otevřít</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konzole</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>&amp;Síťový provoz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>&amp;Vyčistit</translation>
</message>
<message>
<source>Totals</source>
<translation>Součty</translation>
</message>
<message>
<source>In:</source>
<translation>Sem:</translation>
</message>
<message>
<source>Out:</source>
<translation>Ven:</translation>
</message>
<message>
<source>Debug log file</source>
<translation>Soubor s ladicími záznamy</translation>
</message>
<message>
<source>Clear console</source>
<translation>Vyčistit konzoli</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;hour</source>
<translation>1 &amp;hodinu</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;day</source>
<translation>1 &amp;den</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;week</source>
<translation>1 &amp;týden</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;year</source>
<translation>1 &amp;rok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Disconnect</source>
<translation>&amp;Odpoj</translation>
</message>
<message>
<source>Ban for</source>
<translation>Uval klatbu na</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unban</source>
<translation>&amp;Odblokuj</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to the %1 RPC console.</source>
<translation>Vítej v RPC konzoli %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>V historii se pohybuješ šipkami nahoru a dolů a pomocí &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; čistíš obrazovku.</translation>
</message>
<message>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Napsáním &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; si vypíšeš přehled dostupných příkazů.</translation>
</message>
<message>
<source>WARNING: Scammers have been active, telling users to type commands here, stealing their wallet contents. Do not use this console without fully understanding the ramification of a command.</source>
<translation>UPOZORNĚNÍ: Podvodníci jsou aktivní a říkají uživatelům, aby sem zadávali příkazy, kterými jim pak ale vykradou jejich peněženky. Nepoužívej tuhle konzoli, pokud úplně neznáš důsledky jednotlivých příkazů.</translation>
</message>
<message>
<source>Network activity disabled</source>
<translation>Síť je vypnutá</translation>
</message>
<message>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 kB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<source>(node id: %1)</source>
<translation>(id uzlu: %1)</translation>
</message>
<message>
<source>via %1</source>
<translation>via %1</translation>
</message>
<message>
<source>never</source>
<translation>nikdy</translation>
</message>
<message>
<source>Inbound</source>
<translation>Sem</translation>
</message>
<message>
<source>Outbound</source>
<translation>Ven</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámá</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>Čás&amp;tka:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Označení:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp;Zpráva:</translation>
</message>
<message>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Recyklovat již dříve použité adresy. Recyklace adres má bezpečnostní rizika a narušuje soukromí. Nezaškrtávejte to, pokud znovu nevytváříte již dříve vytvořený platební požadavek.</translation>
</message>
<message>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>&amp;Recyklovat již existující adresy (nedoporučeno)</translation>
</message>
<message>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation>Volitelná zpráva, která se připojí k platebnímu požadavku a která se zobrazí, když se požadavek otevře. Poznámka: tahle zpráva se neposílá s platbou po bitcoinové síti.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation>Volitelné označení, které se má přiřadit k nové adrese.</translation>
</message>
<message>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Tímto formulářem můžeš požadovat platby. Všechna pole jsou &lt;b&gt;volitelná&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation>Volitelná částka, kterou požaduješ. Nech prázdné nebo nulové, pokud nepožaduješ konkrétní částku.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Promaž obsah ze všech formulářových políček.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear</source>
<translation>Vyčistit</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Historie vyžádaných plateb</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Vyžádat platbu</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Zobraz zvolený požadavek (stejně tak můžeš přímo na něj dvakrát poklepat)</translation>
</message>
<message>
<source>Show</source>
<translation>Zobrazit</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation>Smaž zvolené požadavky ze seznamu</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation>Smazat</translation>
</message>
<message>
<source>Copy URI</source>
<translation>Kopíruj URI</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopíruj její označení</translation>
</message>
<message>
<source>Copy message</source>
<translation>Kopíruj zprávu</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<source>QR Code</source>
<translation>QR kód</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>&amp;Kopíruj URI</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>Kopíruj &amp;adresu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Ulož obrázek...</translation>
