You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4097 lines
152 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="pl" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation>O Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation>Wersja &lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Oprogramowanie eksperymentalne.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Prawo autorskie</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Deweloperzy Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Kliknij dwukrotnie, aby edytować adres lub etykietę</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Utwórz nowy adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Skopiuj aktualnie wybrany adres do schowka</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>Z&amp;amknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Usuń zaznaczony adres z listy</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Eksportuj dane z aktywnej karty do pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Wybierz adres żeby wysłać bitcoins</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Wybierz adres do otrzymania monet.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>W&amp;ybierz</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Adres odbiorczy</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Tutaj znajdują się Twoje adresy Bitcoin do wysyłania płatności. Zawsze sprawdzaj ilość i adres odbiorcy przed wysyłką monet.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>To twoje adresy bitcoin do odbierania płatności. Zaleca się używanie nowych adresów odbiorczych dla każdej tranzakcji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopiuj &amp;Etykietę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edytuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation>Eksportuj listę adresową</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Plik *.CSV (rozdzielany przecinkami)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Błąd przy próbie eksportu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez etykiety)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Okienko Hasła</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Wpisz hasło</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nowe hasło</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Powtórz nowe hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Wprowadź nowe hasło dla portfela.&lt;br/&gt;Proszę użyć hasła składającego się z &lt;b&gt;10 lub więcej losowych znaków&lt;/b&gt; lub &lt;b&gt;ośmiu lub więcej słów&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Zaszyfruj portfel</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ta operacja wymaga hasła do portfela ażeby odblokować portfel.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Odblokuj portfel</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Ta operacja wymaga hasła do portfela ażeby odszyfrować portfel.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Odszyfruj portfel</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Zmień hasło</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Podaj stare i nowe hasło do portfela.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potwierdź szyfrowanie portfela</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Uwaga: Jeśli zaszyfrujesz swój portfel i zgubisz hasło to &lt;b&gt;STRACISZ WSZYSTKIE SWOJE BITCOIN&apos;Y&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Jesteś pewien, że chcesz zaszyfrować swój portfel?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>WAŻNE: Wszystkie wykonane wcześniej kopie pliku portfela powinny być zamienione na nowe, szyfrowane pliki. Z powodów bezpieczeństwa, poprzednie kopie nieszyfrowanych plików portfela staną się bezużyteczne jak tylko zaczniesz korzystać z nowego, szyfrowanego portfela.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Uwaga: Klawisz Caps Lock jest włączony</translation>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Portfel zaszyfrowany</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Program Bitcoin zamknie się aby dokończyć proces szyfrowania. Pamiętaj, że szyfrowanie portfela nie zabezpiecza w pełni Twoich bitcoinów przed kradzieżą przez wirusy lub trojany mogące zainfekować Twój komputer.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Szyfrowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Szyfrowanie portfela nie powiodło się z powodu wewnętrznego błędu. Twój portfel nie został zaszyfrowany.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Podane hasła nie są takie same.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Odblokowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Wprowadzone hasło do odszyfrowania portfela jest niepoprawne.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Odszyfrowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Hasło portfela zostało pomyślnie zmienione.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Podpisz wiado&amp;mość...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchronizacja z siecią...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>P&amp;odsumowanie</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Pokazuje ogólny zarys portfela</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakcje</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Przeglądaj historię transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Zakończ</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Zamknij program</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Pokaż informację o Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Pokazuje informacje o Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opcje...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Zaszyfruj Portf&amp;el</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>Wykonaj kopię zapasową...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Zmień hasło...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>Importowanie bloków z dysku...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Ponowne indeksowanie bloków na dysku...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Wyślij monety na adres Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Zmienia opcje konfiguracji bitcoina</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Zapasowy portfel w innej lokalizacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Zmień hasło użyte do szyfrowania portfela</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Okno debugowania</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Otwórz konsolę debugowania i diagnostyki</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Zweryfikuj wiadomość...</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Portfel</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>Wyślij</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>Odbie&amp;rz</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Pokaż / Ukryj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Pokazuje lub ukrywa główne okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Szyfruj klucze prywatne, które są powiązane z twoim portfelem</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Podpisz wiadomości swoim adresem aby udowodnić jego posiadanie</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Zweryfikuj wiadomość, aby upewnić się, że została podpisana odpowiednim adresem Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>P&amp;referencje</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Pomo&amp;c</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Pasek zakładek</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Rdzeń BitCoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Żądaj płatności (generuje kod QR oraz bitcoin URI)</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation>&amp;O Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Pokaż listę użytych adresów wysyłających i etykiety</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Pokaż listę użytych adresów odbiorczych i etykiety</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show the Bitcoin Core help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+159"/>
