You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4108 lines
149 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="cs" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Tohle je experimentální program.
Šířen pod licencí MIT/X11, viz přiložený soubor COPYING nebo http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Tento produkt zahrnuje programy vyvinuté OpenSSL Projektem pro použití v OpenSSL Toolkitu (http://www.openssl.org/) a kryptografický program od Erika Younga (eay@cryptsoft.com) a program UPnP od Thomase Bernarda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Dvojklikem myši začneš upravovat označení adresy</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Vytvoř novou adresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Zkopíruj aktuálně vybranou adresu do systémové schránky</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Smaž zvolenou adresu ze seznamu</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exportuj data z tohoto panelu do souboru</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>S&amp;maž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Tohle jsou tvé Bitcoinové adresy pro posílání plateb. Před odesláním mincí si vždy zkontroluj částku a cílovou adresu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopíruj &amp;označení</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Uprav</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>CSV formát (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Změna hesla</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Zadej platné heslo</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Zadej nové heslo</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Totéž heslo ještě jednou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Zadej nové heslo k peněžence.&lt;br/&gt;Použij &lt;b&gt;alespoň 10 náhodných znaků&lt;/b&gt; nebo &lt;b&gt;alespoň osm slov&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Zašifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>K provedení této operace musíš zadat heslo k peněžence, aby se mohla odemknout.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Odemkni peněženku</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>K provedení této operace musíš zadat heslo k peněžence, aby se mohla dešifrovat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Dešifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Změň heslo</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Zadej staré a nové heslo k peněžence.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potvrď zašifrování peněženky</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Varování: Pokud si zašifruješ peněženku a ztratíš či zapomeneš heslo, &lt;b&gt;PŘIJDEŠ O VŠECHNY BITCOINY&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Jsi si jistý, že chceš peněženku zašifrovat?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>DŮLEŽITÉ: Všechny předchozí zálohy peněženky by měly být nahrazeny nově vygenerovanou, zašifrovanou peněženkou. Z bezpečnostních důvodů budou předchozí zálohy nešifrované peněženky nepoužitelné, jakmile začneš používat novou zašifrovanou peněženku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Upozornění: Caps Lock je zapnutý!</translation>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Peněženka je zašifrována</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin se teď ukončí, aby dokončil zašifrování. Pamatuj však, že pouhé zašifrování peněženky úplně nezabraňuje krádeži tvých bitcoinů malwarem, kterým se může počítač nakazit.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Zašifrování peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Zašifrování peněženky selhalo kvůli vnitřní chybě. Tvá peněženka tedy nebyla zašifrována.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Zadaná hesla nejsou shodná.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Odemčení peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Nezadal jsi správné heslo pro dešifrování peněženky.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Dešifrování peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Heslo k peněžence bylo v pořádku změněno.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Po&amp;depiš zprávu...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchronizuji se se sítí...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Přehled</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Zobraz celkový přehled peněženky</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Procházej historii transakcí</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Ukonči aplikaci</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Zobraz informace o Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Zobraz informace o Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Možnosti...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Zaši&amp;fruj peněženku...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Zazálohuj peněženku...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Změň &amp;heslo...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>Importuji bloky z disku...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Vytvářím nový index bloků na disku...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Pošli mince na Bitcoinovou adresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Uprav nastavení Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Zazálohuj peněženku na jiné místo</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Změň heslo k šifrování peněženky</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Ladicí okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Otevři ladicí a diagnostickou konzoli</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Ověř zprávu...</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Peněženka</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Pošli</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>Při&amp;jmi</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Zobraz/Skryj</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Zobraz nebo skryj hlavní okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Zašifruj soukromé klíče ve své peněžence</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Podepiš zprávy svými Bitcoinovými adresami, čímž prokážeš, že jsi jejich vlastníkem</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Ověř zprávy, aby ses ujistil, že byly podepsány danými Bitcoinovými adresami</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;pověda</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Panel s listy</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Jádro Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show the Bitcoin Core help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+159"/>
<location line="+5"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin klient</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+142"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktivní spojení do Bitcoinové sítě</numerusform><numerusform>%n aktivní spojení do Bitcoinové sítě</numerusform><numerusform>%n aktivních spojení do Bitcoinové sítě</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>No block source available...</source>
<translation>Není dostupný žádný zdroj bloků...</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Processed %1 of %2 (estimated) blocks of transaction history.</source>