</message>
<message>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>Platební požadavek: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment information</source>
<translation>Informace o platbě</translation>
</message>
<message>
<source>URI</source>
<translation>URI</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Výsledná URI je příliš dlouhá, zkus zkrátit text označení/zprávy.</translation>
</message>
<message>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Chyba při kódování URI do QR kódu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
<message>
<source>(no message)</source>
<translation>(bez zprávy)</translation>
</message>
<message>
<source>(no amount requested)</source>
<translation>(bez požadované částky)</translation>
</message>
<message>
<source>Requested</source>
<translation>Požádáno</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Pošli mince</translation>
</message>
<message>
<source>Coin Control Features</source>
<translation>Možnosti ruční správy mincí</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs...</source>
<translation>Vstupy...</translation>
</message>
<message>
<source>automatically selected</source>
<translation>automaticky vybrané</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Nedostatek prostředků!</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Počet:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtů:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Částka:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Poplatek:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Čistá částka:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Drobné:</translation>
</message>
<message>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation>Pokud aktivováno, ale adresa pro drobné je prázdná nebo neplatná, tak se drobné pošlou na nově vygenerovanou adresu.</translation>
</message>
<message>
<source>Custom change address</source>
<translation>Vlastní adresa pro drobné</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction Fee:</source>
<translation>Transakční poplatek:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose...</source>
<translation>Zvol...</translation>
</message>
<message>
<source>collapse fee-settings</source>
<translation>sbal nastavení poplatků</translation>
</message>
<message>
<source>per kilobyte</source>
<translation>za kilobajt</translation>
</message>
<message>
<source>If the custom fee is set to 1000 satoshis and the transaction is only 250 bytes, then "per kilobyte" only pays 250 satoshis in fee, while "total at least" pays 1000 satoshis. For transactions bigger than a kilobyte both pay by kilobyte.</source>
<translation>Pokud je vlastní poplatek nastavený na 1000 satoshi a transakce má pouze 250 bajtů, tak „za kilobajt“ zaplatí poplatek jen 250 satoshi, zatímco „přinejmenším“ zaplatí 1000 satoshi. Pro transakce větší než kilobajt obě možnosti platí za kilobajt.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Skryj</translation>
</message>
<message>
<source>total at least</source>
<translation>přinejmenším</translation>
</message>
<message>
<source>Paying only the minimum fee is just fine as long as there is less transaction volume than space in the blocks. But be aware that this can end up in a never confirming transaction once there is more demand for bitcoin transactions than the network can process.</source>
<translation>Platit jen minimální poplatek je v pořádku, pokud je zrovna méně transakcí než místa v blocích. Ale počítej s tím, že to také může skončit transakcí, která nikdy nebude potvrzena, pokud je větší poptávka po bitcoinových transakcích, než síť zvládne zpracovat.</translation>
</message>
<message>
<source>(read the tooltip)</source>
<translation>(viz bublina)</translation>
</message>
<message>
<source>Recommended:</source>
<translation>Doporučený:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Vlastní:</translation>
</message>
<message>
<source>(Smart fee not initialized yet. This usually takes a few blocks...)</source>
<translation>(Inteligentní poplatek ještě není inicializovaný. Obvykle mu to tak pár bloků trvá...)</translation>
</message>
<message>
<source>normal</source>
<translation>normální</translation>
</message>
<message>
<source>fast</source>
<translation>rychlá</translation>
</message>
<message>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Pošli více příjemcům naráz</translation>
</message>
<message>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Při&amp;dej příjemce</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Promaž obsah ze všech formulářových políček.</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Prach:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmation time target:</source>
<translation>Časové cílování potvrzení:</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno s&amp;maž</translation>
</message>
<message>
<source>Balance:</source>
<translation>Stav účtu:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Potvrď odeslání</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;end</source>
<translation>Pošl&amp;i</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Kopíruj počet</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Kopíruj poplatek</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Kopíruj čistou částku</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Kopíruj bajty</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopíruj prach</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Kopíruj drobné</translation>