<location line="+5"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin klient</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+142"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktywne połączenie do sieci Bitcoin</numerusform><numerusform>%n aktywne połączenia do sieci Bitcoin</numerusform><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>No block source available...</source>
<translation>Brak dostępnych źródeł bloków...</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Processed %1 of %2 (estimated) blocks of transaction history.</source>
<translation>Przetworzono (w przybliżeniu) %1 z %2 bloków historii transakcji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Processed %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Pobrano %1 bloków z historią transakcji.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+23"/>
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n godzina</numerusform><numerusform>%n godzin</numerusform><numerusform>%n godzin</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>%n dzień</numerusform><numerusform>%n dni</numerusform><numerusform>%n dni</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n tydzień</numerusform><numerusform>%n tygodni</numerusform><numerusform>%n tygodni</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 do tyłu</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Ostatni otrzymany blok został wygenerowany %1 temu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Transakcje po tym momencie nie będą jeszcze widoczne.</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<location line="-85"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Aktualny</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Łapanie bloków...</translation>
</message>
<message>
<location line="+130"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Transakcja wysłana</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Transakcja przychodząca</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Data: %1
Kwota: %2
Typ: %3
Adres: %4
</translation>
</message>
<message>
<location line="+69"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portfel jest &lt;b&gt;zaszyfrowany&lt;/b&gt; i obecnie &lt;b&gt;niezablokowany&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portfel jest &lt;b&gt;zaszyfrowany&lt;/b&gt; i obecnie &lt;b&gt;zablokowany&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+435"/>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Błąd krytyczny. Bitcoin nie może kontynuować bezpiecznie więc zostanie zamknięty.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="+119"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Sieć Alert</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/coincontroldialog.ui" line="+14"/>
<source>Coin Control Address Selection</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Quantity:</source>
<translation>Ilość:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtów:</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Kwota:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Priority:</source>
<translation>Priorytet:</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Fee:</source>
<translation>Opłata:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation>Po opłacie:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation>Reszta:</translation>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>(un)select all</source>
<translation>Zaznacz/Odznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Tree mode</source>
<translation>Widok drzewa</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>List mode</source>
<translation>Widok listy</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Confirmations</source>
<translation>Potwierdzenia</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potwierdzony</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Priority</source>
<translation>Priorytet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../coincontroldialog.cpp" line="+42"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopiuj etykietę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+26"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Skopiuj ID transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Zablokuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Odblokuj</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Skopiuj ilość</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Copy fee</source>
<translation>Skopiuj opłatę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Skopiuj ilość po opłacie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Skopiuj ilość bajtów</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation>Skopiuj priorytet</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation>Skopiuj resztę</translation>
</message>
<message>
<location line="+323"/>
<source>highest</source>
<translation>najwyższa</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>higher</source>
<translation>wyższa</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>high</source>
<translation>wysoka</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium-high</source>
<translation>średnio wysoki</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium</source>
<translation>średnia</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>low-medium</source>
<translation>średnio niski</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>low</source>
<translation>niski</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lower</source>
<translation>niższy</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lowest</source>
<translation>najniższy</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 zablokowane)</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<source>Dust</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>yes</source>
<translation>tak</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>no</source>
<translation>nie</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>This label turns red, if the transaction size is greater than 1000 bytes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+5"/>
<source>This means a fee of at least %1 per kB is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Can vary +/- 1 byte per input.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions with higher priority are more likely to get included into a block.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This label turns red, if the priority is smaller than &quot;medium&quot;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This label turns red, if any recipient receives an amount smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+4"/>
