You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3329 lines
131 KiB

<TS language="ca_ES" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Feu clic dret per a editar l'adreça o l'etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Crea una nova adreça</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Copia l'adreça seleccionada al porta-retalls del sistema</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copia</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Elimina l'adreça sel·leccionada actualment de la llista</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exporta les dades de la pestanya actual a un fitxer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Elimina</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Trieu l'adreça on enviar les monedes</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Trieu l'adreça on rebre les monedes</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>&amp;Tria</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adreces d'enviament</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Adreces de recepció</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Aquestes són les vostres adreces de Bitcoin per enviar els pagaments. Sempre reviseu l'import i l'adreça del destinatari abans de transferir monedes.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Aquestes són les vostres adreces Bitcoin per rebre pagaments. Es recomana utilitzar una adreça nova de recepció per a cada transacció.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Copia l'adreça</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Copia l'eti&amp;queta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edita</translation>
</message>
<message>
<source>Export Address List</source>
<translation>Exporta la llista d'adreces</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Fitxer separat per comes (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>L'exportació ha fallat</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
<translation>S'ha produït un error en desar la llista d'adreces a %1. Torneu-ho a provar.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adreça</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sense etiqueta)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Diàleg de contrasenya</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Introduïu una contrasenya</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nova contrasenya</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Repetiu la nova contrasenya</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Introduïu la contrasenya nova al moneder.&lt;br/&gt;Utilitzeu una contrasenya de &lt;b&gt;deu o més caràcters aleatoris&lt;/b&gt;, o &lt;b&gt;vuit o més paraules&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Encripta el moneder</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Aquesta operació requereix la contrasenya del moneder per a desbloquejar-lo.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Desbloqueja el moneder</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Aquesta operació requereix la contrasenya del moneder per desencriptar-lo.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Desencripta el moneder</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Canvia la contrasenya</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Introduïu la contrasenya antiga i la contrasenya nova al moneder.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Confirma l'encriptació del moneder</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Avís: si encripteu el vostre moneder i perdeu la contrasenya, &lt;b&gt;PERDREU TOTS ELS VOSTRES BITCOINS&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Esteu segur que voleu encriptar el vostre moneder?</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Moneder encriptat</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Ara es tancarà el %1 per finalitzar el procés d'encriptació. Recordeu que encriptar el vostre moneder no garanteix que les vostres bitcoins no puguin ser robades per programari maliciós que infecti l'ordinador.</translation>
</message>
<message>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>IMPORTANT: Tota copia de seguretat que hàgiu realitzat hauria de ser reemplaçada pel, recentment generat, fitxer encriptat del moneder. Per motius de seguretat, les còpies de seguretat anteriors del fitxer de moneder no encriptat esdevindran inusables tan aviat com començar a utilitzar el nou moneder encriptat.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>L'encriptació del moneder ha fallat</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>L'encriptació del moneder ha fallat per un error intern. El moneder no ha estat encriptat.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Les contrasenyes introduïdes no coincideixen.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>El desbloqueig del moneder ha fallat</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>La contrasenya introduïda per a desencriptar el moneder és incorrecta.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>La desencriptació del moneder ha fallat</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>La contrasenya del moneder ha estat modificada correctament.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Avís: Les lletres majúscules estan activades!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP / Màscara de xarxa</translation>
</message>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Bandejat fins</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Signa el &amp;missatge...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>S'està sincronitzant amb la xarxa ...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Panorama general</translation>
</message>
<message>
<source>Node</source>
<translation>Node</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Mostra el panorama general del moneder</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transaccions</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Cerca a l'historial de transaccions</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>S&amp;urt</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Surt de l'aplicació</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>Qu&amp;ant al %1</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Mosta informació sobre el %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Quant a &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Mostra informació sobre Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opcions...</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Modifica les opcions de configuració de %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>&amp;Encripta el moneder...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Realitza una còpia de seguretat del moneder...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Canvia la contrasenya...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>Adreces d'e&amp;nviament...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>Adreces de &amp;recepció...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Obre un &amp;URI...</translation>
</message>
<message>
<source>Click to disable network activity.</source>
<translation>Feu clic per inhabilitar l'activitat de la xarxa.</translation>
</message>
<message>
<source>Network activity disabled.</source>
<translation>S'ha inhabilitat l'activitat de la xarxa.</translation>
</message>
<message>
<source>Click to enable network activity again.</source>
<translation>Feu clic per tornar a habilitar l'activitat de la xarxa.</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>S'estan reindexant els blocs al disc...</translation>
</message>
<message>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Envia monedes a una adreça Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Realitza una còpia de seguretat del moneder a una altra ubicació</translation>
</message>
<message>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Canvia la contrasenya d'encriptació del moneder</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Finestra de depuració</translation>
</message>
<message>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Obre la consola de diagnòstic i depuració</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Verifica el missatge...</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Moneder</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Envia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Rep</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Mostra / Amaga</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Mostra o amaga la finestra principal</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Encripta les claus privades pertanyents al moneder</translation>
</message>
<message>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Signa el missatges amb la seva adreça de Bitcoin per provar que les poseeixes</translation>
</message>
<message>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Verifiqueu els missatges per assegurar-vos que han estat signats amb una adreça Bitcoin específica.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Configuració</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Ajuda</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Barra d'eines de les pestanyes</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Sol·licita pagaments (genera codis QR i bitcoin: URI)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Mostra la llista d'adreces d'enviament i etiquetes utilitzades</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Mostra la llista d'adreces de recepció i etiquetes utilitzades</translation>
</message>
<message>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Obre una bitcoin: sol·licitud d'URI o pagament</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>Opcions de la &amp;línia d'ordres</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n connexió activa a la xarxa Bitcoin</numerusform><numerusform>%n connexions actives a la xarxa Bitcoin</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>S'estan indexant els blocs al disc...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>S'estan processant els blocs al disc...</translation>
</message>
<message>
<source>No block source available...</source>
<translation>No hi ha cap font de bloc disponible...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
