You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4098 lines
143 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="fi" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Tämä on kokeellinen ohjelmisto.
Levitetään MIT/X11 ohjelmistolisenssin alaisuudessa. Tarkemmat tiedot löytyvät tiedostosta COPYING tai osoitteesta http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Tämä ohjelma sisältää OpenSSL projektin OpenSSL työkalupakin (http://www.openssl.org/), Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kehittämän salausohjelmiston sekä Thomas Bernardin UPnP ohjelmiston.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Tekijänoikeus</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Kaksoisnapauta muokataksesi osoitetta tai nimeä</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Luo uusi osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopioi valittu osoite leikepöydälle</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopioi Osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Poista valittu osoite listalta</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Vie auki olevan välilehden tiedot tiedostoon</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Poista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopioi &amp;Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Muokkaa</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Comma separated file (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(ei nimeä)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Tunnuslauseen Dialogi</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Kirjoita tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Uusi tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Kiroita uusi tunnuslause uudelleen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Anna lompakolle uusi tunnuslause.&lt;br/&gt;Käytä tunnuslausetta, jossa on ainakin &lt;b&gt;10 satunnaista mekkiä&lt;/b&gt; tai &lt;b&gt;kahdeksan sanaa&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Salaa lompakko</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Tätä toimintoa varten sinun täytyy antaa lompakon tunnuslause sen avaamiseksi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Avaa lompakko</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Tätä toimintoa varten sinun täytyy antaa lompakon tunnuslause salauksen purkuun.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Pura lompakon salaus</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Vaihda tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Anna vanha ja uusi tunnuslause.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Vahvista lompakon salaus</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Varoitus: Jos salaat lompakkosi ja menetät tunnuslauseesi, &lt;b&gt;MENETÄT KAIKKI BITCOINISI&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Haluatko varmasti salata lompakkosi?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>TÄRKEÄÄ: Kaikki vanhat lompakon varmuuskopiot pitäisi korvata uusilla suojatuilla varmuuskopioilla. Turvallisuussyistä edelliset varmuuskopiot muuttuvat turhiksi, kun aloitat suojatun lompakon käytön.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Varoitus: Caps Lock on käytössä!</translation>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Lompakko salattu</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin sulkeutuu lopettaakseen salausprosessin. Muista, että salattukaan lompakko ei täysin suojaa sitä haittaohjelmien aiheuttamilta varkauksilta.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Lompakon salaus epäonnistui</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Lompakon salaaminen epäonnistui sisäisen virheen vuoksi. Lompakkoasi ei salattu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Annetut tunnuslauseet eivät täsmää.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Lompakon avaaminen epäonnistui.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Annettu tunnuslause oli väärä.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Lompakon salauksen purku epäonnistui.</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Lompakon tunnuslause vaihdettiin onnistuneesti.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>&amp;Allekirjoita viesti...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synkronoidaan verkon kanssa...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Yleisnäkymä</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Lompakon tilanteen yleiskatsaus</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Rahansiirrot</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Selaa rahansiirtohistoriaa</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>L&amp;opeta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Sulje ohjelma</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Näytä tietoa Bitcoin-projektista</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Tietoja &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Näytä tietoja QT:ta</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Asetukset...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>&amp;Salaa lompakko...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Varmuuskopioi Lompakko...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Vaihda Tunnuslause...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>Tuodaan lohkoja levyltä</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Ladataan lohkoindeksiä...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Lähetä kolikoita Bitcoin-osoitteeseen</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Muuta Bitcoinin konfiguraatioasetuksia</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Varmuuskopioi lompakko toiseen sijaintiin</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Vaihda lompakon salaukseen käytettävä tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Testausikkuna</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Avaa debuggaus- ja diagnostiikkakonsoli</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>Varmista &amp;viesti...</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Lompakko</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Lähetä</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Vastaanota</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Näytä / Piilota</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Näytä tai piilota Bitcoin-ikkuna</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Suojaa yksityiset avaimet, jotka kuuluvat lompakkoosi</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Allekirjoita viestisi omalla Bitcoin -osoitteellasi todistaaksesi, että omistat ne</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Varmista, että viestisi on allekirjoitettu määritetyllä Bitcoin -osoitteella</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Tiedosto</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Asetukset</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Apua</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Välilehtipalkki</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin-ydin</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show the Bitcoin Core help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+159"/>