<translation>Zpracováno %1 z přibližně %2 bloků transakční historie.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Processed %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Zpracováno %1 bloků transakční historie.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+23"/>
<source>%n hour(s)</source>
<translation><numerusform>hodinu</numerusform><numerusform>%n hodiny</numerusform><numerusform>%n hodin</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n day(s)</source>
<translation><numerusform>den</numerusform><numerusform>%n dny</numerusform><numerusform>%n dnů</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+4"/>
<source>%n week(s)</source>
<translation><numerusform>týden</numerusform><numerusform>%n týdny</numerusform><numerusform>%n týdnů</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>%1 and %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+0"/>
<source>%n year(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 behind</source>
<translation>Stahuji ještě bloky transakcí za poslední %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Poslední stažený blok byl vygenerován %1 zpátky.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Následné transakce ještě nebudou vidět.</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Warning</source>
<translation>Upozornění</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Information</source>
<translation>Informace</translation>
</message>
<message>
<location line="-85"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Aktuální</translation>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Stahuji...</translation>
</message>
<message>
<location line="+130"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Odeslané transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Příchozí transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Datum: %1
Částka: %2
Typ: %3
Adresa: %4
</translation>
</message>
<message>
<location line="+69"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Peněženka je &lt;b&gt;zašifrovaná&lt;/b&gt; a momentálně &lt;b&gt;odemčená&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Peněženka je &lt;b&gt;zašifrovaná&lt;/b&gt; a momentálně &lt;b&gt;zamčená&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+435"/>
<source>A fatal error occurred. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Stala se fatální chyba. Bitcoin nemůže bezpečně pokračovat v činnosti, a proto skončí.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="+119"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Upozornění sítě</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/coincontroldialog.ui" line="+14"/>
<source>Coin Control Address Selection</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>Quantity:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Bytes:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Částka:</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Priority:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+56"/>
<source>(un)select all</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Tree mode</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>List mode</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Confirmations</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potvrzeno</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../coincontroldialog.cpp" line="+42"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopírovat sdresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopírovat popis</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+26"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
<message>
<location line="-25"/>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Kopíruj ID transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Lock unspent</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Unlock unspent</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Copy fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+323"/>
<source>highest</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>higher</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>high</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium-high</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>medium</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>low-medium</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lower</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>lowest</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>(%1 locked)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+141"/>
<source>Dust</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>yes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>no</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>This label turns red, if the transaction size is greater than 1000 bytes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+5"/>
<source>This means a fee of at least %1 per kB is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>Can vary +/- 1 byte per input.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transactions with higher priority are more likely to get included into a block.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>This label turns red, if the priority is smaller than &quot;medium&quot;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This label turns red, if any recipient receives an amount smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+4"/>
<source>This means a fee of at least %1 is required.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-3"/>
<source>Amounts below 0.546 times the minimum relay fee are shown as dust.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This label turns red, if the change is smaller than %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<location line="+66"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez popisu)</translation>
</message>
<message>
<location line="-9"/>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>(change)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="+14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Uprav adresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Označení</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="+28"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nová přijímací adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Nová odesílací adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Uprav přijímací adresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Uprav odesílací adresu</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Zadaná adresa &quot;%1&quot; už v adresáři je.</translation>
</message>
<message>
<location line="-5"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Zadaná adresa &quot;%1&quot; není platná Bitcoinová adresa.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Nemohu odemknout peněženku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Nepodařilo se mi vygenerovat nový klíč.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+65"/>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Vytvoří se nový adresář pro data.</translation>
</message>
<message>
<location line="+22"/>
<source>name</source>
<translation>název</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Adresář už existuje. Přidej %1, pokud tady chceš vytvořit nový adresář.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Taková cesta už existuje, ale není adresářem.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Tady nemůžu vytvořit adresář pro data.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/helpmessagedialog.ui" line="+19"/>
