You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4108 lines
158 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="tr" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği hakkında</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Bitcoin Çekirdek&lt;/b&gt; sürümü</translation>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Bu yazılım deneme safhasındadır.
MIT/X11 yazılım lisansı kapsamında yayınlanmıştır, COPYING dosyasına ya da http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php sayfasına bakınız.
Bu ürün OpenSSL projesi tarafından OpenSSL araç takımı (http://www.openssl.org/) için geliştirilen yazılımlar, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından hazırlanmış şifreleme yazılımları ve Thomas Bernard tarafından programlanmış UPnP yazılımı içerir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Telif hakkı</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği geliştiricileri</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation> (%1-bit)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Adresi ya da etiketi düzenlemek için çift tıklayınız</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Yeni bir adres oluştur</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Yeni</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Şu anda seçili olan adresi sistem panosuna kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>K&amp;apat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>Adresi &amp;kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Seçili adresi listeden sil</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Güncel sekmedeki verileri bir dosyaya aktar</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Dışa aktar</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Sil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Bitcoin yollanacak adresi seç</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Bitcoin alınacak adresi seç</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>S&amp;</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Yollama adresleri</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Alım adresleri</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Bunlar ödeme yapmak için kullanacağınız Bitcoin adreslerinizdir. Bitcoin yollamadan önce meblağı ve alıcı adresini daima kontrol ediniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Bunlar ödeme almak için kullanacağınız Bitcoin adreslerinizdir. Her muamele için yeni bir alım adresi kullanmanız tavsiye edilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>&amp;Etiketi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Düzenle</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation>Adres listesini dışa aktar</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Virgülle ayrılmış değerler dosyası (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Dışa aktarım başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation>Adres listesinin %1 konumuna kaydedilmesi sırasında bir hata meydana geldi.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(boş etiket)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Parola diyaloğu</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Parolayı giriniz</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Yeni parola</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Yeni parolayı tekrarlayınız</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Cüzdanınız için yeni parolayı giriniz.&lt;br/&gt;Lütfen &lt;b&gt;10 ya da daha fazla rastgele karakter&lt;/b&gt; veya &lt;b&gt;sekiz ya da daha fazla kelime&lt;/b&gt; içeren bir parola seçiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Cüzdanı şifrele</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Bu işlem cüzdan kilidini açmak için cüzdan parolanızı gerektirir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Cüzdan kilidini aç</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Bu işlem, cüzdan şifresini açmak için cüzdan parolasını gerektirir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Cüzdan şifresini aç</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Parolayı değiştir</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Cüzdan için eski ve yeni parolaları giriniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Cüzdan şifrelenmesini teyit eder</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Uyarı: Eğer cüzdanınızı şifrelerseniz ve parolanızı kaybederseniz, &lt;b&gt;TÜM BİTCOİNLERİNİZİ KAYBEDERSİNİZ&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Cüzdanınızı şifrelemek istediğinizden emin misiniz?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>ÖNEMLİ: Önceden yapmış olduğunuz cüzdan dosyası yedeklemelerinin yeni oluşturulan şifrelenmiş cüzdan dosyası ile değiştirilmeleri gerekir. Güvenlik nedenleriyle yeni, şifrelenmiş cüzdanı kullanmaya başladığınızda eski şifrelenmemiş cüzdan dosyaları işe yaramaz hale gelecektir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Uyarı: Caps Lock tuşu faal durumda!</translation>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Cüzdan şifrelendi</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Şifreleme işlemini tamamlamak için Bitcoin şimdi kapanacaktır. Cüzdanınızı şifrelemenin, Bitcoinlerinizin bilgisayara bulaşan kötücül bir yazılım tarafından çalınmaya karşı tamamen koruyamayacağını unutmayınız.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Cüzdan şifrelemesi başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Dahili bir hata sebebiyle cüzdan şifrelemesi başarısız oldu. Cüzdanınız şifrelenmedi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Girilen parolalar birbirleriyle uyumlu değil.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Cüzdan kilidinin açılması başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Cüzdan şifresinin açılması için girilen parola yanlıştı.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Cüzdan şifresinin açılması başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Cüzdan parolası başarılı bir şekilde değiştirildi.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>&amp;Mesaj imzala...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Şebeke ile senkronizasyon...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Genel bakış</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation>Düğüm</translation>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Cüzdana genel bakışı göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Muameleler</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Muamele tarihçesini tara</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Çık</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Uygulamadan çık</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin hakkında bilgi göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>&amp;Qt hakkında</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Qt hakkında bilgi görüntü</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Seçenekler...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Cüzdanı &amp;şifrele...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>Cüzdanı &amp;yedekle...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Parolayı &amp;değiştir...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>&amp;Gönderme adresleri...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>&amp;Alma adresleri...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>&amp;URI aç...</translation>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>Bloklar diskten içe aktarılıyor...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Diskteki bloklar yeniden endeksleniyor...