<source>This means a fee of at least %1 is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Amounts below 0.546 times the minimum relay fee are shown as dust.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This label turns red, if the change is smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<location line="+66"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez etykiety)</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>reszta z %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>(change)</source>
<translation>(reszta)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="+14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Edytuj adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etykieta</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Etykieta skojarzona z tym wpisem na liście adresów</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Ten adres jest skojarzony z wpisem na liście adresów. Może być zmodyfikowany jedynie dla adresów wysyłających.</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="+28"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nowy adres odbiorczy</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Nowy adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Edytuj adres odbioru</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Edytuj adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Wprowadzony adres &quot;%1&quot; już istnieje w książce adresowej.</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Wprowadzony adres &quot;%1&quot; nie jest poprawnym adresem Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Nie można było odblokować portfela.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Tworzenie nowego klucza nie powiodło się.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+65"/>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Utworzono nowy folder danych.</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>name</source>
<translation>nazwa</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Katalog już istnieje. Dodaj %1 jeśli masz zamiar utworzyć tutaj nowy katalog.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Ścieżka już istnieje i nie wskazuje na folder.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Nie można było tutaj utworzyć folderu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/helpmessagedialog.ui" line="+19"/>
<source>Bitcoin Core - Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+24"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Rdzeń BitCoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>version</source>
<translation>wersja</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Użycie:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>command-line options</source>
<translation>opcje konsoli</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>UI options</source>
<translation>UI opcje</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Ustaw Język, na przykład &quot;pl_PL&quot; (domyślnie: systemowy)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Uruchom zminimalizowany</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Pokazuj okno powitalne przy starcie (domyślnie: 1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose data directory on startup (default: 0)</source>
<translation>Wybierz folder danych przy starcie (domyślnie: 0)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<location filename="../forms/intro.ui" line="+14"/>
<source>Welcome</source>
<translation>Witaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Welcome to Bitcoin Core.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where Bitcoin Core will store its data.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Bitcoin Core will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %1GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Użyj domyślnego folderu danych</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Użyj wybranego folderu dla danych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+85"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; can not be created.</source>
<translation>Błąd: Określony folder danych &quot;%1&quot; nie mógł zostać utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>GB of free space available</source>
<translation>GB dostępnego wolnego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>(of %1GB needed)</source>
<translation>(z %1GB potrzebnego)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/openuridialog.ui" line="+14"/>
<source>Open URI</source>
<translation>Otwórz URI:</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation>Otwórz żądanie zapłaty z URI lub pliku</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>URI:</source>
<translation>URI:</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Select payment request file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../openuridialog.cpp" line="+47"/>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/optionsdialog.ui" line="+14"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Main</source>
<translation>Główne</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB.</source>
<translation>Opcjonalna prowizja za transakcje za kB, wspomaga ona szybkość przebiegu transakcji. Większość transakcji jest 1 kB.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Płać prowizję za transakcje</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system.</source>
<translation>Automatycznie uruchamia Bitcoin po zalogowaniu do systemu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>Uruchamiaj Bitcoin wraz z zalogowaniem do &amp;systemu</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Set the number of script verification threads (up to 16, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: 0)</source>
<translation>Ustaw liczbę wątków skryptu weryfikacji (do 16, 0 = auto, &lt;0 = zostawia taką ilość rdzenie wolnych, domyślnie: 0)</translation>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>&amp;Spend unconfirmed change (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS proxy (default proxy):</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation>Adres IP serwera proxy (np. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+224"/>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Przywróć domyślne wszystkie ustawienia klienta.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>Z&amp;resetuj Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location line="-323"/>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Sieć</translation>
</message>
<message>
<location line="-86"/>
<source>W&amp;allet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Automatycznie otwiera port klienta Bitcoin na routerze. Ta opcja dzieła tylko jeśli twój router wspiera UPnP i jest ono włączone.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Mapuj port używając &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Proxy &amp;IP: </translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Port proxy (np. 9050)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>SOCKS &amp;Version:</source>
<translation>Wersja &amp;SOCKS</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>SOCKS version of the proxy (e.g. 5)</source>