<source>Bitcoin Core - Command-line options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+24"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Jádro Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>version</source>
<translation>verze</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Užití:</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>command-line options</source>
<translation>možnosti příkazové řádky</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>UI options</source>
<translation>Možnosti UI</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Nastavit jazyk, například &quot;de_DE&quot; (výchozí: systémové nastavení)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Nastartovat minimalizovaně</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Zobrazit startovací obrazovku (výchozí: 1)</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose data directory on startup (default: 0)</source>
<translation>Zvolit adresář pro data při startu (výchozí: 0)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Intro</name>
<message>
<location filename="../forms/intro.ui" line="+14"/>
<source>Welcome</source>
<translation>Vítej</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Welcome to Bitcoin Core.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+26"/>
<source>As this is the first time the program is launched, you can choose where Bitcoin Core will store its data.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Bitcoin Core will download and store a copy of the Bitcoin block chain. At least %1GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Use the default data directory</source>
<translation>Použij výchozí adresář pro data</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Use a custom data directory:</source>
<translation>Použij tento adresář pro data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../intro.cpp" line="+85"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; can not be created.</source>
<translation>Chyba: Nejde vytvořit požadovaný adresář pro data „%1“.</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>GB of free space available</source>
<translation>GB volného místa</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>(of %1GB needed)</source>
<translation>(z potřebných %1 GB)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenURIDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/openuridialog.ui" line="+14"/>
<source>Open URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Open payment request from URI or file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>URI:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Select payment request file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../openuridialog.cpp" line="+47"/>
<source>Select payment request file to open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/optionsdialog.ui" line="+14"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>&amp;Main</source>
<translation>&amp;Hlavní</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB.</source>
<translation>Dobrovolný transakční poplatek za každý započatý kB dopomáhá k rychlému zpracování tvých transakcí. Většina transakcí má do 1 kB.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Platit &amp;transakční poplatek</translation>
</message>
<message>
<location line="-131"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system.</source>
<translation>Automaticky spustí Bitcoin po přihlášení do systému.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>S&amp;pustit Bitcoin po přihlášení do systému</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Size of &amp;database cache</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Number of script &amp;verification threads</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Set the number of script verification threads (up to 16, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: 0)</source>
<translation>Nastavení počtu vláken pro verifikaci skriptů (max. 16, 0 = automaticky, &lt;0 = nechat daný počet jader volný, výchozí: 0)</translation>
</message>
<message>
<location line="+107"/>
<source>&amp;Spend unconfirmed change (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Connect to the Bitcoin network through a SOCKS proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS proxy (default proxy):</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+224"/>
<source>Active command-line options that override above options:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Reset all client options to default.</source>
<translation>Vrátí všechny volby na výchozí hodnoty.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Reset Options</source>
<translation>&amp;Obnovit nastavení</translation>
</message>
<message>
<location line="-323"/>
<source>&amp;Network</source>
<translation>&amp;Síť</translation>
</message>
<message>
<location line="-86"/>
<source>W&amp;allet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+40"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Automaticky otevře potřebný port na routeru. Tohle funguje jen za předpokladu, že tvůj router podporuje UPnP a že je UPnP povolené.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Namapovat port přes &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>&amp;IP adresa proxy:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>Por&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
<translation>Port proxy (např. 9050)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>SOCKS &amp;Version:</source>
<translation>&amp;Verze SOCKS:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>SOCKS version of the proxy (e.g. 5)</source>
<translation>Verze SOCKS proxy (např. 5)</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>O&amp;kno</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
<translation>Po minimalizaci okna zobrazí pouze ikonu v panelu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimalizovávat do ikony v panelu</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Zavřením se aplikace minimalizuje. Pokud je tato volba zaškrtnuta, tak se aplikace ukončí pouze zvolením Konec v menu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>Za&amp;vřením minimalizovat</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>&amp;Display</source>
<translation>Zobr&amp;azení</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>User Interface &amp;language:</source>
<translation>&amp;Jazyk uživatelského rozhraní:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Tady lze nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Nastavení se projeví až po restartování Bitcoinu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>J&amp;ednotka pro částky: </translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
<translation>Zvol výchozí podjednotku, která se bude zobrazovat v programu a při posílání mincí.</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list or not.</source>
<translation>Zda ukazovat bitcoinové adresy ve výpisu transakcí nebo ne.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>Ukazo&amp;vat adresy ve výpisu transakcí</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Whether to show coin control features or not.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Display coin &amp;control features (experts only)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+136"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;Budiž</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="+70"/>