<translation><numerusform>S'ha processat %n bloc de l'historial de transacció.</numerusform><numerusform>S'han processat %n blocs de l'historial de transacció.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 darrere</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>El darrer bloc rebut ha estat generat fa %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Les transaccions a partir d'això no seran visibles.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Error</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Avís</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>&amp;Informació</translation>
</message>
<message>
<source>Up to date</source>
<translation>Al dia</translation>
</message>
<message>
<source>Show the %1 help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation>Mostra el missatge d'ajuda del %1 per obtenir una llista amb les possibles opcions de línia d'ordres de Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>Client de %1</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>S'està posant al dia ...</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Data: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Import: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Tipus: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Etiqueta: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Adreça: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Transacció enviada</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Transacció entrant</translation>
</message>
<message>
<source>HD key generation is &lt;b&gt;enabled&lt;/b&gt;</source>
<translation>La generació de la clau HD és &lt;b&gt;habilitada&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>HD key generation is &lt;b&gt;disabled&lt;/b&gt;</source>
<translation>La generació de la clau HD és &lt;b&gt;inhabilitada&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>El moneder està &lt;b&gt;encriptat&lt;/b&gt; i actualment &lt;b&gt;desbloquejat&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>El moneder està &lt;b&gt;encriptat&lt;/b&gt; i actualment &lt;b&gt;bloquejat&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>S'ha produït un error fatal. Bitcoin no pot continuar amb seguretat i finalitzarà.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Selecció de moneda</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Quantitat:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bytes:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Import:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Comissió:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Polsim:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Comissió posterior:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Canvi:</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>(des)selecciona-ho tot</translation>
</message>
<message>
<source>Tree mode</source>
<translation>Mode arbre</translation>
</message>
<message>
<source>List mode</source>
<translation>Mode llista</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Rebut amb l'etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Rebut amb l'adreça</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmations</source>
<translation>Confirmacions</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Confirmat</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Copia l'adreça</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Copia l'etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copia l'import</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Copia l'ID de transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Bloqueja sense gastar</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Desbloqueja sense gastar</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Copia la quantitat</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Copia la comissió</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Copia la comissió posterior</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Copia els bytes</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Copia el polsim</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Copia el canvi</translation>
</message>
<message>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 bloquejada)</translation>
</message>
<message>
<source>yes</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>no</source>
<translation>no</translation>
</message>
<message>
<source>This label turns red if any recipient receives an amount smaller than the current dust threshold.</source>
<translation>Aquesta etiqueta es torna vermella si cap recipient rep un import inferior al llindar de polsim actual.</translation>
</message>
<message>
<source>Can vary +/- %1 satoshi(s) per input.</source>
<translation>Pot variar en +/- %1 satoshi(s) per entrada.</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sense etiqueta)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>canvia de %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<source>(change)</source>
<translation>(canvia)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>Edit Address</source>
<translation>Edita l'adreça</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>L'etiqueta associada amb aquesta entrada de llista d'adreces</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>L'adreça associada amb aquesta entrada de llista d'adreces. Només es pot modificar per a les adreces d'enviament.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adreça</translation>
</message>
<message>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nova adreça de recepció</translation>
</message>
<message>
<source>New sending address</source>
<translation>Nova adreça d'enviament</translation>
</message>
<message>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Edita l'adreça de recepció</translation>
</message>
<message>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Edita l'adreça d'enviament</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>L'adreça introduïda «%1» no és una adreça de Bitcoin vàlida.</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
<translation>L'adreça introduïda «%1» ja és present a la llibreta d'adreces.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>No s'ha pogut desbloquejar el moneder.</translation>
</message>
<message>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Ha fallat la generació d'una clau nova.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Es crearà un nou directori de dades.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>nom</translation>
</message>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>El directori ja existeix. Afegeix %1 si vols crear un nou directori en aquesta ubicació.</translation>
</message>
<message>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>El camí ja existeix i no és cap directori.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>No es pot crear el directori de dades aquí.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>version</source>
<translation>versió</translation>
</message>
<message>
<source>(%1-bit)</source>
<translation>(%1-bit)</translation>
</message>
<message>
<source>About %1</source>
<translation>Quant al %1</translation>
</message>
<message>
<source>Command-line options</source>
<translation>Opcions de línia d'ordres</translation>
</message>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Ús:</translation>
</message>
<message>
<source>command-line options</source>
<translation>Opcions de la línia d'ordres</translation>
</message>
<message>
<source>UI Options:</source>
<translation>Opcions d'interfície d'usuari:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
<translation>Trieu el directori de dades a l'inici (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set language, for example "de_DE" (default: system locale)</source>
<translation>Defineix la llengua, per exemple «de_DE» (per defecte: la definida pel sistema)</translation>
</message>
<message>
<source>Start minimized</source>
<translation>Inicia minimitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Set SSL root certificates for payment request (default: -system-)</source>
<translation>Defineix els certificats arrel SSL per a la sol·licitud de pagament (per defecte: els del sistema)</translation>
</message>
<message>
<source>Show splash screen on startup (default: %u)</source>
<translation>Mostra la pantalla de benvinguda a l'inici (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all settings changed in the GUI</source>
<translation>Reinicialitza tots els canvis de configuració fets des de la interfície gràfica</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<source>Welcome</source>
<translation>Us donem la benvinguda</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to %1.</source>
<translation>Us donem la benvinguda a %1.</translation>
</message>
<message>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where %1 will store its data.</source>
<translation>Com és la primera vegada que s'executa el programa, podeu triar on %1 emmagatzemarà les dades.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %2GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>%1 baixarà i emmagatzemarà una còpia de la cadena de blocs de Bitcoin. Com a mínim %2GB de dades s'emmagatzemaran en aquest directori, i augmentarà al llarg del temps. El moneder també s'emmagatzemarà en aquest directori.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Utilitza el directori de dades per defecte</translation>
</message>
<message>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Utilitza un directori de dades personalitzat:</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Specified data directory "%1" cannot be created.</source>
<translation>Error: el directori de dades «%1» especificat no pot ser creat.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Error</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n GB of free space available</source>
<translation><numerusform>%n GB d'espai lliure disponible</numerusform><numerusform>%n GB d'espai lliure disponible</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>(of %n GB needed)</source>
<translation><numerusform>(de %n GB necessari)</numerusform><numerusform>(de %n GB necessaris)</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ModalOverlay</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Últim temps de bloc</translation>
</message>
<message>
<source>Progress</source>
<translation>Progrés</translation>
</message>
<message>
<source>calculating...</source>
<translation>s'està calculant...</translation>
</message>
<message>
<source>Estimated time left until synced</source>
<translation>Temps estimat restant fins sincronitzat</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Amaga</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown. Syncing Headers (%1)...</source>
<translation>Desconegut. Sincronització de les capçaleres (%1)...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<source>Open URI</source>
