Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

main.cpp 162KB


 1. // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
 2. // Copyright (c) 2009-2014 The Bitcoin developers
 3. // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
 4. // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
 5. #include "main.h"
 6. #include "addrman.h"
 7. #include "alert.h"
 8. #include "chainparams.h"
 9. #include "checkpoints.h"
 10. #include "checkqueue.h"
 11. #include "init.h"
 12. #include "net.h"
 13. #include "pow.h"
 14. #include "txdb.h"
 15. #include "txmempool.h"
 16. #include "ui_interface.h"
 17. #include "util.h"
 18. #include <sstream>
 19. #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
 20. #include <boost/filesystem.hpp>
 21. #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
 22. using namespace std;
 23. using namespace boost;
 24. #if defined(NDEBUG)
 25. # error "Bitcoin cannot be compiled without assertions."
 26. #endif
 27. //
 28. // Global state
 29. //
 30. CCriticalSection cs_main;
 31. CTxMemPool mempool;
 32. map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
 33. CChain chainActive;
 34. int64_t nTimeBestReceived = 0;
 35. int nScriptCheckThreads = 0;
 36. bool fImporting = false;
 37. bool fReindex = false;
 38. bool fBenchmark = false;
 39. bool fTxIndex = false;
 40. unsigned int nCoinCacheSize = 5000;
 41. /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for transaction creation) */
 42. CFeeRate CTransaction::minTxFee = CFeeRate(10000); // Override with -mintxfee
 43. /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for relaying and mining) */
 44. CFeeRate CTransaction::minRelayTxFee = CFeeRate(1000);
 45. struct COrphanBlock {
 46. uint256 hashBlock;
 47. uint256 hashPrev;
 48. vector<unsigned char> vchBlock;
 49. };
 50. map<uint256, COrphanBlock*> mapOrphanBlocks;
 51. multimap<uint256, COrphanBlock*> mapOrphanBlocksByPrev;
 52. map<uint256, CTransaction> mapOrphanTransactions;
 53. map<uint256, set<uint256> > mapOrphanTransactionsByPrev;
 54. // Constant stuff for coinbase transactions we create:
 55. CScript COINBASE_FLAGS;
 56. const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
 57. // Internal stuff
 58. namespace {
 59. struct CBlockIndexWorkComparator
 60. {
 61. bool operator()(CBlockIndex *pa, CBlockIndex *pb) {
 62. // First sort by most total work, ...
 63. if (pa->nChainWork > pb->nChainWork) return false;
 64. if (pa->nChainWork < pb->nChainWork) return true;
 65. // ... then by earliest time received, ...
 66. if (pa->nSequenceId < pb->nSequenceId) return false;
 67. if (pa->nSequenceId > pb->nSequenceId) return true;
 68. // Use pointer address as tie breaker (should only happen with blocks
 69. // loaded from disk, as those all have id 0).
 70. if (pa < pb) return false;
 71. if (pa > pb) return true;
 72. // Identical blocks.
 73. return false;
 74. }
 75. };
 76. CBlockIndex *pindexBestInvalid;
 77. // may contain all CBlockIndex*'s that have validness >=BLOCK_VALID_TRANSACTIONS, and must contain those who aren't failed
 78. set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator> setBlockIndexValid;
 79. CCriticalSection cs_LastBlockFile;
 80. CBlockFileInfo infoLastBlockFile;
 81. int nLastBlockFile = 0;
 82. // Every received block is assigned a unique and increasing identifier, so we
 83. // know which one to give priority in case of a fork.
 84. CCriticalSection cs_nBlockSequenceId;
 85. // Blocks loaded from disk are assigned id 0, so start the counter at 1.
 86. uint32_t nBlockSequenceId = 1;
 87. // Sources of received blocks, to be able to send them reject messages or ban
 88. // them, if processing happens afterwards. Protected by cs_main.
 89. map<uint256, NodeId> mapBlockSource;
 90. // Blocks that are in flight, and that are in the queue to be downloaded.
 91. // Protected by cs_main.
 92. struct QueuedBlock {
 93. uint256 hash;
 94. int64_t nTime; // Time of "getdata" request in microseconds.
 95. int nQueuedBefore; // Number of blocks in flight at the time of request.
 96. };
 97. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> > mapBlocksInFlight;
 98. map<uint256, pair<NodeId, list<uint256>::iterator> > mapBlocksToDownload;
 99. } // anon namespace
 100. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 101. //
 102. // dispatching functions
 103. //
 104. // These functions dispatch to one or all registered wallets
 105. namespace {
 106. struct CMainSignals {
 107. // Notifies listeners of updated transaction data (transaction, and optionally the block it is found in.
 108. boost::signals2::signal<void (const CTransaction &, const CBlock *)> SyncTransaction;
 109. // Notifies listeners of an erased transaction (currently disabled, requires transaction replacement).
 110. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> EraseTransaction;
 111. // Notifies listeners of an updated transaction without new data (for now: a coinbase potentially becoming visible).
 112. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> UpdatedTransaction;
 113. // Notifies listeners of a new active block chain.
 114. boost::signals2::signal<void (const CBlockLocator &)> SetBestChain;
 115. // Notifies listeners about an inventory item being seen on the network.
 116. boost::signals2::signal<void (const uint256 &)> Inventory;
 117. // Tells listeners to broadcast their data.
 118. boost::signals2::signal<void ()> Broadcast;
 119. } g_signals;
 120. } // anon namespace
 121. void RegisterWallet(CWalletInterface* pwalletIn) {
 122. g_signals.SyncTransaction.connect(boost::bind(&CWalletInterface::SyncTransaction, pwalletIn, _1, _2));
 123. g_signals.EraseTransaction.connect(boost::bind(&CWalletInterface::EraseFromWallet, pwalletIn, _1));
 124. g_signals.UpdatedTransaction.connect(boost::bind(&CWalletInterface::UpdatedTransaction, pwalletIn, _1));
 125. g_signals.SetBestChain.connect(boost::bind(&CWalletInterface::SetBestChain, pwalletIn, _1));
 126. g_signals.Inventory.connect(boost::bind(&CWalletInterface::Inventory, pwalletIn, _1));
 127. g_signals.Broadcast.connect(boost::bind(&CWalletInterface::ResendWalletTransactions, pwalletIn));
 128. }
 129. void UnregisterWallet(CWalletInterface* pwalletIn) {
 130. g_signals.Broadcast.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::ResendWalletTransactions, pwalletIn));
 131. g_signals.Inventory.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::Inventory, pwalletIn, _1));
 132. g_signals.SetBestChain.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::SetBestChain, pwalletIn, _1));
 133. g_signals.UpdatedTransaction.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::UpdatedTransaction, pwalletIn, _1));
 134. g_signals.EraseTransaction.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::EraseFromWallet, pwalletIn, _1));
 135. g_signals.SyncTransaction.disconnect(boost::bind(&CWalletInterface::SyncTransaction, pwalletIn, _1, _2));
 136. }
 137. void UnregisterAllWallets() {
 138. g_signals.Broadcast.disconnect_all_slots();
 139. g_signals.Inventory.disconnect_all_slots();
 140. g_signals.SetBestChain.disconnect_all_slots();
 141. g_signals.UpdatedTransaction.disconnect_all_slots();
 142. g_signals.EraseTransaction.disconnect_all_slots();
 143. g_signals.SyncTransaction.disconnect_all_slots();
 144. }
 145. void SyncWithWallets(const CTransaction &tx, const CBlock *pblock) {
 146. g_signals.SyncTransaction(tx, pblock);
 147. }
 148. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 149. //
 150. // Registration of network node signals.
 151. //
 152. namespace {
 153. struct CBlockReject {
 154. unsigned char chRejectCode;
 155. string strRejectReason;
 156. uint256 hashBlock;
 157. };
 158. // Maintain validation-specific state about nodes, protected by cs_main, instead
 159. // by CNode's own locks. This simplifies asynchronous operation, where
 160. // processing of incoming data is done after the ProcessMessage call returns,
 161. // and we're no longer holding the node's locks.
 162. struct CNodeState {
 163. // Accumulated misbehaviour score for this peer.
 164. int nMisbehavior;
 165. // Whether this peer should be disconnected and banned.
 166. bool fShouldBan;
 167. // String name of this peer (debugging/logging purposes).
 168. std::string name;
 169. // List of asynchronously-determined block rejections to notify this peer about.
 170. std::vector<CBlockReject> rejects;
 171. // The best known block we know this peer has announced.
 172. CBlockIndex *pindexBestKnownBlock;
 173. // The hash of the last unknown block this peer has announced.
 174. uint256 hashLastUnknownBlock;
 175. list<QueuedBlock> vBlocksInFlight;
 176. int nBlocksInFlight;
 177. list<uint256> vBlocksToDownload;
 178. int nBlocksToDownload;
 179. int64_t nLastBlockReceive;
 180. int64_t nLastBlockProcess;
 181. CNodeState() {
 182. nMisbehavior = 0;
 183. fShouldBan = false;
 184. pindexBestKnownBlock = NULL;
 185. hashLastUnknownBlock = uint256(0);
 186. nBlocksToDownload = 0;
 187. nBlocksInFlight = 0;
 188. nLastBlockReceive = 0;
 189. nLastBlockProcess = 0;
 190. }
 191. };
 192. // Map maintaining per-node state. Requires cs_main.
 193. map<NodeId, CNodeState> mapNodeState;
 194. // Requires cs_main.
 195. CNodeState *State(NodeId pnode) {
 196. map<NodeId, CNodeState>::iterator it = mapNodeState.find(pnode);
 197. if (it == mapNodeState.end())
 198. return NULL;
 199. return &it->second;
 200. }
 201. int GetHeight()
 202. {
 203. LOCK(cs_main);
 204. return chainActive.Height();
 205. }
 206. void InitializeNode(NodeId nodeid, const CNode *pnode) {
 207. LOCK(cs_main);
 208. CNodeState &state = mapNodeState.insert(std::make_pair(nodeid, CNodeState())).first->second;
 209. state.name = pnode->addrName;
 210. }
 211. void FinalizeNode(NodeId nodeid) {
 212. LOCK(cs_main);
 213. CNodeState *state = State(nodeid);
 214. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& entry, state->vBlocksInFlight)
 215. mapBlocksInFlight.erase(entry.hash);
 216. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, state->vBlocksToDownload)
 217. mapBlocksToDownload.erase(hash);
 218. mapNodeState.erase(nodeid);
 219. }
 220. // Requires cs_main.
 221. void MarkBlockAsReceived(const uint256 &hash, NodeId nodeFrom = -1) {
 222. map<uint256, pair<NodeId, list<uint256>::iterator> >::iterator itToDownload = mapBlocksToDownload.find(hash);
 223. if (itToDownload != mapBlocksToDownload.end()) {
 224. CNodeState *state = State(itToDownload->second.first);
 225. state->vBlocksToDownload.erase(itToDownload->second.second);
 226. state->nBlocksToDownload--;
 227. mapBlocksToDownload.erase(itToDownload);
 228. }
 229. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> >::iterator itInFlight = mapBlocksInFlight.find(hash);
 230. if (itInFlight != mapBlocksInFlight.end()) {
 231. CNodeState *state = State(itInFlight->second.first);
 232. state->vBlocksInFlight.erase(itInFlight->second.second);
 233. state->nBlocksInFlight--;
 234. if (itInFlight->second.first == nodeFrom)
 235. state->nLastBlockReceive = GetTimeMicros();
 236. mapBlocksInFlight.erase(itInFlight);
 237. }
 238. }
 239. // Requires cs_main.
 240. bool AddBlockToQueue(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 241. if (mapBlocksToDownload.count(hash) || mapBlocksInFlight.count(hash))
 242. return false;
 243. CNodeState *state = State(nodeid);
 244. if (state == NULL)
 245. return false;
 246. list<uint256>::iterator it = state->vBlocksToDownload.insert(state->vBlocksToDownload.end(), hash);
 247. state->nBlocksToDownload++;
 248. if (state->nBlocksToDownload > 5000)
 249. Misbehaving(nodeid, 10);
 250. mapBlocksToDownload[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 251. return true;
 252. }
 253. // Requires cs_main.
 254. void MarkBlockAsInFlight(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 255. CNodeState *state = State(nodeid);
 256. assert(state != NULL);
 257. // Make sure it's not listed somewhere already.
 258. MarkBlockAsReceived(hash);
 259. QueuedBlock newentry = {hash, GetTimeMicros(), state->nBlocksInFlight};
 260. if (state->nBlocksInFlight == 0)
 261. state->nLastBlockReceive = newentry.nTime; // Reset when a first request is sent.
 262. list<QueuedBlock>::iterator it = state->vBlocksInFlight.insert(state->vBlocksInFlight.end(), newentry);
 263. state->nBlocksInFlight++;
 264. mapBlocksInFlight[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 265. }
 266. /** Check whether the last unknown block a peer advertized is not yet known. */
 267. void ProcessBlockAvailability(NodeId nodeid) {
 268. CNodeState *state = State(nodeid);
 269. assert(state != NULL);
 270. if (state->hashLastUnknownBlock != 0) {
 271. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator itOld = mapBlockIndex.find(state->hashLastUnknownBlock);
 272. if (itOld != mapBlockIndex.end() && itOld->second->nChainWork > 0) {
 273. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || itOld->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 274. state->pindexBestKnownBlock = itOld->second;
 275. state->hashLastUnknownBlock = uint256(0);
 276. }
 277. }
 278. }
 279. /** Update tracking information about which blocks a peer is assumed to have. */
 280. void UpdateBlockAvailability(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 281. CNodeState *state = State(nodeid);
 282. assert(state != NULL);
 283. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 284. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 285. if (it != mapBlockIndex.end() && it->second->nChainWork > 0) {
 286. // An actually better block was announced.
 287. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || it->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 288. state->pindexBestKnownBlock = it->second;
 289. } else {
 290. // An unknown block was announced; just assume that the latest one is the best one.
 291. state->hashLastUnknownBlock = hash;
 292. }
 293. }
 294. } // anon namespace
 295. bool GetNodeStateStats(NodeId nodeid, CNodeStateStats &stats) {
 296. LOCK(cs_main);
 297. CNodeState *state = State(nodeid);
 298. if (state == NULL)
 299. return false;
 300. stats.nMisbehavior = state->nMisbehavior;
 301. stats.nSyncHeight = state->pindexBestKnownBlock ? state->pindexBestKnownBlock->nHeight : -1;
 302. return true;
 303. }
 304. void RegisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 305. {
 306. nodeSignals.GetHeight.connect(&GetHeight);
 307. nodeSignals.ProcessMessages.connect(&ProcessMessages);
 308. nodeSignals.SendMessages.connect(&SendMessages);
 309. nodeSignals.InitializeNode.connect(&InitializeNode);
 310. nodeSignals.FinalizeNode.connect(&FinalizeNode);
 311. }
 312. void UnregisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 313. {
 314. nodeSignals.GetHeight.disconnect(&GetHeight);
 315. nodeSignals.ProcessMessages.disconnect(&ProcessMessages);
 316. nodeSignals.SendMessages.disconnect(&SendMessages);
 317. nodeSignals.InitializeNode.disconnect(&InitializeNode);
 318. nodeSignals.FinalizeNode.disconnect(&FinalizeNode);
 319. }
 320. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 321. //
 322. // CChain implementation
 323. //
 324. CBlockIndex *CChain::SetTip(CBlockIndex *pindex) {
 325. if (pindex == NULL) {
 326. vChain.clear();
 327. return NULL;
 328. }
 329. vChain.resize(pindex->nHeight + 1);
 330. while (pindex && vChain[pindex->nHeight] != pindex) {
 331. vChain[pindex->nHeight] = pindex;
 332. pindex = pindex->pprev;
 333. }
 334. return pindex;
 335. }
 336. CBlockLocator CChain::GetLocator(const CBlockIndex *pindex) const {
 337. int nStep = 1;
 338. std::vector<uint256> vHave;
 339. vHave.reserve(32);
 340. if (!pindex)
 341. pindex = Tip();
 342. while (pindex) {
 343. vHave.push_back(pindex->GetBlockHash());
 344. // Stop when we have added the genesis block.
 345. if (pindex->nHeight == 0)
 346. break;
 347. // Exponentially larger steps back, plus the genesis block.
 348. int nHeight = std::max(pindex->nHeight - nStep, 0);
 349. // In case pindex is not in this chain, iterate pindex->pprev to find blocks.
 350. while (pindex->nHeight > nHeight && !Contains(pindex))
 351. pindex = pindex->pprev;
 352. // If pindex is in this chain, use direct height-based access.
 353. if (pindex->nHeight > nHeight)
 354. pindex = (*this)[nHeight];
 355. if (vHave.size() > 10)
 356. nStep *= 2;
 357. }
 358. return CBlockLocator(vHave);
 359. }
 360. CBlockIndex *CChain::FindFork(const CBlockLocator &locator) const {
 361. // Find the first block the caller has in the main chain
 362. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, locator.vHave) {
 363. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 364. if (mi != mapBlockIndex.end())
 365. {
 366. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 367. if (Contains(pindex))
 368. return pindex;
 369. }
 370. }
 371. return Genesis();
 372. }
 373. CBlockIndex *CChain::FindFork(CBlockIndex *pindex) const {
 374. while (pindex && !Contains(pindex))
 375. pindex = pindex->pprev;
 376. return pindex;
 377. }
 378. CCoinsViewCache *pcoinsTip = NULL;
 379. CBlockTreeDB *pblocktree = NULL;
 380. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 381. //
 382. // mapOrphanTransactions
 383. //
 384. bool AddOrphanTx(const CTransaction& tx)
 385. {
 386. uint256 hash = tx.GetHash();
 387. if (mapOrphanTransactions.count(hash))
 388. return false;
 389. // Ignore big transactions, to avoid a
 390. // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
 391. // large transaction with a missing parent then we assume
 392. // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
 393. // have been mined or received.
 394. // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
 395. // at most 500 megabytes of orphans:
 396. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 397. if (sz > 5000)
 398. {
 399. LogPrint("mempool", "ignoring large orphan tx (size: %u, hash: %s)\n", sz, hash.ToString());
 400. return false;
 401. }
 402. mapOrphanTransactions[hash] = tx;
 403. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 404. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(hash);
 405. LogPrint("mempool", "stored orphan tx %s (mapsz %u)\n", hash.ToString(),
 406. mapOrphanTransactions.size());
 407. return true;
 408. }
 409. void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
 410. {
 411. if (!mapOrphanTransactions.count(hash))
 412. return;
 413. const CTransaction& tx = mapOrphanTransactions[hash];
 414. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 415. {
 416. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].erase(hash);
 417. if (mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].empty())
 418. mapOrphanTransactionsByPrev.erase(txin.prevout.hash);
 419. }
 420. mapOrphanTransactions.erase(hash);
 421. }
 422. unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
 423. {
 424. unsigned int nEvicted = 0;
 425. while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
 426. {
 427. // Evict a random orphan:
 428. uint256 randomhash = GetRandHash();
 429. map<uint256, CTransaction>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
 430. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 431. it = mapOrphanTransactions.begin();
 432. EraseOrphanTx(it->first);
 433. ++nEvicted;
 434. }
 435. return nEvicted;
 436. }
 437. bool IsStandardTx(const CTransaction& tx, string& reason)
 438. {
 439. AssertLockHeld(cs_main);
 440. if (tx.nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION || tx.nVersion < 1) {
 441. reason = "version";
 442. return false;
 443. }
 444. // Treat non-final transactions as non-standard to prevent a specific type
 445. // of double-spend attack, as well as DoS attacks. (if the transaction
 446. // can't be mined, the attacker isn't expending resources broadcasting it)
 447. // Basically we don't want to propagate transactions that can't be included in
 448. // the next block.