</message>
<message>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 pro %2</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation>Jsi si jistý, že to chceš poslat?</translation>
</message>
<message>
<source>added as transaction fee</source>
<translation>přidán jako transakční poplatek</translation>
</message>
<message>
<source>Total Amount %1</source>
<translation>Celková částka %1</translation>
</message>
<message>
<source>or</source>
<translation>nebo</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Potvrď odeslání mincí</translation>
</message>
<message>
<source>The recipient address is not valid. Please recheck.</source>
<translation>Adresa příjemce je neplatná – překontroluj ji prosím.</translation>
</message>
<message>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Odesílaná částka musí být větší než 0.</translation>
</message>
<message>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Částka překračuje stav účtu.</translation>
</message>
<message>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Celková částka při připočítání poplatku %1 překročí stav účtu.</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate address found: addresses should only be used once each.</source>
<translation>Zaznamenána duplicitní adresa: každá adresa by ale měla být použita vždy jen jednou.</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation>Vytvoření transakce selhalo!</translation>
</message>
<message>
<source>The transaction was rejected with the following reason: %1</source>
<translation>Transakce byla zamítnuta s tímto odůvodněním: %1</translation>
</message>
<message>
<source>A fee higher than %1 is considered an absurdly high fee.</source>
<translation>Poplatek vyšší než %1 je považován za absurdně vysoký.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>Platební požadavek vypršel.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n block(s)</source>
<translation><numerusform>%n blok</numerusform><numerusform>%n bloky</numerusform><numerusform>%n bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Pay only the required fee of %1</source>
<translation>Zaplatit pouze vyžadovaný poplatek %1</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Estimated to begin confirmation within %n block(s).</source>
<translation><numerusform>Potvrzování by podle odhadu mělo začít během %n bloku.</numerusform><numerusform>Potvrzování by podle odhadu mělo začít během %n bloků.</numerusform><numerusform>Potvrzování by podle odhadu mělo začít během %n bloků.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation>Upozornění: Neplatná bitcoinová adresa</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation>Upozornění: Neznámá adresa pro drobné</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Čás&amp;tka:</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Komu:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>O&amp;značení:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Vyber již použitou adresu</translation>
</message>
<message>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>Tohle je normální platba.</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to send the payment to</source>
<translation>Bitcoinová adresa příjemce</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Vlož adresu ze schránky</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Remove this entry</source>
<translation>Smaž tento záznam</translation>
</message>
<message>
<source>The fee will be deducted from the amount being sent. The recipient will receive less bitcoins than you enter in the amount field. If multiple recipients are selected, the fee is split equally.</source>
<translation>Poplatek se odečte od posílané částky. Příjemce tak dostane méně bitcoinů, než zadáš do pole Částka. Pokud vybereš více příjemců, tak se poplatek rovnoměrně rozloží.</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;ubtract fee from amount</source>
<translation>Od&amp;ečíst poplatek od částky</translation>
</message>
<message>
<source>Message:</source>
<translation>Zpráva:</translation>
</message>
<message>
<source>This is an unauthenticated payment request.</source>
<translation>Tohle je neověřený platební požadavek.</translation>
</message>
<message>
<source>This is an authenticated payment request.</source>
<translation>Tohle je ověřený platební požadavek.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Zadej označení této adresy; obojí se ti pak uloží do adresáře</translation>
</message>
<message>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation>Zpráva, která byla připojena k bitcoin: URI a která se ti pro přehled uloží k transakci. Poznámka: Tahle zpráva se neposílá s platbou po bitcoinové síti.</translation>
</message>
<message>
<source>Pay To:</source>
<translation>Komu:</translation>
</message>
<message>
<source>Memo:</source>
<translation>Poznámka:</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Zadej označení této adresy; obojí se ti pak uloží do adresáře</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendConfirmationDialog</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<source>%1 is shutting down...</source>
<translation>%1 se ukončuje...</translation>
</message>
<message>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>Nevypínej počítač, dokud toto okno nezmizí.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Podpisy - podepsat/ověřit zprávu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Podepiš zprávu</translation>