<translation>Obre un URI</translation>
</message>
<message>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Obre una sol·licitud de pagament des d'un URI o un fitxer</translation>
</message>
<message>
<source>URI:</source>
<translation>URI:</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file</source>
<translation>Selecciona un fitxer de sol·licitud de pagament</translation>
</message>
<message>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation>Seleccioneu el fitxer de sol·licitud de pagament per obrir</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<source>Options</source>
<translation>Opcions</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Principal</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically start %1 after logging in to the system.</source>
<translation>Inicieu %1 automàticament després d'entrar en el sistema.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Start %1 on system login</source>
<translation>&amp;Inicia %1 en l'entrada al sistema</translation>
</message>
<message>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation>Mida de la memòria cau de la base de &amp;dades</translation>
</message>
<message>
<source>MB</source>
<translation>MB</translation>
</message>
<message>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation>Nombre de fils de &amp;verificació d'scripts</translation>
</message>
<message>
<source>Accept connections from outside</source>
<translation>Accepta connexions de fora</translation>
</message>
<message>
<source>Allow incoming connections</source>
<translation>Permet connexions entrants</translation>
</message>
<message>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation>Adreça IP del proxy (p. ex. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
<translation>Minimitza en comptes de sortir de l'aplicació quan la finestra es tanca. Quan s'habilita aquesta opció l'aplicació es tancara només quan se selecciona Surt del menú. </translation>
</message>
<message>
<source>Third party URLs (e.g. a block explorer) that appear in the transactions tab as context menu items. %s in the URL is replaced by transaction hash. Multiple URLs are separated by vertical bar |.</source>
<translation>URL de terceres parts (p. ex. explorador de blocs) que apareix en la pestanya de transaccions com elements del menú contextual. %s en l'URL es reemplaçat pel resum de la transacció. Diferents URL estan separades per una barra vertical |.</translation>
</message>
<message>
<source>Third party transaction URLs</source>
<translation>URL de transaccions de terceres parts</translation>
</message>
<message>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation>Opcions de línies d'ordre active que sobreescriuen les opcions de dalt:</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Reestableix totes les opcions del client.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>&amp;Reestableix les opcions</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Xarxa</translation>
</message>
<message>
<source>(0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free)</source>
<translation>(0 = auto, &lt;0 = deixa tants nuclis lliures)</translation>
</message>
<message>
<source>W&amp;allet</source>
<translation>&amp;Moneder</translation>
</message>
<message>
<source>Expert</source>
<translation>Expert</translation>
</message>
<message>
<source>Enable coin &amp;control features</source>
<translation>Activa les funcions de &amp;control de les monedes</translation>
</message>
<message>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation>Si inhabiliteu la despesa d'un canvi sense confirmar, el canvi d'una transacció no pot ser utilitzat fins que la transacció no tingui com a mínim una confirmació. Això també afecta com es calcula el vostre balanç.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Spend unconfirmed change</source>
<translation>&amp;Gasta el canvi sense confirmar</translation>
</message>
<message>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Obre el port del client de Bitcoin al router de forma automàtica. Això només funciona quan el router implementa UPnP i l'opció està activada.</translation>
</message>
<message>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Port obert amb &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS5 proxy.</source>
<translation>Connecta a la xarxa Bitcoin a través d'un proxy SOCKS5.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Connect through SOCKS5 proxy (default proxy):</source>
<translation>&amp;Connecta a través d'un proxy SOCKS5 (proxy per defecte):</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>&amp;IP del proxy:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Port del proxy (per exemple 9050)</translation>
</message>
<message>
<source>Used for reaching peers via:</source>
<translation>Utilitzat per arribar als iguals mitjançant:</translation>
</message>
<message>
<source>Shows, if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
<translation>Mostra si el proxy SOCKS5 per defecte proporcionat s'utilitza per arribar als iguals mitjançant aquest tipus de xarxa.</translation>
</message>
<message>
<source>IPv4</source>
<translation>IPv4</translation>
</message>
<message>
<source>IPv6</source>
<translation>IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Tor</source>
<translation>Tor</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to the Bitcoin network through a separate SOCKS5 proxy for Tor hidden services.</source>
<translation>Conectar a la red de Bitcoin a través de un proxy SOCKS5 per als serveis ocults de Tor</translation>
</message>
<message>
<source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
<translation>Utilitza un proxy SOCKS4 apart per a arribar als iguals a través de serveis ocults de Tor:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Finestra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hide the icon from the system tray.</source>
<translation>Ama&amp;ga la icona de la safata del sistema.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide tray icon</source>
<translation>Amaga la icona de la safata</translation>
</message>
<message>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Mostra només la icona de la barra en minimitzar la finestra.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimitza a la barra d'aplicacions en comptes de la barra de tasques</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>M&amp;inimitza en tancar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Pantalla</translation>
</message>
<message>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>&amp;Llengua de la interfície d'usuari:</translation>
</message>
<message>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting %1.</source>
<translation>Aquí es pot definir la llengua de la interfície d'usuari. Aquest paràmetre tindrà efecte en reiniciar el %1.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>&amp;Unitats per mostrar els imports en:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Selecciona la unitat de subdivisió per defecte per mostrar en la interfície quan s'envien monedes.</translation>
</message>
<message>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Si voleu mostrar les funcions de control de monedes o no.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;D'acord</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<source>default</source>
<translation>Per defecte</translation>
</message>
<message>
<source>none</source>
<translation>cap</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Confirmeu el reestabliment de les opcions</translation>
</message>
<message>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>Cal reiniciar el client per activar els canvis.</translation>
</message>
<message>
<source>Client will be shut down. Do you want to proceed?</source>
<translation>S'aturarà el client. Voleu procedir?</translation>
</message>
<message>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation>Amb aquest canvi cal un reinici del client.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>L'adreça proxy introduïda és invalida.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>La informació mostrada pot no estar al día. El teu moneder es sincronitza automàticament amb la xarxa Bitcoin un cop s'ha establert connexió, però aquest proces no s'ha completat encara.</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only:</source>
<translation>Només lectura:</translation>
</message>
<message>
<source>Available:</source>
<translation>Disponible:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>El balanç que podeu gastar actualment</translation>
</message>
<message>
<source>Pending:</source>
<translation>Pendent:</translation>
</message>
<message>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Total de transaccions que encara han de confirmar-se i que encara no compten en el balanç que es pot gastar</translation>
</message>
<message>
<source>Immature:</source>
<translation>Immadur:</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Balanç minat que encara no ha madurat</translation>
</message>
<message>
<source>Balances</source>
<translation>Balances</translation>
</message>
<message>
<source>Total:</source>
<translation>Total:</translation>
</message>
<message>
<source>Your current total balance</source>
<translation>El balanç total actual</translation>
</message>
<message>
<source>Your current balance in watch-only addresses</source>
<translation>El vostre balanç actual en adreces de només lectura</translation>
</message>
<message>
<source>Spendable:</source>
<translation>Que es pot gastar:</translation>
</message>
<message>
<source>Recent transactions</source>
<translation>Transaccions recents</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed transactions to watch-only addresses</source>
<translation>Transaccions sense confirmar a adreces de només lectura</translation>
</message>
<message>
<source>Mined balance in watch-only addresses that has not yet matured</source>
<translation>Balanç minat en adreces de només lectura que encara no ha madurat</translation>
</message>
<message>
<source>Current total balance in watch-only addresses</source>
<translation>Balanç total actual en adreces de només lectura</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<source>Payment request error</source>
<translation>Error de la sol·licitud de pagament</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>No es pot iniciar bitcoin: controlador click-to-pay</translation>
</message>
<message>
<source>URI handling</source>
<translation>Gestió d'URI</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation>L'URL de recuperació de la sol·licitud de pagament no és vàlida: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation>Adreça de pagament no vàlida %1</translation>