 449. //
 450. // However, IsFinalTx() is confusing... Without arguments, it uses
 451. // chainActive.Height() to evaluate nLockTime; when a block is accepted, chainActive.Height()
 452. // is set to the value of nHeight in the block. However, when IsFinalTx()
 453. // is called within CBlock::AcceptBlock(), the height of the block *being*
 454. // evaluated is what is used. Thus if we want to know if a transaction can
 455. // be part of the *next* block, we need to call IsFinalTx() with one more
 456. // than chainActive.Height().
 457. //
 458. // Timestamps on the other hand don't get any special treatment, because we
 459. // can't know what timestamp the next block will have, and there aren't
 460. // timestamp applications where it matters.
 461. if (!IsFinalTx(tx, chainActive.Height() + 1)) {
 462. reason = "non-final";
 463. return false;
 464. }
 465. // Extremely large transactions with lots of inputs can cost the network
 466. // almost as much to process as they cost the sender in fees, because
 467. // computing signature hashes is O(ninputs*txsize). Limiting transactions
 468. // to MAX_STANDARD_TX_SIZE mitigates CPU exhaustion attacks.
 469. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 470. if (sz >= MAX_STANDARD_TX_SIZE) {
 471. reason = "tx-size";
 472. return false;
 473. }
 474. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 475. {
 476. // Biggest 'standard' txin is a 15-of-15 P2SH multisig with compressed
 477. // keys. (remember the 520 byte limit on redeemScript size) That works
 478. // out to a (15*(33+1))+3=513 byte redeemScript, 513+1+15*(73+1)+3=1627
 479. // bytes of scriptSig, which we round off to 1650 bytes for some minor
 480. // future-proofing. That's also enough to spend a 20-of-20
 481. // CHECKMULTISIG scriptPubKey, though such a scriptPubKey is not
 482. // considered standard)
 483. if (txin.scriptSig.size() > 1650) {
 484. reason = "scriptsig-size";
 485. return false;
 486. }
 487. if (!txin.scriptSig.IsPushOnly()) {
 488. reason = "scriptsig-not-pushonly";
 489. return false;
 490. }
 491. if (!txin.scriptSig.HasCanonicalPushes()) {
 492. reason = "scriptsig-non-canonical-push";
 493. return false;
 494. }
 495. }
 496. unsigned int nDataOut = 0;
 497. txnouttype whichType;
 498. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout) {
 499. if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey, whichType)) {
 500. reason = "scriptpubkey";
 501. return false;
 502. }
 503. if (whichType == TX_NULL_DATA)
 504. nDataOut++;
 505. else if (txout.IsDust(CTransaction::minRelayTxFee)) {
 506. reason = "dust";
 507. return false;
 508. }
 509. }
 510. // only one OP_RETURN txout is permitted
 511. if (nDataOut > 1) {
 512. reason = "multi-op-return";
 513. return false;
 514. }
 515. return true;
 516. }
 517. bool IsFinalTx(const CTransaction &tx, int nBlockHeight, int64_t nBlockTime)
 518. {
 519. AssertLockHeld(cs_main);
 520. // Time based nLockTime implemented in 0.1.6
 521. if (tx.nLockTime == 0)
 522. return true;
 523. if (nBlockHeight == 0)
 524. nBlockHeight = chainActive.Height();
 525. if (nBlockTime == 0)
 526. nBlockTime = GetAdjustedTime();
 527. if ((int64_t)tx.nLockTime < ((int64_t)tx.nLockTime < LOCKTIME_THRESHOLD ? (int64_t)nBlockHeight : nBlockTime))
 528. return true;
 529. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 530. if (!txin.IsFinal())
 531. return false;
 532. return true;
 533. }
 534. //
 535. // Check transaction inputs to mitigate two
 536. // potential denial-of-service attacks:
 537. //
 538. // 1. scriptSigs with extra data stuffed into them,
 539. // not consumed by scriptPubKey (or P2SH script)
 540. // 2. P2SH scripts with a crazy number of expensive
 541. // CHECKSIG/CHECKMULTISIG operations
 542. //
 543. bool AreInputsStandard(const CTransaction& tx, CCoinsViewCache& mapInputs)
 544. {
 545. if (tx.IsCoinBase())
 546. return true; // Coinbases don't use vin normally
 547. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 548. {
 549. const CTxOut& prev = mapInputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 550. vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
 551. txnouttype whichType;
 552. // get the scriptPubKey corresponding to this input:
 553. const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
 554. if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
 555. return false;
 556. int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
 557. if (nArgsExpected < 0)
 558. return false;
 559. // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
 560. // non-standard. Note that this EvalScript() call will
 561. // be quick, because if there are any operations
 562. // beside "push data" in the scriptSig
 563. // IsStandard() will have already returned false
 564. // and this method isn't called.
 565. vector<vector<unsigned char> > stack;
 566. if (!EvalScript(stack, tx.vin[i].scriptSig, tx, i, false, 0))
 567. return false;
 568. if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
 569. {
 570. if (stack.empty())
 571. return false;
 572. CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
 573. vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
 574. txnouttype whichType2;
 575. if (Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
 576. {
 577. int tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
 578. if (tmpExpected < 0)
 579. return false;
 580. nArgsExpected += tmpExpected;
 581. }
 582. else
 583. {
 584. // Any other Script with less than 15 sigops OK:
 585. unsigned int sigops = subscript.GetSigOpCount(true);
 586. // ... extra data left on the stack after execution is OK, too:
 587. return (sigops <= MAX_P2SH_SIGOPS);
 588. }
 589. }
 590. if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
 591. return false;
 592. }
 593. return true;
 594. }
 595. unsigned int GetLegacySigOpCount(const CTransaction& tx)
 596. {
 597. unsigned int nSigOps = 0;
 598. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 599. {
 600. nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
 601. }
 602. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 603. {
 604. nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
 605. }
 606. return nSigOps;
 607. }
 608. unsigned int GetP2SHSigOpCount(const CTransaction& tx, CCoinsViewCache& inputs)
 609. {
 610. if (tx.IsCoinBase())
 611. return 0;
 612. unsigned int nSigOps = 0;
 613. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 614. {
 615. const CTxOut &prevout = inputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 616. if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
 617. nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(tx.vin[i].scriptSig);
 618. }
 619. return nSigOps;
 620. }
 621. int CMerkleTx::SetMerkleBranch(const CBlock* pblock)
 622. {
 623. AssertLockHeld(cs_main);
 624. CBlock blockTmp;
 625. if (pblock == NULL) {
 626. CCoins coins;
 627. if (pcoinsTip->GetCoins(GetHash(), coins)) {
 628. CBlockIndex *pindex = chainActive[coins.nHeight];
 629. if (pindex) {
 630. if (!ReadBlockFromDisk(blockTmp, pindex))
 631. return 0;
 632. pblock = &blockTmp;
 633. }
 634. }
 635. }
 636. if (pblock) {
 637. // Update the tx's hashBlock
 638. hashBlock = pblock->GetHash();
 639. // Locate the transaction
 640. for (nIndex = 0; nIndex < (int)pblock->vtx.size(); nIndex++)
 641. if (pblock->vtx[nIndex] == *(CTransaction*)this)
 642. break;
 643. if (nIndex == (int)pblock->vtx.size())
 644. {
 645. vMerkleBranch.clear();
 646. nIndex = -1;
 647. LogPrintf("ERROR: SetMerkleBranch() : couldn't find tx in block\n");
 648. return 0;
 649. }
 650. // Fill in merkle branch
 651. vMerkleBranch = pblock->GetMerkleBranch(nIndex);
 652. }
 653. // Is the tx in a block that's in the main chain
 654. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
 655. if (mi == mapBlockIndex.end())
 656. return 0;
 657. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 658. if (!pindex || !chainActive.Contains(pindex))
 659. return 0;
 660. return chainActive.Height() - pindex->nHeight + 1;
 661. }
 662. bool CheckTransaction(const CTransaction& tx, CValidationState &state)
 663. {
 664. // Basic checks that don't depend on any context
 665. if (tx.vin.empty())
 666. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : vin empty"),
 667. REJECT_INVALID, "bad-txns-vin-empty");
 668. if (tx.vout.empty())
 669. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : vout empty"),
 670. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-empty");
 671. // Size limits
 672. if (::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 673. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : size limits failed"),
 674. REJECT_INVALID, "bad-txns-oversize");
 675. // Check for negative or overflow output values
 676. int64_t nValueOut = 0;
 677. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 678. {
 679. if (txout.nValue < 0)
 680. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout.nValue negative"),
 681. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-negative");
 682. if (txout.nValue > MAX_MONEY)
 683. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout.nValue too high"),
 684. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-toolarge");
 685. nValueOut += txout.nValue;
 686. if (!MoneyRange(nValueOut))
 687. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : txout total out of range"),
 688. REJECT_INVALID, "bad-txns-txouttotal-toolarge");
 689. }
 690. // Check for duplicate inputs
 691. set<COutPoint> vInOutPoints;
 692. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 693. {
 694. if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
 695. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : duplicate inputs"),
 696. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-duplicate");
 697. vInOutPoints.insert(txin.prevout);
 698. }
 699. if (tx.IsCoinBase())
 700. {
 701. if (tx.vin[0].scriptSig.size() < 2 || tx.vin[0].scriptSig.size() > 100)
 702. return state.DoS(100, error("CheckTransaction() : coinbase script size"),
 703. REJECT_INVALID, "bad-cb-length");
 704. }
 705. else
 706. {
 707. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 708. if (txin.prevout.IsNull())
 709. return state.DoS(10, error("CheckTransaction() : prevout is null"),
 710. REJECT_INVALID, "bad-txns-prevout-null");
 711. }
 712. return true;
 713. }
 714. int64_t GetMinFee(const CTransaction& tx, unsigned int nBytes, bool fAllowFree, enum GetMinFee_mode mode)
 715. {
 716. {
 717. LOCK(mempool.cs);
 718. uint256 hash = tx.GetHash();
 719. double dPriorityDelta = 0;
 720. int64_t nFeeDelta = 0;
 721. mempool.ApplyDeltas(hash, dPriorityDelta, nFeeDelta);
 722. if (dPriorityDelta > 0 || nFeeDelta > 0)
 723. return 0;
 724. }
 725. // Base fee is either minTxFee or minRelayTxFee
 726. CFeeRate baseFeeRate = (mode == GMF_RELAY) ? tx.minRelayTxFee : tx.minTxFee;
 727. int64_t nMinFee = baseFeeRate.GetFee(nBytes);
 728. if (fAllowFree)
 729. {
 730. // There is a free transaction area in blocks created by most miners,
 731. // * If we are relaying we allow transactions up to DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000
 732. // to be considered to fall into this category. We don't want to encourage sending
 733. // multiple transactions instead of one big transaction to avoid fees.
 734. // * If we are creating a transaction we allow transactions up to 1,000 bytes
 735. // to be considered safe and assume they can likely make it into this section.
 736. if (nBytes < (mode == GMF_SEND ? 1000 : (DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000)))
 737. nMinFee = 0;
 738. }
 739. if (!MoneyRange(nMinFee))
 740. nMinFee = MAX_MONEY;
 741. return nMinFee;
 742. }
 743. bool AcceptToMemoryPool(CTxMemPool& pool, CValidationState &state, const CTransaction &tx, bool fLimitFree,
 744. bool* pfMissingInputs, bool fRejectInsaneFee)
 745. {
 746. AssertLockHeld(cs_main);
 747. if (pfMissingInputs)
 748. *pfMissingInputs = false;
 749. if (!CheckTransaction(tx, state))
 750. return error("AcceptToMemoryPool: : CheckTransaction failed");
 751. // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
 752. if (tx.IsCoinBase())
 753. return state.DoS(100, error("AcceptToMemoryPool: : coinbase as individual tx"),
 754. REJECT_INVALID, "coinbase");
 755. // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet/-regtest)
 756. string reason;
 757. if (Params().RequireStandard() && !IsStandardTx(tx, reason))
 758. return state.DoS(0,
 759. error("AcceptToMemoryPool : nonstandard transaction: %s", reason),
 760. REJECT_NONSTANDARD, reason);
 761. // is it already in the memory pool?
 762. uint256 hash = tx.GetHash();
 763. if (pool.exists(hash))
 764. return false;
 765. // Check for conflicts with in-memory transactions
 766. {
 767. LOCK(pool.cs); // protect pool.mapNextTx
 768. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 769. {
 770. COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
 771. if (pool.mapNextTx.count(outpoint))
 772. {
 773. // Disable replacement feature for now
 774. return false;
 775. }
 776. }
 777. }
 778. {
 779. CCoinsView dummy;
 780. CCoinsViewCache view(dummy);
 781. int64_t nValueIn = 0;
 782. {
 783. LOCK(pool.cs);
 784. CCoinsViewMemPool viewMemPool(*pcoinsTip, pool);
 785. view.SetBackend(viewMemPool);
 786. // do we already have it?
 787. if (view.HaveCoins(hash))
 788. return false;
 789. // do all inputs exist?
 790. // Note that this does not check for the presence of actual outputs (see the next check for that),
 791. // only helps filling in pfMissingInputs (to determine missing vs spent).
 792. BOOST_FOREACH(const CTxIn txin, tx.vin) {
 793. if (!view.HaveCoins(txin.prevout.hash)) {
 794. if (pfMissingInputs)
 795. *pfMissingInputs = true;
 796. return false;
 797. }
 798. }
 799. // are the actual inputs available?
 800. if (!view.HaveInputs(tx))
 801. return state.Invalid(error("AcceptToMemoryPool : inputs already spent"),
 802. REJECT_DUPLICATE, "bad-txns-inputs-spent");
 803. // Bring the best block into scope
 804. view.GetBestBlock();
 805. nValueIn = view.GetValueIn(tx);
 806. // we have all inputs cached now, so switch back to dummy, so we don't need to keep lock on mempool
 807. view.SetBackend(dummy);
 808. }
 809. // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
 810. if (Params().RequireStandard() && !AreInputsStandard(tx, view))
 811. return error("AcceptToMemoryPool: : nonstandard transaction input");
 812. // Note: if you modify this code to accept non-standard transactions, then
 813. // you should add code here to check that the transaction does a
 814. // reasonable number of ECDSA signature verifications.
 815. int64_t nValueOut = tx.GetValueOut();
 816. int64_t nFees = nValueIn-nValueOut;
 817. double dPriority = view.GetPriority(tx, chainActive.Height());
 818. CTxMemPoolEntry entry(tx, nFees, GetTime(), dPriority, chainActive.Height());
 819. unsigned int nSize = entry.GetTxSize();
 820. // Don't accept it if it can't get into a block
 821. int64_t txMinFee = GetMinFee(tx, nSize, true, GMF_RELAY);
 822. if (fLimitFree && nFees < txMinFee)
 823. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool : not enough fees %s, %d < %d",
 824. hash.ToString(), nFees, txMinFee),
 825. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee");
 826. // Continuously rate-limit free (really, very-low-fee)transactions
 827. // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
 828. // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
 829. if (fLimitFree && nFees < CTransaction::minRelayTxFee.GetFee(nSize))
 830. {
 831. static CCriticalSection csFreeLimiter;
 832. static double dFreeCount;
 833. static int64_t nLastTime;
 834. int64_t nNow = GetTime();
 835. LOCK(csFreeLimiter);
 836. // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
 837. dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
 838. nLastTime = nNow;
 839. // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
 840. // At default rate it would take over a month to fill 1GB
 841. if (dFreeCount >= GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000)
 842. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool : free transaction rejected by rate limiter"),
 843. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient priority");
 844. LogPrint("mempool", "Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
 845. dFreeCount += nSize;
 846. }
 847. if (fRejectInsaneFee && nFees > CTransaction::minRelayTxFee.GetFee(nSize) * 10000)
 848. return error("AcceptToMemoryPool: : insane fees %s, %d > %d",
 849. hash.ToString(),
 850. nFees, CTransaction::minRelayTxFee.GetFee(nSize) * 10000);
 851. // Check against previous transactions
 852. // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
 853. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, STANDARD_SCRIPT_VERIFY_FLAGS))
 854. {
 855. return error("AcceptToMemoryPool: : ConnectInputs failed %s", hash.ToString());
 856. }
 857. // Store transaction in memory
 858. pool.addUnchecked(hash, entry);
 859. }
 860. g_signals.SyncTransaction(tx, NULL);
 861. return true;
 862. }
 863. int CMerkleTx::GetDepthInMainChainINTERNAL(CBlockIndex* &pindexRet) const
 864. {
 865. if (hashBlock == 0 || nIndex == -1)
 866. return 0;
 867. AssertLockHeld(cs_main);
 868. // Find the block it claims to be in
 869. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashBlock);
 870. if (mi == mapBlockIndex.end())
 871. return 0;
 872. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 873. if (!pindex || !chainActive.Contains(pindex))
 874. return 0;
 875. // Make sure the merkle branch connects to this block
 876. if (!fMerkleVerified)
 877. {
 878. if (CBlock::CheckMerkleBranch(GetHash(), vMerkleBranch, nIndex) != pindex->hashMerkleRoot)
 879. return 0;
 880. fMerkleVerified = true;
 881. }
 882. pindexRet = pindex;
 883. return chainActive.Height() - pindex->nHeight + 1;
 884. }
 885. int CMerkleTx::GetDepthInMainChain(CBlockIndex* &pindexRet) const
 886. {
 887. AssertLockHeld(cs_main);
 888. int nResult = GetDepthInMainChainINTERNAL(pindexRet);
 889. if (nResult == 0 && !mempool.exists(GetHash()))
 890. return -1; // Not in chain, not in mempool
 891. return nResult;
 892. }
 893. int CMerkleTx::GetBlocksToMaturity() const
 894. {
 895. if (!IsCoinBase())
 896. return 0;
 897. return max(0, (COINBASE_MATURITY+1) - GetDepthInMainChain());
 898. }
 899. bool CMerkleTx::AcceptToMemoryPool(bool fLimitFree)
 900. {
 901. CValidationState state;
 902. return ::AcceptToMemoryPool(mempool, state, *this, fLimitFree, NULL);
 903. }
 904. // Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock
 905. bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &txOut, uint256 &hashBlock, bool fAllowSlow)
 906. {
 907. CBlockIndex *pindexSlow = NULL;
 908. {
 909. LOCK(cs_main);
 910. {
 911. if (mempool.lookup(hash, txOut))
 912. {
 913. return true;
 914. }
 915. }
 916. if (fTxIndex) {
 917. CDiskTxPos postx;
 918. if (pblocktree->ReadTxIndex(hash, postx)) {
 919. CAutoFile file(OpenBlockFile(postx, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 920. CBlockHeader header;
 921. try {
 922. file >> header;
 923. fseek(file, postx.nTxOffset, SEEK_CUR);
 924. file >> txOut;
 925. } catch (std::exception &e) {
 926. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 927. }
 928. hashBlock = header.GetHash();
 929. if (txOut.GetHash() != hash)
 930. return error("%s : txid mismatch", __func__);
 931. return true;
 932. }
 933. }
 934. if (fAllowSlow) { // use coin database to locate block that contains transaction, and scan it
 935. int nHeight = -1;
 936. {
 937. CCoinsViewCache &view = *pcoinsTip;
 938. CCoins coins;
 939. if (view.GetCoins(hash, coins))
 940. nHeight = coins.nHeight;
 941. }
 942. if (nHeight > 0)
 943. pindexSlow = chainActive[nHeight];
 944. }
 945. }
 946. if (pindexSlow) {
 947. CBlock block;
 948. if (ReadBlockFromDisk(block, pindexSlow)) {
 949. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 950. if (tx.GetHash() == hash) {
 951. txOut = tx;
 952. hashBlock = pindexSlow->GetBlockHash();
 953. return true;
 954. }
 955. }
 956. }
 957. }
 958. return false;
 959. }
 960. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 961. //
 962. // CBlock and CBlockIndex
 963. //
 964. bool WriteBlockToDisk(CBlock& block, CDiskBlockPos& pos)
 965. {
 966. // Open history file to append
 967. CAutoFile fileout = CAutoFile(OpenBlockFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 968. if (!fileout)
 969. return error("WriteBlockToDisk : OpenBlockFile failed");
 970. // Write index header
 971. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(block);
 972. fileout << FLATDATA(Params().MessageStart()) << nSize;
 973. // Write block
 974. long fileOutPos = ftell(fileout);
 975. if (fileOutPos < 0)
 976. return error("WriteBlockToDisk : ftell failed");
 977. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 978. fileout << block;
 979. // Flush stdio buffers and commit to disk before returning
 980. fflush(fileout);
 981. if (!IsInitialBlockDownload())
 982. FileCommit(fileout);
 983. return true;
 984. }
 985. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CDiskBlockPos& pos)
 986. {
 987. block.SetNull();
 988. // Open history file to read
 989. CAutoFile filein = CAutoFile(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 990. if (!filein)
 991. return error("ReadBlockFromDisk : OpenBlockFile failed");
 992. // Read block
 993. try {
 994. filein >> block;
 995. }
 996. catch (std::exception &e) {
 997. return error("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 998. }
 999. // Check the header
 1000. if (!CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits))
 1001. return error("ReadBlockFromDisk : Errors in block header");
 1002. return true;
 1003. }
 1004. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CBlockIndex* pindex)
 1005. {
 1006. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex->GetBlockPos()))
 1007. return false;
 1008. if (block.GetHash() != pindex->GetBlockHash())
 1009. return error("ReadBlockFromDisk(CBlock&, CBlockIndex*) : GetHash() doesn't match index");
 1010. return true;
 1011. }
 1012. uint256 static GetOrphanRoot(const uint256& hash)
 1013. {
 1014. map<uint256, COrphanBlock*>::iterator it = mapOrphanBlocks.find(hash);
 1015. if (it == mapOrphanBlocks.end())
 1016. return hash;
 1017. // Work back to the first block in the orphan chain
 1018. do {
 1019. map<uint256, COrphanBlock*>::iterator it2 = mapOrphanBlocks.find(it->second->hashPrev);
 1020. if (it2 == mapOrphanBlocks.end())
 1021. return it->first;
 1022. it = it2;
 1023. } while(true);
 1024. }
 1025. // Remove a random orphan block (which does not have any dependent orphans).