</message>
<message>
<source>You can sign messages/agreements with your addresses to prove you can receive bitcoins sent to them. Be careful not to sign anything vague or random, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Podepsáním zprávy/smlouvy svými adresami můžeš prokázat, že jsi na ně schopen přijmout bitcoiny. Buď opatrný a nepodepisuj nic vágního nebo náhodného; například při phishingových útocích můžeš být lákán, abys něco takového podepsal. Podepisuj pouze naprosto úplná a detailní prohlášení, se kterými souhlasíš.</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to sign the message with</source>
<translation>Bitcoinová adresa, kterou se zpráva podepíše</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Vyber již použitou adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Vlož adresu ze schránky</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Sem vepiš zprávu, kterou chceš podepsat</translation>
</message>
<message>
<source>Signature</source>
<translation>Podpis</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Zkopíruj tento podpis do schránky</translation>
</message>
<message>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Podepiš zprávu, čímž prokážeš, že jsi vlastníkem této bitcoinové adresy</translation>
</message>
<message>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Po&amp;depiš zprávu</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Vymaž všechna pole formuláře pro podepsání zrávy</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno &amp;smaž</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Ověř zprávu</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the receiver's address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack. Note that this only proves the signing party receives with the address, it cannot prove sendership of any transaction!</source>
<translation>K ověření podpisu zprávy zadej adresu příjemce, zprávu (ověř si, že správně kopíruješ zalomení řádků, mezery, tabulátory apod.) a podpis. Dávej pozor na to, abys nezkopíroval do podpisu víc, než co je v samotné podepsané zprávě, abys nebyl napálen man-in-the-middle útokem. Poznamenejme však, že takto lze pouze prokázat, že podepisující je schopný na dané adrese přijmout platbu, ale není možnéprokázat, že odeslal jakoukoli transakci!</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address the message was signed with</source>
<translation>Bitcoinová adresa, kterou je zpráva podepsána</translation>
</message>
<message>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Ověř zprávu, aby ses ujistil, že byla podepsána danou bitcoinovou adresou</translation>
</message>
<message>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>O&amp;věř zprávu</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Vymaž všechna pole formuláře pro ověření zrávy</translation>
</message>
<message>
<source>Click "Sign Message" to generate signature</source>
<translation>Kliknutím na „Podepiš zprávu“ vygeneruješ podpis</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Zadaná adresa je neplatná.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Zkontroluj ji prosím a zkus to pak znovu.</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Zadaná adresa nepasuje ke klíči.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Odemčení peněženky bylo zrušeno.</translation>
</message>
<message>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Soukromý klíč pro zadanou adresu není dostupný.</translation>
</message>
<message>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Nepodařilo se podepsat zprávu.</translation>
</message>
<message>
<source>Message signed.</source>
<translation>Zpráva podepsána.</translation>
</message>
<message>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>Podpis nejde dekódovat.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Zkontroluj ho prosím a zkus to pak znovu.</translation>
</message>
<message>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>Podpis se neshoduje s hašem zprávy.</translation>
</message>
<message>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Nepodařilo se ověřit zprávu.</translation>
</message>
<message>
<source>Message verified.</source>
<translation>Zpráva ověřena.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<source>KB/s</source>
<translation>kB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message numerus="yes">
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Otevřeno pro %n další blok</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n další bloky</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n dalších bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otřevřeno dokud %1</translation>
</message>
<message>
<source>conflicted with a transaction with %1 confirmations</source>
<translation>koliduje s transakcí o %1 konfirmacích</translation>
</message>
<message>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/offline</translation>
</message>
<message>
<source>0/unconfirmed, %1</source>
<translation>0/nepotvrzeno, %1</translation>
</message>
<message>
<source>in memory pool</source>
<translation>v transakčním zásobníku</translation>
</message>
<message>
<source>not in memory pool</source>
<translation>není ani v transakčním zásobníku</translation>
</message>
<message>
<source>abandoned</source>