<source>default</source>
<translation>výchozí</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>none</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Confirm options reset</source>
<translation>Potvrzení obnovení nastavení</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+29"/>
<source>Client restart required to activate changes.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-29"/>
<source>Client will be shutdown, do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>This change would require a client restart.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+34"/>
<source>The supplied proxy address is invalid.</source>
<translation>Zadaná adresa proxy je neplatná.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="+14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<location line="+231"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Zobrazené informace nemusí být aktuální. Tvá peněženka se automaticky sesynchronizuje s Bitcoinovou sítí, jakmile se s ní spojí. Zatím ale ještě není synchronizace dokončena.</translation>
</message>
<message>
<location line="-238"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Peněženka</translation>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Available:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current spendable balance</source>
<translation>Aktuální disponibilní stav tvého účtu</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Pending:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
<translation>Celkem z transakcí, které ještě nejsou potvrzené a které se ještě nezapočítávají do celkového disponibilního stavu účtu</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Immature:</source>
<translation>Nedozráno:</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Mined balance that has not yet matured</source>
<translation>Vytěžené mince, které ještě nejsou zralé</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Total:</source>
<translation>Celkem:</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Your current total balance</source>
<translation>Celkový stav tvého účtu</translation>
</message>
<message>
<location line="+71"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Poslední transakce&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="+120"/>
<location line="+1"/>
<source>out of sync</source>
<translation>nesynchronizováno</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaymentServer</name>
<message>
<location filename="../paymentserver.cpp" line="+403"/>
<location line="+13"/>
<source>URI handling</source>
<translation>Zpracování URI</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI can not be parsed! This can be caused by an invalid Bitcoin address or malformed URI parameters.</source>
<translation>Nepodařilo se analyzovat URI! Důvodem může být neplatná Bitcoinová adresa nebo poškozené parametry URI.</translation>
</message>
<message>
<location line="+96"/>
<source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
<translation>Požadovaná platební částka ve výši %1 je příliš malá (požadovaná za prach).</translation>
</message>
<message>
<location line="-221"/>
<location line="+212"/>
<location line="+13"/>
<location line="+95"/>
<location line="+18"/>
<location line="+16"/>
<source>Payment request error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-353"/>
<source>Cannot start bitcoin: click-to-pay handler</source>
<translation>Nemůžu spustit bitcoin: obsluha click-to-pay</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>Net manager warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Your active proxy doesn&apos;t support SOCKS5, which is required for payment requests via proxy.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Payment request file handling</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Payment request file can not be read or processed! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+73"/>
<source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
<source>Refund from %1</source>
<translation>Vrácení peněz od %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+43"/>
<source>Error communicating with %1: %2</source>
<translation>Chyba komunikující s %1: %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>Payment request can not be parsed or processed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Bad response from server %1</source>
<translation>Špatná reakce serveru %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>Payment acknowledged</source>
<translation>Platba potvrzena</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Network request error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="+71"/>
<location line="+11"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Error: Specified data directory &quot;%1&quot; does not exist.</source>
<translation>Chyba: Zadaný adresář pro data „%1“ neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<location line="-12"/>
<source>Error: Invalid combination of -regtest and -testnet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../guiutil.cpp" line="+82"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Zadej Bitcoinovou adresu (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRImageWidget</name>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+36"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Ulož Obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy Image</source>
<translation>&amp;Kopíruj Obraz</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Ulož QR kód</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>PNG Image (*.png)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="+46"/>
<source>Client name</source>
<translation>Název klienta</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<location line="+23"/>
<location line="+26"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+36"/>
<location line="+23"/>
<location line="+23"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="+359"/>
<source>N/A</source>
<translation>N/A</translation>
</message>
<message>
<location line="-223"/>
<source>Client version</source>
<translation>Verze klienta</translation>
</message>
<message>
<location line="-45"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Informace</translation>
</message>
<message>
<location line="-10"/>
<source>Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+25"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+53"/>
<source>Using OpenSSL version</source>
<translation>Používaná verze OpenSSL</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Čas spuštění</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Network</source>
<translation>Síť</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Počet spojení</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Řetězec bloků</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Aktuální počet bloků</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Odhad celkového počtu bloků</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Čas posledního bloku</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konzole</translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>&amp;Network Traffic</source>
<translation>&amp;Provoz na síti</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>&amp;Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Totals</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+64"/>