<translation>SOCKS wersja serwera proxy (np. 5)</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Pokazuj tylko ikonę przy zegarku po zminimalizowaniu okna.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimalizuj do paska przy zegarku zamiast do paska zadań</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Minimalizuje zamiast zakończyć działanie programu przy zamykaniu okna. Kiedy ta opcja jest włączona, program zakończy działanie po wybieraniu Zamknij w menu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>M&amp;inimalizuj przy zamknięciu</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Wyświetlanie</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>Język &amp;Użytkownika:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Można tu ustawić język interfejsu uzytkownika. Żeby ustawienie przyniosło skutek trzeba uruchomić ponownie Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>&amp;Jednostka pokazywana przy kwocie:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Wybierz podział jednostki pokazywany w interfejsie oraz podczas wysyłania monet</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list or not.</source>
<translation>Pokazuj adresy Bitcoin na liście transakcji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>&amp;Wyświetlaj adresy w liście transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Display coin &amp;control features (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+136"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="+70"/>
<source>default</source>
<translation>domyślny</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Potwierdź reset ustawień</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+29"/>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation>Wymagany restart programu, aby uaktywnić zmiany.</translation>
</message>
<message>
<location line="-29"/>
<source>Client will be shutdown, do you want to proceed?</source>
<translation>Program zostanie wyłączony. Czy chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Adres podanego proxy jest nieprawidłowy</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="+14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+231"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Wyświetlana informacja może być nieaktualna. Twój portfel synchronizuje się automatycznie z siecią bitcoin, zaraz po tym jak uzyskano połączenie, ale proces ten nie został jeszcze ukończony.</translation>
</message>
<message>
<location line="-238"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Portfel</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Available:</source>
<translation>Dostępne:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Twoje obecne saldo</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Pending:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Suma transakcji, które nie zostały jeszcze potwierdzone, a które nie zostały wliczone do twojego obecnego salda</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Immature:</source>
<translation>Niedojrzały: </translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Balans wydobycia, który jeszcze nie dojrzał</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total:</source>
<translation>Wynosi ogółem:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Twoje obecne saldo</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Ostatnie transakcje&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="+120"/>
<location line="+1"/>
<source>out of sync</source>
<translation>desynchronizacja</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<location filename="../paymentserver.cpp" line="+403"/>
<location line="+13"/>
<source>URI handling</source>
<translation>Obsługa URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI can not be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>URI nie może zostać przetworzony! Prawdopodobnie błędny adres Bitcoin bądź nieprawidłowe parametry URI.</translation>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>Żądana kwota %1 jest za niska (uznano za kurz).</translation>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<location line="+212"/>
<location line="+13"/>
<location line="+95"/>
<location line="+18"/>
<location line="+16"/>
<source>Payment request error</source>
<translation>Błąd żądania płatności</translation>
</message>
<message>
<location line="-353"/>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Nie można rozpocząć bitcoin: kliknij-by-zapłacić opiekunowi</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Net manager warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Your active proxy doesn&apos;t support SOCKS5, which is required for payment requests via proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Payment request file handling</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Payment request file can not be read or processed! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Refund from %1</source>
<translation>Zwrot z %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>Błąd komunikacji z %1 : %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Payment request can not be parsed or processed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Błędna odpowiedź z serwera %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Płatność potwierdzona</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Network request error</source>
<translation>Błąd żądania sieci</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+71"/>
<location line="+11"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; does not exist.</source>
<translation>Błąd: Określony folder danych &quot;%1&quot; nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>Error: Invalid combination of -regtest and -testnet.</source>
<translation>Błąd: Niepoprawna kombinacja -regtest i -testnet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../guiutil.cpp" line="+82"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Wprowadź adres Bitcoin (np. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+36"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Zapisz obraz...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>&amp;Kopiuj obraz</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Zapisz Kod QR</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation>Obraz PNG (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="+46"/>
<source>Client name</source>
<translation>Nazwa klienta</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+23"/>
<location line="+26"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="+359"/>
<source>N/A</source>
<translation>NIEDOSTĘPNE</translation>
</message>
<message>
<location line="-223"/>
<source>Client version</source>
<translation>Wersja klienta</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informacje</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Debug window</source>
<translation>Okno debugowania</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>General</source>
<translation>Ogólne</translation>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Using OpenSSL version</source>
<translation>Używana wersja OpenSSL</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Czas uruchomienia</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Network</source>
<translation>Sieć</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Liczba połączeń</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Ciąg bloków</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Aktualna liczba bloków</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Szacowana ilość bloków</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Czas ostatniego bloku</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konsola</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>$Ruch sieci</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation>&amp;Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Totals</source>