<translation>zanechaná</translation>
</message>
<message>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/nepotvrzeno</translation>
</message>
<message>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 potvrzení</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, ještě nebylo rozesláno</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation><numerusform>, rozesláno přes %n uzel</numerusform><numerusform>, rozesláno přes %n uzly</numerusform><numerusform>, rozesláno přes %n uzlů</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation>Zdroj</translation>
</message>
<message>
<source>Generated</source>
<translation>Vygenerováno</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation>neznámo</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation>Pro</translation>
</message>
<message>
<source>own address</source>
<translation>vlastní adresa</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>sledovaná</translation>
</message>
<message>
<source>label</source>
<translation>označení</translation>
</message>
<message>
<source>Credit</source>
<translation>Příjem</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>dozraje po %n bloku</numerusform><numerusform>dozraje po %n blocích</numerusform><numerusform>dozraje po %n blocích</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>not accepted</source>
<translation>neakceptováno</translation>
</message>
<message>
<source>Debit</source>
<translation>Výdaj</translation>
</message>
<message>
<source>Total debit</source>
<translation>Celkové výdaje</translation>
</message>
<message>
<source>Total credit</source>
<translation>Celkové příjmy</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Transakční poplatek</translation>
</message>
<message>
<source>Net amount</source>
<translation>Čistá částka</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation>Komentář</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction ID</source>
<translation>ID transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction total size</source>
<translation>Celková velikost transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Output index</source>
<translation>Pořadí výstupu</translation>
</message>
<message>
<source>Merchant</source>
<translation>Obchodník</translation>
</message>
<message>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to "not accepted" and it won't be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Vygenerované mince musí čekat %1 bloků, než mohou být utraceny. Když jsi vygeneroval tenhle blok, tak byl rozposlán do sítě, aby byl přidán do řetězce bloků. Pokud se mu nepodaří dostat se do řetězce, změní se na „neakceptovaný“ a nepůjde utratit. To se občas může stát, pokud jiný uzel vygeneruje blok zhruba ve stejném okamžiku jako ty.</translation>
</message>
<message>
<source>Debug information</source>
<translation>Ladicí informace</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction</source>
<translation>Transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs</source>
<translation>Vstupy</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<source>true</source>
<translation>true</translation>
</message>
<message>
<source>false</source>
<translation>false</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Toto okno zobrazuje detailní popis transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Details for %1</source>
<translation>Podrobnosti o %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Otevřeno pro %n další blok</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n další bloky</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n dalších bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otřevřeno dokud %1</translation>
</message>
<message>
<source>Offline</source>
<translation>Offline</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Nepotvrzeno</translation>
</message>
<message>
<source>Abandoned</source>
<translation>Zanechaná</translation>
</message>
<message>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation>Potvrzuje se (%1 z %2 doporučených potvrzení)</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Potvrzeno (%1 potvrzení)</translation>
</message>
<message>
<source>Conflicted</source>
<translation>V kolizi</translation>
</message>
<message>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation>Nedozráno (%1 potvrzení, dozraje při %2 potvrzeních)</translation>
</message>
<message>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Tento blok nedostal žádný jiný uzel a pravděpodobně nebude akceptován!</translation>
</message>
<message>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Vygenerováno, ale neakceptováno</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Přijato do</translation>
</message>
<message>
<source>Received from</source>
<translation>Přijato od</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Posláno na</translation>
</message>
<message>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Platba sama sobě</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Vytěženo</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>sledovací</translation>
</message>
<message>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n/a)</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Stav transakce. Najetím myši na toto políčko si zobrazíš počet potvrzení.</translation>
</message>
<message>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Datum a čas přijetí transakce.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Druh transakce.</translation>