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Bir Bitcoin adresine Bitcoin yolla</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin seçeneklerinin yapılandırmasını değiştir</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Cüzdanı diğer bir konumda yedekle</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Cüzdan şifrelemesi için kullanılan parolayı değiştir</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Hata ayıklama penceresi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Hata ayıklama ve teşhis penceresini aç</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>Mesaj &amp;kontrol et...</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Cüzdan</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Gönder</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Al</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Göster / Sakla</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Ana pencereyi görüntüle ya da sakla</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Cüzdanınızın özel anahtarlarını şifrele</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Mesajları adreslerin size ait olduğunu ispatlamak için Bitcoin adresleri ile imzala</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Belirtilen Bitcoin adresleri ile imzalandıklarından emin olmak için mesajları kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Dosya</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Ayarlar</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Yardım</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Sekme araç çubuğu</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Ödeme talep et (QR kodu ve bitcoin URI&apos;si oluşturur)</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği &amp;hakkında</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Kullanılmış gönderme adresleri ve etiketlerin listesini göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Kullanılmış alım adresleri ve etiketlerin listesini göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Bir bitcoin: bağlantısı ya da ödeme talebi aç</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>&amp;Komut satırı seçenekleri</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show the Bitcoin Core help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation>Bitcoin komut satırı seçeneklerinin listesini elde etmek için Bitcoin Çekirdeği yardım mesajını göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+159"/>
<location line="+5"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin istemcisi</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+142"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>Bitcoin şebekesine %n faal bağlantı</numerusform><numerusform>Bitcoin şebekesine %n faal bağlantı</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>No block source available...</source>
<translation>Hiçbir blok kaynağı mevcut değil...</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Processed %1 of %2 (estimated) blocks of transaction history.</source>
<translation>Muamele tarihçesinin toplam (tahmini) %2 blokundan %1 blok işlendi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Processed %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Muamele tarihçesinde %1 blok işlendi.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+23"/>
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n saat</numerusform><numerusform>%n saat</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>%n gün</numerusform><numerusform>%n gün</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n hafta</numerusform><numerusform>%n hafta</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>%1 and %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+0"/>
<source>%n year(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 geride</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Son alınan blok %1 evvel oluşturulmuştu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Bundan sonraki muameleler henüz görüntülenemez.</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Error</source>
<translation>Hata</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Warning</source>
<translation>Uyarı</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Information</source>
<translation>Bilgi</translation>
</message>
<message>
<location line="-85"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Güncel</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Aralık kapatılıyor...</translation>
</message>
<message>
<location line="+130"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Muamele yollandı</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Gelen muamele</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Tarih: %1
Meblağ: %2
Tür: %3
Adres: %4
</translation>
</message>
<message>
<location line="+69"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Cüzdan &lt;b&gt;şifrelenmiştir&lt;/b&gt; ve şu anda &lt;b&gt;kilidi açıktır&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Cüzdan &lt;b&gt;şifrelenmiştir&lt;/b&gt; ve şu anda &lt;b&gt;kilitlidir&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+435"/>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Ciddi bir hata oluştu. Bitcoin artık güvenli bir şekilde işlemeye devam edemez ve kapanacaktır.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="+119"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Şebeke hakkında uyarı</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/coincontroldialog.ui" line="+14"/>
<source>Coin Control Address Selection</source>
<translation>Para kontrolü adres seçimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Quantity:</source>
<translation>Miktar:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bayt:</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Meblağ:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Priority:</source>
<translation>Öncelik:</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Fee:</source>
<translation>Ücret:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation>Düşük çıktı:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation>Ücretten sonra:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation>Para üstü:</translation>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>(un)select all</source>
<translation>tümünü seç(me)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Tree mode</source>
<translation>Ağaç kipi</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>List mode</source>
<translation>Liste kipi</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Amount</source>
<translation>Meblağ</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Date</source>
<translation>Tarih</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Confirmations</source>
<translation>Doğrulamalar</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Doğrulandı</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Priority</source>
<translation>Öncelik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../coincontroldialog.cpp" line="+42"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Adresi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Etiketi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+26"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Meblağı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Muamele kimliğini kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Harcanmamışı kilitle</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Harcanmamışın kilidini aç</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Miktarı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Copy fee</source>