 1026. void static PruneOrphanBlocks()
 1027. {
 1028. if (mapOrphanBlocksByPrev.size() <= (size_t)std::max((int64_t)0, GetArg("-maxorphanblocks", DEFAULT_MAX_ORPHAN_BLOCKS)))
 1029. return;
 1030. // Pick a random orphan block.
 1031. int pos = insecure_rand() % mapOrphanBlocksByPrev.size();
 1032. std::multimap<uint256, COrphanBlock*>::iterator it = mapOrphanBlocksByPrev.begin();
 1033. while (pos--) it++;
 1034. // As long as this block has other orphans depending on it, move to one of those successors.
 1035. do {
 1036. std::multimap<uint256, COrphanBlock*>::iterator it2 = mapOrphanBlocksByPrev.find(it->second->hashBlock);
 1037. if (it2 == mapOrphanBlocksByPrev.end())
 1038. break;
 1039. it = it2;
 1040. } while(1);
 1041. uint256 hash = it->second->hashBlock;
 1042. delete it->second;
 1043. mapOrphanBlocksByPrev.erase(it);
 1044. mapOrphanBlocks.erase(hash);
 1045. }
 1046. int64_t GetBlockValue(int nHeight, int64_t nFees)
 1047. {
 1048. int64_t nSubsidy = 50 * COIN;
 1049. int halvings = nHeight / Params().SubsidyHalvingInterval();
 1050. // Force block reward to zero when right shift is undefined.
 1051. if (halvings >= 64)
 1052. return nFees;
 1053. // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
 1054. nSubsidy >>= halvings;
 1055. return nSubsidy + nFees;
 1056. }
 1057. bool IsInitialBlockDownload()
 1058. {
 1059. LOCK(cs_main);
 1060. if (fImporting || fReindex || chainActive.Height() < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
 1061. return true;
 1062. static int64_t nLastUpdate;
 1063. static CBlockIndex* pindexLastBest;
 1064. if (chainActive.Tip() != pindexLastBest)
 1065. {
 1066. pindexLastBest = chainActive.Tip();
 1067. nLastUpdate = GetTime();
 1068. }
 1069. return (GetTime() - nLastUpdate < 10 &&
 1070. chainActive.Tip()->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
 1071. }
 1072. bool fLargeWorkForkFound = false;
 1073. bool fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1074. CBlockIndex *pindexBestForkTip = NULL, *pindexBestForkBase = NULL;
 1075. void CheckForkWarningConditions()
 1076. {
 1077. AssertLockHeld(cs_main);
 1078. // Before we get past initial download, we cannot reliably alert about forks
 1079. // (we assume we don't get stuck on a fork before the last checkpoint)
 1080. if (IsInitialBlockDownload())
 1081. return;
 1082. // If our best fork is no longer within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it)
 1083. // of our head, drop it
 1084. if (pindexBestForkTip && chainActive.Height() - pindexBestForkTip->nHeight >= 72)
 1085. pindexBestForkTip = NULL;
 1086. if (pindexBestForkTip || (pindexBestInvalid && pindexBestInvalid->nChainWork > chainActive.Tip()->nChainWork + (chainActive.Tip()->GetBlockWork() * 6)))
 1087. {
 1088. if (!fLargeWorkForkFound)
 1089. {
 1090. std::string strCmd = GetArg("-alertnotify", "");
 1091. if (!strCmd.empty())
 1092. {
 1093. std::string warning = std::string("'Warning: Large-work fork detected, forking after block ") +
 1094. pindexBestForkBase->phashBlock->ToString() + std::string("'");
 1095. boost::replace_all(strCmd, "%s", warning);
 1096. boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
 1097. }
 1098. }
 1099. if (pindexBestForkTip)
 1100. {
 1101. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Large valid fork found\n forking the chain at height %d (%s)\n lasting to height %d (%s).\nChain state database corruption likely.\n",
 1102. pindexBestForkBase->nHeight, pindexBestForkBase->phashBlock->ToString(),
 1103. pindexBestForkTip->nHeight, pindexBestForkTip->phashBlock->ToString());
 1104. fLargeWorkForkFound = true;
 1105. }
 1106. else
 1107. {
 1108. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Found invalid chain at least ~6 blocks longer than our best chain.\nChain state database corruption likely.\n");
 1109. fLargeWorkInvalidChainFound = true;
 1110. }
 1111. }
 1112. else
 1113. {
 1114. fLargeWorkForkFound = false;
 1115. fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1116. }
 1117. }
 1118. void CheckForkWarningConditionsOnNewFork(CBlockIndex* pindexNewForkTip)
 1119. {
 1120. AssertLockHeld(cs_main);
 1121. // If we are on a fork that is sufficiently large, set a warning flag
 1122. CBlockIndex* pfork = pindexNewForkTip;
 1123. CBlockIndex* plonger = chainActive.Tip();
 1124. while (pfork && pfork != plonger)
 1125. {
 1126. while (plonger && plonger->nHeight > pfork->nHeight)
 1127. plonger = plonger->pprev;
 1128. if (pfork == plonger)
 1129. break;
 1130. pfork = pfork->pprev;
 1131. }
 1132. // We define a condition which we should warn the user about as a fork of at least 7 blocks
 1133. // who's tip is within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it) of ours
 1134. // We use 7 blocks rather arbitrarily as it represents just under 10% of sustained network
 1135. // hash rate operating on the fork.
 1136. // or a chain that is entirely longer than ours and invalid (note that this should be detected by both)
 1137. // We define it this way because it allows us to only store the highest fork tip (+ base) which meets
 1138. // the 7-block condition and from this always have the most-likely-to-cause-warning fork
 1139. if (pfork && (!pindexBestForkTip || (pindexBestForkTip && pindexNewForkTip->nHeight > pindexBestForkTip->nHeight)) &&
 1140. pindexNewForkTip->nChainWork - pfork->nChainWork > (pfork->GetBlockWork() * 7) &&
 1141. chainActive.Height() - pindexNewForkTip->nHeight < 72)
 1142. {
 1143. pindexBestForkTip = pindexNewForkTip;
 1144. pindexBestForkBase = pfork;
 1145. }
 1146. CheckForkWarningConditions();
 1147. }
 1148. // Requires cs_main.
 1149. void Misbehaving(NodeId pnode, int howmuch)
 1150. {
 1151. if (howmuch == 0)
 1152. return;
 1153. CNodeState *state = State(pnode);
 1154. if (state == NULL)
 1155. return;
 1156. state->nMisbehavior += howmuch;
 1157. if (state->nMisbehavior >= GetArg("-banscore", 100))
 1158. {
 1159. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d) BAN THRESHOLD EXCEEDED\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1160. state->fShouldBan = true;
 1161. } else
 1162. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d)\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1163. }
 1164. void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
 1165. {
 1166. if (!pindexBestInvalid || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1167. {
 1168. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1169. uiInterface.NotifyBlocksChanged();
 1170. }
 1171. LogPrintf("InvalidChainFound: invalid block=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1172. pindexNew->GetBlockHash().ToString(), pindexNew->nHeight,
 1173. log(pindexNew->nChainWork.getdouble())/log(2.0), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
 1174. pindexNew->GetBlockTime()));
 1175. LogPrintf("InvalidChainFound: current best=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1176. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0),
 1177. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()));
 1178. CheckForkWarningConditions();
 1179. }
 1180. void static InvalidBlockFound(CBlockIndex *pindex, const CValidationState &state) {
 1181. int nDoS = 0;
 1182. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 1183. std::map<uint256, NodeId>::iterator it = mapBlockSource.find(pindex->GetBlockHash());
 1184. if (it != mapBlockSource.end() && State(it->second)) {
 1185. CBlockReject reject = {state.GetRejectCode(), state.GetRejectReason(), pindex->GetBlockHash()};
 1186. State(it->second)->rejects.push_back(reject);
 1187. if (nDoS > 0)
 1188. Misbehaving(it->second, nDoS);
 1189. }
 1190. }
 1191. if (!state.CorruptionPossible()) {
 1192. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 1193. pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindex));
 1194. setBlockIndexValid.erase(pindex);
 1195. InvalidChainFound(pindex);
 1196. }
 1197. }
 1198. void UpdateTime(CBlockHeader& block, const CBlockIndex* pindexPrev)
 1199. {
 1200. block.nTime = max(pindexPrev->GetMedianTimePast()+1, GetAdjustedTime());
 1201. // Updating time can change work required on testnet:
 1202. if (Params().AllowMinDifficultyBlocks())
 1203. block.nBits = GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block);
 1204. }
 1205. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, CTxUndo &txundo, int nHeight)
 1206. {
 1207. bool ret;
 1208. // mark inputs spent
 1209. if (!tx.IsCoinBase()) {
 1210. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin) {
 1211. CCoins &coins = inputs.GetCoins(txin.prevout.hash);
 1212. CTxInUndo undo;
 1213. ret = coins.Spend(txin.prevout, undo);
 1214. assert(ret);
 1215. txundo.vprevout.push_back(undo);
 1216. }
 1217. }
 1218. // add outputs
 1219. ret = inputs.SetCoins(tx.GetHash(), CCoins(tx, nHeight));
 1220. assert(ret);
 1221. }
 1222. bool CScriptCheck::operator()() const {
 1223. const CScript &scriptSig = ptxTo->vin[nIn].scriptSig;
 1224. if (!VerifyScript(scriptSig, scriptPubKey, *ptxTo, nIn, nFlags, nHashType))
 1225. return error("CScriptCheck() : %s VerifySignature failed", ptxTo->GetHash().ToString());
 1226. return true;
 1227. }
 1228. bool VerifySignature(const CCoins& txFrom, const CTransaction& txTo, unsigned int nIn, unsigned int flags, int nHashType)
 1229. {
 1230. return CScriptCheck(txFrom, txTo, nIn, flags, nHashType)();
 1231. }
 1232. bool CheckInputs(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, bool fScriptChecks, unsigned int flags, std::vector<CScriptCheck> *pvChecks)
 1233. {
 1234. if (!tx.IsCoinBase())
 1235. {
 1236. if (pvChecks)
 1237. pvChecks->reserve(tx.vin.size());
 1238. // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
 1239. // for an attacker to attempt to split the network.
 1240. if (!inputs.HaveInputs(tx))
 1241. return state.Invalid(error("CheckInputs() : %s inputs unavailable", tx.GetHash().ToString()));
 1242. // While checking, GetBestBlock() refers to the parent block.
 1243. // This is also true for mempool checks.
 1244. CBlockIndex *pindexPrev = mapBlockIndex.find(inputs.GetBestBlock())->second;
 1245. int nSpendHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 1246. int64_t nValueIn = 0;
 1247. int64_t nFees = 0;
 1248. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 1249. {
 1250. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1251. const CCoins &coins = inputs.GetCoins(prevout.hash);
 1252. // If prev is coinbase, check that it's matured
 1253. if (coins.IsCoinBase()) {
 1254. if (nSpendHeight - coins.nHeight < COINBASE_MATURITY)
 1255. return state.Invalid(
 1256. error("CheckInputs() : tried to spend coinbase at depth %d", nSpendHeight - coins.nHeight),
 1257. REJECT_INVALID, "bad-txns-premature-spend-of-coinbase");
 1258. }
 1259. // Check for negative or overflow input values
 1260. nValueIn += coins.vout[prevout.n].nValue;
 1261. if (!MoneyRange(coins.vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
 1262. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : txin values out of range"),
 1263. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputvalues-outofrange");
 1264. }
 1265. if (nValueIn < tx.GetValueOut())
 1266. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : %s value in < value out", tx.GetHash().ToString()),
 1267. REJECT_INVALID, "bad-txns-in-belowout");
 1268. // Tally transaction fees
 1269. int64_t nTxFee = nValueIn - tx.GetValueOut();
 1270. if (nTxFee < 0)
 1271. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : %s nTxFee < 0", tx.GetHash().ToString()),
 1272. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-negative");
 1273. nFees += nTxFee;
 1274. if (!MoneyRange(nFees))
 1275. return state.DoS(100, error("CheckInputs() : nFees out of range"),
 1276. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-outofrange");
 1277. // The first loop above does all the inexpensive checks.
 1278. // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
 1279. // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
 1280. // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks
 1281. // before the last block chain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
 1282. // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
 1283. if (fScriptChecks) {
 1284. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++) {
 1285. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1286. const CCoins &coins = inputs.GetCoins(prevout.hash);
 1287. // Verify signature
 1288. CScriptCheck check(coins, tx, i, flags, 0);
 1289. if (pvChecks) {
 1290. pvChecks->push_back(CScriptCheck());
 1291. check.swap(pvChecks->back());
 1292. } else if (!check()) {
 1293. if (flags & STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS) {
 1294. // Check whether the failure was caused by a
 1295. // non-mandatory script verification check, such as
 1296. // non-standard DER encodings or non-null dummy
 1297. // arguments; if so, don't trigger DoS protection to
 1298. // avoid splitting the network between upgraded and
 1299. // non-upgraded nodes.
 1300. CScriptCheck check(coins, tx, i,
 1301. flags & ~STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS, 0);
 1302. if (check())
 1303. return state.Invalid(false, REJECT_NONSTANDARD, "non-mandatory-script-verify-flag");
 1304. }
 1305. // Failures of other flags indicate a transaction that is
 1306. // invalid in new blocks, e.g. a invalid P2SH. We DoS ban
 1307. // such nodes as they are not following the protocol. That
 1308. // said during an upgrade careful thought should be taken
 1309. // as to the correct behavior - we may want to continue
 1310. // peering with non-upgraded nodes even after a soft-fork
 1311. // super-majority vote has passed.
 1312. return state.DoS(100,false, REJECT_INVALID, "mandatory-script-verify-flag-failed");
 1313. }
 1314. }
 1315. }
 1316. }
 1317. return true;
 1318. }
 1319. bool DisconnectBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool* pfClean)
 1320. {
 1321. assert(pindex->GetBlockHash() == view.GetBestBlock());
 1322. if (pfClean)
 1323. *pfClean = false;
 1324. bool fClean = true;
 1325. CBlockUndo blockUndo;
 1326. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 1327. if (pos.IsNull())
 1328. return error("DisconnectBlock() : no undo data available");
 1329. if (!blockUndo.ReadFromDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1330. return error("DisconnectBlock() : failure reading undo data");
 1331. if (blockUndo.vtxundo.size() + 1 != block.vtx.size())
 1332. return error("DisconnectBlock() : block and undo data inconsistent");
 1333. // undo transactions in reverse order
 1334. for (int i = block.vtx.size() - 1; i >= 0; i--) {
 1335. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1336. uint256 hash = tx.GetHash();
 1337. // Check that all outputs are available and match the outputs in the block itself
 1338. // exactly. Note that transactions with only provably unspendable outputs won't
 1339. // have outputs available even in the block itself, so we handle that case
 1340. // specially with outsEmpty.
 1341. CCoins outsEmpty;
 1342. CCoins &outs = view.HaveCoins(hash) ? view.GetCoins(hash) : outsEmpty;
 1343. outs.ClearUnspendable();
 1344. CCoins outsBlock = CCoins(tx, pindex->nHeight);
 1345. // The CCoins serialization does not serialize negative numbers.
 1346. // No network rules currently depend on the version here, so an inconsistency is harmless
 1347. // but it must be corrected before txout nversion ever influences a network rule.
 1348. if (outsBlock.nVersion < 0)
 1349. outs.nVersion = outsBlock.nVersion;
 1350. if (outs != outsBlock)
 1351. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : added transaction mismatch? database corrupted");
 1352. // remove outputs
 1353. outs = CCoins();
 1354. // restore inputs
 1355. if (i > 0) { // not coinbases
 1356. const CTxUndo &txundo = blockUndo.vtxundo[i-1];
 1357. if (txundo.vprevout.size() != tx.vin.size())
 1358. return error("DisconnectBlock() : transaction and undo data inconsistent");
 1359. for (unsigned int j = tx.vin.size(); j-- > 0;) {
 1360. const COutPoint &out = tx.vin[j].prevout;
 1361. const CTxInUndo &undo = txundo.vprevout[j];
 1362. CCoins coins;
 1363. view.GetCoins(out.hash, coins); // this can fail if the prevout was already entirely spent
 1364. if (undo.nHeight != 0) {
 1365. // undo data contains height: this is the last output of the prevout tx being spent
 1366. if (!coins.IsPruned())
 1367. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data overwriting existing transaction");
 1368. coins = CCoins();
 1369. coins.fCoinBase = undo.fCoinBase;
 1370. coins.nHeight = undo.nHeight;
 1371. coins.nVersion = undo.nVersion;
 1372. } else {
 1373. if (coins.IsPruned())
 1374. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data adding output to missing transaction");
 1375. }
 1376. if (coins.IsAvailable(out.n))
 1377. fClean = fClean && error("DisconnectBlock() : undo data overwriting existing output");
 1378. if (coins.vout.size() < out.n+1)
 1379. coins.vout.resize(out.n+1);
 1380. coins.vout[out.n] = undo.txout;
 1381. if (!view.SetCoins(out.hash, coins))
 1382. return error("DisconnectBlock() : cannot restore coin inputs");
 1383. }
 1384. }
 1385. }
 1386. // move best block pointer to prevout block
 1387. view.SetBestBlock(pindex->pprev->GetBlockHash());
 1388. if (pfClean) {
 1389. *pfClean = fClean;
 1390. return true;
 1391. } else {
 1392. return fClean;
 1393. }
 1394. }
 1395. void static FlushBlockFile(bool fFinalize = false)
 1396. {
 1397. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1398. CDiskBlockPos posOld(nLastBlockFile, 0);
 1399. FILE *fileOld = OpenBlockFile(posOld);
 1400. if (fileOld) {
 1401. if (fFinalize)
 1402. TruncateFile(fileOld, infoLastBlockFile.nSize);
 1403. FileCommit(fileOld);
 1404. fclose(fileOld);
 1405. }
 1406. fileOld = OpenUndoFile(posOld);
 1407. if (fileOld) {
 1408. if (fFinalize)
 1409. TruncateFile(fileOld, infoLastBlockFile.nUndoSize);
 1410. FileCommit(fileOld);
 1411. fclose(fileOld);
 1412. }
 1413. }
 1414. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize);
 1415. static CCheckQueue<CScriptCheck> scriptcheckqueue(128);
 1416. void ThreadScriptCheck() {
 1417. RenameThread("bitcoin-scriptch");
 1418. scriptcheckqueue.Thread();
 1419. }
 1420. bool ConnectBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool fJustCheck)
 1421. {
 1422. AssertLockHeld(cs_main);
 1423. // Check it again in case a previous version let a bad block in
 1424. if (!CheckBlock(block, state, !fJustCheck, !fJustCheck))
 1425. return false;
 1426. // verify that the view's current state corresponds to the previous block
 1427. uint256 hashPrevBlock = pindex->pprev == NULL ? uint256(0) : pindex->pprev->GetBlockHash();
 1428. assert(hashPrevBlock == view.GetBestBlock());
 1429. // Special case for the genesis block, skipping connection of its transactions
 1430. // (its coinbase is unspendable)
 1431. if (block.GetHash() == Params().HashGenesisBlock()) {
 1432. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1433. return true;
 1434. }
 1435. bool fScriptChecks = pindex->nHeight >= Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1436. // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
 1437. // unless those are already completely spent.