<translation>Kwota ogólna</translation>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>In:</source>
<translation>Wejście:</translation>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Out:</source>
<translation>Wyjście:</translation>
</message>
<message>
<location line="-521"/>
<source>Build date</source>
<translation>Data kompilacji</translation>
</message>
<message>
<location line="+206"/>
<source>Debug log file</source>
<translation>Plik logowania debugowania</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Open the Bitcoin debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Otwórz plik logowania debugowania Bitcoin z obecnego katalogu z danymi. Może to potrwać kilka sekund przy większych plikach.</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Wyczyść konsolę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="-30"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Witam w konsoli Bitcoin RPC</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Użyj strzałek do przewijania historii i &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; aby wyczyścić ekran</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Wpisz &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; aby uzyskać listę dostępnych komend</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation>%1 KB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation>%1 MB</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation>%1 GB</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>%1 m</source>
<translation>%1 m</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 h</source>
<translation>%1 h</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 h %2 m</source>
<translation>%1 h %2 m</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receivecoinsdialog.ui" line="+107"/>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation>&amp;Ilość:</translation>
</message>
<message>
<location line="-16"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etykieta:</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>&amp;Message:</source>
<translation>&amp;Wiadomość:</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation>Użyj jeden z poprzednio użytych adresów odbiorczych. Podczas ponownego używania adresów występują problemy z bezpieczeństwem i prywatnością. Nie korzystaj z tej opcji, chyba że odtwarzasz żądanie płatności wykonane już wcześniej.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation>U%żyj ponownie istniejący adres odbiorczy (niepolecane)</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<location line="+23"/>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+21"/>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation>Opcjonalna etykieta do skojarzenia z nowym adresem odbiorczym.</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<location line="+22"/>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Wyczyść pola formularza</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear</source>
<translation>Wyczyść</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Requested payments history</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-98"/>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation>&amp;Żądaj płatności</translation>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Show</source>
<translation>Pokaż</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation>Usuń zaznaczone z listy</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Remove</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receivecoinsdialog.cpp" line="+38"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopiuj etykietę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy message</source>
<translation>Kopiuj wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receiverequestdialog.ui" line="+29"/>
<source>QR Code</source>
<translation>Kod QR</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation>Kopiuj &amp;URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation>Kopiuj &amp;adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Zapisz obraz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+56"/>
<source>Request payment to %1</source>
<translation>Żądaj płatności do %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Payment information</source>
<translation>Informacje o płatności</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI</source>
<translation>URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Message</source>
<translation>Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Wynikowy URI jest zbyt długi, spróbuj zmniejszyć tekst etykiety / wiadomości</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Błąd kodowania URI w Kodzie QR.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<location filename="../recentrequeststablemodel.cpp" line="+24"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Message</source>
<translation>Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez etykiety)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>(no message)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>(no amount)</source>
<translation>(brak kwoty)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="+14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="+380"/>
<location line="+80"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Wyślij Monety</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Coin Control Features</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Inputs...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>automatically selected</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Quantity:</source>
<translation>Ilość:</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtów:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Kwota:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Priority:</source>
<translation>Priorytet:</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Fee:</source>
<translation>Opłata:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation>Po opłacie:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation>Reszta:</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Custom change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+164"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Wyślij do wielu odbiorców na raz</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Dodaj Odbio&amp;rce</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation>Wyczyść wszystkie pola formularza</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Wyczyść &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Saldo:</translation>
</message>
<message>
<location line="-78"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Potwierdź akcję wysyłania</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>S&amp;end</source>
<translation>Wy&amp;syłka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="-229"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Potwierdź wysyłanie monet</translation>
</message>
<message>
<location line="-74"/>
<location line="+5"/>
<location line="+5"/>
<location line="+4"/>
<source>%1 to %2</source>
<translation>%1 do %2</translation>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Skopiuj ilość</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy fee</source>
<translation>Skopiuj opłatę</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Skopiuj ilość po opłacie</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Skopiuj ilość bajtów</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation>Skopiuj priorytet</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation>Skopiuj resztę</translation>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>Total Amount %1 (= %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>or</source>