</message>
<message>
<source>URI cannot be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>L'URI no pot ser analitzat! Això pot ser a causa d'una adreça de Bitcoin no vàlida o per paràmetres URI amb mal format.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request file handling</source>
<translation>Gestió de fitxers de les sol·licituds de pagament</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request file cannot be read! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation>No es pot llegir el fitxer de la sol·licitud de pagament. Això pot ser causat per un fitxer de sol·licitud de pagament no vàlid.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request rejected</source>
<translation>La sol·licitud de pagament s'ha rebutjat</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request network doesn't match client network.</source>
<translation>La xarxa de la sol·licitud de pagament no coincideix amb la xarxa del client.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>La sol·licitud de pagament ha vençut.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request is not initialized.</source>
<translation>La sol·licitud de pagament no està inicialitzada.</translation>
</message>
<message>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation>No s'accepten sol·licituds de pagament no verificades a scripts de pagament personalitzats.</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid payment request.</source>
<translation>Sol·licitud de pagament no vàlida.</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>L'import de pagament sol·licitat %1 és massa petit (es considera polsim).</translation>
</message>
<message>
<source>Refund from %1</source>
<translation>Reemborsament de %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request %1 is too large (%2 bytes, allowed %3 bytes).</source>
<translation>La sol·licitud de pagament %1 és massa gran (%2 bytes, permès %3 bytes).</translation>
</message>
<message>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>Error en comunicar amb %1: %2</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request cannot be parsed!</source>
<translation>No es pot analitzar la sol·licitud de pagament!</translation>
</message>
<message>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Mala resposta del servidor %1</translation>
</message>
<message>
<source>Network request error</source>
<translation>Error en la sol·licitud de xarxa</translation>
</message>
<message>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Pagament reconegut</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PeerTableModel</name>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>Agent d'usuari</translation>
</message>
<message>
<source>Node/Service</source>
<translation>Node/Servei</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. %1)</source>
<translation>Introduïu una adreça de Bitcoin (p. ex. %1)</translation>
</message>
<message>
<source>%1 d</source>
<translation>%1 d</translation>
</message>
<message>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 h</translation>
</message>
<message>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<source>%1 s</source>
<translation>%1 s</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Cap</translation>
</message>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>N/A</translation>
</message>
<message>
<source>%1 ms</source>
<translation>%1 ms</translation>
</message>
<message>
<source>%1 and %2</source>
<translation>%1 i %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject::QObject</name>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>De&amp;sa la imatge...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>&amp;Copia la imatge</translation>
</message>
<message>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Desa el codi QR</translation>
</message>
<message>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>Imatge PNG (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<source>N/A</source>
<translation>N/A</translation>
</message>
<message>
<source>Client version</source>
<translation>Versió del client</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informació</translation>
</message>
<message>
<source>Debug window</source>
<translation>Finestra de depuració</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>General</translation>
</message>
<message>
<source>Using BerkeleyDB version</source>
<translation>Utilitzant BerkeleyDB versió</translation>
</message>
<message>
<source>Datadir</source>
<translation>Datadir</translation>
</message>
<message>
<source>Startup time</source>
<translation>&amp;Temps d'inici</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation>Xarxa</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nom</translation>
</message>
<message>
<source>Number of connections</source>
<translation>Nombre de connexions</translation>
</message>
<message>
<source>Block chain</source>
<translation>Cadena de blocs</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Nombre de blocs actuals</translation>
</message>
<message>
<source>Memory Pool</source>
<translation>Reserva de memòria</translation>
</message>
<message>
<source>Current number of transactions</source>
<translation>Nombre actual de transaccions</translation>
</message>
<message>
<source>Memory usage</source>
<translation>Us de memoria</translation>
</message>
<message>
<source>Received</source>
<translation>Rebut</translation>
</message>
<message>
<source>Sent</source>
<translation>Enviat</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Peers</source>
<translation>&amp;Iguals</translation>
</message>
<message>
<source>Banned peers</source>
<translation>Iguals bandejats</translation>
</message>
<message>
<source>Select a peer to view detailed information.</source>
<translation>Seleccioneu un igual per mostrar informació detallada.</translation>
</message>
<message>
<source>Whitelisted</source>
<translation>A la llista blanca</translation>
</message>
<message>
<source>Direction</source>
<translation>Direcció</translation>
</message>
<message>
<source>Version</source>
<translation>Versió</translation>
</message>
<message>
<source>Starting Block</source>
<translation>Bloc d'inici</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Headers</source>
<translation>Capçaleres sincronitzades</translation>
</message>
<message>
<source>Synced Blocks</source>
<translation>Blocs sincronitzats</translation>
</message>
<message>
<source>User Agent</source>
<translation>Agent d'usuari</translation>
</message>
<message>
<source>Services</source>
<translation>Serveis</translation>
</message>
<message>
<source>Ban Score</source>
<translation>Puntuació de bandeig</translation>
</message>
<message>
<source>Connection Time</source>
<translation>Temps de connexió</translation>
</message>
<message>
<source>Last Send</source>
<translation>Darrer enviament</translation>
</message>
<message>
<source>Last Receive</source>
<translation>Darrera recepció</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Time</source>
<translation>Temps de ping</translation>
</message>
<message>
<source>The duration of a currently outstanding ping.</source>
<translation>La duració d'un ping més destacat actualment.</translation>
</message>
<message>
<source>Ping Wait</source>
<translation>Espera de ping</translation>
</message>
<message>
<source>Time Offset</source>
<translation>Diferència horària</translation>
</message>
<message>
<source>Last block time</source>
<translation>Últim temps de bloc</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Obre</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Consola</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>Trà&amp;nsit de la xarxa</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>Nete&amp;ja</translation>
</message>
<message>
<source>Totals</source>
<translation>Totals</translation>
</message>
<message>
<source>In:</source>
<translation>Dins:</translation>
</message>
<message>
<source>Out:</source>
<translation>Fora:</translation>
</message>
<message>
<source>Debug log file</source>
<translation>Fitxer de registre de depuració</translation>
</message>
<message>
<source>Clear console</source>
<translation>Neteja la consola</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;hour</source>
<translation>1 &amp;hora</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;day</source>
<translation>1 &amp;dia</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;week</source>
<translation>1 &amp;setmana</translation>
</message>
<message>
<source>1 &amp;year</source>
<translation>1 &amp;any</translation>
</message>
<message>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Utilitza les fletxes d'amunt i avall per navegar per l'historial, i &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;\b&gt; per netejar la pantalla.</translation>
</message>
<message>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Escriviu &lt;b&gt;help&lt;\b&gt; per a obtenir un llistat de les ordres disponibles.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 KB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<source>(node id: %1)</source>
<translation>(id del node: %1)</translation>
</message>
<message>
<source>via %1</source>
<translation>a través de %1</translation>
</message>
<message>
<source>never</source>
<translation>mai</translation>
</message>
<message>
<source>Inbound</source>
<translation>Entrant</translation>
</message>
<message>
<source>Outbound</source>
<translation>Sortint</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation>No</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown</source>
<translation>Desconegut</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>Im&amp;port:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etiqueta:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp;Missatge:</translation>
</message>
<message>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Reutilitza una de les adreces de recepció utilitzades anteriorment. La reutilització d'adreces pot comportar problemes de seguretat i privadesa. No ho utilitzeu llevat que torneu a generar una sol·licitud de pagament feta abans.</translation>
</message>
<message>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>R&amp;eutilitza una adreça de recepció anterior (no recomanat)</translation>
</message>
<message>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation>Un missatge opcional que s'adjuntarà a la sol·licitud de pagament, que es mostrarà quan s'obri la sol·licitud. Nota: El missatge no s'enviarà amb el pagament per la xarxa Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation>Una etiqueta opcional que s'associarà amb la nova adreça receptora.</translation>