 1438. // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
 1439. // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
 1440. // being sent to another address.
 1441. // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
 1442. // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
 1443. // already refuses previously-known transaction ids entirely.
 1444. // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
 1445. // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
 1446. // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
 1447. // initial block download.
 1448. bool fEnforceBIP30 = (!pindex->phashBlock) || // Enforce on CreateNewBlock invocations which don't have a hash.
 1449. !((pindex->nHeight==91842 && pindex->GetBlockHash() == uint256("0x00000000000a4d0a398161ffc163c503763b1f4360639393e0e4c8e300e0caec")) ||
 1450. (pindex->nHeight==91880 && pindex->GetBlockHash() == uint256("0x00000000000743f190a18c5577a3c2d2a1f610ae9601ac046a38084ccb7cd721")));
 1451. if (fEnforceBIP30) {
 1452. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx) {
 1453. const uint256& hash = tx.GetHash();
 1454. if (view.HaveCoins(hash) && !view.GetCoins(hash).IsPruned())
 1455. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : tried to overwrite transaction"),
 1456. REJECT_INVALID, "bad-txns-BIP30");
 1457. }
 1458. }
 1459. // BIP16 didn't become active until Apr 1 2012
 1460. int64_t nBIP16SwitchTime = 1333238400;
 1461. bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->nTime >= nBIP16SwitchTime);
 1462. unsigned int flags = SCRIPT_VERIFY_NOCACHE |
 1463. (fStrictPayToScriptHash ? SCRIPT_VERIFY_P2SH : SCRIPT_VERIFY_NONE);
 1464. CBlockUndo blockundo;
 1465. CCheckQueueControl<CScriptCheck> control(fScriptChecks && nScriptCheckThreads ? &scriptcheckqueue : NULL);
 1466. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1467. int64_t nFees = 0;
 1468. int nInputs = 0;
 1469. unsigned int nSigOps = 0;
 1470. CDiskTxPos pos(pindex->GetBlockPos(), GetSizeOfCompactSize(block.vtx.size()));
 1471. std::vector<std::pair<uint256, CDiskTxPos> > vPos;
 1472. vPos.reserve(block.vtx.size());
 1473. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 1474. {
 1475. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1476. nInputs += tx.vin.size();
 1477. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 1478. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1479. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"),
 1480. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1481. if (!tx.IsCoinBase())
 1482. {
 1483. if (!view.HaveInputs(tx))
 1484. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : inputs missing/spent"),
 1485. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-missingorspent");
 1486. if (fStrictPayToScriptHash)
 1487. {
 1488. // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
 1489. // this is to prevent a "rogue miner" from creating
 1490. // an incredibly-expensive-to-validate block.
 1491. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 1492. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1493. return state.DoS(100, error("ConnectBlock() : too many sigops"),
 1494. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1495. }
 1496. nFees += view.GetValueIn(tx)-tx.GetValueOut();
 1497. std::vector<CScriptCheck> vChecks;
 1498. if (!CheckInputs(tx, state, view, fScriptChecks, flags, nScriptCheckThreads ? &vChecks : NULL))
 1499. return false;
 1500. control.Add(vChecks);
 1501. }
 1502. CTxUndo txundo;
 1503. UpdateCoins(tx, state, view, txundo, pindex->nHeight);
 1504. if (!tx.IsCoinBase())
 1505. blockundo.vtxundo.push_back(txundo);
 1506. vPos.push_back(std::make_pair(tx.GetHash(), pos));
 1507. pos.nTxOffset += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1508. }
 1509. int64_t nTime = GetTimeMicros() - nStart;
 1510. if (fBenchmark)
 1511. LogPrintf("- Connect %u transactions: %.2fms (%.3fms/tx, %.3fms/txin)\n", (unsigned)block.vtx.size(), 0.001 * nTime, 0.001 * nTime / block.vtx.size(), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * nTime / (nInputs-1));
 1512. if (block.vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
 1513. return state.DoS(100,
 1514. error("ConnectBlock() : coinbase pays too much (actual=%d vs limit=%d)",
 1515. block.vtx[0].GetValueOut(), GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees)),
 1516. REJECT_INVALID, "bad-cb-amount");
 1517. if (!control.Wait())
 1518. return state.DoS(100, false);
 1519. int64_t nTime2 = GetTimeMicros() - nStart;
 1520. if (fBenchmark)
 1521. LogPrintf("- Verify %u txins: %.2fms (%.3fms/txin)\n", nInputs - 1, 0.001 * nTime2, nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * nTime2 / (nInputs-1));
 1522. if (fJustCheck)
 1523. return true;
 1524. // Correct transaction counts.
 1525. pindex->nTx = block.vtx.size();
 1526. if (pindex->pprev)
 1527. pindex->nChainTx = pindex->pprev->nChainTx + block.vtx.size();
 1528. // Write undo information to disk
 1529. if (pindex->GetUndoPos().IsNull() || !pindex->IsValid(BLOCK_VALID_SCRIPTS))
 1530. {
 1531. if (pindex->GetUndoPos().IsNull()) {
 1532. CDiskBlockPos pos;
 1533. if (!FindUndoPos(state, pindex->nFile, pos, ::GetSerializeSize(blockundo, SER_DISK, CLIENT_VERSION) + 40))
 1534. return error("ConnectBlock() : FindUndoPos failed");
 1535. if (!blockundo.WriteToDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1536. return state.Abort(_("Failed to write undo data"));
 1537. // update nUndoPos in block index
 1538. pindex->nUndoPos = pos.nPos;
 1539. pindex->nStatus |= BLOCK_HAVE_UNDO;
 1540. }
 1541. pindex->RaiseValidity(BLOCK_VALID_SCRIPTS);
 1542. CDiskBlockIndex blockindex(pindex);
 1543. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(blockindex))
 1544. return state.Abort(_("Failed to write block index"));
 1545. }
 1546. if (fTxIndex)
 1547. if (!pblocktree->WriteTxIndex(vPos))
 1548. return state.Abort(_("Failed to write transaction index"));
 1549. // add this block to the view's block chain
 1550. bool ret;
 1551. ret = view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1552. assert(ret);
 1553. // Watch for transactions paying to me
 1554. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 1555. g_signals.SyncTransaction(tx, &block);
 1556. // Watch for changes to the previous coinbase transaction.
 1557. static uint256 hashPrevBestCoinBase;
 1558. g_signals.UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
 1559. hashPrevBestCoinBase = block.vtx[0].GetHash();
 1560. return true;
 1561. }
 1562. // Update the on-disk chain state.
 1563. bool static WriteChainState(CValidationState &state) {
 1564. static int64_t nLastWrite = 0;
 1565. if (!IsInitialBlockDownload() || pcoinsTip->GetCacheSize() > nCoinCacheSize || GetTimeMicros() > nLastWrite + 600*1000000) {
 1566. // Typical CCoins structures on disk are around 100 bytes in size.
 1567. // Pushing a new one to the database can cause it to be written
 1568. // twice (once in the log, and once in the tables). This is already
 1569. // an overestimation, as most will delete an existing entry or
 1570. // overwrite one. Still, use a conservative safety factor of 2.
 1571. if (!CheckDiskSpace(100 * 2 * 2 * pcoinsTip->GetCacheSize()))
 1572. return state.Error("out of disk space");
 1573. FlushBlockFile();
 1574. pblocktree->Sync();
 1575. if (!pcoinsTip->Flush())
 1576. return state.Abort(_("Failed to write to coin database"));
 1577. nLastWrite = GetTimeMicros();
 1578. }
 1579. return true;
 1580. }
 1581. // Update chainActive and related internal data structures.
 1582. void static UpdateTip(CBlockIndex *pindexNew) {
 1583. chainActive.SetTip(pindexNew);
 1584. // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets)
 1585. bool fIsInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
 1586. if ((chainActive.Height() % 20160) == 0 || (!fIsInitialDownload && (chainActive.Height() % 144) == 0))
 1587. g_signals.SetBestChain(chainActive.GetLocator());
 1588. // New best block
 1589. nTimeBestReceived = GetTime();
 1590. mempool.AddTransactionsUpdated(1);
 1591. LogPrintf("UpdateTip: new best=%s height=%d log2_work=%.8g tx=%lu date=%s progress=%f\n",
 1592. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0), (unsigned long)chainActive.Tip()->nChainTx,
 1593. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 1594. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()));
 1595. // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
 1596. if (!fIsInitialDownload)
 1597. {
 1598. int nUpgraded = 0;
 1599. const CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip();
 1600. for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
 1601. {
 1602. if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
 1603. ++nUpgraded;
 1604. pindex = pindex->pprev;
 1605. }
 1606. if (nUpgraded > 0)
 1607. LogPrintf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, (int)CBlock::CURRENT_VERSION);
 1608. if (nUpgraded > 100/2)
 1609. // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
 1610. strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
 1611. }
 1612. }
 1613. // Disconnect chainActive's tip.
 1614. bool static DisconnectTip(CValidationState &state) {
 1615. CBlockIndex *pindexDelete = chainActive.Tip();
 1616. assert(pindexDelete);
 1617. mempool.check(pcoinsTip);
 1618. // Read block from disk.
 1619. CBlock block;
 1620. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexDelete))
 1621. return state.Abort(_("Failed to read block"));
 1622. // Apply the block atomically to the chain state.
 1623. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1624. {
 1625. CCoinsViewCache view(*pcoinsTip, true);
 1626. if (!DisconnectBlock(block, state, pindexDelete, view))
 1627. return error("DisconnectTip() : DisconnectBlock %s failed", pindexDelete->GetBlockHash().ToString());
 1628. assert(view.Flush());
 1629. }
 1630. if (fBenchmark)
 1631. LogPrintf("- Disconnect: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 1632. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1633. if (!WriteChainState(state))
 1634. return false;
 1635. // Resurrect mempool transactions from the disconnected block.
 1636. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1637. // ignore validation errors in resurrected transactions
 1638. list<CTransaction> removed;
 1639. CValidationState stateDummy;
 1640. if (!tx.IsCoinBase())
 1641. if (!AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, tx, false, NULL))
 1642. mempool.remove(tx, removed, true);
 1643. }
 1644. mempool.check(pcoinsTip);
 1645. // Update chainActive and related variables.
 1646. UpdateTip(pindexDelete->pprev);
 1647. // Let wallets know transactions went from 1-confirmed to
 1648. // 0-confirmed or conflicted:
 1649. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1650. SyncWithWallets(tx, NULL);
 1651. }
 1652. return true;
 1653. }
 1654. // Connect a new block to chainActive.
 1655. bool static ConnectTip(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexNew) {
 1656. assert(pindexNew->pprev == chainActive.Tip());
 1657. mempool.check(pcoinsTip);
 1658. // Read block from disk.
 1659. CBlock block;
 1660. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexNew))
 1661. return state.Abort(_("Failed to read block"));
 1662. // Apply the block atomically to the chain state.
 1663. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1664. {
 1665. CCoinsViewCache view(*pcoinsTip, true);
 1666. CInv inv(MSG_BLOCK, pindexNew->GetBlockHash());
 1667. if (!ConnectBlock(block, state, pindexNew, view)) {
 1668. if (state.IsInvalid())
 1669. InvalidBlockFound(pindexNew, state);
 1670. return error("ConnectTip() : ConnectBlock %s failed", pindexNew->GetBlockHash().ToString());
 1671. }
 1672. mapBlockSource.erase(inv.hash);
 1673. assert(view.Flush());
 1674. }
 1675. if (fBenchmark)
 1676. LogPrintf("- Connect: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 1677. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1678. if (!WriteChainState(state))
 1679. return false;
 1680. // Remove conflicting transactions from the mempool.
 1681. list<CTransaction> txConflicted;
 1682. mempool.removeForBlock(block.vtx, pindexNew->nHeight, txConflicted);
 1683. mempool.check(pcoinsTip);
 1684. // Update chainActive & related variables.
 1685. UpdateTip(pindexNew);
 1686. // Tell wallet about transactions that went from mempool
 1687. // to conflicted:
 1688. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, txConflicted) {
 1689. SyncWithWallets(tx, NULL);
 1690. }
 1691. // ... and about transactions that got confirmed:
 1692. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1693. SyncWithWallets(tx, &block);
 1694. }
 1695. return true;
 1696. }
 1697. // Return the tip of the chain with the most work in it, that isn't
 1698. // known to be invalid (it's however far from certain to be valid).
 1699. static CBlockIndex* FindMostWorkChain() {
 1700. do {
 1701. CBlockIndex *pindexNew = NULL;
 1702. // Find the best candidate header.
 1703. {
 1704. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::reverse_iterator it = setBlockIndexValid.rbegin();
 1705. if (it == setBlockIndexValid.rend())
 1706. return NULL;
 1707. pindexNew = *it;
 1708. }
 1709. // Check whether all blocks on the path between the currently active chain and the candidate are valid.
 1710. // Just going until the active chain is an optimization, as we know all blocks in it are valid already.
 1711. CBlockIndex *pindexTest = pindexNew;
 1712. bool fInvalidAncestor = false;
 1713. while (pindexTest && !chainActive.Contains(pindexTest)) {
 1714. if (!pindexTest->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) || !(pindexTest->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA)) {
 1715. // Candidate has an invalid ancestor, remove entire chain from the set.
 1716. if (pindexBestInvalid == NULL || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1717. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1718. CBlockIndex *pindexFailed = pindexNew;
 1719. while (pindexTest != pindexFailed) {
 1720. pindexFailed->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 1721. setBlockIndexValid.erase(pindexFailed);
 1722. pindexFailed = pindexFailed->pprev;
 1723. }
 1724. fInvalidAncestor = true;
 1725. break;
 1726. }
 1727. pindexTest = pindexTest->pprev;
 1728. }
 1729. if (!fInvalidAncestor)
 1730. return pindexNew;
 1731. } while(true);
 1732. }
 1733. // Try to make some progress towards making pindexMostWork the active block.
 1734. static bool ActivateBestChainStep(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexMostWork) {
 1735. AssertLockHeld(cs_main);
 1736. bool fInvalidFound = false;
 1737. CBlockIndex *pindexOldTip = chainActive.Tip();
 1738. CBlockIndex *pindexFork = chainActive.FindFork(pindexMostWork);
 1739. // Disconnect active blocks which are no longer in the best chain.
 1740. while (chainActive.Tip() && chainActive.Tip() != pindexFork) {
 1741. if (!DisconnectTip(state))
 1742. return false;
 1743. }
 1744. // Build list of new blocks to connect.
 1745. std::vector<CBlockIndex*> vpindexToConnect;
 1746. vpindexToConnect.reserve(pindexMostWork->nHeight - (pindexFork ? pindexFork->nHeight : -1));
 1747. while (pindexMostWork && pindexMostWork != pindexFork) {
 1748. vpindexToConnect.push_back(pindexMostWork);
 1749. pindexMostWork = pindexMostWork->pprev;
 1750. }
 1751. // Connect new blocks.
 1752. BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindexConnect, vpindexToConnect) {
 1753. if (!ConnectTip(state, pindexConnect)) {
 1754. if (state.IsInvalid()) {
 1755. // The block violates a consensus rule.
 1756. if (!state.CorruptionPossible())
 1757. InvalidChainFound(vpindexToConnect.back());
 1758. state = CValidationState();
 1759. fInvalidFound = true;
 1760. break;
 1761. } else {
 1762. // A system error occurred (disk space, database error, ...).
 1763. return false;
 1764. }
 1765. } else {
 1766. if (!pindexOldTip || chainActive.Tip()->nChainWork > pindexOldTip->nChainWork) {
 1767. // We're in a better position than we were. Return temporarily to release the lock.
 1768. break;
 1769. }
 1770. }
 1771. }
 1772. // Callbacks/notifications for a new best chain.
 1773. if (fInvalidFound)
 1774. CheckForkWarningConditionsOnNewFork(vpindexToConnect.back());
 1775. else
 1776. CheckForkWarningConditions();
 1777. if (!pblocktree->Flush())
 1778. return state.Abort(_("Failed to sync block index"));
 1779. return true;
 1780. }
 1781. bool ActivateBestChain(CValidationState &state) {
 1782. CBlockIndex *pindexNewTip = NULL;
 1783. CBlockIndex *pindexMostWork = NULL;
 1784. do {
 1785. boost::this_thread::interruption_point();
 1786. bool fInitialDownload;
 1787. {
 1788. LOCK(cs_main);
 1789. pindexMostWork = FindMostWorkChain();
 1790. // Whether we have anything to do at all.
 1791. if (pindexMostWork == NULL || pindexMostWork == chainActive.Tip())
 1792. return true;
 1793. if (!ActivateBestChainStep(state, pindexMostWork))
 1794. return false;
 1795. pindexNewTip = chainActive.Tip();
 1796. fInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
 1797. }
 1798. // When we reach this point, we switched to a new tip (stored in pindexNewTip).
 1799. // Notifications/callbacks that can run without cs_main
 1800. if (!fInitialDownload) {
 1801. uint256 hashNewTip = pindexNewTip->GetBlockHash();
 1802. // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download.
 1803. int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1804. LOCK(cs_vNodes);
 1805. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 1806. if (chainActive.Height() > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
 1807. pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashNewTip));
 1808. std::string strCmd = GetArg("-blocknotify", "");
 1809. if (!strCmd.empty()) {
 1810. boost::replace_all(strCmd, "%s", hashNewTip.GetHex());
 1811. boost::thread t(runCommand, strCmd); // thread runs free
 1812. }
 1813. }
 1814. uiInterface.NotifyBlocksChanged();
 1815. } while(pindexMostWork != chainActive.Tip());
 1816. return true;
 1817. }
 1818. CBlockIndex* AddToBlockIndex(CBlockHeader& block)
 1819. {
 1820. // Check for duplicate
 1821. uint256 hash = block.GetHash();
 1822. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 1823. if (it != mapBlockIndex.end())
 1824. return it->second;
 1825. // Construct new block index object
 1826. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(block);
 1827. assert(pindexNew);
 1828. {
 1829. LOCK(cs_nBlockSequenceId);
 1830. pindexNew->nSequenceId = nBlockSequenceId++;
 1831. }
 1832. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 1833. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 1834. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 1835. if (miPrev != mapBlockIndex.end())
 1836. {
 1837. pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
 1838. pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
 1839. }
 1840. pindexNew->nChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainWork : 0) + pindexNew->GetBlockWork();
 1841. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TREE);
 1842. return pindexNew;
 1843. }
 1844. // Mark a block as having its data received and checked (up to BLOCK_VALID_TRANSACTIONS).