<translation>lub</translation>
</message>
<message>
<location line="+203"/>
<source>The recipient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Adres odbiorcy jest nieprawidłowy, proszę poprawić</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Kwota do zapłacenia musi być większa od 0.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Kwota przekracza twoje saldo.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Suma przekracza twoje saldo, gdy doliczymy %1 prowizji transakcyjnej.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Znaleziono powtórzony adres, można wysłać tylko raz na każdy adres podczas operacji wysyłania.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation>Utworzenie transakcji nie powiodło się!</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The transaction was rejected! This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation>Ostrzeżenie: nieprawidłowy adres Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez etykiety)</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation>Ostrzeżenie: Nieznany adres</translation>
</message>
<message>
<location line="-367"/>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz wysłać?</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>added as transaction fee</source>
<translation>dodano jako opłata transakcyjna</translation>
</message>
<message>
<location line="+171"/>
<source>Payment request expired</source>
<translation>Zażądanie płatności upłynęło</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation>błędny adres płatności %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+131"/>
<location line="+521"/>
<location line="+536"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Su&amp;ma:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1152"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Zapłać &amp;dla:</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adres, na który wysłasz płatności (np. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Wprowadź etykietę dla tego adresu by dodać go do książki adresowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+57"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etykieta:</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Wybierz wcześniej użyty adres </translation>
</message>
<message>
<location line="-40"/>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation>To jest standardowa płatność</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Wklej adres ze schowka</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+524"/>
<location line="+536"/>
<source>Remove this entry</source>
<translation>Usuń ten wpis</translation>
</message>
<message>
<location line="-1008"/>
<source>Message:</source>
<translation>Wiadomość:</translation>
</message>
<message>
<location line="+968"/>
<source>This is a verified payment request.</source>
<translation>Zweryfikowano żądanie zapłaty.</translation>
</message>
<message>
<location line="-991"/>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation>Wprowadź etykietę dla tego adresu by dodać go do listy użytych adresów</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+426"/>
<source>This is an unverified payment request.</source>
<translation>To żądanie zapłaty nie zostało zweryfikowane.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+532"/>
<source>Pay To:</source>
<translation>Wpłać do:</translation>
</message>
<message>
<location line="-498"/>
<location line="+536"/>
<source>Memo:</source>
<translation>Notatka:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+48"/>
<source>Bitcoin Core is shutting down...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation>Nie wyłączaj komputera dopóki to okno nie zniknie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/signverifymessagedialog.ui" line="+14"/>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Podpisy - Podpisz / zweryfikuj wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Podpi&amp;sz Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Możesz podpisywać wiadomości swoimi adresami aby udowodnić, że jesteś ich właścicielem. Uważaj, aby nie podpisywać niczego co wzbudza Twoje podejrzenia, ponieważ ktoś może stosować phishing próbując nakłonić Cię do ich podpisania. Akceptuj i podpisuj tylko w pełni zrozumiałe komunikaty i wiadomości.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Wprowadź adres Bitcoin (np. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+210"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation>Wybierz wcześniej użyty adres</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="+210"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Wklej adres ze schowka</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Wprowadź wiadomość, którą chcesz podpisać, tutaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Signature</source>
<translation>Podpis</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Kopiuje aktualny podpis do schowka systemowego</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Podpisz wiadomość aby dowieść, że ten adres jest twój</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Podpisz Wiado&amp;mość</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Zresetuj wszystkie pola podpisanej wiadomości</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+143"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Wyczyść &amp;wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="-84"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Zweryfikuj wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Enter the signing address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack.</source>
<translation>Wpisz adres podpisu, wiadomość (upewnij się, że dokładnie skopiujesz wszystkie zakończenia linii, spacje, tabulacje itp.) oraz podpis poniżej by sprawdzić wiadomość. Uważaj by nie dodać więcej do podpisu niż do samej podpisywanej wiadomości by uniknąć ataku man-in-the-middle (człowiek pośrodku)</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The address the message was signed with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Wprowadź adres Bitcoin (np. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Zweryfikuj wiadomość, aby upewnić się, że została podpisana odpowiednim adresem Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>Zweryfikuj Wiado&amp;mość</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Resetuje wszystkie pola weryfikacji wiadomości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../signverifymessagedialog.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Wprowadź adres Bitcoin (np. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to generate signature</source>
<translation>Kliknij &quot;Podpisz Wiadomość&quot; żeby uzyskać podpis</translation>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Podany adres jest nieprawidłowy.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+8"/>
<location line="+72"/>
<location line="+8"/>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Proszę sprawdzić adres i spróbować ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Wprowadzony adres nie odnosi się do klucza.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Odblokowanie portfela zostało anulowane.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Klucz prywatny dla podanego adresu nie jest dostępny</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Podpisanie wiadomości nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message signed.</source>