</message>
<message>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Utilitzeu aquest formulari per sol·licitar pagaments. Tots els camps són &lt;b&gt;opcionals&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation>Un import opcional per sol·licitar. Deixeu-ho en blanc o zero per no sol·licitar cap import específic.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Esborra tots els camps del formuari.</translation>
</message>
<message>
<source>Clear</source>
<translation>Neteja</translation>
</message>
<message>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Historial de pagaments sol·licitats</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Sol·licitud de pagament</translation>
</message>
<message>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Mostra la sol·licitud seleccionada (fa el mateix que el doble clic a una entrada)</translation>
</message>
<message>
<source>Show</source>
<translation>Mostra</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation>Esborra les entrades seleccionades de la llista</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation>Esborra</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Copia l'etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Copy message</source>
<translation>Copia el missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copia l'import</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<source>QR Code</source>
<translation>Codi QR</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>Copia l'&amp;URI</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>Copia l'&amp;adreça</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>De&amp;sa la imatge...</translation>
</message>
<message>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>Sol·licita un pagament a %1</translation>
</message>
<message>
<source>Payment information</source>
<translation>Informació de pagament</translation>
</message>
<message>
<source>URI</source>
<translation>URI</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adreça</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>URI resultant massa llarga, intenta reduir el text per a la etiqueta / missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Error en codificar l'URI en un codi QR.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Missatge</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sense etiqueta)</translation>
</message>
<message>
<source>(no message)</source>
<translation>(sense missatge)</translation>
</message>
<message>
<source>(no amount requested)</source>
<translation>(no s'ha sol·licitat import)</translation>
</message>
<message>
<source>Requested</source>
<translation>Sol·licitat</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Envia monedes</translation>
</message>
<message>
<source>Coin Control Features</source>
<translation>Característiques de control de les monedes</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs...</source>
<translation>Entrades...</translation>
</message>
<message>
<source>automatically selected</source>
<translation>seleccionat automàticament</translation>
</message>
<message>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Fons insuficients!</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Quantitat:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bytes:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Import:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Comissió:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Comissió posterior:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Canvi:</translation>
</message>
<message>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation>Si s'activa això, però l'adreça de canvi està buida o bé no és vàlida, el canvi s'enviarà a una adreça generada de nou.</translation>
</message>
<message>
<source>Custom change address</source>
<translation>Personalitza l'adreça de canvi</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction Fee:</source>
<translation>Comissió de transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Choose...</source>
<translation>Tria...</translation>
</message>
<message>
<source>collapse fee-settings</source>
<translation>redueix els paràmetres de comissió</translation>
</message>
<message>
<source>per kilobyte</source>
<translation>per kilobyte</translation>
</message>
<message>
<source>If the custom fee is set to 1000 satoshis and the transaction is only 250 bytes, then "per kilobyte" only pays 250 satoshis in fee, while "total at least" pays 1000 satoshis. For transactions bigger than a kilobyte both pay by kilobyte.</source>
<translation>Si la comissió personalitzada es defineix a 1000 satoshis i la transacció és de només 250 bytes, llavors «per kilobyte» només es paguen 250 satoshis en una comissió, mentre que amb la de «total com a mínim» es pagarien 1000 satoshis. Per a transaccions superiors al kilobyte, en tots dos casos es paga per kilobyte.</translation>
</message>
<message>
<source>Hide</source>
<translation>Amaga</translation>
</message>
<message>
<source>total at least</source>
<translation>total com a mínim</translation>
</message>
<message>
<source>Paying only the minimum fee is just fine as long as there is less transaction volume than space in the blocks. But be aware that this can end up in a never confirming transaction once there is more demand for bitcoin transactions than the network can process.</source>
<translation>No hi ha cap problema en pagar només la comissió mínima sempre que hi hagi menys volum de transacció que espai en els blocs. Però tingueu present que això pot acabar en una transacció que mai es confirmi una vegada hi hagi més demanda de transaccions de bitcoins que la xarxa pugui processar.</translation>
</message>
<message>
<source>(read the tooltip)</source>
<translation>(llegiu l'indicador de funció)</translation>
</message>
<message>
<source>Recommended:</source>
<translation>Recomanada:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom:</source>
<translation>Personalitzada:</translation>
</message>
<message>
<source>(Smart fee not initialized yet. This usually takes a few blocks...)</source>
<translation>(No s'ha inicialitzat encara la comissió intel·ligent. Normalment pren uns pocs blocs...)</translation>
</message>
<message>
<source>normal</source>
<translation>normal</translation>
</message>
<message>
<source>fast</source>
<translation>ràpid</translation>
</message>
<message>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Envia a múltiples destinataris al mateix temps</translation>
</message>
<message>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Afegeix &amp;destinatari</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Esborra tots els camps del formuari.</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Polsim:</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Neteja-ho &amp;tot</translation>
</message>
<message>
<source>Balance:</source>
<translation>Balanç:</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Confirma l'acció d'enviament</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;end</source>
<translation>E&amp;nvia</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Copia la quantitat</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copia l'import</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Copia la comissió</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Copia la comissió posterior</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Copia els bytes</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Copia el polsim</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Copia el canvi</translation>
</message>
<message>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 a %2</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation>Esteu segur que ho voleu enviar?</translation>
</message>
<message>
<source>added as transaction fee</source>
<translation>S'ha afegit una taxa de transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Total Amount %1</source>
<translation>Import total %1</translation>
</message>
<message>
<source>or</source>
<translation>o</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Confirma l'enviament de monedes</translation>
</message>
<message>
<source>The recipient address is not valid. Please recheck.</source>
<translation>L'adreça del destinatari no és vàlida. Torneu-la a comprovar.</translation>
</message>
<message>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>L'import a pagar ha de ser major que 0.</translation>
</message>
<message>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>L'import supera el vostre balanç.</translation>
</message>
<message>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>El total excedeix el vostre balanç quan s'afegeix la comissió a la transacció %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate address found: addresses should only be used once each.</source>
<translation>S'ha trobat una adreça duplicada: les adreces només s'haurien d'utilitzar una vegada cada una.</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation>La creació de la transacció ha fallat!</translation>
</message>
<message>
<source>A fee higher than %1 is considered an absurdly high fee.</source>
<translation>Una comissió superior a %1 es considera una comissió absurdament alta.</translation>
</message>
<message>
<source>Payment request expired.</source>
<translation>La sol·licitud de pagament ha vençut.</translation>
</message>
<message>
<source>Pay only the required fee of %1</source>
<translation>Paga només la comissió necessària de %1</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation>Avís: adreça Bitcoin no vàlida</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation>Avís: adreça de canvi desconeguda</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sense etiqueta)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Q&amp;uantitat:</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Paga &amp;a:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etiqueta:</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Escull una adreça feta servir anteriorment</translation>
</message>
<message>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>Això és un pagament normal.</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to send the payment to</source>
<translation>L'adreça Bitcoin on enviar el pagament</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alta+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Enganxar adreça del porta-retalls</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Remove this entry</source>
<translation>Elimina aquesta entrada</translation>
</message>