</message>
<message>
<source>Whether or not a watch-only address is involved in this transaction.</source>
<translation>Zda tato transakce zahrnuje i některou sledovanou adresu.</translation>
</message>
<message>
<source>User-defined intent/purpose of the transaction.</source>
<translation>Uživatelsky určený účel transakce.</translation>
</message>
<message>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Částka odečtená z nebo přičtená k účtu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<source>All</source>
<translation>Vše</translation>
</message>
<message>
<source>Today</source>
<translation>Dnes</translation>
</message>
<message>
<source>This week</source>
<translation>Tento týden</translation>
</message>
<message>
<source>This month</source>
<translation>Tento měsíc</translation>
</message>
<message>
<source>Last month</source>
<translation>Minulý měsíc</translation>
</message>
<message>
<source>This year</source>
<translation>Letos</translation>
</message>
<message>
<source>Range...</source>
<translation>Rozsah...</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Přijato</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Posláno</translation>
</message>
<message>
<source>To yourself</source>
<translation>Sám sobě</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Vytěženo</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation>Ostatní</translation>
</message>
<message>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Zadej adresu nebo označení pro její vyhledání</translation>
</message>
<message>
<source>Min amount</source>
<translation>Minimální částka</translation>
</message>
<message>
<source>Abandon transaction</source>
<translation>Zapomenout transakci</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopíruj její označení</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Kopíruj ID transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Copy raw transaction</source>
<translation>Kopíruj surovou transakci</translation>
</message>
<message>
<source>Copy full transaction details</source>
<translation>Kopíruj kompletní podrobnosti o transakci</translation>
</message>
<message>
<source>Edit label</source>
<translation>Uprav označení</translation>
</message>
<message>
<source>Show transaction details</source>
<translation>Zobraz detaily transakce</translation>
</message>
<message>
<source>Export Transaction History</source>
<translation>Exportuj transakční historii</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Formát CSV (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potvrzeno</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only</source>
<translation>Sledovaná</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Exportování selhalo</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the transaction history to %1.</source>
<translation>Při ukládání transakční historie do %1 se přihodila nějaká chyba.</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Successful</source>
<translation>Úspěšně vyexportováno</translation>
</message>
<message>
<source>The transaction history was successfully saved to %1.</source>
<translation>Transakční historie byla v pořádku uložena do %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Range:</source>
<translation>Rozsah:</translation>
</message>
<message>
<source>to</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
<message>
<source>Unit to show amounts in. Click to select another unit.</source>
<translation>Jednotka pro částky. Klikni pro výběr nějaké jiné.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletFrame</name>
<message>
<source>No wallet has been loaded.</source>
<translation>Žádná peněženka se nenačetla.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Pošli mince</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletView</name>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exportuj data z tohoto panelu do souboru</translation>
</message>
<message>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Záloha peněženky</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Data peněženky (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Zálohování selhalo</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the wallet data to %1.</source>
<translation>Při ukládání peněženky do %1 se přihodila nějaká chyba.</translation>
</message>
<message>
<source>Backup Successful</source>
<translation>Úspěšně zazálohováno</translation>
</message>
<message>
<source>The wallet data was successfully saved to %1.</source>
<translation>Data z peněženky byla v pořádku uložena do %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<source>Options:</source>
<translation>Možnosti:</translation>
</message>
<message>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Adresář pro data</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation>Připojit se k uzlu, získat adresy jeho protějšků a odpojit se</translation>
</message>
<message>
<source>Specify your own public address</source>
<translation>Udej svou veřejnou adresu</translation>
</message>
<message>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Akceptovat příkazy z příkazové řádky a přes JSON-RPC</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside (default: 1 if no -proxy or -connect/-noconnect)</source>
<translation>Přijímat spojení zvenčí (výchozí: 1, pokud není zadáno -proxy nebo -connect/-noconnect)</translation>
</message>