<translation>Ücreti kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Ücretten sonrakini kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Baytları kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation>Önceliği kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation>Düşük çıktıyı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation>Para üstünü kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+323"/>
<source>highest</source>
<translation>azami</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>higher</source>
<translation>daha yüksek</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>high</source>
<translation>yüksek</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium-high</source>
<translation>orta-yüksek</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium</source>
<translation>orta</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>low-medium</source>
<translation>düşük-orta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>low</source>
<translation>düşük</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lower</source>
<translation>daha düşük</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lowest</source>
<translation>asgari</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 kilitlendi)</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>none</source>
<translation>boş</translation>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<source>Dust</source>
<translation>Toz</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>yes</source>
<translation>evet</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>no</source>
<translation>hayır</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>This label turns red, if the transaction size is greater than 1000 bytes.</source>
<translation>Eğer muamele boyutu 1000 bayttan büyükse bu etkiket kırmızı olur.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+5"/>
<source>This means a fee of at least %1 per kB is required.</source>
<translation>Bu, kB başına en az %1 ücret gerektiği anlamnına gelir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Can vary +/- 1 byte per input.</source>
<translation>Girdi başına +/- 1 bayt değişebilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions with higher priority are more likely to get included into a block.</source>
<translation>Yüksek öncelikli muamelelerin bir bloğa dahil olmaları daha olasıdır.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This label turns red, if the priority is smaller than &quot;medium&quot;.</source>
<translation>Eğer öncelik &quot;ortadan&quot; düşükse bu etiket kırmızı olur.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This label turns red, if any recipient receives an amount smaller than %1.</source>
<translation>Eğer herhangi bir alıcı %1&apos;den düşük bir meblağ alırsa bu etiket kırmızı olur.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+4"/>
<source>This means a fee of at least %1 is required.</source>
<translation>Bu, en az %1 tutarında bir ücret gerektiği anlamına gelir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Amounts below 0.546 times the minimum relay fee are shown as dust.</source>
<translation>Asgari yönlendirme ücretinin 0.546 oranının altındaki meblağlar toz olarak gösterilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This label turns red, if the change is smaller than %1.</source>
<translation>Eğer para üstü %1&apos;den düşükse bu etiket kırmızı olur.</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<location line="+66"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(boş etiket)</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>%1 unsurundan para üstü (%2)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>(change)</source>
<translation>(para üstü)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="+14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Adresi düzenle</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etiket</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Bu adres listesi girdisi ile ilişkili etiket</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Bu adres listesi girdisi ile ilişkili adres. Sadece gönderme adresleri için değiştirilebilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="+28"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Yeni alım adresi</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Yeni gönderi adresi</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Alım adresini düzenle</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Gönderi adresini düzenle</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Girilen &quot;%1&quot; adresi hâlihazırda adres defterinde mevcuttur.</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Girilen &quot;%1&quot; adresi geçerli bir Bitcoin adresi değildir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Cüzdan kilidi açılamadı.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Yeni anahtar oluşturulması başarısız oldu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+65"/>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Yeni bir veri klasörü oluşturulacaktır.</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>name</source>
<translation>isim</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Klasör hâlihazırda mevcuttur. Burada yeni bir klasör oluşturmak istiyorsanız, %1 ilâve ediniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Erişim yolu zaten mevcuttur ve klasör değildir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Burada veri klasörü oluşturulamaz.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/helpmessagedialog.ui" line="+19"/>
<source>Bitcoin Core - Command-line options</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği - Komut satırı seçenekleri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+24"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>version</source>
<translation>sürüm</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Kullanım:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>command-line options</source>
<translation>komut satırı seçenekleri</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>UI options</source>
<translation>Kullanıcı arayüzü seçenekleri</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Lisan belirt, mesela &quot;de_De&quot; (varsayılan: sistem dili)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Küçültülmüş olarak başlat</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Başlatıldığında başlangıç ekranını göster (varsayılan: 1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose data directory on startup (default: 0)</source>
<translation>Başlangıçta veri klasörü seç (varsayılan: 0)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<location filename="../forms/intro.ui" line="+14"/>
<source>Welcome</source>
<translation>Hoş geldiniz</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Welcome to Bitcoin Core.</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeğine hoş geldiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where Bitcoin Core will store its data.</source>
<translation>Bu programı ilk kez başlattığınızdan dolayı Bitcoin Çekirdeğinin verilerini nereye saklayacağını seçebilirsiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Bitcoin Core will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %1GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation>Bitcoin çekirdeği Bitcoin blok zincirinin bir kopyasını indirip saklayacaktır. Asgari %1GB bouyutunda veri bu klasörde saklanacak ve zamanla bu boyut artacaktır. Cüzdan da bu klasörde saklanacaktır. </translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Varsayılan veri klasörünü kullan</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Özel bir veri klasörü kullan:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+85"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; can not be created.</source>