<message>
<source>The fee will be deducted from the amount being sent. The recipient will receive less bitcoins than you enter in the amount field. If multiple recipients are selected, the fee is split equally.</source>
<translation>La comissió es deduirà de l'import que s'enviarà. El destinatari rebrà menys bitcoins que les que introduïu al camp d'import. Si se seleccionen múltiples destinataris, la comissió es dividirà per igual.</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;ubtract fee from amount</source>
<translation>S&amp;ubstreu la comissió de l'import</translation>
</message>
<message>
<source>Message:</source>
<translation>Missatge:</translation>
</message>
<message>
<source>This is an unauthenticated payment request.</source>
<translation>Aquesta és una sol·licitud de pagament no autenticada.</translation>
</message>
<message>
<source>This is an authenticated payment request.</source>
<translation>Aquesta és una sol·licitud de pagament autenticada.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Introduïu una etiqueta per a aquesta adreça per afegir-la a la llista d'adreces utilitzades</translation>
</message>
<message>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation>Un missatge que s'ha adjuntat al bitcoin: URI que s'emmagatzemarà amb la transacció per a la vostra referència. Nota: el missatge no s'enviarà a través de la xarxa Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<source>Pay To:</source>
<translation>Paga a:</translation>
</message>
<message>
<source>Memo:</source>
<translation>Memo:</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Introduïu una etiqueta per a aquesta adreça per afegir-la a la llibreta d'adreces</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendConfirmationDialog</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>No apagueu l'ordinador fins que no desaparegui aquesta finestra.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Signatures - Signa / verifica un missatge</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Signa el missatge</translation>
</message>
<message>
<source>You can sign messages/agreements with your addresses to prove you can receive bitcoins sent to them. Be careful not to sign anything vague or random, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Podeu signar missatges/acords amb les vostres adreces per provar que rebeu les bitcoins que s'hi envien. Aneu amb compte no signar res que sigui vague o aleatori, perquè en alguns atacs de suplantació es pot provar que hi signeu la vostra identitat. Només signeu aquelles declaracions completament detallades en què hi esteu d'acord. </translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address to sign the message with</source>
<translation>L'adreça Bitcoin amb què signar el missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Escull una adreça feta servir anteriorment</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alta+A</translation>
</message>
<message>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Enganxar adreça del porta-retalls</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Introduïu aquí el missatge que voleu signar</translation>
</message>
<message>
<source>Signature</source>
<translation>Signatura</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Copia la signatura actual al porta-retalls del sistema</translation>
</message>
<message>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Signa el missatge per provar que ets propietari d'aquesta adreça Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Signa el &amp;missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Neteja tots els camps de clau</translation>
</message>
<message>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Neteja-ho &amp;tot</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Verifica el missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the receiver's address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack. Note that this only proves the signing party receives with the address, it cannot prove sendership of any transaction!</source>
<translation>Introduïu l'adreça del receptor, el missatge (assegureu-vos de copiar els salts de línia, espais, tabuladors, etc. exactament) i signatura de sota per verificar el missatge. Tingueu cura de no llegir més en la signatura del que està al missatge signat, per evitar ser enganyat per un atac d'home-en-el-mig. Tingueu en compte que això només demostra que la part que signa rep amb l'adreça, i no es pot provar l'enviament de qualsevol transacció!</translation>
</message>
<message>
<source>The Bitcoin address the message was signed with</source>
<translation>L'adreça Bitcoin amb què va ser signat el missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Verificar el missatge per assegurar-se que ha estat signat amb una adreça Bitcoin específica</translation>
</message>
<message>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>Verifica el &amp;missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Neteja tots els camps de verificació de missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Click "Sign Message" to generate signature</source>
<translation>Feu clic a «Signa el missatge» per a generar una signatura</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>L'adreça introduïda no és vàlida.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Comproveu l'adreça i torneu-ho a provar.</translation>
</message>
<message>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>L'adreça introduïda no referencia a cap clau.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>El desbloqueig del moneder ha estat cancelat.</translation>
</message>
<message>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>La clau privada per a la adreça introduïda no està disponible.</translation>
</message>
<message>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>La signatura del missatge ha fallat.</translation>
</message>
<message>
<source>Message signed.</source>
<translation>Missatge signat.</translation>
</message>
<message>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>La signatura no s'ha pogut descodificar.</translation>
</message>
<message>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Comproveu la signatura i torneu-ho a provar.</translation>
</message>
<message>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>La signatura no coincideix amb el resum del missatge.</translation>
</message>
<message>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Ha fallat la verificació del missatge.</translation>
</message>
<message>
<source>Message verified.</source>
<translation>Missatge verificat.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<source>KB/s</source>
<translation>KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<source>Open until %1</source>
<translation>Obert fins %1</translation>
</message>
<message>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/fora de línia</translation>
</message>
<message>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/sense confirmar</translation>
</message>
<message>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 confirmacions</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
<translation>Estat</translation>
</message>
<message>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, encara no ha estat emès correctement</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation>Font</translation>
</message>
<message>
<source>Generated</source>
<translation>Generada</translation>
</message>
<message>
<source>From</source>
<translation>De</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation>desconegut</translation>
</message>
<message>
<source>To</source>
<translation>A</translation>
</message>
<message>
<source>own address</source>
<translation>adreça pròpia</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>només lectura</translation>
</message>
<message>
<source>label</source>
<translation>etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Credit</source>
<translation>Crèdit</translation>
</message>
<message>
<source>not accepted</source>
<translation>no acceptat</translation>
</message>
<message>
<source>Debit</source>
<translation>Dèbit</translation>
</message>
<message>
<source>Total debit</source>
<translation>Dèbit total</translation>
</message>
<message>
<source>Total credit</source>
<translation>Crèdit total</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Comissió de transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Net amount</source>
<translation>Import net</translation>
</message>
<message>
<source>Message</source>
<translation>Missatge</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation>Comentari</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction ID</source>
<translation>ID de la transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Merchant</source>
<translation>Mercader</translation>
</message>
<message>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to "not accepted" and it won't be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Les monedes generades han de madurar %1 blocs abans de poder ser gastades. Quan genereu aquest bloc, es farà saber a la xarxa per tal d'afegir-lo a la cadena de blocs. Si no pot fer-se lloc a la cadena, el seu estat canviarà a «no acceptat» i no es podrà gastar. Això pot passar ocasionalment si un altre node genera un bloc en un marge de segons respecte al vostre.</translation>
</message>
<message>
<source>Debug information</source>
<translation>Informació de depuració</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction</source>
<translation>Transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Inputs</source>
<translation>Entrades</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<source>true</source>
<translation>cert</translation>
</message>
<message>
<source>false</source>
<translation>fals</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Aquest panell mostra una descripció detallada de la transacció</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Tipus</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Open until %1</source>
<translation>Obert fins %1</translation>
</message>
<message>
<source>Offline</source>
<translation>Fora de línia</translation>
</message>
<message>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Sense confirmar</translation>
</message>
<message>
<source>Abandoned</source>
<translation>Abandonada</translation>
</message>
<message>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation>Confirmant (%1 de %2 confirmacions recomanades)</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Confirmat (%1 confirmacions)</translation>
</message>
<message>
<source>Conflicted</source>