 1845. bool ReceivedBlockTransactions(const CBlock &block, CValidationState& state, CBlockIndex *pindexNew, const CDiskBlockPos& pos)
 1846. {
 1847. pindexNew->nTx = block.vtx.size();
 1848. if (pindexNew->pprev) {
 1849. // Not the genesis block.
 1850. if (pindexNew->pprev->nChainTx) {
 1851. // This parent's block's total number transactions is known, so compute outs.
 1852. pindexNew->nChainTx = pindexNew->pprev->nChainTx + pindexNew->nTx;
 1853. } else {
 1854. // The total number of transactions isn't known yet.
 1855. // We will compute it when the block is connected.
 1856. pindexNew->nChainTx = 0;
 1857. }
 1858. } else {
 1859. // Genesis block.
 1860. pindexNew->nChainTx = pindexNew->nTx;
 1861. }
 1862. pindexNew->nFile = pos.nFile;
 1863. pindexNew->nDataPos = pos.nPos;
 1864. pindexNew->nUndoPos = 0;
 1865. pindexNew->nStatus |= BLOCK_HAVE_DATA;
 1866. if (pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS))
 1867. setBlockIndexValid.insert(pindexNew);
 1868. if (!pblocktree->WriteBlockIndex(CDiskBlockIndex(pindexNew)))
 1869. return state.Abort(_("Failed to write block index"));
 1870. return true;
 1871. }
 1872. bool FindBlockPos(CValidationState &state, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize, unsigned int nHeight, uint64_t nTime, bool fKnown = false)
 1873. {
 1874. bool fUpdatedLast = false;
 1875. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1876. if (fKnown) {
 1877. if (nLastBlockFile != pos.nFile) {
 1878. nLastBlockFile = pos.nFile;
 1879. infoLastBlockFile.SetNull();
 1880. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile);
 1881. fUpdatedLast = true;
 1882. }
 1883. } else {
 1884. while (infoLastBlockFile.nSize + nAddSize >= MAX_BLOCKFILE_SIZE) {
 1885. LogPrintf("Leaving block file %i: %s\n", nLastBlockFile, infoLastBlockFile.ToString());
 1886. FlushBlockFile(true);
 1887. nLastBlockFile++;
 1888. infoLastBlockFile.SetNull();
 1889. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile); // check whether data for the new file somehow already exist; can fail just fine
 1890. fUpdatedLast = true;
 1891. }
 1892. pos.nFile = nLastBlockFile;
 1893. pos.nPos = infoLastBlockFile.nSize;
 1894. }
 1895. infoLastBlockFile.nSize += nAddSize;
 1896. infoLastBlockFile.AddBlock(nHeight, nTime);
 1897. if (!fKnown) {
 1898. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 1899. unsigned int nNewChunks = (infoLastBlockFile.nSize + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 1900. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 1901. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 1902. FILE *file = OpenBlockFile(pos);
 1903. if (file) {
 1904. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in blk%05u.dat\n", nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 1905. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 1906. fclose(file);
 1907. }
 1908. }
 1909. else
 1910. return state.Error("out of disk space");
 1911. }
 1912. }
 1913. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile))
 1914. return state.Abort(_("Failed to write file info"));
 1915. if (fUpdatedLast)
 1916. pblocktree->WriteLastBlockFile(nLastBlockFile);
 1917. return true;
 1918. }
 1919. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize)
 1920. {
 1921. pos.nFile = nFile;
 1922. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1923. unsigned int nNewSize;
 1924. if (nFile == nLastBlockFile) {
 1925. pos.nPos = infoLastBlockFile.nUndoSize;
 1926. nNewSize = (infoLastBlockFile.nUndoSize += nAddSize);
 1927. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile))
 1928. return state.Abort(_("Failed to write block info"));
 1929. } else {
 1930. CBlockFileInfo info;
 1931. if (!pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, info))
 1932. return state.Abort(_("Failed to read block info"));
 1933. pos.nPos = info.nUndoSize;
 1934. nNewSize = (info.nUndoSize += nAddSize);
 1935. if (!pblocktree->WriteBlockFileInfo(nFile, info))
 1936. return state.Abort(_("Failed to write block info"));
 1937. }
 1938. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 1939. unsigned int nNewChunks = (nNewSize + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 1940. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 1941. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 1942. FILE *file = OpenUndoFile(pos);
 1943. if (file) {
 1944. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in rev%05u.dat\n", nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 1945. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 1946. fclose(file);
 1947. }
 1948. }
 1949. else
 1950. return state.Error("out of disk space");
 1951. }
 1952. return true;
 1953. }
 1954. bool CheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW)
 1955. {
 1956. // Check proof of work matches claimed amount
 1957. if (fCheckPOW && !CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits))
 1958. return state.DoS(50, error("CheckBlockHeader() : proof of work failed"),
 1959. REJECT_INVALID, "high-hash");
 1960. // Check timestamp
 1961. if (block.GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
 1962. return state.Invalid(error("CheckBlockHeader() : block timestamp too far in the future"),
 1963. REJECT_INVALID, "time-too-new");
 1964. return true;
 1965. }
 1966. bool CheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 1967. {
 1968. // These are checks that are independent of context
 1969. // that can be verified before saving an orphan block.
 1970. if (!CheckBlockHeader(block, state, fCheckPOW))
 1971. return false;
 1972. // Size limits
 1973. if (block.vtx.empty() || block.vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(block, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 1974. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : size limits failed"),
 1975. REJECT_INVALID, "bad-blk-length");
 1976. // First transaction must be coinbase, the rest must not be
 1977. if (block.vtx.empty() || !block.vtx[0].IsCoinBase())
 1978. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : first tx is not coinbase"),
 1979. REJECT_INVALID, "bad-cb-missing");
 1980. for (unsigned int i = 1; i < block.vtx.size(); i++)
 1981. if (block.vtx[i].IsCoinBase())
 1982. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : more than one coinbase"),
 1983. REJECT_INVALID, "bad-cb-multiple");
 1984. // Check transactions
 1985. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 1986. if (!CheckTransaction(tx, state))
 1987. return error("CheckBlock() : CheckTransaction failed");
 1988. // Check for duplicate txids. This is caught by ConnectInputs(),
 1989. // but catching it earlier avoids a potential DoS attack:
 1990. set<uint256> uniqueTx;
 1991. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1992. uniqueTx.insert(tx.GetHash());
 1993. }
 1994. if (uniqueTx.size() != block.vtx.size())
 1995. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : duplicate transaction"),
 1996. REJECT_INVALID, "bad-txns-duplicate", true);
 1997. unsigned int nSigOps = 0;
 1998. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 1999. {
 2000. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 2001. }
 2002. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 2003. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : out-of-bounds SigOpCount"),
 2004. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops", true);
 2005. // Check merkle root
 2006. if (fCheckMerkleRoot && block.hashMerkleRoot != block.BuildMerkleTree())
 2007. return state.DoS(100, error("CheckBlock() : hashMerkleRoot mismatch"),
 2008. REJECT_INVALID, "bad-txnmrklroot", true);
 2009. return true;
 2010. }
 2011. bool AcceptBlockHeader(CBlockHeader& block, CValidationState& state, CBlockIndex** ppindex)
 2012. {
 2013. AssertLockHeld(cs_main);
 2014. // Check for duplicate
 2015. uint256 hash = block.GetHash();
 2016. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator miSelf = mapBlockIndex.find(hash);
 2017. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2018. if (miSelf != mapBlockIndex.end()) {
 2019. pindex = miSelf->second;
 2020. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)
 2021. return state.Invalid(error("AcceptBlock() : block is marked invalid"), 0, "duplicate");
 2022. }
 2023. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
 2024. if (pcheckpoint && block.hashPrevBlock != (chainActive.Tip() ? chainActive.Tip()->GetBlockHash() : uint256(0)))
 2025. {
 2026. // Extra checks to prevent "fill up memory by spamming with bogus blocks"
 2027. int64_t deltaTime = block.GetBlockTime() - pcheckpoint->nTime;
 2028. if (deltaTime < 0)
 2029. {
 2030. return state.DoS(100, error("CheckBlockHeader() : block with timestamp before last checkpoint"),
 2031. REJECT_CHECKPOINT, "time-too-old");
 2032. }
 2033. bool fOverflow = false;
 2034. uint256 bnNewBlock;
 2035. bnNewBlock.SetCompact(block.nBits, NULL, &fOverflow);
 2036. uint256 bnRequired;
 2037. bnRequired.SetCompact(ComputeMinWork(pcheckpoint->nBits, deltaTime));
 2038. if (fOverflow || bnNewBlock > bnRequired)
 2039. {
 2040. return state.DoS(100, error("CheckBlockHeader() : block with too little proof-of-work"),
 2041. REJECT_INVALID, "bad-diffbits");
 2042. }
 2043. }
 2044. // Get prev block index
 2045. CBlockIndex* pindexPrev = NULL;
 2046. int nHeight = 0;
 2047. if (hash != Params().HashGenesisBlock()) {
 2048. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2049. if (mi == mapBlockIndex.end())
 2050. return state.DoS(10, error("AcceptBlock() : prev block not found"), 0, "bad-prevblk");
 2051. pindexPrev = (*mi).second;
 2052. nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
 2053. // Check proof of work
 2054. if (block.nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block))
 2055. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : incorrect proof of work"),
 2056. REJECT_INVALID, "bad-diffbits");
 2057. // Check timestamp against prev
 2058. if (block.GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
 2059. return state.Invalid(error("AcceptBlock() : block's timestamp is too early"),
 2060. REJECT_INVALID, "time-too-old");
 2061. // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
 2062. if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
 2063. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : rejected by checkpoint lock-in at %d", nHeight),
 2064. REJECT_CHECKPOINT, "checkpoint mismatch");
 2065. // Don't accept any forks from the main chain prior to last checkpoint
 2066. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
 2067. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight)
 2068. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : forked chain older than last checkpoint (height %d)", nHeight));
 2069. // Reject block.nVersion=1 blocks when 95% (75% on testnet) of the network has upgraded:
 2070. if (block.nVersion < 2 &&
 2071. CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindexPrev, Params().RejectBlockOutdatedMajority()))
 2072. {
 2073. return state.Invalid(error("AcceptBlock() : rejected nVersion=1 block"),
 2074. REJECT_OBSOLETE, "bad-version");
 2075. }
 2076. }
 2077. if (pindex == NULL)
 2078. pindex = AddToBlockIndex(block);
 2079. if (ppindex)
 2080. *ppindex = pindex;
 2081. return true;
 2082. }
 2083. bool AcceptBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex** ppindex, CDiskBlockPos* dbp)
 2084. {
 2085. AssertLockHeld(cs_main);
 2086. CBlockIndex *&pindex = *ppindex;
 2087. if (!AcceptBlockHeader(block, state, &pindex))
 2088. return false;
 2089. if (!CheckBlock(block, state)) {
 2090. if (state.Invalid() && !state.CorruptionPossible()) {
 2091. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2092. }
 2093. return false;
 2094. }
 2095. int nHeight = pindex->nHeight;
 2096. // Check that all transactions are finalized
 2097. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2098. if (!IsFinalTx(tx, nHeight, block.GetBlockTime())) {
 2099. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2100. return state.DoS(10, error("AcceptBlock() : contains a non-final transaction"),
 2101. REJECT_INVALID, "bad-txns-nonfinal");
 2102. }
 2103. // Enforce block.nVersion=2 rule that the coinbase starts with serialized block height
 2104. // if 750 of the last 1,000 blocks are version 2 or greater (51/100 if testnet):
 2105. if (block.nVersion >= 2 &&
 2106. CBlockIndex::IsSuperMajority(2, pindex->pprev, Params().EnforceBlockUpgradeMajority()))
 2107. {
 2108. CScript expect = CScript() << nHeight;
 2109. if (block.vtx[0].vin[0].scriptSig.size() < expect.size() ||
 2110. !std::equal(expect.begin(), expect.end(), block.vtx[0].vin[0].scriptSig.begin())) {
 2111. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2112. return state.DoS(100, error("AcceptBlock() : block height mismatch in coinbase"), REJECT_INVALID, "bad-cb-height");
 2113. }
 2114. }
 2115. // Write block to history file
 2116. try {
 2117. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2118. CDiskBlockPos blockPos;
 2119. if (dbp != NULL)
 2120. blockPos = *dbp;
 2121. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, nHeight, block.nTime, dbp != NULL))
 2122. return error("AcceptBlock() : FindBlockPos failed");
 2123. if (dbp == NULL)
 2124. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2125. return state.Abort(_("Failed to write block"));
 2126. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2127. return error("AcceptBlock() : ReceivedBlockTransactions failed");
 2128. } catch(std::runtime_error &e) {
 2129. return state.Abort(_("System error: ") + e.what());
 2130. }
 2131. return true;
 2132. }
 2133. bool CBlockIndex::IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired)
 2134. {
 2135. unsigned int nToCheck = Params().ToCheckBlockUpgradeMajority();
 2136. unsigned int nFound = 0;
 2137. for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
 2138. {
 2139. if (pstart->nVersion >= minVersion)
 2140. ++nFound;
 2141. pstart = pstart->pprev;
 2142. }
 2143. return (nFound >= nRequired);
 2144. }
 2145. void PushGetBlocks(CNode* pnode, CBlockIndex* pindexBegin, uint256 hashEnd)
 2146. {
 2147. AssertLockHeld(cs_main);
 2148. // Filter out duplicate requests
 2149. if (pindexBegin == pnode->pindexLastGetBlocksBegin && hashEnd == pnode->hashLastGetBlocksEnd)
 2150. return;
 2151. pnode->pindexLastGetBlocksBegin = pindexBegin;
 2152. pnode->hashLastGetBlocksEnd = hashEnd;
 2153. pnode->PushMessage("getblocks", chainActive.GetLocator(pindexBegin), hashEnd);
 2154. }
 2155. bool ProcessBlock(CValidationState &state, CNode* pfrom, CBlock* pblock, CDiskBlockPos *dbp)
 2156. {
 2157. // Check for duplicate
 2158. uint256 hash = pblock->GetHash();
 2159. {
 2160. LOCK(cs_main);
 2161. if (mapBlockIndex.count(hash))
 2162. return state.Invalid(error("ProcessBlock() : already have block %d %s", mapBlockIndex[hash]->nHeight, hash.ToString()), 0, "duplicate");
 2163. if (mapOrphanBlocks.count(hash))
 2164. return state.Invalid(error("ProcessBlock() : already have block (orphan) %s", hash.ToString()), 0, "duplicate");
 2165. // Preliminary checks
 2166. if (!CheckBlock(*pblock, state))
 2167. return error("ProcessBlock() : CheckBlock FAILED");
 2168. // If we don't already have its previous block (with full data), shunt it off to holding area until we get it
 2169. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it = mapBlockIndex.find(pblock->hashPrevBlock);
 2170. if (pblock->hashPrevBlock != 0 && (it == mapBlockIndex.end() || !(it->second->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA)))
 2171. {
 2172. LogPrintf("ProcessBlock: ORPHAN BLOCK %lu, prev=%s\n", (unsigned long)mapOrphanBlocks.size(), pblock->hashPrevBlock.ToString());
 2173. // Accept orphans as long as there is a node to request its parents from
 2174. if (pfrom) {
 2175. PruneOrphanBlocks();
 2176. COrphanBlock* pblock2 = new COrphanBlock();
 2177. {
 2178. CDataStream ss(SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2179. ss << *pblock;
 2180. pblock2->vchBlock = std::vector<unsigned char>(ss.begin(), ss.end());
 2181. }
 2182. pblock2->hashBlock = hash;
 2183. pblock2->hashPrev = pblock->hashPrevBlock;
 2184. mapOrphanBlocks.insert(make_pair(hash, pblock2));
 2185. mapOrphanBlocksByPrev.insert(make_pair(pblock2->hashPrev, pblock2));
 2186. // Ask this guy to fill in what we're missing
 2187. PushGetBlocks(pfrom, chainActive.Tip(), GetOrphanRoot(hash));
 2188. }
 2189. return true;
 2190. }
 2191. // Store to disk
 2192. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2193. bool ret = AcceptBlock(*pblock, state, &pindex, dbp);
 2194. if (!ret)
 2195. return error("ProcessBlock() : AcceptBlock FAILED");
 2196. // Recursively process any orphan blocks that depended on this one
 2197. vector<uint256> vWorkQueue;
 2198. vWorkQueue.push_back(hash);
 2199. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 2200. {
 2201. uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
 2202. for (multimap<uint256, COrphanBlock*>::iterator mi = mapOrphanBlocksByPrev.lower_bound(hashPrev);
 2203. mi != mapOrphanBlocksByPrev.upper_bound(hashPrev);
 2204. ++mi)
 2205. {
 2206. CBlock block;
 2207. {
 2208. CDataStream ss(mi->second->vchBlock, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2209. ss >> block;
 2210. }
 2211. block.BuildMerkleTree();
 2212. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan resolution (that is, feeding people an invalid block based on LegitBlockX in order to get anyone relaying LegitBlockX banned)
 2213. CValidationState stateDummy;
 2214. CBlockIndex *pindexChild = NULL;
 2215. if (AcceptBlock(block, stateDummy, &pindexChild))
 2216. vWorkQueue.push_back(mi->second->hashBlock);
 2217. mapOrphanBlocks.erase(mi->second->hashBlock);
 2218. delete mi->second;
 2219. }
 2220. mapOrphanBlocksByPrev.erase(hashPrev);
 2221. }
 2222. }
 2223. if (!ActivateBestChain(state))
 2224. return error("ProcessBlock() : ActivateBestChain failed");
 2225. return true;
 2226. }
 2227. CMerkleBlock::CMerkleBlock(const CBlock& block, CBloomFilter& filter)
 2228. {
 2229. header = block.GetBlockHeader();
 2230. vector<bool> vMatch;
 2231. vector<uint256> vHashes;
 2232. vMatch.reserve(block.vtx.size());
 2233. vHashes.reserve(block.vtx.size());
 2234. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 2235. {
 2236. const uint256& hash = block.vtx[i].GetHash();
 2237. if (filter.IsRelevantAndUpdate(block.vtx[i]))
 2238. {
 2239. vMatch.push_back(true);
 2240. vMatchedTxn.push_back(make_pair(i, hash));
 2241. }
 2242. else
 2243. vMatch.push_back(false);
 2244. vHashes.push_back(hash);
 2245. }
 2246. txn = CPartialMerkleTree(vHashes, vMatch);
 2247. }
 2248. uint256 CPartialMerkleTree::CalcHash(int height, unsigned int pos, const std::vector<uint256> &vTxid) {
 2249. if (height == 0) {
 2250. // hash at height 0 is the txids themself
 2251. return vTxid[pos];
 2252. } else {
 2253. // calculate left hash
 2254. uint256 left = CalcHash(height-1, pos*2, vTxid), right;
 2255. // calculate right hash if not beyong the end of the array - copy left hash otherwise1
 2256. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2257. right = CalcHash(height-1, pos*2+1, vTxid);
 2258. else
 2259. right = left;
 2260. // combine subhashes
 2261. return Hash(BEGIN(left), END(left), BEGIN(right), END(right));
 2262. }
 2263. }
 2264. void CPartialMerkleTree::TraverseAndBuild(int height, unsigned int pos, const std::vector<uint256> &vTxid, const std::vector<bool> &vMatch) {
 2265. // determine whether this node is the parent of at least one matched txid
 2266. bool fParentOfMatch = false;
 2267. for (unsigned int p = pos << height; p < (pos+1) << height && p < nTransactions; p++)
 2268. fParentOfMatch |= vMatch[p];
 2269. // store as flag bit
 2270. vBits.push_back(fParentOfMatch);
 2271. if (height==0 || !fParentOfMatch) {
 2272. // if at height 0, or nothing interesting below, store hash and stop
 2273. vHash.push_back(CalcHash(height, pos, vTxid));
 2274. } else {
 2275. // otherwise, don't store any hash, but descend into the subtrees
 2276. TraverseAndBuild(height-1, pos*2, vTxid, vMatch);
 2277. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2278. TraverseAndBuild(height-1, pos*2+1, vTxid, vMatch);
 2279. }
 2280. }
 2281. uint256 CPartialMerkleTree::TraverseAndExtract(int height, unsigned int pos, unsigned int &nBitsUsed, unsigned int &nHashUsed, std::vector<uint256> &vMatch) {
 2282. if (nBitsUsed >= vBits.size()) {
 2283. // overflowed the bits array - failure
 2284. fBad = true;
 2285. return 0;
 2286. }
 2287. bool fParentOfMatch = vBits[nBitsUsed++];
 2288. if (height==0 || !fParentOfMatch) {
 2289. // if at height 0, or nothing interesting below, use stored hash and do not descend
 2290. if (nHashUsed >= vHash.size()) {
 2291. // overflowed the hash array - failure
 2292. fBad = true;
 2293. return 0;
 2294. }
 2295. const uint256 &hash = vHash[nHashUsed++];
 2296. if (height==0 && fParentOfMatch) // in case of height 0, we have a matched txid
 2297. vMatch.push_back(hash);
 2298. return hash;
 2299. } else {
 2300. // otherwise, descend into the subtrees to extract matched txids and hashes
 2301. uint256 left = TraverseAndExtract(height-1, pos*2, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch), right;
 2302. if (pos*2+1 < CalcTreeWidth(height-1))
 2303. right = TraverseAndExtract(height-1, pos*2+1, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch);
 2304. else
 2305. right = left;
 2306. // and combine them before returning
 2307. return Hash(BEGIN(left), END(left), BEGIN(right), END(right));
 2308. }
 2309. }
 2310. CPartialMerkleTree::CPartialMerkleTree(const std::vector<uint256> &vTxid, const std::vector<bool> &vMatch) : nTransactions(vTxid.size()), fBad(false) {
 2311. // reset state
 2312. vBits.clear();