<translation>Hata: belirtilen &quot;%1&quot; veri klasörü oluşturulamaz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Error</source>
<translation>Hata</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>GB of free space available</source>
<translation>GB boş alan mevcuttur</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>(of %1GB needed)</source>
<translation>(gereken boyut: %1GB)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/openuridialog.ui" line="+14"/>
<source>Open URI</source>
<translation>URI aç</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Dosyadan veya URI&apos;den ödeme talebi aç</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>URI:</source>
<translation>URI:</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Select payment request file</source>
<translation>Ödeme talebi dosyasını seç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../openuridialog.cpp" line="+47"/>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation>Açılacak ödeme talebi dosyasını seç</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/optionsdialog.ui" line="+14"/>
<source>Options</source>
<translation>Seçenekler</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Esas ayarlar</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB.</source>
<translation>Muamelelerin hızlı işlenmesini garantilemeye yardım eden, seçime dayalı kB başı muamele ücreti. Muamelelerin çoğunluğunun boyutu 1 kB&apos;dir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Muamele ücreti &amp;öde</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system.</source>
<translation>Sistemde oturum açıldığında Bitcoin&apos;i otomatik olarak başlat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>Bitcoin&apos;i sistem oturumuyla &amp;başlat</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation>&amp;Veritabanı tamponunun boyutu</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>MB</source>
<translation>MB</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation>İş parçacıklarını &amp;denetleme betiği sayısı</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Set the number of script verification threads (up to 16, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: 0)</source>
<translation>Betik kontrolü iş parçacığı sayısını belirt (azami 16, 0 = otomatik, &lt;0 = bu sayıda çekirdeği boş bırak, varsayılan: 0)</translation>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>&amp;Spend unconfirmed change (experts only)</source>
<translation>Doğrulanmamış para üstünü &amp;harca (sadece uzman kullanıcılar için)</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS proxy.</source>
<translation>Bitcoin şebekesine bir SOCKS vekil sunucusu vasıtasıyla bağlan.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS proxy (default proxy):</source>
<translation>SOCKS vekil sunucusuyla &amp;bağlan (varsayılan vekil):</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation>Vekil sunucusunun IP adresi (mesela IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+224"/>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation>Yukarıdaki seçeneklerin yerine geçen faal komut satırı seçenekleri:</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>İstemcinin tüm seçeneklerini varsayılan değerlere geri al.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>Seçenekleri Sıfı&amp;rla</translation>
</message>
<message>
<location line="-323"/>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Şebeke</translation>
</message>
<message>
<location line="-86"/>
<source>W&amp;allet</source>
<translation>&amp;Cüzdan</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation>Teyit edilmemiş para üstünü harcamayı devre dışı bırakırsanız, bir muamelenin para üstü bu muamele için en az bir teyit olana dek harcanamaz. Bu, aynı zamanda bakiyenizin nasıl hesaplandığını da etkiler.</translation>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Yönlendiricide Bitcoin istemci portlarını otomatik olarak açar. Bu, sadece yönlendiricinizin UPnP desteği bulunuyorsa ve etkinse çalışabilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Portları &amp;UPnP kullanarak haritala</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Vekil &amp;İP:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Vekil sunucunun portu (mesela 9050)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>SOCKS &amp;Version:</source>
<translation>SOCKS &amp;sürümü:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>SOCKS version of the proxy (e.g. 5)</source>
<translation>Vekil sunucunun SOCKS sürümü (mesela 5)</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Pencere</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Küçültüldükten sonra sadece çekmece ikonu göster.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>İşlem çubuğu yerine sistem çekmecesine &amp;küçült</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Pencere kapatıldığında uygulamadan çıkmak yerine uygulamayı küçültür. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, uygulama sadece menüden çıkış seçildiğinde kapanacaktır.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>Kapatma sırasında k&amp;üçült</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Görünüm</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>Kullanıcı arayüzü &amp;lisanı:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Kullanıcı arayüzünün dili burada belirtilebilir. Bu ayar Bitcoin tekrar başlatıldığında etkinleşecektir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>Meblağları göstermek için &amp;birim:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Bitcoin gönderildiğinde arayüzde gösterilecek varsayılan alt birimi seçiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list or not.</source>
<translation>Muamele listesinde Bitcoin adreslerinin gösterilip gösterilmeyeceklerini belirler.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>Muamele listesinde adresleri &amp;göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation>Para kontrol özelliklerinin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Display coin &amp;control features (experts only)</source>
<translation>Para &amp;kontrol özelliklerini görüntüle (sadece uzman kullanıcılar için)</translation>
</message>
<message>
<location line="+136"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;Tamam</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;İptal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="+70"/>
<source>default</source>
<translation>varsayılan</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>none</source>
<translation>boş</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Seçeneklerin sıfırlanmasını teyit et</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+29"/>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>Değişikliklerin uygulanması için istemcinin yeniden başlatılması lazımdır.</translation>
</message>
<message>
<location line="-29"/>
<source>Client will be shutdown, do you want to proceed?</source>
<translation>İstemci kapanacaktır, devam etmek istiyor musunuz?</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation>Bu değişiklik istemcinin tekrar başlatılmasını gerektirir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Girilen vekil sunucu adresi geçersizdir.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="+14"/>
<source>Form</source>
<translation>Form</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+231"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Görüntülenen veriler zaman aşımına uğramış olabilir. Bağlantı kurulduğunda cüzdanınız otomatik olarak şebeke ile eşleşir ancak bu işlem henüz tamamlanmamıştır.</translation>
</message>
<message>