<translation>En conflicte</translation>
</message>
<message>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation>Immadur (%1 confirmacions, serà disponible després de %2)</translation>
</message>
<message>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Aquest bloc no ha estat rebut per cap altre node i probablement no serà acceptat!</translation>
</message>
<message>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Generat però no acceptat</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Rebuda amb</translation>
</message>
<message>
<source>Received from</source>
<translation>Rebuda de</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Enviada a</translation>
</message>
<message>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Pagament a un mateix</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Minada</translation>
</message>
<message>
<source>watch-only</source>
<translation>només lectura</translation>
</message>
<message>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n/a)</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(sense etiqueta)</translation>
</message>
<message>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Estat de la transacció. Desplaceu-vos sobre aquest camp per mostrar el nombre de confirmacions.</translation>
</message>
<message>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Data i hora en que la transacció va ser rebuda.</translation>
</message>
<message>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Tipus de transacció.</translation>
</message>
<message>
<source>Whether or not a watch-only address is involved in this transaction.</source>
<translation>Si està implicada o no una adreça només de lectura en la transacció.</translation>
</message>
<message>
<source>User-defined intent/purpose of the transaction.</source>
<translation>Intenció/propòsit de la transacció definida per l'usuari.</translation>
</message>
<message>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Import extret o afegit del balanç.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
</message>
<message>
<source>Today</source>
<translation>Avui</translation>
</message>
<message>
<source>This week</source>
<translation>Aquesta setmana</translation>
</message>
<message>
<source>This month</source>
<translation>Aquest mes</translation>
</message>
<message>
<source>Last month</source>
<translation>El mes passat</translation>
</message>
<message>
<source>This year</source>
<translation>Enguany</translation>
</message>
<message>
<source>Range...</source>
<translation>Rang...</translation>
</message>
<message>
<source>Received with</source>
<translation>Rebuda amb</translation>
</message>
<message>
<source>Sent to</source>
<translation>Enviada a</translation>
</message>
<message>
<source>To yourself</source>
<translation>A un mateix</translation>
</message>
<message>
<source>Mined</source>
<translation>Minada</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation>Altres</translation>
</message>
<message>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Introduïu una adreça o una etiqueta per cercar</translation>
</message>
<message>
<source>Min amount</source>
<translation>Import mínim</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Copia l'adreça</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Copia l'etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Copia l'import</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Copia l'ID de transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Copy raw transaction</source>
<translation>Copia la transacció crua</translation>
</message>
<message>
<source>Edit label</source>
<translation>Editar etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Show transaction details</source>
<translation>Mostra detalls de la transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Export Transaction History</source>
<translation>Exporta l'historial de transacció</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Fitxer separat per comes (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Confirmat</translation>
</message>
<message>
<source>Watch-only</source>
<translation>Només de lectura</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Tipus</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etiqueta</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adreça</translation>
</message>
<message>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>L'exportació ha fallat</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the transaction history to %1.</source>
<translation>S'ha produït un error en provar de desar l'historial de transacció a %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Successful</source>
<translation>Exportació amb èxit</translation>
</message>
<message>
<source>The transaction history was successfully saved to %1.</source>
<translation>L'historial de transaccions s'ha desat correctament a %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Range:</source>
<translation>Rang:</translation>
</message>
<message>
<source>to</source>
<translation>a</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
<message>
<source>Unit to show amounts in. Click to select another unit.</source>
<translation>Unitat en què mostrar els imports. Feu clic per seleccionar una altra unitat.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletFrame</name>
<message>
<source>No wallet has been loaded.</source>
<translation>No s'ha carregat cap moneder.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<source>Send Coins</source>
<translation>Envia monedes</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletView</name>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporta</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exporta les dades de la pestanya actual a un fitxer</translation>
</message>
<message>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Còpia de seguretat del moneder</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Dades del moneder (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Ha fallat la còpia de seguretat</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the wallet data to %1.</source>
<translation>S'ha produït un error en provar de desar les dades del moneder a %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Backup Successful</source>
<translation>La còpia de seguretat s'ha realitzat correctament</translation>
</message>
<message>
<source>The wallet data was successfully saved to %1.</source>
<translation>S'han desat les dades del moneder correctament a %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<source>Options:</source>
<translation>Opcions:</translation>
</message>
<message>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Especifica el directori de dades</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation>Connecta al node per obtenir les adreces de les connexions, i desconnecta</translation>
</message>
<message>
<source>Specify your own public address</source>
<translation>Especifiqueu la vostra adreça pública</translation>
</message>
<message>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Accepta la línia d'ordres i ordres JSON-RPC </translation>
</message>
<message>
<source>If &lt;category&gt; is not supplied or if &lt;category&gt; = 1, output all debugging information.</source>
<translation>Si no es proporciona &lt;category&gt; o si &lt;category&gt; = 1, treu a la sortida tota la informació de depuració.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune configured below the minimum of %d MiB. Please use a higher number.</source>
<translation>Poda configurada per sota el mínim de %d MiB. Utilitzeu un nombre superior.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune: last wallet synchronisation goes beyond pruned data. You need to -reindex (download the whole blockchain again in case of pruned node)</source>
<translation>Poda: la darrera sincronització del moneder va més enllà de les dades podades. Cal que activeu -reindex (baixeu tota la cadena de blocs de nou en cas de node podat)</translation>
</message>
<message>
<source>Rescans are not possible in pruned mode. You will need to use -reindex which will download the whole blockchain again.</source>
<translation>Els rescanejos no són possible en el mode de poda. Caldrà que utilitzeu -reindex, que tornarà a baixar la cadena de blocs sencera.</translation>
</message>
<message>
<source>Error: A fatal internal error occurred, see debug.log for details</source>
<translation>Error: s'ha produït un error intern fatal. Vegeu debug.log per a més detalls</translation>
</message>
<message>
<source>Fee (in %s/kB) to add to transactions you send (default: %s)</source>
<translation>Comissió (en %s/kB) per afegir a les transaccions que envieu (per defecte: %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Pruning blockstore...</source>
<translation>S'està podant la cadena de blocs...</translation>
</message>
<message>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Executa en segon pla com a programa dimoni i accepta ordres</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to start HTTP server. See debug log for details.</source>
<translation>No s'ha pogut iniciar el servidor HTTP. Vegeu debug.log per a més detalls.</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and always listen on it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Vincula a una adreça específica i sempre escolta-hi. Utilitza la notació [host]:port per IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Delete all wallet transactions and only recover those parts of the blockchain through -rescan on startup</source>
<translation>Elimina totes les transaccions del moneder i només recupera aquelles de la cadena de blocs a través de -rescan a l'inici</translation>
</message>
<message>
<source>Execute command when a wallet transaction changes (%s in cmd is replaced by TxID)</source>
<translation>Executa una ordre quan una transacció del moneder canviï (%s en cmd es canvia per TxID)</translation>
</message>
<message>
<source>Set the number of script verification threads (%u to %d, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: %d)</source>
<translation>Defineix el nombre de fils de verificació d'scripts (%u a %d, 0 = auto, &lt;0 = deixa tants nuclis lliures, per defecte: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;category&gt; can be:</source>
<translation>&lt;category&gt; pot ser:</translation>
</message>
<message>
<source>Block creation options:</source>
<translation>Opcions de la creació de blocs:</translation>
</message>
<message>
<source>Connection options:</source>
<translation>Opcions de connexió:</translation>
</message>
<message>
<source>Corrupted block database detected</source>