 2313. vHash.clear();
 2314. // calculate height of tree
 2315. int nHeight = 0;
 2316. while (CalcTreeWidth(nHeight) > 1)
 2317. nHeight++;
 2318. // traverse the partial tree
 2319. TraverseAndBuild(nHeight, 0, vTxid, vMatch);
 2320. }
 2321. CPartialMerkleTree::CPartialMerkleTree() : nTransactions(0), fBad(true) {}
 2322. uint256 CPartialMerkleTree::ExtractMatches(std::vector<uint256> &vMatch) {
 2323. vMatch.clear();
 2324. // An empty set will not work
 2325. if (nTransactions == 0)
 2326. return 0;
 2327. // check for excessively high numbers of transactions
 2328. if (nTransactions > MAX_BLOCK_SIZE / 60) // 60 is the lower bound for the size of a serialized CTransaction
 2329. return 0;
 2330. // there can never be more hashes provided than one for every txid
 2331. if (vHash.size() > nTransactions)
 2332. return 0;
 2333. // there must be at least one bit per node in the partial tree, and at least one node per hash
 2334. if (vBits.size() < vHash.size())
 2335. return 0;
 2336. // calculate height of tree
 2337. int nHeight = 0;
 2338. while (CalcTreeWidth(nHeight) > 1)
 2339. nHeight++;
 2340. // traverse the partial tree
 2341. unsigned int nBitsUsed = 0, nHashUsed = 0;
 2342. uint256 hashMerkleRoot = TraverseAndExtract(nHeight, 0, nBitsUsed, nHashUsed, vMatch);
 2343. // verify that no problems occured during the tree traversal
 2344. if (fBad)
 2345. return 0;
 2346. // verify that all bits were consumed (except for the padding caused by serializing it as a byte sequence)
 2347. if ((nBitsUsed+7)/8 != (vBits.size()+7)/8)
 2348. return 0;
 2349. // verify that all hashes were consumed
 2350. if (nHashUsed != vHash.size())
 2351. return 0;
 2352. return hashMerkleRoot;
 2353. }
 2354. bool AbortNode(const std::string &strMessage) {
 2355. strMiscWarning = strMessage;
 2356. LogPrintf("*** %s\n", strMessage);
 2357. uiInterface.ThreadSafeMessageBox(strMessage, "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 2358. StartShutdown();
 2359. return false;
 2360. }
 2361. bool CheckDiskSpace(uint64_t nAdditionalBytes)
 2362. {
 2363. uint64_t nFreeBytesAvailable = filesystem::space(GetDataDir()).available;
 2364. // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
 2365. if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
 2366. return AbortNode(_("Error: Disk space is low!"));
 2367. return true;
 2368. }
 2369. FILE* OpenDiskFile(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix, bool fReadOnly)
 2370. {
 2371. if (pos.IsNull())
 2372. return NULL;
 2373. boost::filesystem::path path = GetDataDir() / "blocks" / strprintf("%s%05u.dat", prefix, pos.nFile);
 2374. boost::filesystem::create_directories(path.parent_path());
 2375. FILE* file = fopen(path.string().c_str(), "rb+");
 2376. if (!file && !fReadOnly)
 2377. file = fopen(path.string().c_str(), "wb+");
 2378. if (!file) {
 2379. LogPrintf("Unable to open file %s\n", path.string());
 2380. return NULL;
 2381. }
 2382. if (pos.nPos) {
 2383. if (fseek(file, pos.nPos, SEEK_SET)) {
 2384. LogPrintf("Unable to seek to position %u of %s\n", pos.nPos, path.string());
 2385. fclose(file);
 2386. return NULL;
 2387. }
 2388. }
 2389. return file;
 2390. }
 2391. FILE* OpenBlockFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2392. return OpenDiskFile(pos, "blk", fReadOnly);
 2393. }
 2394. FILE* OpenUndoFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2395. return OpenDiskFile(pos, "rev", fReadOnly);
 2396. }
 2397. CBlockIndex * InsertBlockIndex(uint256 hash)
 2398. {
 2399. if (hash == 0)
 2400. return NULL;
 2401. // Return existing
 2402. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 2403. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2404. return (*mi).second;
 2405. // Create new
 2406. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex();
 2407. if (!pindexNew)
 2408. throw runtime_error("LoadBlockIndex() : new CBlockIndex failed");
 2409. mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 2410. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 2411. return pindexNew;
 2412. }
 2413. bool static LoadBlockIndexDB()
 2414. {
 2415. if (!pblocktree->LoadBlockIndexGuts())
 2416. return false;
 2417. boost::this_thread::interruption_point();
 2418. // Calculate nChainWork
 2419. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vSortedByHeight;
 2420. vSortedByHeight.reserve(mapBlockIndex.size());
 2421. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2422. {
 2423. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2424. vSortedByHeight.push_back(make_pair(pindex->nHeight, pindex));
 2425. }
 2426. sort(vSortedByHeight.begin(), vSortedByHeight.end());
 2427. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(int, CBlockIndex*)& item, vSortedByHeight)
 2428. {
 2429. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2430. pindex->nChainWork = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainWork : 0) + pindex->GetBlockWork();
 2431. pindex->nChainTx = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainTx : 0) + pindex->nTx;
 2432. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS))
 2433. setBlockIndexValid.insert(pindex);
 2434. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK && (!pindexBestInvalid || pindex->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork))
 2435. pindexBestInvalid = pindex;
 2436. }
 2437. // Load block file info
 2438. pblocktree->ReadLastBlockFile(nLastBlockFile);
 2439. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): last block file = %i\n", nLastBlockFile);
 2440. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(nLastBlockFile, infoLastBlockFile))
 2441. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): last block file info: %s\n", infoLastBlockFile.ToString());
 2442. // Check presence of blk files
 2443. LogPrintf("Checking all blk files are present...\n");
 2444. set<int> setBlkDataFiles;
 2445. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2446. {
 2447. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2448. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2449. setBlkDataFiles.insert(pindex->nFile);
 2450. }
 2451. }
 2452. for (std::set<int>::iterator it = setBlkDataFiles.begin(); it != setBlkDataFiles.end(); it++)
 2453. {
 2454. CDiskBlockPos pos(*it, 0);
 2455. if (!CAutoFile(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION)) {
 2456. return false;
 2457. }
 2458. }
 2459. // Check whether we need to continue reindexing
 2460. bool fReindexing = false;
 2461. pblocktree->ReadReindexing(fReindexing);
 2462. fReindex |= fReindexing;
 2463. // Check whether we have a transaction index
 2464. pblocktree->ReadFlag("txindex", fTxIndex);
 2465. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): transaction index %s\n", fTxIndex ? "enabled" : "disabled");
 2466. // Load pointer to end of best chain
 2467. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it = mapBlockIndex.find(pcoinsTip->GetBestBlock());
 2468. if (it == mapBlockIndex.end())
 2469. return true;
 2470. chainActive.SetTip(it->second);
 2471. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): hashBestChain=%s height=%d date=%s progress=%f\n",
 2472. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(),
 2473. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 2474. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()));
 2475. return true;
 2476. }
 2477. CVerifyDB::CVerifyDB()
 2478. {
 2479. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), 0);
 2480. }
 2481. CVerifyDB::~CVerifyDB()
 2482. {
 2483. uiInterface.ShowProgress("", 100);
 2484. }
 2485. bool CVerifyDB::VerifyDB(int nCheckLevel, int nCheckDepth)
 2486. {
 2487. LOCK(cs_main);
 2488. if (chainActive.Tip() == NULL || chainActive.Tip()->pprev == NULL)
 2489. return true;
 2490. // Verify blocks in the best chain
 2491. if (nCheckDepth <= 0)
 2492. nCheckDepth = 1000000000; // suffices until the year 19000
 2493. if (nCheckDepth > chainActive.Height())
 2494. nCheckDepth = chainActive.Height();
 2495. nCheckLevel = std::max(0, std::min(4, nCheckLevel));
 2496. LogPrintf("Verifying last %i blocks at level %i\n", nCheckDepth, nCheckLevel);
 2497. CCoinsViewCache coins(*pcoinsTip, true);
 2498. CBlockIndex* pindexState = chainActive.Tip();
 2499. CBlockIndex* pindexFailure = NULL;
 2500. int nGoodTransactions = 0;
 2501. CValidationState state;
 2502. for (CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip(); pindex && pindex->pprev; pindex = pindex->pprev)
 2503. {
 2504. boost::this_thread::interruption_point();
 2505. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * (nCheckLevel >= 4 ? 50 : 100)))));
 2506. if (pindex->nHeight < chainActive.Height()-nCheckDepth)
 2507. break;
 2508. CBlock block;
 2509. // check level 0: read from disk
 2510. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2511. return error("VerifyDB() : *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2512. // check level 1: verify block validity
 2513. if (nCheckLevel >= 1 && !CheckBlock(block, state))
 2514. return error("VerifyDB() : *** found bad block at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2515. // check level 2: verify undo validity
 2516. if (nCheckLevel >= 2 && pindex) {
 2517. CBlockUndo undo;
 2518. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 2519. if (!pos.IsNull()) {
 2520. if (!undo.ReadFromDisk(pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 2521. return error("VerifyDB() : *** found bad undo data at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2522. }
 2523. }
 2524. // check level 3: check for inconsistencies during memory-only disconnect of tip blocks
 2525. if (nCheckLevel >= 3 && pindex == pindexState && (coins.GetCacheSize() + pcoinsTip->GetCacheSize()) <= 2*nCoinCacheSize + 32000) {
 2526. bool fClean = true;
 2527. if (!DisconnectBlock(block, state, pindex, coins, &fClean))
 2528. return error("VerifyDB() : *** irrecoverable inconsistency in block data at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2529. pindexState = pindex->pprev;
 2530. if (!fClean) {
 2531. nGoodTransactions = 0;
 2532. pindexFailure = pindex;
 2533. } else
 2534. nGoodTransactions += block.vtx.size();
 2535. }
 2536. }
 2537. if (pindexFailure)
 2538. return error("VerifyDB() : *** coin database inconsistencies found (last %i blocks, %i good transactions before that)\n", chainActive.Height() - pindexFailure->nHeight + 1, nGoodTransactions);
 2539. // check level 4: try reconnecting blocks
 2540. if (nCheckLevel >= 4) {
 2541. CBlockIndex *pindex = pindexState;
 2542. while (pindex != chainActive.Tip()) {
 2543. boost::this_thread::interruption_point();
 2544. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, 100 - (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * 50))));
 2545. pindex = chainActive.Next(pindex);
 2546. CBlock block;
 2547. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2548. return error("VerifyDB() : *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2549. if (!ConnectBlock(block, state, pindex, coins))
 2550. return error("VerifyDB() : *** found unconnectable block at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2551. }
 2552. }
 2553. LogPrintf("No coin database inconsistencies in last %i blocks (%i transactions)\n", chainActive.Height() - pindexState->nHeight, nGoodTransactions);
 2554. return true;
 2555. }
 2556. void UnloadBlockIndex()
 2557. {
 2558. mapBlockIndex.clear();
 2559. setBlockIndexValid.clear();
 2560. chainActive.SetTip(NULL);
 2561. pindexBestInvalid = NULL;
 2562. }
 2563. bool LoadBlockIndex()
 2564. {
 2565. // Load block index from databases
 2566. if (!fReindex && !LoadBlockIndexDB())
 2567. return false;
 2568. return true;
 2569. }
 2570. bool InitBlockIndex() {
 2571. LOCK(cs_main);
 2572. // Check whether we're already initialized
 2573. if (chainActive.Genesis() != NULL)
 2574. return true;
 2575. // Use the provided setting for -txindex in the new database
 2576. fTxIndex = GetBoolArg("-txindex", false);
 2577. pblocktree->WriteFlag("txindex", fTxIndex);
 2578. LogPrintf("Initializing databases...\n");
 2579. // Only add the genesis block if not reindexing (in which case we reuse the one already on disk)
 2580. if (!fReindex) {
 2581. try {
 2582. CBlock &block = const_cast<CBlock&>(Params().GenesisBlock());
 2583. // Start new block file
 2584. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2585. CDiskBlockPos blockPos;
 2586. CValidationState state;
 2587. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, 0, block.nTime))
 2588. return error("LoadBlockIndex() : FindBlockPos failed");
 2589. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2590. return error("LoadBlockIndex() : writing genesis block to disk failed");
 2591. CBlockIndex *pindex = AddToBlockIndex(block);
 2592. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2593. return error("LoadBlockIndex() : genesis block not accepted");
 2594. if (!ActivateBestChain(state))
 2595. return error("LoadBlockIndex() : genesis block cannot be activated");
 2596. } catch(std::runtime_error &e) {
 2597. return error("LoadBlockIndex() : failed to initialize block database: %s", e.what());
 2598. }
 2599. }
 2600. return true;
 2601. }
 2602. void PrintBlockTree()
 2603. {
 2604. AssertLockHeld(cs_main);
 2605. // pre-compute tree structure
 2606. map<CBlockIndex*, vector<CBlockIndex*> > mapNext;
 2607. for (map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.begin(); mi != mapBlockIndex.end(); ++mi)
 2608. {
 2609. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 2610. mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
 2611. // test
 2612. //while (rand() % 3 == 0)
 2613. // mapNext[pindex->pprev].push_back(pindex);
 2614. }
 2615. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vStack;
 2616. vStack.push_back(make_pair(0, chainActive.Genesis()));
 2617. int nPrevCol = 0;
 2618. while (!vStack.empty())
 2619. {
 2620. int nCol = vStack.back().first;
 2621. CBlockIndex* pindex = vStack.back().second;
 2622. vStack.pop_back();
 2623. // print split or gap
 2624. if (nCol > nPrevCol)
 2625. {
 2626. for (int i = 0; i < nCol-1; i++)
 2627. LogPrintf("| ");
 2628. LogPrintf("|\\\n");
 2629. }
 2630. else if (nCol < nPrevCol)
 2631. {
 2632. for (int i = 0; i < nCol; i++)
 2633. LogPrintf("| ");
 2634. LogPrintf("|\n");
 2635. }
 2636. nPrevCol = nCol;
 2637. // print columns
 2638. for (int i = 0; i < nCol; i++)
 2639. LogPrintf("| ");
 2640. // print item
 2641. CBlock block;
 2642. ReadBlockFromDisk(block, pindex);
 2643. LogPrintf("%d (blk%05u.dat:0x%x) %s tx %u\n",
 2644. pindex->nHeight,
 2645. pindex->GetBlockPos().nFile, pindex->GetBlockPos().nPos,
 2646. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", block.GetBlockTime()),
 2647. block.vtx.size());
 2648. // put the main time-chain first
 2649. vector<CBlockIndex*>& vNext = mapNext[pindex];
 2650. for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
 2651. {
 2652. if (chainActive.Next(vNext[i]))
 2653. {
 2654. swap(vNext[0], vNext[i]);
 2655. break;
 2656. }
 2657. }
 2658. // iterate children
 2659. for (unsigned int i = 0; i < vNext.size(); i++)
 2660. vStack.push_back(make_pair(nCol+i, vNext[i]));
 2661. }
 2662. }
 2663. bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn, CDiskBlockPos *dbp)
 2664. {
 2665. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 2666. int nLoaded = 0;
 2667. try {
 2668. CBufferedFile blkdat(fileIn, 2*MAX_BLOCK_SIZE, MAX_BLOCK_SIZE+8, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2669. uint64_t nStartByte = 0;
 2670. if (dbp) {
 2671. // (try to) skip already indexed part
 2672. CBlockFileInfo info;
 2673. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(dbp->nFile, info)) {
 2674. nStartByte = info.nSize;
 2675. blkdat.Seek(info.nSize);
 2676. }
 2677. }
 2678. uint64_t nRewind = blkdat.GetPos();
 2679. while (blkdat.good() && !blkdat.eof()) {
 2680. boost::this_thread::interruption_point();
 2681. blkdat.SetPos(nRewind);
 2682. nRewind++; // start one byte further next time, in case of failure
 2683. blkdat.SetLimit(); // remove former limit
 2684. unsigned int nSize = 0;
 2685. try {
 2686. // locate a header
 2687. unsigned char buf[MESSAGE_START_SIZE];
 2688. blkdat.FindByte(Params().MessageStart()[0]);
 2689. nRewind = blkdat.GetPos()+1;
 2690. blkdat >> FLATDATA(buf);
 2691. if (memcmp(buf, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE))
 2692. continue;
 2693. // read size
 2694. blkdat >> nSize;
 2695. if (nSize < 80 || nSize > MAX_BLOCK_SIZE)
 2696. continue;
 2697. } catch (std::exception &e) {
 2698. // no valid block header found; don't complain
 2699. break;
 2700. }
 2701. try {
 2702. // read block
 2703. uint64_t nBlockPos = blkdat.GetPos();
 2704. blkdat.SetLimit(nBlockPos + nSize);
 2705. CBlock block;
 2706. blkdat >> block;
 2707. nRewind = blkdat.GetPos();
 2708. // process block
 2709. if (nBlockPos >= nStartByte) {
 2710. if (dbp)
 2711. dbp->nPos = nBlockPos;
 2712. CValidationState state;
 2713. if (ProcessBlock(state, NULL, &block, dbp))
 2714. nLoaded++;
 2715. if (state.IsError())
 2716. break;
 2717. }
 2718. } catch (std::exception &e) {
 2719. LogPrintf("%s : Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 2720. }
 2721. }
 2722. fclose(fileIn);
 2723. } catch(std::runtime_error &e) {
 2724. AbortNode(_("Error: system error: ") + e.what());
 2725. }
 2726. if (nLoaded > 0)
 2727. LogPrintf("Loaded %i blocks from external file in %dms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
 2728. return nLoaded > 0;
 2729. }
 2730. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2731. //
 2732. // CAlert
 2733. //
 2734. string GetWarnings(string strFor)
 2735. {
 2736. int nPriority = 0;
 2737. string strStatusBar;
 2738. string strRPC;
 2739. if (GetBoolArg("-testsafemode", false))
 2740. strRPC = "test";
 2741. if (!CLIENT_VERSION_IS_RELEASE)
 2742. strStatusBar = _("This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications");
 2743. // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
 2744. if (strMiscWarning != "")
 2745. {
 2746. nPriority = 1000;
 2747. strStatusBar = strMiscWarning;
 2748. }
 2749. if (fLargeWorkForkFound)
 2750. {
 2751. nPriority = 2000;
 2752. strStatusBar = strRPC = _("Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.");
 2753. }
 2754. else if (fLargeWorkInvalidChainFound)
 2755. {
 2756. nPriority = 2000;
 2757. strStatusBar = strRPC = _("Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.");
 2758. }
 2759. // Alerts
 2760. {
 2761. LOCK(cs_mapAlerts);
 2762. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 2763. {
 2764. const CAlert& alert = item.second;
 2765. if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
 2766. {
 2767. nPriority = alert.nPriority;
 2768. strStatusBar = alert.strStatusBar;
 2769. }
 2770. }
 2771. }
 2772. if (strFor == "statusbar")
 2773. return strStatusBar;
 2774. else if (strFor == "rpc")
 2775. return strRPC;
 2776. assert(!"GetWarnings() : invalid parameter");
 2777. return "error";
 2778. }
 2779. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2780. //
 2781. // Messages
 2782. //
 2783. bool static AlreadyHave(const CInv& inv)
 2784. {
 2785. switch (inv.type)
 2786. {
 2787. case MSG_TX:
 2788. {
 2789. bool txInMap = false;
 2790. txInMap = mempool.exists(inv.hash);
 2791. return txInMap || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
 2792. pcoinsTip->HaveCoins(inv.hash);
 2793. }
 2794. case MSG_BLOCK:
 2795. return mapBlockIndex.count(inv.hash) ||
 2796. mapOrphanBlocks.count(inv.hash);
 2797. }
 2798. // Don't know what it is, just say we already got one
 2799. return true;
 2800. }
 2801. void static ProcessGetData(CNode* pfrom)
 2802. {
 2803. std::deque<CInv>::iterator it = pfrom->vRecvGetData.begin();
 2804. vector<CInv> vNotFound;
 2805. LOCK(cs_main);
 2806. while (it != pfrom->vRecvGetData.end()) {
 2807. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 2808. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 2809. break;
 2810. const CInv &inv = *it;
 2811. {
 2812. boost::this_thread::interruption_point();
 2813. it++;
 2814. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2815. {
 2816. bool send = false;
 2817. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
 2818. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2819. {
 2820. // If the requested block is at a height below our last
 2821. // checkpoint, only serve it if it's in the checkpointed chain
 2822. int nHeight = mi->second->nHeight;
 2823. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint(mapBlockIndex);
 2824. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight) {
 2825. if (!chainActive.Contains(mi->second))
 2826. {
 2827. LogPrintf("ProcessGetData(): ignoring request for old block that isn't in the main chain\n");
 2828. } else {
 2829. send = true;
 2830. }
 2831. } else {
 2832. send = true;
 2833. }
 2834. }
 2835. if (send)
 2836. {
 2837. // Send block from disk
 2838. CBlock block;
 2839. if (!ReadBlockFromDisk(block, (*mi).second))
 2840. assert(!"cannot load block from disk");
 2841. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 2842. pfrom->PushMessage("block", block);
 2843. else // MSG_FILTERED_BLOCK)
 2844. {
 2845. LOCK(pfrom->cs_filter);
 2846. if (pfrom->pfilter)
 2847. {
 2848. CMerkleBlock merkleBlock(block, *pfrom->pfilter);
 2849. pfrom->PushMessage("merkleblock", merkleBlock);
 2850. // CMerkleBlock just contains hashes, so also push any transactions in the block the client did not see
 2851. // This avoids hurting performance by pointlessly requiring a round-trip
 2852. // Note that there is currently no way for a node to request any single transactions we didnt send here -
 2853. // they must either disconnect and retry or request the full block.