<location line="+5"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin-asiakas</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+142"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktiivinen yhteys Bitcoin-verkkoon</numerusform><numerusform>%n aktiivista yhteyttä Bitcoin-verkkoon</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>No block source available...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Processed %1 of %2 (estimated) blocks of transaction history.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Processed %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Käsitelty %1 lohkoa rahansiirtohistoriasta</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+23"/>
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>%n tunti</numerusform><numerusform>%n tuntia</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n day(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>%n viikko</numerusform><numerusform>%n viikkoa</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>%1 and %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+0"/>
<source>%n year(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 behind</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Viimeisin vastaanotettu lohko tuotettu %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Error</source>
<translation>Virhe</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Warning</source>
<translation>Varoitus</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Information</source>
<translation>Tietoa</translation>
</message>
<message>
<location line="-85"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Rahansiirtohistoria on ajan tasalla</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Saavutetaan verkkoa...</translation>
</message>
<message>
<location line="+130"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Lähetetyt rahansiirrot</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Saapuva rahansiirto</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Päivä: %1
Määrä: %2
Tyyppi: %3
Osoite: %4</translation>
</message>
<message>
<location line="+69"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Lompakko on &lt;b&gt;salattu&lt;/b&gt; ja tällä hetkellä &lt;b&gt;avoinna&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Lompakko on &lt;b&gt;salattu&lt;/b&gt; ja tällä hetkellä &lt;b&gt;lukittuna&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+435"/>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Peruuttamaton virhe on tapahtunut. Bitcoin ei voi enää jatkaa turvallisesti ja sammutetaan.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="+119"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Verkkohälytys</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/coincontroldialog.ui" line="+14"/>
<source>Coin Control Address Selection</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Quantity:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Bytes:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Määrä:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Priority:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>(un)select all</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Tree mode</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>List mode</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Date</source>
<translation>Aika</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Confirmations</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Vahvistettu</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../coincontroldialog.cpp" line="+42"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopioi osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopioi nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+26"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopioi määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Lock unspent</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unlock unspent</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Copy fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+323"/>
<source>highest</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>higher</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>high</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium-high</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>low-medium</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lower</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lowest</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>(%1 locked)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<source>Dust</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>yes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>no</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>This label turns red, if the transaction size is greater than 1000 bytes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+5"/>
<source>This means a fee of at least %1 per kB is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Can vary +/- 1 byte per input.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions with higher priority are more likely to get included into a block.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This label turns red, if the priority is smaller than &quot;medium&quot;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This label turns red, if any recipient receives an amount smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+4"/>
<source>This means a fee of at least %1 is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Amounts below 0.546 times the minimum relay fee are shown as dust.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This label turns red, if the change is smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<location line="+66"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(ei nimeä)</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>(change)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="+14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Muokkaa osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="+28"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Uusi vastaanottava osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Uusi lähettävä osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Muokkaa vastaanottajan osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Muokkaa lähtevää osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Osoite &quot;%1&quot; on jo osoitekirjassa.</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Antamasi osoite &quot;%1&quot; ei ole validi Bitcoin-osoite.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Lompakkoa ei voitu avata.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Uuden avaimen luonti epäonnistui.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+65"/>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Luodaan uusi kansio.</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>name</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Polku on jo olemassa, eikä se ole kansio.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/helpmessagedialog.ui" line="+19"/>