<translation>S'ha detectat una base de dades de blocs corrupta</translation>
</message>
<message>
<source>Debugging/Testing options:</source>
<translation>Opcions de depuració/proves:</translation>
</message>
<message>
<source>Do not load the wallet and disable wallet RPC calls</source>
<translation>No carreguis el moneder i inhabilita les crides RPC del moneder</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to rebuild the block database now?</source>
<translation>Voleu reconstruir la base de dades de blocs ara?</translation>
</message>
<message>
<source>Error initializing block database</source>
<translation>Error carregant la base de dades de blocs</translation>
</message>
<message>
<source>Error initializing wallet database environment %s!</source>
<translation>Error inicialitzant l'entorn de la base de dades del moneder %s!</translation>
</message>
<message>
<source>Error loading block database</source>
<translation>Error carregant la base de dades del bloc</translation>
</message>
<message>
<source>Error opening block database</source>
<translation>Error en obrir la base de dades de blocs</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Disk space is low!</source>
<translation>Error: Espai al disc baix!</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to listen on any port. Use -listen=0 if you want this.</source>
<translation>Ha fallat escoltar a qualsevol port. Feu servir -listen=0 si voleu fer això.</translation>
</message>
<message>
<source>Importing...</source>
<translation>S'està important...</translation>
</message>
<message>
<source>Incorrect or no genesis block found. Wrong datadir for network?</source>
<translation>No s'ha trobat el bloc de gènesi o és incorrecte. El directori de dades de la xarxa és incorrecte?</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid -onion address: '%s'</source>
<translation>Adreça -onion no vàlida: '%s'</translation>
</message>
<message>
<source>Not enough file descriptors available.</source>
<translation>No hi ha suficient descriptors de fitxers disponibles.</translation>
</message>
<message>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (ipv4, ipv6 or onion)</source>
<translation>Només connecta als nodes de la xarxa &lt;net&gt; (ipv4, ipv6 o onion)</translation>
</message>
<message>
<source>Prune cannot be configured with a negative value.</source>
<translation>La poda no es pot configurar amb un valor negatiu.</translation>
</message>
<message>
<source>Prune mode is incompatible with -txindex.</source>
<translation>El mode de poda és incompatible amb -txindex.</translation>
</message>
<message>
<source>Set database cache size in megabytes (%d to %d, default: %d)</source>
<translation>Defineix la mida de la memòria cau de la base de dades en megabytes (%d a %d, per defecte: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum block size in bytes (default: %d)</source>
<translation>Defineix la mida màxim del bloc en bytes (per defecte: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>Specify wallet file (within data directory)</source>
<translation>Especifica un fitxer de moneder (dins del directori de dades)</translation>
</message>
<message>
<source>Use UPnP to map the listening port (default: %u)</source>
<translation>Utilitza UPnP per a mapejar el port d'escolta (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Use the test chain</source>
<translation>Utilitza la cadena de proves</translation>
</message>
<message>
<source>Verifying blocks...</source>
<translation>S'estan verificant els blocs...</translation>
</message>
<message>
<source>Verifying wallet...</source>
<translation>S'està verificant el moneder...</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet %s resides outside data directory %s</source>
<translation>El moneder %s resideix fora del directori de dades %s</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet debugging/testing options:</source>
<translation>Opcions de depuració/proves del moneder:</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart %s to complete</source>
<translation>Cal reescriure el moneder: reinicieu %s per a completar-ho</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet options:</source>
<translation>Opcions de moneder:</translation>
</message>
<message>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified source. Valid for &lt;ip&gt; are a single IP (e.g. 1.2.3.4), a network/netmask (e.g. 1.2.3.4/255.255.255.0) or a network/CIDR (e.g. 1.2.3.4/24). This option can be specified multiple times</source>
<translation>Permet les connexions JSON-RPC d'una font específica. Vàlid per a &lt;ip&gt; són una IP individual (p. ex., 1.2.3.4), una xarxa / màscara de xarxa (p. ex., 1.2.3.4/255.255.255.0) o una xarxa/CIDR (p. ex., 1.2.3.4/24). Es pot especificar aquesta opció moltes vegades</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address and whitelist peers connecting to it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Vincula l'adreça donada i posa a la llista blanca els iguals que s'hi connectin. Feu servir la notació [host]:port per a IPv6</translation>
</message>
<message>
<source>Bind to given address to listen for JSON-RPC connections. Use [host]:port notation for IPv6. This option can be specified multiple times (default: bind to all interfaces)</source>
<translation>Vincula a l'adreça donada per a escoltar les connexions JSON-RPC. Feu servir la notació [host]:port per a IPv6. Aquesta opció pot ser especificada moltes vegades (per defecte: vincula a totes les interfícies)</translation>
</message>
<message>
<source>Create new files with system default permissions, instead of umask 077 (only effective with disabled wallet functionality)</source>
<translation>Crea fitxers nous amb els permisos per defecte del sistema, en comptes de l'umask 077 (només efectiu amb la funcionalitat de moneder inhabilitada)</translation>
</message>
<message>
<source>Discover own IP addresses (default: 1 when listening and no -externalip or -proxy)</source>
<translation>Descobreix l'adreça IP pròpia (per defecte: 1 quan s'escolta i no -externalip o -proxy)</translation>
</message>
<message>
<source>Error: Listening for incoming connections failed (listen returned error %s)</source>
<translation>Error: ha fallat escoltar les connexions entrants (l'escoltament ha retornat l'error %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Execute command when a relevant alert is received or we see a really long fork (%s in cmd is replaced by message)</source>
<translation>Executa l'ordre quan es rebi un avís rellevant o veiem una forquilla molt llarga (%s en cmd és reemplaçat per un missatge)</translation>
</message>
<message>
<source>If paytxfee is not set, include enough fee so transactions begin confirmation on average within n blocks (default: %u)</source>
<translation>Si no s'especifica una paytxfee (comissió de transacció de pagament), inclogueu suficient comissió per tal que les transaccions comencin a confirmar-se en una mitja de n blocs (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid amount for -maxtxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (must be at least the minrelay fee of %s to prevent stuck transactions)</source>
<translation>Import no vàlid per a -maxtxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (cal que sigui com a mínim la comissió de minrelay de %s per evitar que les comissions s'encallin)</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum size of data in data carrier transactions we relay and mine (default: %u)</source>
<translation>Mida màxima de les dades en les transaccions de l'operador en què confiem i en les meves (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Randomize credentials for every proxy connection. This enables Tor stream isolation (default: %u)</source>
<translation>Genera a l'atzar credencials per a cada connexió proxy. Això habilita l'aïllament del flux de Tor (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set maximum size of high-priority/low-fee transactions in bytes (default: %d)</source>
<translation>Defineix la mida màxima de transaccions d'alta prioritat / baixa comissió en bytes (per defecte: %d)</translation>
</message>
<message>
<source>The transaction amount is too small to send after the fee has been deducted</source>
<translation>L'import de la transacció és massa petit per enviar-la després que se'n dedueixi la comissió</translation>
</message>
<message>
<source>Whitelisted peers cannot be DoS banned and their transactions are always relayed, even if they are already in the mempool, useful e.g. for a gateway</source>
<translation>Els iguals en la llista blanca no poden ser bandejats per DoS i es transmetran sempre llurs transaccions, fins i tot si ja són a la mempool. Això és útil, p. ex., per a una passarel·la</translation>
</message>
<message>
<source>You need to rebuild the database using -reindex to go back to unpruned mode. This will redownload the entire blockchain</source>
<translation>Cal que torneu a construir la base de dades fent servir -reindex per tornar al mode no podat. Això tornarà a baixar la cadena de blocs sencera</translation>
</message>
<message>
<source>(default: %u)</source>
<translation>(per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Accept public REST requests (default: %u)</source>
<translation>Accepta sol·licituds REST públiques (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Connect through SOCKS5 proxy</source>
<translation>Connecta a través del proxy SOCKS5</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading from database, shutting down.</source>
<translation>Error en llegir la base de dades, tancant.</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>&amp;Informació</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (must be at least %s)</source>
<translation>Import no vàlid per a -paytxfee=&lt;amount&gt;: «%s» (ha de ser com a mínim %s)</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid netmask specified in -whitelist: '%s'</source>
<translation>S'ha especificat una màscara de xarxa no vàlida a -whitelist: «%s»</translation>
</message>
<message>
<source>Keep at most &lt;n&gt; unconnectable transactions in memory (default: %u)</source>
<translation>Manté com a màxim &lt;n&gt; transaccions no connectables en memòria (per defecte: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Need to specify a port with -whitebind: '%s'</source>
<translation>Cal especificar un port amb -whitebind: «%s»</translation>
</message>
<message>
<source>Node relay options:</source>
<translation>Opcions de transmissió del node:</translation>
</message>
<message>
<source>RPC server options:</source>
<translation>Opcions del servidor RPC:</translation>
</message>
<message>