<location line="-238"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Cüzdan</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Available:</source>
<translation>Mevcut:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Güncel harcanabilir bakiyeniz</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Pending:</source>
<translation>Beklemede:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Henüz teyit edilmemiş ve harcanabilir bakiyeye eklenmemiş muamelelerin toplamı</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Immature:</source>
<translation>Olgunlaşmamış:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Oluşturulan bakiye henüz olgunlaşmamıştır</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total:</source>
<translation>Toplam:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Güncel toplam bakiyeniz</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Son muameleler&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="+120"/>
<location line="+1"/>
<source>out of sync</source>
<translation>eşleşme dışı</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<location filename="../paymentserver.cpp" line="+403"/>
<location line="+13"/>
<source>URI handling</source>
<translation>URI yönetimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI can not be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>URI okunamadı! Sebebi geçersiz bir Bitcoin adresi veya hatalı URI parametreleri olabilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>Talep edilen %1 meblağında ödeme çok düşüktür (toz olarak kabul edilir).</translation>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<location line="+212"/>
<location line="+13"/>
<location line="+95"/>
<location line="+18"/>
<location line="+16"/>
<source>Payment request error</source>
<translation>Ödeme talebi hatası</translation>
</message>
<message>
<location line="-353"/>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Bitcoin başlatılamadı: tıkla-ve-öde yöneticisi</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Net manager warning</source>
<translation>Şebeke yöneticisi uyarısı</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Your active proxy doesn&apos;t support SOCKS5, which is required for payment requests via proxy.</source>
<translation>Faal vekil sunucunuz, vekil vasıtasıyla ödeme talepleri için gereken SOCKS5&apos;i desteklememektedir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation>Ödeme talebini alma URL&apos;i geçersiz: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Payment request file handling</source>
<translation>Ödeme talebi dosyası yönetimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Payment request file can not be read or processed! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation>Ödeme talebi okunamaz ya da işlenemez! Bunun sebebi geçersiz bir ödeme talebi dosyası olabilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation>Özel ödeme betiklerine teyit edilmemiş ödeme talepleri desteklenmez.</translation>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Refund from %1</source>
<translation>%1 öğesinden iade</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>%1 ile iletişimde hata: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Payment request can not be parsed or processed!</source>
<translation>Ödeme talebi ayrıştırılamaz ya da işlenemez!</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>%1 sunucusundan hatalı cevap</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Ödeme teyit edildi</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Network request error</source>
<translation>Şebeke talebi hatası</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+71"/>
<location line="+11"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; does not exist.</source>
<translation>Hata: belirtilen &quot;%1&quot; veri klasörü yoktur.</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>Error: Invalid combination of -regtest and -testnet.</source>
<translation>Hata: -regtest ve -testnet&apos;in geçersiz kombinasyonu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guiutil.cpp" line="+82"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Bitcoin adresi giriniz (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+36"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>Resmi k&amp;aydet...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>Resmi &amp;kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>QR kodu kaydet</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>PNG resim (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="+46"/>
<source>Client name</source>
<translation>İstemci ismi</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+23"/>
<location line="+26"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="+359"/>
<source>N/A</source>
<translation>Mevcut değil</translation>
</message>
<message>
<location line="-223"/>
<source>Client version</source>
<translation>İstemci sürümü</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Malumat</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Debug window</source>
<translation>Hata ayıklama penceresi</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>General</source>
<translation>Genel</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Using OpenSSL version</source>
<translation>Kullanılan OpenSSL sürümü</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Başlama zamanı</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Network</source>
<translation>Şebeke</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Name</source>
<translation>İsim</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Bağlantı sayısı</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Blok zinciri</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Güncel blok sayısı</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Tahmini toplam blok sayısı</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Son blok zamanı</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konsol</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>&amp;Şebeke trafiği</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>&amp;Temizle</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Totals</source>
<translation>Toplamlar</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>In:</source>
<translation>İçeri:</translation>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Out:</source>
<translation>Dışarı:</translation>
</message>
<message>
<location line="-521"/>
<source>Build date</source>
<translation>Derleme tarihi</translation>
</message>
<message>
<location line="+206"/>
<source>Debug log file</source>
<translation>Hata ayıklama kütük dosyası</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Open the Bitcoin debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Güncel veri klasöründen Bitcoin hata ayıklama kütük dosyasını açar. Büyük kütük dosyaları için bu birkaç saniye alabilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Konsolu temizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="-30"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Bitcoin RPC konsoluna hoş geldiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Tarihçede gezinmek için imleç tuşlarını kullanınız, &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; ile de ekranı temizleyebilirsiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Mevcut komutların listesi için &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; yazınız.</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 KB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 d</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 s</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 h %2 m</source>