<source>Bitcoin Core - Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+24"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin-ydin</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>version</source>
<translation>versio</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Käyttö:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>command-line options</source>
<translation>komentorivi parametrit</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>UI options</source>
<translation>Käyttöliittymäasetukset</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Käynnistä pienennettynä</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Näytä aloitusruutu käynnistettäessä (oletus: 1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose data directory on startup (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<location filename="../forms/intro.ui" line="+14"/>
<source>Welcome</source>
<translation>Tervetuloa</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Welcome to Bitcoin Core.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where Bitcoin Core will store its data.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Bitcoin Core will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %1GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Käytä oletuskansiota</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Määritä oma kansio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+85"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; can not be created.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Error</source>
<translation>Virhe</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>GB of free space available</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>(of %1GB needed)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/openuridialog.ui" line="+14"/>
<source>Open URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>URI:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Select payment request file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../openuridialog.cpp" line="+47"/>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/optionsdialog.ui" line="+14"/>
<source>Options</source>
<translation>Asetukset</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Yleiset</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Maksa rahansiirtopalkkio</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system.</source>
<translation>Käynnistä Bitcoin kirjautumisen yhteydessä.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>&amp;Käynnistä Bitcoin kirjautumisen yhteydessä</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Set the number of script verification threads (up to 16, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>&amp;Spend unconfirmed change (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS proxy (default proxy):</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+224"/>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-323"/>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Verkko</translation>
</message>
<message>
<location line="-86"/>
<source>W&amp;allet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Avaa Bitcoin-asiakasohjelman portti reitittimellä automaattisesti. Tämä toimii vain, jos reitittimesi tukee UPnP:tä ja se on käytössä.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Portin uudelleenohjaus &amp;UPnP:llä</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Proxyn &amp;IP:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Portti</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Proxyn Portti (esim. 9050)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>SOCKS &amp;Version:</source>
<translation>SOCKS &amp;Versio:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>SOCKS version of the proxy (e.g. 5)</source>
<translation>Proxyn SOCKS-versio (esim. 5)</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Ikkuna</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Näytä ainoastaan ilmaisinalueella ikkunan pienentämisen jälkeen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Pienennä ilmaisinalueelle työkalurivin sijasta</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Ikkunaa suljettaessa vain pienentää Bitcoin-ohjelman ikkunan lopettamatta itse ohjelmaa. Kun tämä asetus on valittuna, ohjelman voi sulkea vain valitsemalla Lopeta ohjelman valikosta.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>P&amp;ienennä suljettaessa</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>&amp;Käyttöliittymä</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>&amp;Käyttöliittymän kieli</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Tässä voit määritellä käyttöliittymän kielen. Muutokset astuvat voimaan seuraavan kerran, kun Bitcoin käynnistetään.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>Yksikkö jona bitcoin-määrät näytetään</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Valitse mitä yksikköä käytetään ensisijaisesti bitcoin-määrien näyttämiseen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list or not.</source>
<translation>Näytetäänkö Bitcoin-osoitteet rahansiirrot listassa vai ei.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>&amp;Näytä osoitteet rahansiirrot listassa</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Display coin &amp;control features (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+136"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Peruuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="+70"/>
<source>default</source>
<translation>oletus</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Confirm options reset</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+29"/>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-29"/>
<source>Client will be shutdown, do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Antamasi proxy-osoite on virheellinen.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="+14"/>
<source>Form</source>
<translation>Lomake</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+231"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Näytetyt tiedot eivät välttämättä ole ajantasalla. Lompakkosi synkronoituu Bitcoin-verkon kanssa automaattisesti yhteyden muodostamisen jälkeen, mutta synkronointi on vielä meneillään.</translation>
</message>
<message>
<location line="-238"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Lompakko</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Available:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Pending:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Immature:</source>
<translation>Epäkypsää:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Louhittu saldo, joka ei ole vielä kypsynyt</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Tililläsi tällä hetkellä olevien Bitcoinien määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Viimeisimmät rahansiirrot&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="+120"/>