<message>
<source>Connect only to the specified node(s); -noconnect or -connect=0 alone to disable automatic connections</source>
<translation>Připojovat se pouze k určeným uzlům; samotné -noconnect nebo -connect=0 zakáží automatické připojování</translation>
</message>
<message>
<source>Distributed under the MIT software license, see the accompanying file %s or %s</source>
<translation>Šířen pod softwarovou licencí MIT, viz přiložený soubor %s nebo %s</translation>
</message>
<message>
<source>If &lt;category&gt; is not supplied or if &lt;category&gt; = 1, output all debugging information.</source>
<translation>Pokud není &lt;category&gt; zadána nebo je &lt;category&gt; = 1, bude tisknout veškeré ladicí informace.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune configured below the minimum of %d MiB. Please use a higher number.</source>
<translation>Prořezávání je nastaveno pod minimum %d MiB. Použij, prosím, nějaké vyšší číslo.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune: last wallet synchronisation goes beyond pruned data. You need to -reindex (download the whole blockchain again in case of pruned node)</source>
<translation>Prořezávání: poslední synchronizace peněženky proběhla před už prořezanými daty. Je třeba provést -reindex (tedy v případě prořezávacího režimu stáhnout znovu celý řetězec bloků)</translation>
</message>
<message>
<source>Rescans are not possible in pruned mode. You will need to use -reindex which will download the whole blockchain again.</source>
<translation>V prořezávacím režimu není možné přeskenovávat řetězec bloků. Musíš provést -reindex, což znovu stáhne celý řetězec bloků.</translation>
</message>
<message>
<source>Error: A fatal internal error occurred, see debug.log for details</source>
<translation>Chyba: Přihodila se závažná vnitřní chyba, podrobnosti viz v debug.log</translation>
</message>
<message>
<source>Fee (in %s/kB) to add to transactions you send (default: %s)</source>
<translation>Poplatek (v %s/kB), který se přidá ke každé odeslané transakci (výchozí: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Pruning blockstore...</source>
<translation>Prořezávám úložiště bloků...</translation>
</message>
<message>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Běžet na pozadí jako démon a přijímat příkazy</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to start HTTP server. See debug log for details.</source>
<translation>Nemohu spustit HTTP server. Detaily viz v debug.log.</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<source>The %s developers</source>
<translation>Vývojáři %s</translation>
</message>
<message>
<source>A fee rate (in %s/kB) that will be used when fee estimation has insufficient data (default: %s)</source>
<translation>Sazba poplatku (v %s/kB), která se použije, pokud nebude k dispozici dostatek dat pro automatický odhad poplatku (výchozí: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Accept relayed transactions received from whitelisted peers even when not relaying transactions (default: %d)</source>
<translation>Přijímat přeposílané transakce obdržené od vždy vítaných protějšků, i když transakce nepřeposíláme (výchozí: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and always listen on it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Poslouchat na zadané adrese. Pro zápis IPv6 adresy použij notaci [adresa]:port</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. %s is probably already running.</source>
<translation>Nedaří se mi získat zámek na datový adresář %s. %s pravděpodobně už jednou běží.</translation>
</message>
<message>
<source>Delete all wallet transactions and only recover those parts of the blockchain through -rescan on startup</source>
<translation>Smazat všechny transakce peněženky a při startu obnovit pouze relevantní části řetězce bloků pomocí -rescan</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading %s: You can't enable HD on a already existing non-HD wallet</source>
<translation>Chyba při načítání %s: nemůžeš zapnout HD u existující ne-HD peněženky</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading %s! All keys read correctly, but transaction data or address book entries might be missing or incorrect.</source>
<translation>Nastala chyba při čtení souboru %s! Všechny klíče se přečetly správně, ale data o transakcích nebo záznamy v adresáři mohou chybět či být nesprávné.</translation>
</message>
<message>
<source>Execute command when a wallet transaction changes (%s in cmd is replaced by TxID)</source>
<translation>Spustit příkaz, když se objeví transakce týkající se peněženky (%s se v příkazu nahradí za TxID)</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum allowed median peer time offset adjustment. Local perspective of time may be influenced by peers forward or backward by this amount. (default: %u seconds)</source>
<translation>Maximální povolené seřizování času mediánem časů protějšků. Místní vnímání času může být ovlivněno protějšky, a to dopředu nebo dozadu až o toto množství. (výchozí: %u vteřin)</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum total fees (in %s) to use in a single wallet transaction or raw transaction; setting this too low may abort large transactions (default: %s)</source>
<translation>Horní hranice pro celkový poplatek (v %s) za jednu transakci z peněženky nebo jednu surovou transakci; příliš nízká hodnota může zmařit velké transakce (výchozí: %s)</translation>
</message>