<translation>%1 s %2 d</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receivecoinsdialog.ui" line="+107"/>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>&amp;Meblağ:</translation>
</message>
<message>
<location line="-16"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etiket:</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>Me&amp;saj:</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Daha önce kullanılmış bir alım adresini kullan. Adresleri tekrar kullanmak güvenlik ve gizlilik sorunları doğurur. Bunu, daha önce yaptığınız bir talebi tekrar oluşturmak durumu dışında kullanmayınız.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>&amp;Hâlihazırda bulunan bir alım adresini kullan (önerilmez)</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<location line="+23"/>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation>Talep açıldığında gösterilecek, isteğinize dayalı, ödeme talebi ile ilişkilendirilecek bir mesaj. Not: Bu mesaj ödeme ile birlikte Bitcoin şebekesi üzerinden gönderilmeyecektir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+21"/>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation>Yeni alım adresi ile ilişkili, seçiminize dayalı etiket.</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Ödeme talep etmek için bu formu kullanın. Tüm alanlar &lt;b&gt;seçime dayalıdır&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<location line="+22"/>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation>Seçiminize dayalı talep edilecek meblağ. Belli bir meblağ talep etmemek için bunu boş bırakın veya sıfır değerini kullanın.</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Formdaki tüm alanları temizle.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear</source>
<translation>Temizle</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Requested payments history</source>
<translation>Talep edilen ödemelerin tarihçesi</translation>
</message>
<message>
<location line="-98"/>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>Ödeme &amp;talep et</translation>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation>Seçilen talebi göster (bir unsura çift tıklamakla aynı anlama gelir)</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Show</source>
<translation>Göster</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation>Seçilen unsurları listeden kaldır</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Remove</source>
<translation>Kaldır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receivecoinsdialog.cpp" line="+38"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Etiketi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy message</source>
<translation>Mesajı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Meblağı kopyala</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receiverequestdialog.ui" line="+29"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR Kodu</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>&amp;URI&apos;yi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>Resmi ka&amp;ydet...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+56"/>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>%1 unsuruna ödeme talep et</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Payment information</source>
<translation>Ödeme bilgisi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI</source>
<translation>URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount</source>
<translation>Meblağ</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Message</source>
<translation>Mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Sonuç URI çok uzun, etiket ya da mesaj metnini kısaltmayı deneyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>URI&apos;nin QR koduna kodlanmasında hata oluştu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<location filename="../recentrequeststablemodel.cpp" line="+24"/>
<source>Date</source>
<translation>Tarih</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Message</source>
<translation>Mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Meblağ</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(boş etiket)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>(no message)</source>
<translation>(boş mesaj)</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>(no amount)</source>
<translation>(boş meblağ)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="+14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="+380"/>
<location line="+80"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Bitcoin yolla</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Coin Control Features</source>
<translation>Para kontrolü özellikleri</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Inputs...</source>
<translation>Girdiler...</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>automatically selected</source>
<translation>otomatik seçilmiş</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation>Yetersiz fon!</translation>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Quantity:</source>
<translation>Miktar:</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bayt:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Meblağ:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Priority:</source>
<translation>Öncelik:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Fee:</source>
<translation>Ücret:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation>Düşük çıktı:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation>Ücretten sonra:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation>Para üstü:</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation>Bu etkinleştirildiyse fakat para üstü adresi boş ya da geçersizse para üstü yeni oluşturulan bir adrese gönderilecektir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Custom change address</source>
<translation>Özel para üstü adresi</translation>
</message>
<message>
<location line="+164"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Birçok alıcıya aynı anda gönder</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>&amp;Alıcı ekle</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Formdaki tüm alanları temizle.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Tümünü &amp;temizle</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Bakiye:</translation>
</message>
<message>
<location line="-78"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Yollama etkinliğini teyit ediniz</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>S&amp;end</source>
<translation>G&amp;önder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="-229"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Gönderiyi teyit ediniz</translation>
</message>
<message>
<location line="-74"/>
<location line="+5"/>
<location line="+5"/>
<location line="+4"/>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 öğesinden %2 unsuruna</translation>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Miktarı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Meblağı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy fee</source>
<translation>Ücreti kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Ücretten sonrakini kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Baytları kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation>Önceliği kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation>Düşük çıktıyı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation>Para üstünü kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>Total Amount %1 (= %2)</source>
<translation>Toplam meblağ %1 (= %2)</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>or</source>
<translation>veya</translation>
</message>
<message>
<location line="+203"/>