<location line="+1"/>
<source>out of sync</source>
<translation>Ei ajan tasalla</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<location filename="../paymentserver.cpp" line="+403"/>
<location line="+13"/>
<source>URI handling</source>
<translation>URI käsittely</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI can not be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>URIa ei voitu jäsentää! Tämä voi johtua kelvottomasta Bitcoin-osoitteesta tai virheellisistä URI parametreista.</translation>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<location line="+212"/>
<location line="+13"/>
<location line="+95"/>
<location line="+18"/>
<location line="+16"/>
<source>Payment request error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-353"/>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Net manager warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Your active proxy doesn&apos;t support SOCKS5, which is required for payment requests via proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Payment request file handling</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Payment request file can not be read or processed! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Refund from %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Payment request can not be parsed or processed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Network request error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+71"/>
<location line="+11"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; does not exist.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>Error: Invalid combination of -regtest and -testnet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../guiutil.cpp" line="+82"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Anna Bitcoin-osoite (esim. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+36"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Tallenna QR-koodi</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="+46"/>
<source>Client name</source>
<translation>Pääteohjelman nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+23"/>
<location line="+26"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="+359"/>
<source>N/A</source>
<translation>Ei saatavilla</translation>
</message>
<message>
<location line="-223"/>
<source>Client version</source>
<translation>Pääteohjelman versio</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>T&amp;ietoa</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Using OpenSSL version</source>
<translation>Käytössä oleva OpenSSL-versio</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Käynnistysaika</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Network</source>
<translation>Verkko</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Name</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Yhteyksien lukumäärä</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Lohkoketju</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Nykyinen Lohkojen määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Arvioitu lohkojen kokonaismäärä</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Viimeisimmän lohkon aika</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Avaa</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konsoli</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Totals</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>In:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Out:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-521"/>
<source>Build date</source>
<translation>Kääntöpäiväys</translation>
</message>
<message>
<location line="+206"/>
<source>Debug log file</source>
<translation>Debug lokitiedosto</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Open the Bitcoin debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Avaa lokitiedosto nykyisestä data-kansiosta. Tämä voi viedä useamman sekunnin, jos lokitiedosto on iso.</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Tyhjennä konsoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="-30"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Tervetuloa Bitcoin RPC konsoliin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Ylös- ja alas-nuolet selaavat historiaa ja &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; tyhjentää ruudun.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Kirjoita &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; nähdäksesi yleiskatsauksen käytettävissä olevista komennoista.</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>%1 B</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>%1 m</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 h</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 h %2 m</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receivecoinsdialog.ui" line="+107"/>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-16"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>&amp;Message:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<location line="+23"/>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+21"/>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<location line="+22"/>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Requested payments history</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-98"/>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Show</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../receivecoinsdialog.cpp" line="+38"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopioi nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopioi määrä</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receiverequestdialog.ui" line="+29"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR-koodi</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+56"/>
<source>Request payment to %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Payment information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Label</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Message</source>
<translation>Viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Tuloksen URI liian pitkä, yritä lyhentää otsikon tekstiä / viestiä.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Virhe käännettäessä URI:a QR-koodiksi.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<location filename="../recentrequeststablemodel.cpp" line="+24"/>
<source>Date</source>
<translation>Aika</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Label</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Message</source>
<translation>Viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(ei nimeä)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>(no message)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>(no amount)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="+14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="+380"/>