<translation>Wiadomość podpisana.</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>Podpis nie może zostać zdekodowany.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<location line="+13"/>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Sprawdź podpis i spróbuj ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>Podpis nie odpowiadał streszczeniu wiadomości</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Weryfikacja wiadomości nie powiodła się.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message verified.</source>
<translation>Wiadomość zweryfikowana.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<location filename="../splashscreen.cpp" line="+28"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Rdzeń BitCoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Deweloperzy Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<location filename="../trafficgraphwidget.cpp" line="+79"/>
<source>KB/s</source>
<translation>KB/s</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="+28"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otwórz do %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/offline</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/niezatwierdzone</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 potwierdzeń</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Status</source>
<translation>Status</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation><numerusform>, emitowany przez %n węzeł</numerusform><numerusform>, emitowany przez %n węzły</numerusform><numerusform>, emitowany przez %n węzłów</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Source</source>
<translation>Źródło</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Generated</source>
<translation>Wygenerowano</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location line="+17"/>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+22"/>
<location line="+58"/>
<source>To</source>
<translation>Do</translation>
</message>
<message>
<location line="-77"/>
<location line="+2"/>
<source>own address</source>
<translation>własny adres</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>label</source>
<translation>etykieta</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<location line="+12"/>
<location line="+45"/>
<location line="+17"/>
<location line="+53"/>
<source>Credit</source>
<translation>Przypisy</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-125"/>
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>potwierdzona przy %n bloku więcej</numerusform><numerusform>potwierdzona przy %n blokach więcej</numerusform><numerusform>potwierdzona przy %n blokach więcej</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>not accepted</source>
<translation>niezaakceptowane</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+53"/>
<source>Debit</source>
<translation>Debet</translation>
</message>
<message>
<location line="-62"/>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Prowizja transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Net amount</source>
<translation>Kwota netto</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+9"/>
<source>Message</source>
<translation>Wiadomość</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Comment</source>
<translation>Komentarz</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transaction ID</source>
<translation>ID transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Merchant</source>
<translation>Kupiec</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to &quot;not accepted&quot; and it won&apos;t be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Wygenerowane monety muszą dojrzeć przez %1 bloków zanim będzie można je wysłać. Gdy wygenerowałeś ten blok został on ogłoszony w sieci i dodany do łańcucha bloków. Jeżeli nie uda mu się wejść do łańcucha jego status zostanie zmieniony na &quot;nie zaakceptowano&quot; i nie będzie można go wydać. To czasem zdarza się gdy inny węzeł wygeneruje blok w kilka sekund od twojego.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Debug information</source>
<translation>Informacje debugowania</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Transaction</source>
<translation>Transakcja</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Inputs</source>
<translation>Wejścia</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>true</source>
<translation>prawda</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>false</source>
<translation>fałsz</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, nie został jeszcze pomyślnie wyemitowany</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-37"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Otwórz dla %n bloku</numerusform><numerusform>Otwórz dla %n następnych bloków</numerusform><numerusform>Otwórz dla %n następnych bloków</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>unknown</source>
<translation>nieznany</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="+14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Szczegóły transakcji</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Ten panel pokazuje szczegółowy opis transakcji</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="+234"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-21"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform>Otwórz dla %n następnych bloków</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otwórz do %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Zatwierdzony (%1 potwierdzeń)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Ten blok nie został odebrany przez jakikolwiek inny węzeł i prawdopodobnie nie zostanie zaakceptowany!</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Wygenerowano ale nie zaakceptowano</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>Offline</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unconfirmed</source>
<translation>Niepotwierdzone:</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation>Potwierdzanie (%1 z %2 rekomendowanych potwierdzeń)</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Received with</source>
<translation>Otrzymane przez</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Received from</source>
<translation>Odebrano od</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Wysłano do</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Płatność do siebie</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Mined</source>
<translation>Wydobyto</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(brak)</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Status transakcji. Najedź na pole, aby zobaczyć liczbę potwierdzeń.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Data i czas odebrania transakcji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Rodzaj transakcji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Adres docelowy transakcji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Kwota usunięta z lub dodana do konta.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="+57"/>
<location line="+16"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystko</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>
<source>Today</source>
<translation>Dzisiaj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This week</source>