<source>The recipient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Alıcı adresi geçerli değildir, lütfen denetleyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Ödeyeceğiniz tutarın sıfırdan yüksek olması gerekir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Tutar bakiyenizden yüksektir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Toplam, %1 muamele ücreti ilâve edildiğinde bakiyenizi geçmektedir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Çift adres bulundu, belli bir gönderi sırasında her adrese sadece tek bir gönderide bulunulabilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation>Muamelenin oluşturulması başarısız oldu!</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The transaction was rejected! This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Muamele reddedildi! Cüzdanınızdaki madenî paraların bazıları zaten harcanmış olduğunda bu meydana gelebilir. Örneğin wallet.dat dosyasının bir kopyasını kullandıysanız ve kopyada para harcandığında ancak burada harcandığı işaretlenmediğinde.</translation>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation>Uyarı: geçersiz Bitcoin adresi</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(boş etiket)</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation>Uyarı: geçersiz para üstü adresi</translation>
</message>
<message>
<location line="-367"/>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation>Göndermek istediğinizden emin misiniz?</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>added as transaction fee</source>
<translation>muamele ücreti olarak eklendi</translation>
</message>
<message>
<location line="+171"/>
<source>Payment request expired</source>
<translation>Ödeme talebinin ömrü doldu</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation>Geçersiz ödeme adresi %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+131"/>
<location line="+521"/>
<location line="+536"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Mebla&amp;ğ:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1152"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Şu adrese öde:</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Ödemenin gönderileceği adres (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Adres defterinize eklemek için bu adrese ilişik bir etiket giriniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+57"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etiket:</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Önceden kullanılmış adres seç</translation>
</message>
<message>
<location line="-40"/>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>Bu, normal bir ödemedir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Panodan adres yapıştır</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+524"/>
<location line="+536"/>
<source>Remove this entry</source>
<translation>Bu unsuru kaldır</translation>
</message>
<message>
<location line="-1008"/>
<source>Message:</source>
<translation>Mesaj:</translation>
</message>
<message>
<location line="+968"/>
<source>This is a verified payment request.</source>
<translation>Bu, teyit edilmiş bir ödeme talebidir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-991"/>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Kullanılmış adres listesine eklemek için bu adrese bir etiket girin</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation>Bitcoin: URI&apos;siyle ilişkili ve bilginiz için muameleyle saklanacak bir mesaj. Not: Bu mesaj Bitcoin şebekesi üzerinden gönderilmeyecektir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+426"/>
<source>This is an unverified payment request.</source>
<translation>Bu, teyit edilmemiş bir ödeme talebidir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+532"/>
<source>Pay To:</source>
<translation>Şu adrese öde:</translation>
</message>
<message>
<location line="-498"/>
<location line="+536"/>
<source>Memo:</source>
<translation>Not:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+48"/>
<source>Bitcoin Core is shutting down...</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği kapanıyor...</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>Bu pencere kalkıncaya dek bilgisayarı kapatmayınız.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/signverifymessagedialog.ui" line="+14"/>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>İmzalar - Mesaj İmzala / Kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Mesaj &amp;imzala</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Bir adresin sizin olduğunu ispatlamak için adresinizle mesaj imzalayabilirsiniz. Oltalama saldırılarının kimliğinizi imzanızla elde etmeyi deneyebilecekleri için belirsiz hiçbir şey imzalamamaya dikkat ediniz. Sadece ayrıntılı açıklaması olan ve tümüne katıldığınız ifadeleri imzalayınız.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Mesajın imzalanmasında kullanılacak adres (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+210"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Önceden kullanılmış adres seç</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="+210"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Panodan adres yapıştır</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>İmzalamak istediğiniz mesajı burada giriniz</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Signature</source>
<translation>İmza</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Güncel imzayı sistem panosuna kopyala</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Bu Bitcoin adresinin sizin olduğunu ispatlamak için mesajı imzalayın</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>&amp;Mesajı imzala</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Tüm mesaj alanlarını sıfırla</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+143"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Tümünü &amp;temizle</translation>
</message>
<message>
<location line="-84"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>Mesaj &amp;kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Enter the signing address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack.</source>
<translation>İmza için kullanılan adresi, mesajı (satır sonları, boşluklar, sekmeler vs. karakterleri tam olarak kopyaladığınızdan emin olunuz) ve imzayı aşağıda giriniz. Bir ortadaki adam saldırısı tarafından kandırılmaya mâni olmak için imzadan, imzalı mesajın içeriğini aşan bir anlam çıkarmamaya dikkat ediniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The address the message was signed with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Mesajı imzalamak için kullanılmış olan adres (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Belirtilen Bitcoin adresi ile imzalandığını doğrulamak için mesajı kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>&amp;Mesaj kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Tüm mesaj kontrolü alanlarını sıfırla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../signverifymessagedialog.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Bitcoin adresi giriniz (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to generate signature</source>
<translation>İmzayı oluşturmak için &quot;Mesaj İmzala&quot; unsurunu tıklayın</translation>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Girilen adres geçersizdir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+8"/>
<location line="+72"/>
<location line="+8"/>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Adresi kontrol edip tekrar deneyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Girilen adres herhangi bir anahtara işaret etmemektedir.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Cüzdan kilidinin açılması iptal edildi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Girilen adres için özel anahtar mevcut değildir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Mesajın imzalanması başarısız oldu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message signed.</source>