 2854. // Thus, the protocol spec specified allows for us to provide duplicate txn here,
 2855. // however we MUST always provide at least what the remote peer needs
 2856. typedef std::pair<unsigned int, uint256> PairType;
 2857. BOOST_FOREACH(PairType& pair, merkleBlock.vMatchedTxn)
 2858. if (!pfrom->setInventoryKnown.count(CInv(MSG_TX, pair.second)))
 2859. pfrom->PushMessage("tx", block.vtx[pair.first]);
 2860. }
 2861. // else
 2862. // no response
 2863. }
 2864. // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
 2865. if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
 2866. {
 2867. // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
 2868. // and we want it right after the last block so they don't
 2869. // wait for other stuff first.
 2870. vector<CInv> vInv;
 2871. vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, chainActive.Tip()->GetBlockHash()));
 2872. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 2873. pfrom->hashContinue = 0;
 2874. }
 2875. }
 2876. }
 2877. else if (inv.IsKnownType())
 2878. {
 2879. // Send stream from relay memory
 2880. bool pushed = false;
 2881. {
 2882. LOCK(cs_mapRelay);
 2883. map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
 2884. if (mi != mapRelay.end()) {
 2885. pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
 2886. pushed = true;
 2887. }
 2888. }
 2889. if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
 2890. CTransaction tx;
 2891. if (mempool.lookup(inv.hash, tx)) {
 2892. CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
 2893. ss.reserve(1000);
 2894. ss << tx;
 2895. pfrom->PushMessage("tx", ss);
 2896. pushed = true;
 2897. }
 2898. }
 2899. if (!pushed) {
 2900. vNotFound.push_back(inv);
 2901. }
 2902. }
 2903. // Track requests for our stuff.
 2904. g_signals.Inventory(inv.hash);
 2905. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2906. break;
 2907. }
 2908. }
 2909. pfrom->vRecvGetData.erase(pfrom->vRecvGetData.begin(), it);
 2910. if (!vNotFound.empty()) {
 2911. // Let the peer know that we didn't find what it asked for, so it doesn't
 2912. // have to wait around forever. Currently only SPV clients actually care
 2913. // about this message: it's needed when they are recursively walking the
 2914. // dependencies of relevant unconfirmed transactions. SPV clients want to
 2915. // do that because they want to know about (and store and rebroadcast and
 2916. // risk analyze) the dependencies of transactions relevant to them, without
 2917. // having to download the entire memory pool.
 2918. pfrom->PushMessage("notfound", vNotFound);
 2919. }
 2920. }
 2921. bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv)
 2922. {
 2923. RandAddSeedPerfmon();
 2924. LogPrint("net", "received: %s (%u bytes)\n", strCommand, vRecv.size());
 2925. if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
 2926. {
 2927. LogPrintf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
 2928. return true;
 2929. }
 2930. {
 2931. LOCK(cs_main);
 2932. State(pfrom->GetId())->nLastBlockProcess = GetTimeMicros();
 2933. }
 2934. if (strCommand == "version")
 2935. {
 2936. // Each connection can only send one version message
 2937. if (pfrom->nVersion != 0)
 2938. {
 2939. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_DUPLICATE, string("Duplicate version message"));
 2940. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 2941. return false;
 2942. }
 2943. int64_t nTime;
 2944. CAddress addrMe;
 2945. CAddress addrFrom;
 2946. uint64_t nNonce = 1;
 2947. vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
 2948. if (pfrom->nVersion < MIN_PEER_PROTO_VERSION)
 2949. {
 2950. // disconnect from peers older than this proto version
 2951. LogPrintf("partner %s using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->addr.ToString(), pfrom->nVersion);
 2952. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_OBSOLETE,
 2953. strprintf("Version must be %d or greater", MIN_PEER_PROTO_VERSION));
 2954. pfrom->fDisconnect = true;
 2955. return false;
 2956. }
 2957. if (pfrom->nVersion == 10300)
 2958. pfrom->nVersion = 300;
 2959. if (!vRecv.empty())
 2960. vRecv >> addrFrom >> nNonce;
 2961. if (!vRecv.empty()) {
 2962. vRecv >> pfrom->strSubVer;
 2963. pfrom->cleanSubVer = SanitizeString(pfrom->strSubVer);
 2964. }
 2965. if (!vRecv.empty())
 2966. vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
 2967. if (!vRecv.empty())
 2968. vRecv >> pfrom->fRelayTxes; // set to true after we get the first filter* message
 2969. else
 2970. pfrom->fRelayTxes = true;
 2971. if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
 2972. {
 2973. pfrom->addrLocal = addrMe;
 2974. SeenLocal(addrMe);
 2975. }
 2976. // Disconnect if we connected to ourself
 2977. if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
 2978. {
 2979. LogPrintf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString());
 2980. pfrom->fDisconnect = true;
 2981. return true;
 2982. }
 2983. // Be shy and don't send version until we hear
 2984. if (pfrom->fInbound)
 2985. pfrom->PushVersion();
 2986. pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
 2987. // Change version
 2988. pfrom->PushMessage("verack");
 2989. pfrom->ssSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 2990. if (!pfrom->fInbound)
 2991. {
 2992. // Advertise our address
 2993. if (fListen && !IsInitialBlockDownload())
 2994. {
 2995. CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
 2996. if (addr.IsRoutable())
 2997. pfrom->PushAddress(addr);
 2998. }
 2999. // Get recent addresses
 3000. if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
 3001. {
 3002. pfrom->PushMessage("getaddr");
 3003. pfrom->fGetAddr = true;
 3004. }
 3005. addrman.Good(pfrom->addr);
 3006. } else {
 3007. if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
 3008. {
 3009. addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
 3010. addrman.Good(addrFrom);
 3011. }
 3012. }
 3013. // Relay alerts
 3014. {
 3015. LOCK(cs_mapAlerts);
 3016. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 3017. item.second.RelayTo(pfrom);
 3018. }
 3019. pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
 3020. LogPrintf("receive version message: %s: version %d, blocks=%d, us=%s, them=%s, peer=%s\n", pfrom->cleanSubVer, pfrom->nVersion, pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString(), addrFrom.ToString(), pfrom->addr.ToString());
 3021. AddTimeData(pfrom->addr, nTime);
 3022. }
 3023. else if (pfrom->nVersion == 0)
 3024. {
 3025. // Must have a version message before anything else
 3026. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 3027. return false;
 3028. }
 3029. else if (strCommand == "verack")
 3030. {
 3031. pfrom->SetRecvVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 3032. }
 3033. else if (strCommand == "addr")
 3034. {
 3035. vector<CAddress> vAddr;
 3036. vRecv >> vAddr;
 3037. // Don't want addr from older versions unless seeding
 3038. if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
 3039. return true;
 3040. if (vAddr.size() > 1000)
 3041. {
 3042. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3043. return error("message addr size() = %u", vAddr.size());
 3044. }
 3045. // Store the new addresses
 3046. vector<CAddress> vAddrOk;
 3047. int64_t nNow = GetAdjustedTime();
 3048. int64_t nSince = nNow - 10 * 60;
 3049. BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
 3050. {
 3051. boost::this_thread::interruption_point();
 3052. if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
 3053. addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
 3054. pfrom->AddAddressKnown(addr);
 3055. bool fReachable = IsReachable(addr);
 3056. if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
 3057. {
 3058. // Relay to a limited number of other nodes
 3059. {
 3060. LOCK(cs_vNodes);
 3061. // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
 3062. // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
 3063. static uint256 hashSalt;
 3064. if (hashSalt == 0)
 3065. hashSalt = GetRandHash();
 3066. uint64_t hashAddr = addr.GetHash();
 3067. uint256 hashRand = hashSalt ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60));
 3068. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3069. multimap<uint256, CNode*> mapMix;
 3070. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3071. {
 3072. if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
 3073. continue;
 3074. unsigned int nPointer;
 3075. memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
 3076. uint256 hashKey = hashRand ^ nPointer;
 3077. hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
 3078. mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
 3079. }
 3080. int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
 3081. for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
 3082. ((*mi).second)->PushAddress(addr);
 3083. }
 3084. }
 3085. // Do not store addresses outside our network
 3086. if (fReachable)
 3087. vAddrOk.push_back(addr);
 3088. }
 3089. addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
 3090. if (vAddr.size() < 1000)
 3091. pfrom->fGetAddr = false;
 3092. if (pfrom->fOneShot)
 3093. pfrom->fDisconnect = true;
 3094. }
 3095. else if (strCommand == "inv")
 3096. {
 3097. vector<CInv> vInv;
 3098. vRecv >> vInv;
 3099. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3100. {
 3101. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3102. return error("message inv size() = %u", vInv.size());
 3103. }
 3104. LOCK(cs_main);
 3105. for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
 3106. {
 3107. const CInv &inv = vInv[nInv];
 3108. boost::this_thread::interruption_point();
 3109. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3110. bool fAlreadyHave = AlreadyHave(inv);
 3111. LogPrint("net", " got inventory: %s %s\n", inv.ToString(), fAlreadyHave ? "have" : "new");
 3112. if (!fAlreadyHave) {
 3113. if (!fImporting && !fReindex) {
 3114. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 3115. AddBlockToQueue(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3116. else
 3117. pfrom->AskFor(inv);
 3118. }
 3119. } else if (inv.type == MSG_BLOCK && mapOrphanBlocks.count(inv.hash)) {
 3120. PushGetBlocks(pfrom, chainActive.Tip(), GetOrphanRoot(inv.hash));
 3121. }
 3122. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 3123. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3124. // Track requests for our stuff
 3125. g_signals.Inventory(inv.hash);
 3126. }
 3127. }
 3128. else if (strCommand == "getdata")
 3129. {
 3130. vector<CInv> vInv;
 3131. vRecv >> vInv;
 3132. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3133. {
 3134. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3135. return error("message getdata size() = %u", vInv.size());
 3136. }
 3137. if (fDebug || (vInv.size() != 1))
 3138. LogPrint("net", "received getdata (%u invsz)\n", vInv.size());
 3139. if ((fDebug && vInv.size() > 0) || (vInv.size() == 1))
 3140. LogPrint("net", "received getdata for: %s\n", vInv[0].ToString());
 3141. pfrom->vRecvGetData.insert(pfrom->vRecvGetData.end(), vInv.begin(), vInv.end());
 3142. ProcessGetData(pfrom);
 3143. }
 3144. else if (strCommand == "getblocks")
 3145. {
 3146. CBlockLocator locator;
 3147. uint256 hashStop;
 3148. vRecv >> locator >> hashStop;
 3149. LOCK(cs_main);
 3150. // Find the last block the caller has in the main chain
 3151. CBlockIndex* pindex = chainActive.FindFork(locator);
 3152. // Send the rest of the chain
 3153. if (pindex)
 3154. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3155. int nLimit = 500;
 3156. LogPrint("net", "getblocks %d to %s limit %d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop==uint256(0) ? "end" : hashStop.ToString(), nLimit);
 3157. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3158. {
 3159. if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3160. {
 3161. LogPrint("net", " getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3162. break;
 3163. }
 3164. pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 3165. if (--nLimit <= 0)
 3166. {
 3167. // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
 3168. // getblocks the next batch of inventory.
 3169. LogPrint("net", " getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3170. pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
 3171. break;
 3172. }
 3173. }
 3174. }
 3175. else if (strCommand == "getheaders")
 3176. {
 3177. CBlockLocator locator;
 3178. uint256 hashStop;
 3179. vRecv >> locator >> hashStop;
 3180. LOCK(cs_main);
 3181. CBlockIndex* pindex = NULL;
 3182. if (locator.IsNull())
 3183. {
 3184. // If locator is null, return the hashStop block
 3185. map<uint256, CBlockIndex*>::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
 3186. if (mi == mapBlockIndex.end())
 3187. return true;
 3188. pindex = (*mi).second;
 3189. }
 3190. else
 3191. {
 3192. // Find the last block the caller has in the main chain
 3193. pindex = chainActive.FindFork(locator);
 3194. if (pindex)
 3195. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3196. }
 3197. // we must use CBlocks, as CBlockHeaders won't include the 0x00 nTx count at the end
 3198. vector<CBlock> vHeaders;
 3199. int nLimit = 2000;
 3200. LogPrint("net", "getheaders %d to %s\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString());
 3201. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3202. {
 3203. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 3204. if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3205. break;
 3206. }
 3207. pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
 3208. }
 3209. else if (strCommand == "tx")
 3210. {
 3211. vector<uint256> vWorkQueue;
 3212. vector<uint256> vEraseQueue;
 3213. CTransaction tx;
 3214. vRecv >> tx;
 3215. CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
 3216. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3217. LOCK(cs_main);
 3218. bool fMissingInputs = false;
 3219. CValidationState state;
 3220. if (AcceptToMemoryPool(mempool, state, tx, true, &fMissingInputs))
 3221. {
 3222. mempool.check(pcoinsTip);
 3223. RelayTransaction(tx);
 3224. mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
 3225. vWorkQueue.push_back(inv.hash);
 3226. vEraseQueue.push_back(inv.hash);
 3227. LogPrint("mempool", "AcceptToMemoryPool: %s %s : accepted %s (poolsz %u)\n",
 3228. pfrom->addr.ToString(), pfrom->cleanSubVer,
 3229. tx.GetHash().ToString(),
 3230. mempool.mapTx.size());
 3231. // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
 3232. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 3233. {
 3234. uint256 hashPrev = vWorkQueue[i];
 3235. for (set<uint256>::iterator mi = mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].begin();
 3236. mi != mapOrphanTransactionsByPrev[hashPrev].end();
 3237. ++mi)
 3238. {
 3239. const uint256& orphanHash = *mi;
 3240. const CTransaction& orphanTx = mapOrphanTransactions[orphanHash];
 3241. bool fMissingInputs2 = false;
 3242. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan
 3243. // resolution (that is, feeding people an invalid transaction based on LegitTxX in order to get
 3244. // anyone relaying LegitTxX banned)
 3245. CValidationState stateDummy;
 3246. if (AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, orphanTx, true, &fMissingInputs2))
 3247. {
 3248. LogPrint("mempool", " accepted orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3249. RelayTransaction(orphanTx);
 3250. mapAlreadyAskedFor.erase(CInv(MSG_TX, orphanHash));
 3251. vWorkQueue.push_back(orphanHash);
 3252. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 3253. }
 3254. else if (!fMissingInputs2)
 3255. {
 3256. // invalid or too-little-fee orphan
 3257. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 3258. LogPrint("mempool", " removed orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3259. }
 3260. mempool.check(pcoinsTip);
 3261. }
 3262. }
 3263. BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
 3264. EraseOrphanTx(hash);
 3265. }
 3266. else if (fMissingInputs)
 3267. {
 3268. AddOrphanTx(tx);
 3269. // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
 3270. unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS);
 3271. if (nEvicted > 0)
 3272. LogPrint("mempool", "mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
 3273. }
 3274. int nDoS = 0;
 3275. if (state.IsInvalid(nDoS))
 3276. {
 3277. LogPrint("mempool", "%s from %s %s was not accepted into the memory pool: %s\n", tx.GetHash().ToString(),
 3278. pfrom->addr.ToString(), pfrom->cleanSubVer,
 3279. state.GetRejectReason());
 3280. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, state.GetRejectCode(),
 3281. state.GetRejectReason(), inv.hash);
 3282. if (nDoS > 0)
 3283. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3284. }
 3285. }
 3286. else if (strCommand == "block" && !fImporting && !fReindex) // Ignore blocks received while importing
 3287. {
 3288. CBlock block;
 3289. vRecv >> block;
 3290. LogPrint("net", "received block %s\n", block.GetHash().ToString());
 3291. // block.print();
 3292. CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
 3293. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3294. {
 3295. LOCK(cs_main);
 3296. // Remember who we got this block from.