<location line="+80"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Lähetä Bitcoineja</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Coin Control Features</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Inputs...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>automatically selected</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Quantity:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Bytes:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Määrä:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Priority:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Custom change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+164"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Lähetä monelle vastaanottajalle</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Lisää &amp;Vastaanottaja</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>&amp;Tyhjennnä Kaikki</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Saldo:</translation>
</message>
<message>
<location line="-78"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Vahvista lähetys</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>S&amp;end</source>
<translation>&amp;Lähetä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="-229"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Hyväksy Bitcoinien lähettäminen</translation>
</message>
<message>
<location line="-74"/>
<location line="+5"/>
<location line="+5"/>
<location line="+4"/>
<source>%1 to %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopioi määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>Total Amount %1 (= %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+203"/>
<source>The recipient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Vastaanottajan osoite on virheellinen. Tarkista osoite.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Maksettavan summan tulee olla suurempi kuin 0 Bitcoinia.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Määrä ylittää käytettävissä olevan saldon.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Kokonaismäärä ylittää saldosi kun %1 maksukulu lisätään summaan.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Sama osoite toistuu useamman kerran. Samaan osoitteeseen voi lähettää vain kerran per maksu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The transaction was rejected! This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(ei nimeä)</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-367"/>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>added as transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+171"/>
<source>Payment request expired</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+131"/>
<location line="+521"/>
<location line="+536"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>M&amp;äärä:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1152"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Maksun saaja:</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Osoite, johon Bitcoinit lähetetään (esim. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Anna nimi tälle osoitteelle, jos haluat lisätä sen osoitekirjaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+57"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-40"/>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Liitä osoite leikepöydältä</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+524"/>
<location line="+536"/>
<source>Remove this entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1008"/>
<source>Message:</source>
<translation>Viesti:</translation>
</message>
<message>
<location line="+968"/>
<source>This is a verified payment request.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-991"/>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+426"/>
<source>This is an unverified payment request.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+532"/>
<source>Pay To:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-498"/>
<location line="+536"/>
<source>Memo:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+48"/>
<source>Bitcoin Core is shutting down...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/signverifymessagedialog.ui" line="+14"/>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Allekirjoitukset - Allekirjoita / Varmista viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Allekirjoita viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Voit allekirjoittaa viestit omalla osoitteellasi todistaaksesi että omistat ne. Ole huolellinen, että et allekirjoita mitään epämääräistä, phishing-hyökkääjät voivat huijata sinua allekirjoittamaan luovuttamalla henkilöllisyytesi. Allekirjoita selvitys täysin yksityiskohtaisesti mihin olet sitoutunut.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Osoite, jolla viesti allekirjoitetaan (esimerkiksi 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+210"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="+210"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Liitä osoite leikepöydältä</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Kirjoita tähän viesti minkä haluat allekirjoittaa</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Signature</source>
<translation>Allekirjoitus</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Kopioi tämänhetkinen allekirjoitus leikepöydälle</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Allekirjoita viesti todistaaksesi, että omistat tämän Bitcoin-osoitteen</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Allekirjoita &amp;viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Tyhjennä kaikki allekirjoita-viesti-kentät</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+143"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>&amp;Tyhjennä Kaikki</translation>
</message>
<message>
<location line="-84"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Varmista viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Enter the signing address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack.</source>
<translation>Syötä allekirjoittava osoite, viesti ja allekirjoitus alla oleviin kenttiin varmistaaksesi allekirjoituksen aitouden. Varmista että kopioit kaikki kentät täsmälleen oikein, myös rivinvaihdot, välilyönnit, tabulaattorit, jne.</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The address the message was signed with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Osoite, jolla viesti allekirjoitettiin (esimerkiksi 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Tarkista viestin allekirjoitus varmistaaksesi, että se allekirjoitettiin tietyllä Bitcoin-osoitteella</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>Varmista &amp;viesti...</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Tyhjennä kaikki varmista-viesti-kentät</translation>
</message>
<message>
<location filename="../signverifymessagedialog.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Anna Bitcoin-osoite (esim. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to generate signature</source>
<translation>Klikkaa &quot;Allekirjoita Viesti luodaksesi allekirjoituksen </translation>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Syötetty osoite on virheellinen.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+8"/>