<translation>Mesaj imzalandı.</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>İmzanın kodu çözülemedi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<location line="+13"/>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>İmzayı kontrol edip tekrar deneyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>İmza mesajın hash değeri ile eşleşmedi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Mesaj doğrulaması başarısız oldu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message verified.</source>
<translation>Mesaj doğrulandı.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<location filename="../splashscreen.cpp" line="+28"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Bitcoin Çekirdeği geliştiricileri</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<location filename="../trafficgraphwidget.cpp" line="+79"/>
<source>KB/s</source>
<translation>KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="+28"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>%1 değerine dek açık</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>conflicted</source>
<translation>çakışma</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/çevrim dışı</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/doğrulanmadı</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 teyit</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Status</source>
<translation>Durum</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation><numerusform>, %n düğüm vasıtasıyla yayınlandı</numerusform><numerusform>, %n düğüm vasıtasıyla yayınlandı</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Date</source>
<translation>Tarih</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Source</source>
<translation>Kaynak</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Generated</source>
<translation>Oluşturuldu</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location line="+17"/>
<source>From</source>
<translation>Gönderen</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+22"/>
<location line="+58"/>
<source>To</source>
<translation>Alıcı</translation>
</message>
<message>
<location line="-77"/>
<location line="+2"/>
<source>own address</source>
<translation>kendi adresiniz</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>label</source>
<translation>etiket</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<location line="+12"/>
<location line="+45"/>
<location line="+17"/>
<location line="+53"/>
<source>Credit</source>
<translation>Gider</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-125"/>
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>%n ek blok sonrasında olgunlaşacak</numerusform><numerusform>%n ek blok sonrasında olgunlaşacak</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>not accepted</source>
<translation>kabul edilmedi</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+53"/>
<source>Debit</source>
<translation>Gelir</translation>
</message>
<message>
<location line="-62"/>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Muamele ücreti</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Net amount</source>
<translation>Net meblağ</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+9"/>
<source>Message</source>
<translation>Mesaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Comment</source>
<translation>Yorum</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transaction ID</source>
<translation>Muamele tanımlayıcı</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Merchant</source>
<translation>Tüccar</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to &quot;not accepted&quot; and it won&apos;t be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Oluşturulan bitcoin&apos;lerin harcanabilmelerinden önce %1 blok beklemeleri gerekmektedir. Bu blok, oluşturduğunuzda, blok zincirine eklenmesi için ağda yayınlandı. Zincire eklenmesi başarısız olursa, durumu &quot;kabul edilmedi&quot; olarak değiştirilecek ve harcanamayacaktır. Bu, bazen başka bir düğüm sizden birkaç saniye önce ya da sonra blok oluşturursa meydana gelebilir.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Debug information</source>
<translation>Hata ayıklama verileri</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Transaction</source>
<translation>Muamele</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Inputs</source>
<translation>Girdiler</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Amount</source>
<translation>Meblağ</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>true</source>
<translation>doğru</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>false</source>
<translation>yanlış</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, henüz başarılı bir şekilde yayınlanmadı</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-37"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>%n ilâve blok için açık</numerusform><numerusform>%n ilâve blok için açık</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>unknown</source>
<translation>bilinmiyor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="+14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Muamele detayları</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Bu pano muamelenin ayrıntılı açıklamasını gösterir</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="+234"/>
<source>Date</source>
<translation>Tarih</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Type</source>
<translation>Tür</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Meblağ</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation>Olgunlaşmamış (%1 teyit, %2 teyit ardından kullanılabilir olacaktır)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-21"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>%n ilâve blok için açık</numerusform><numerusform>%n ilâve blok için açık</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>%1 değerine dek açık</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Doğrulandı (%1 teyit)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Bu blok başka hiçbir düğüm tarafından alınmamıştır ve muhtemelen kabul edilmeyecektir!</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Oluşturuldu ama kabul edilmedi</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>Offline</source>
<translation>Çevrim dışı</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Teyit edilmemiş</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation>Teyit ediliyor (tavsiye edilen %2 teyit üzerinden %1 doğrulama)</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Conflicted</source>
<translation>Çakışma</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Received with</source>
<translation>Şununla alındı</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Received from</source>
<translation>Alındığı kişi</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Gönderildiği adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Kendinize ödeme</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Mined</source>
<translation>Madenden çıkarılan</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(mevcut değil)</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Muamele durumu. Doğrulama sayısını görüntülemek için imleci bu alanda tutunuz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Muamelenin alındığı tarih ve zaman.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Muamele türü.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Muamelenin alıcı adresi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source<