 3297. mapBlockSource[inv.hash] = pfrom->GetId();
 3298. MarkBlockAsReceived(inv.hash, pfrom->GetId());
 3299. }
 3300. CValidationState state;
 3301. ProcessBlock(state, pfrom, &block);
 3302. }
 3303. else if (strCommand == "getaddr")
 3304. {
 3305. pfrom->vAddrToSend.clear();
 3306. vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
 3307. BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
 3308. pfrom->PushAddress(addr);
 3309. }
 3310. else if (strCommand == "mempool")
 3311. {
 3312. LOCK2(cs_main, pfrom->cs_filter);
 3313. std::vector<uint256> vtxid;
 3314. mempool.queryHashes(vtxid);
 3315. vector<CInv> vInv;
 3316. BOOST_FOREACH(uint256& hash, vtxid) {
 3317. CInv inv(MSG_TX, hash);
 3318. CTransaction tx;
 3319. bool fInMemPool = mempool.lookup(hash, tx);
 3320. if (!fInMemPool) continue; // another thread removed since queryHashes, maybe...
 3321. if ((pfrom->pfilter && pfrom->pfilter->IsRelevantAndUpdate(tx)) ||
 3322. (!pfrom->pfilter))
 3323. vInv.push_back(inv);
 3324. if (vInv.size() == MAX_INV_SZ) {
 3325. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3326. vInv.clear();
 3327. }
 3328. }
 3329. if (vInv.size() > 0)
 3330. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3331. }
 3332. else if (strCommand == "ping")
 3333. {
 3334. if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
 3335. {
 3336. uint64_t nonce = 0;
 3337. vRecv >> nonce;
 3338. // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
 3339. //
 3340. // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
 3341. // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
 3342. // is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
 3343. // avoid sending us more work, like chain download requests.
 3344. //
 3345. // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
 3346. // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
 3347. // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
 3348. // return very quickly.
 3349. pfrom->PushMessage("pong", nonce);
 3350. }
 3351. }
 3352. else if (strCommand == "pong")
 3353. {
 3354. int64_t pingUsecEnd = GetTimeMicros();
 3355. uint64_t nonce = 0;
 3356. size_t nAvail = vRecv.in_avail();
 3357. bool bPingFinished = false;
 3358. std::string sProblem;
 3359. if (nAvail >= sizeof(nonce)) {
 3360. vRecv >> nonce;
 3361. // Only process pong message if there is an outstanding ping (old ping without nonce should never pong)
 3362. if (pfrom->nPingNonceSent != 0) {
 3363. if (nonce == pfrom->nPingNonceSent) {
 3364. // Matching pong received, this ping is no longer outstanding
 3365. bPingFinished = true;
 3366. int64_t pingUsecTime = pingUsecEnd - pfrom->nPingUsecStart;
 3367. if (pingUsecTime > 0) {
 3368. // Successful ping time measurement, replace previous
 3369. pfrom->nPingUsecTime = pingUsecTime;
 3370. } else {
 3371. // This should never happen
 3372. sProblem = "Timing mishap";
 3373. }
 3374. } else {
 3375. // Nonce mismatches are normal when pings are overlapping
 3376. sProblem = "Nonce mismatch";
 3377. if (nonce == 0) {
 3378. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3379. bPingFinished = true;
 3380. sProblem = "Nonce zero";
 3381. }
 3382. }
 3383. } else {
 3384. sProblem = "Unsolicited pong without ping";
 3385. }
 3386. } else {
 3387. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3388. bPingFinished = true;
 3389. sProblem = "Short payload";
 3390. }
 3391. if (!(sProblem.empty())) {
 3392. LogPrint("net", "pong %s %s: %s, %x expected, %x received, %u bytes\n",
 3393. pfrom->addr.ToString(),
 3394. pfrom->cleanSubVer,
 3395. sProblem,
 3396. pfrom->nPingNonceSent,
 3397. nonce,
 3398. nAvail);
 3399. }
 3400. if (bPingFinished) {
 3401. pfrom->nPingNonceSent = 0;
 3402. }
 3403. }
 3404. else if (strCommand == "alert")
 3405. {
 3406. CAlert alert;
 3407. vRecv >> alert;
 3408. uint256 alertHash = alert.GetHash();
 3409. if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
 3410. {
 3411. if (alert.ProcessAlert())
 3412. {
 3413. // Relay
 3414. pfrom->setKnown.insert(alertHash);
 3415. {
 3416. LOCK(cs_vNodes);
 3417. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3418. alert.RelayTo(pnode);
 3419. }
 3420. }
 3421. else {
 3422. // Small DoS penalty so peers that send us lots of
 3423. // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
 3424. // eventually get banned.
 3425. // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
 3426. // peer might be an older or different implementation with
 3427. // a different signature key, etc.
 3428. Misbehaving(pfrom->GetId(), 10);
 3429. }
 3430. }
 3431. }
 3432. else if (strCommand == "filterload")
 3433. {
 3434. CBloomFilter filter;
 3435. vRecv >> filter;
 3436. if (!filter.IsWithinSizeConstraints())
 3437. // There is no excuse for sending a too-large filter
 3438. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3439. else
 3440. {
 3441. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3442. delete pfrom->pfilter;
 3443. pfrom->pfilter = new CBloomFilter(filter);
 3444. pfrom->pfilter->UpdateEmptyFull();
 3445. }
 3446. pfrom->fRelayTxes = true;
 3447. }
 3448. else if (strCommand == "filteradd")
 3449. {
 3450. vector<unsigned char> vData;
 3451. vRecv >> vData;
 3452. // Nodes must NEVER send a data item > 520 bytes (the max size for a script data object,
 3453. // and thus, the maximum size any matched object can have) in a filteradd message
 3454. if (vData.size() > MAX_SCRIPT_ELEMENT_SIZE)
 3455. {
 3456. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3457. } else {
 3458. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3459. if (pfrom->pfilter)
 3460. pfrom->pfilter->insert(vData);
 3461. else
 3462. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3463. }
 3464. }
 3465. else if (strCommand == "filterclear")
 3466. {
 3467. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3468. delete pfrom->pfilter;
 3469. pfrom->pfilter = new CBloomFilter();
 3470. pfrom->fRelayTxes = true;
 3471. }
 3472. else if (strCommand == "reject")
 3473. {
 3474. if (fDebug)
 3475. {
 3476. string strMsg; unsigned char ccode; string strReason;
 3477. vRecv >> strMsg >> ccode >> strReason;
 3478. ostringstream ss;
 3479. ss << strMsg << " code " << itostr(ccode) << ": " << strReason;
 3480. if (strMsg == "block" || strMsg == "tx")
 3481. {
 3482. uint256 hash;
 3483. vRecv >> hash;
 3484. ss << ": hash " << hash.ToString();
 3485. }
 3486. // Truncate to reasonable length and sanitize before printing:
 3487. string s = ss.str();
 3488. if (s.size() > 111) s.erase(111, string::npos);
 3489. LogPrint("net", "Reject %s\n", SanitizeString(s));
 3490. }
 3491. }
 3492. else
 3493. {
 3494. // Ignore unknown commands for extensibility
 3495. LogPrint("net", "Unknown command \"%s\" from peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), pfrom->id);
 3496. }
 3497. // Update the last seen time for this node's address
 3498. if (pfrom->fNetworkNode)
 3499. if (strCommand == "version" || strCommand == "addr" || strCommand == "inv" || strCommand == "getdata" || strCommand == "ping")
 3500. AddressCurrentlyConnected(pfrom->addr);
 3501. return true;
 3502. }
 3503. // requires LOCK(cs_vRecvMsg)
 3504. bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
 3505. {
 3506. //if (fDebug)
 3507. // LogPrintf("ProcessMessages(%u messages)\n", pfrom->vRecvMsg.size());
 3508. //
 3509. // Message format
 3510. // (4) message start
 3511. // (12) command
 3512. // (4) size
 3513. // (4) checksum
 3514. // (x) data
 3515. //
 3516. bool fOk = true;
 3517. if (!pfrom->vRecvGetData.empty())
 3518. ProcessGetData(pfrom);
 3519. // this maintains the order of responses
 3520. if (!pfrom->vRecvGetData.empty()) return fOk;
 3521. std::deque<CNetMessage>::iterator it = pfrom->vRecvMsg.begin();
 3522. while (!pfrom->fDisconnect && it != pfrom->vRecvMsg.end()) {
 3523. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 3524. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 3525. break;
 3526. // get next message
 3527. CNetMessage& msg = *it;
 3528. //if (fDebug)
 3529. // LogPrintf("ProcessMessages(message %u msgsz, %u bytes, complete:%s)\n",
 3530. // msg.hdr.nMessageSize, msg.vRecv.size(),
 3531. // msg.complete() ? "Y" : "N");
 3532. // end, if an incomplete message is found
 3533. if (!msg.complete())
 3534. break;
 3535. // at this point, any failure means we can delete the current message
 3536. it++;
 3537. // Scan for message start
 3538. if (memcmp(msg.hdr.pchMessageStart, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE) != 0) {
 3539. LogPrintf("\n\nPROCESSMESSAGE: INVALID MESSAGESTART\n\n");
 3540. fOk = false;
 3541. break;
 3542. }
 3543. // Read header
 3544. CMessageHeader& hdr = msg.hdr;
 3545. if (!hdr.IsValid())
 3546. {
 3547. LogPrintf("\n\nPROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s\n\n\n", hdr.GetCommand());
 3548. continue;
 3549. }
 3550. string strCommand = hdr.GetCommand();
 3551. // Message size
 3552. unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
 3553. // Checksum
 3554. CDataStream& vRecv = msg.vRecv;
 3555. uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
 3556. unsigned int nChecksum = 0;
 3557. memcpy(&nChecksum, &hash, sizeof(nChecksum));
 3558. if (nChecksum != hdr.nChecksum)
 3559. {
 3560. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
 3561. strCommand, nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
 3562. continue;
 3563. }
 3564. // Process message
 3565. bool fRet = false;
 3566. try
 3567. {
 3568. fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vRecv);
 3569. boost::this_thread::interruption_point();
 3570. }
 3571. catch (std::ios_base::failure& e)
 3572. {
 3573. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_MALFORMED, string("error parsing message"));
 3574. if (strstr(e.what(), "end of data"))
 3575. {
 3576. // Allow exceptions from under-length message on vRecv
 3577. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", strCommand, nMessageSize, e.what());
 3578. }
 3579. else if (strstr(e.what(), "size too large"))
 3580. {
 3581. // Allow exceptions from over-long size
 3582. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes) : Exception '%s' caught\n", strCommand, nMessageSize, e.what());
 3583. }
 3584. else
 3585. {
 3586. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3587. }
 3588. }
 3589. catch (boost::thread_interrupted) {
 3590. throw;
 3591. }
 3592. catch (std::exception& e) {
 3593. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3594. } catch (...) {
 3595. PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
 3596. }
 3597. if (!fRet)
 3598. LogPrintf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED\n", strCommand, nMessageSize);
 3599. break;
 3600. }
 3601. // In case the connection got shut down, its receive buffer was wiped
 3602. if (!pfrom->fDisconnect)
 3603. pfrom->vRecvMsg.erase(pfrom->vRecvMsg.begin(), it);
 3604. return fOk;
 3605. }
 3606. bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
 3607. {
 3608. {
 3609. // Don't send anything until we get their version message
 3610. if (pto->nVersion == 0)
 3611. return true;
 3612. //
 3613. // Message: ping
 3614. //
 3615. bool pingSend = false;
 3616. if (pto->fPingQueued) {
 3617. // RPC ping request by user
 3618. pingSend = true;
 3619. }
 3620. if (pto->nPingNonceSent == 0 && pto->nPingUsecStart + PING_INTERVAL * 1000000 < GetTimeMicros()) {
 3621. // Ping automatically sent as a latency probe & keepalive.
 3622. pingSend = true;
 3623. }
 3624. if (pingSend) {
 3625. uint64_t nonce = 0;
 3626. while (nonce == 0) {
 3627. RAND_bytes((unsigned char*)&nonce, sizeof(nonce));
 3628. }
 3629. pto->fPingQueued = false;
 3630. pto->nPingUsecStart = GetTimeMicros();
 3631. if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION) {
 3632. pto->nPingNonceSent = nonce;
 3633. pto->PushMessage("ping", nonce);
 3634. } else {
 3635. // Peer is too old to support ping command with nonce, pong will never arrive.
 3636. pto->nPingNonceSent = 0;
 3637. pto->PushMessage("ping");
 3638. }
 3639. }
 3640. TRY_LOCK(cs_main, lockMain); // Acquire cs_main for IsInitialBlockDownload() and CNodeState()
 3641. if (!lockMain)
 3642. return true;
 3643. // Address refresh broadcast
 3644. static int64_t nLastRebroadcast;
 3645. if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
 3646. {
 3647. {
 3648. LOCK(cs_vNodes);
 3649. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3650. {
 3651. // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
 3652. if (nLastRebroadcast)
 3653. pnode->setAddrKnown.clear();
 3654. // Rebroadcast our address
 3655. if (fListen)
 3656. {
 3657. CAddress addr = GetLocalAddress(&pnode->addr);
 3658. if (addr.IsRoutable())
 3659. pnode->PushAddress(addr);
 3660. }
 3661. }
 3662. }
 3663. nLastRebroadcast = GetTime();
 3664. }
 3665. //
 3666. // Message: addr
 3667. //
 3668. if (fSendTrickle)
 3669. {
 3670. vector<CAddress> vAddr;
 3671. vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
 3672. BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
 3673. {
 3674. // returns true if wasn't already contained in the set
 3675. if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
 3676. {
 3677. vAddr.push_back(addr);
 3678. // receiver rejects addr messages larger than 1000
 3679. if (vAddr.size() >= 1000)
 3680. {
 3681. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3682. vAddr.clear();
 3683. }
 3684. }
 3685. }
 3686. pto->vAddrToSend.clear();
 3687. if (!vAddr.empty())
 3688. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3689. }
 3690. CNodeState &state = *State(pto->GetId());
 3691. if (state.fShouldBan) {
 3692. if (pto->addr.IsLocal())
 3693. LogPrintf("Warning: not banning local node %s!\n", pto->addr.ToString());
 3694. else {
 3695. pto->fDisconnect = true;
 3696. CNode::Ban(pto->addr);
 3697. }
 3698. state.fShouldBan = false;
 3699. }
 3700. BOOST_FOREACH(const CBlockReject& reject, state.rejects)
 3701. pto->PushMessage("reject", (string)"block", reject.chRejectCode, reject.strRejectReason, reject.hashBlock);
 3702. state.rejects.clear();
 3703. // Start block sync
 3704. if (pto->fStartSync && !fImporting && !fReindex) {
 3705. pto->fStartSync = false;
 3706. PushGetBlocks(pto, chainActive.Tip(), uint256(0));
 3707. }
 3708. // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
 3709. // Except during reindex, importing and IBD, when old wallet
 3710. // transactions become unconfirmed and spams other nodes.
 3711. if (!fReindex && !fImporting && !IsInitialBlockDownload())
 3712. {
 3713. g_signals.Broadcast();
 3714. }
 3715. //
 3716. // Message: inventory
 3717. //
 3718. vector<CInv> vInv;
 3719. vector<CInv> vInvWait;
 3720. {
 3721. LOCK(pto->cs_inventory);
 3722. vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 3723. vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 3724. BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
 3725. {
 3726. if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
 3727. continue;
 3728. // trickle out tx inv to protect privacy
 3729. if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
 3730. {
 3731. // 1/4 of tx invs blast to all immediately
 3732. static uint256 hashSalt;
 3733. if (hashSalt == 0)
 3734. hashSalt = GetRandHash();
 3735. uint256 hashRand = inv.hash ^ hashSalt;
 3736. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3737. bool fTrickleWait = ((hashRand & 3) != 0);
 3738. if (fTrickleWait)
 3739. {
 3740. vInvWait.push_back(inv);
 3741. continue;
 3742. }
 3743. }
 3744. // returns true if wasn't already contained in the set
 3745. if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
 3746. {
 3747. vInv.push_back(inv);
 3748. if (vInv.size() >= 1000)
 3749. {
 3750. pto->PushMessage("inv", vInv);
 3751. vInv.clear();
 3752. }
 3753. }
 3754. }
 3755. pto->vInventoryToSend = vInvWait;
 3756. }
 3757. if (!vInv.empty())
 3758. pto->PushMessage("inv", vInv);
 3759. // Detect stalled peers. Require that blocks are in flight, we haven't
 3760. // received a (requested) block in one minute, and that all blocks are
 3761. // in flight for over two minutes, since we first had a chance to
 3762. // process an incoming block.
 3763. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 3764. if (!pto->fDisconnect && state.nBlocksInFlight &&
 3765. state.nLastBlockReceive < state.nLastBlockProcess - BLOCK_DOWNLOAD_TIMEOUT*1000000 &&
 3766. state.vBlocksInFlight.front().nTime < state.nLastBlockProcess - 2*BLOCK_DOWNLOAD_TIMEOUT*1000000) {
 3767. LogPrintf("Peer %s is stalling block download, disconnecting\n", state.name.c_str());
 3768. pto->fDisconnect = true;
 3769. }
 3770. // Update knowledge of peer's block availability.
 3771. ProcessBlockAvailability(pto->GetId());
 3772. //
 3773. // Message: getdata (blocks)
 3774. //
 3775. vector<CInv> vGetData;
 3776. while (!pto->fDisconnect && state.nBlocksToDownload && state.nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 3777. uint256 hash = state.vBlocksToDownload.front();
 3778. vGetData.push_back(CInv(MSG_BLOCK, hash));
 3779. MarkBlockAsInFlight(pto->GetId(), hash);
 3780. LogPrint("net", "Requesting block %s from %s\n", hash.ToString(), state.name);
 3781. if (vGetData.size() >= 1000)
 3782. {
 3783. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3784. vGetData.clear();
 3785. }
 3786. }
 3787. //
 3788. // Message: getdata (non-blocks)
 3789. //
 3790. while (!pto->fDisconnect && !pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
 3791. {
 3792. const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
 3793. if (!AlreadyHave(inv))
 3794. {
 3795. if (fDebug)
 3796. LogPrint("net", "sending getdata: %s\n", inv.ToString());
 3797. vGetData.push_back(inv);
 3798. if (vGetData.size() >= 1000)
 3799. {
 3800. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3801. vGetData.clear();
 3802. }
 3803. }
 3804. pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
 3805. }
 3806. if (!vGetData.empty())
 3807. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 3808. }
 3809. return true;
 3810. }
 3811. class CMainCleanup
 3812. {
 3813. public:
 3814. CMainCleanup() {}
 3815. ~CMainCleanup() {
 3816. // block headers
 3817. std::map<uint256, CBlockIndex*>::iterator it1 = mapBlockIndex.begin();
 3818. for (; it1 != mapBlockIndex.end(); it1++)
 3819. delete (*it1).second;
 3820. mapBlockIndex.clear();
 3821. // orphan blocks
 3822. std::map<uint256, COrphanBlock*>::iterator it2 = mapOrphanBlocks.begin();
 3823. for (; it2 != mapOrphanBlocks.end(); it2++)
 3824. delete (*it2).second;
 3825. mapOrphanBlocks.clear();
 3826. // orphan transactions
 3827. mapOrphanTransactions.clear();
 3828. }
 3829. } instance_of_cmaincleanup;