<location line="+72"/>
<location line="+8"/>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Tarkista osoite ja yritä uudelleen.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Syötetyn osoitteen avainta ei löydy.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Lompakon avaaminen peruttiin.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Yksityistä avainta syötetylle osoitteelle ei ole saatavilla.</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Viestin allekirjoitus epäonnistui.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message signed.</source>
<translation>Viesti allekirjoitettu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>Allekirjoitusta ei pystytty tulkitsemaan.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<location line="+13"/>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Tarkista allekirjoitus ja yritä uudelleen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>Allekirjoitus ei täsmää viestin tiivisteeseen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Viestin varmistus epäonnistui.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message verified.</source>
<translation>Viesti varmistettu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<location filename="../splashscreen.cpp" line="+28"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin-ydin</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<location filename="../trafficgraphwidget.cpp" line="+79"/>
<source>KB/s</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="+28"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Avoinna %1 asti</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/offline</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/vahvistamaton</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 vahvistusta</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Status</source>
<translation>Tila</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation><numerusform>lähetetty %n noodin läpi</numerusform><numerusform>lähetetty %n noodin läpi</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Date</source>
<translation>Päivämäärä</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Source</source>
<translation>Lähde</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Generated</source>
<translation>Generoitu</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location line="+17"/>
<source>From</source>
<translation>Lähettäjä</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+22"/>
<location line="+58"/>
<source>To</source>
<translation>Saaja</translation>
</message>
<message>
<location line="-77"/>
<location line="+2"/>
<source>own address</source>
<translation>oma osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>label</source>
<translation>nimi</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<location line="+12"/>
<location line="+45"/>
<location line="+17"/>
<location line="+53"/>
<source>Credit</source>
<translation>Credit</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-125"/>
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>kypsyy %n lohkon kuluttua</numerusform><numerusform>kypsyy %n lohkon kuluttua</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>not accepted</source>
<translation>ei hyväksytty</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+53"/>
<source>Debit</source>
<translation>Debit</translation>
</message>
<message>
<location line="-62"/>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Maksukulu</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Net amount</source>
<translation>Netto määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+9"/>
<source>Message</source>
<translation>Viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Comment</source>
<translation>Viesti</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transaction ID</source>
<translation>Siirtotunnus</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Merchant</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to &quot;not accepted&quot; and it won&apos;t be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Debug information</source>
<translation>Debug tiedot</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Transaction</source>
<translation>Rahansiirto</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Inputs</source>
<translation>Sisääntulot</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>true</source>
<translation>tosi</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>false</source>
<translation>epätosi</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, ei ole vielä onnistuneesti lähetetty</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-37"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>unknown</source>
<translation>tuntematon</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="+14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Rahansiirron yksityiskohdat</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Tämä ruutu näyttää yksityiskohtaisen tiedon rahansiirrosta</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="+234"/>
<source>Date</source>
<translation>Päivämäärä</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Type</source>
<translation>Laatu</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-21"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Avoinna %1 asti</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Vahvistettu (%1 vahvistusta)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Tätä lohkoa ei vastaanotettu mistään muusta solmusta ja sitä ei mahdollisesti hyväksytä!</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Generoitu mutta ei hyväksytty</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>Offline</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unconfirmed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Received with</source>
<translation>Vastaanotettu osoitteella</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Received from</source>
<translation>Vastaanotettu</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Saaja</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Maksu itsellesi</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Mined</source>
<translation>Louhittu</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(ei saatavilla)</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Rahansiirron tila. Siirrä osoitin kentän päälle nähdäksesi vahvistusten lukumäärä.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Rahansiirron vastaanottamisen päivämäärä ja aika.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Rahansiirron laatu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Rahansiirron kohteen Bitcoin-osoite</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Saldoon lisätty tai siitä vähennetty määrä.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="+57"/>
<location line="+16"/>
<source>All</source>
<translation>Kaikki</translation>
</message>
<message>
<location line="-15"/>
<source>Today</source>