<source>In:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+80"/>
<source>Out:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-521"/>
<source>Build date</source>
<translation>Datum kompilace</translation>
</message>
<message>
<location line="+206"/>
<source>Debug log file</source>
<translation>Soubor s ladicími záznamy</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Open the Bitcoin debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
<translation>Otevři soubor s ladicími záznamy Bitcoinu z aktuálního datového adresáře. U velkých logů to může pár vteřin zabrat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Vyčistit konzoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="-30"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Vítej v Bitcoinové RPC konzoli.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>V historii se pohybuješ šipkami nahoru a dolů a pomocí &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; čistíš obrazovku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Napsáním &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; si vypíšeš přehled dostupných příkazů.</translation>
</message>
<message>
<location line="+122"/>
<source>%1 B</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 KB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 MB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 GB</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>%1 m</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>%1 h</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 h %2 m</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receivecoinsdialog.ui" line="+107"/>
<source>&amp;Amount:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-16"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>O&amp;značení:</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>&amp;Message:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<location line="+23"/>
<source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<location line="+21"/>
<source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<location line="+22"/>
<source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Requested payments history</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-98"/>
<source>&amp;Request payment</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+120"/>
<source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Show</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Remove the selected entries from the list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../receivecoinsdialog.cpp" line="+38"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopírovat popis</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ReceiveRequestDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/receiverequestdialog.ui" line="+29"/>
<source>QR Code</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Copy &amp;URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Save Image...</source>
<translation>&amp;Ulož Obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../receiverequestdialog.cpp" line="+56"/>
<source>Request payment to %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Payment information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>URI</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Label</source>
<translation>Popis</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Výsledná URI je příliš dlouhá, zkus zkrátit text označení / zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Chyba při kódování URI do QR kódu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentRequestsTableModel</name>
<message>
<location filename="../recentrequeststablemodel.cpp" line="+24"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Label</source>
<translation>Popis</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez popisu)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>(no message)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>(no amount)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="+14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="+380"/>
<location line="+80"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Pošli mince</translation>
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<source>Coin Control Features</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>Inputs...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>automatically selected</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+19"/>
<source>Insufficient funds!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
<source>Quantity:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Bytes:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Částka:</translation>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Priority:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Low Output:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>After Fee:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+32"/>
<source>Change:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Custom change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+164"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Pošli více příjemcům naráz</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Add &amp;Recipient</source>
<translation>Při&amp;dej příjemce</translation>
</message>
<message>
<location line="-23"/>
<source>Clear all fields of the form.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno s&amp;maž</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Stav účtu:</translation>
</message>
<message>
<location line="-78"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Potvrď odeslání</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>S&amp;end</source>
<translation>P&amp;ošli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="-229"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Potvrď odeslání mincí</translation>
</message>
<message>
<location line="-74"/>
<location line="+5"/>
<location line="+5"/>
<location line="+4"/>
<source>%1 to %2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-121"/>
<source>Copy quantity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy after fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy bytes</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy priority</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy low output</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Copy change</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+170"/>
<source>Total Amount %1 (= %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+203"/>
<source>The recipient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Adresa příjemce je neplatná, překontroluj ji prosím.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Odesílaná částka musí být větší než 0.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Částka překračuje stav účtu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Celková částka při připočítání poplatku %1 překročí stav účtu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Zaznamenána duplikovaná adresa; každá adresa může být v odesílané platbě pouze jednou.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Transaction creation failed!</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>The transaction was rejected! This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+113"/>
<source>Warning: Invalid Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez popisu)</translation>
</message>
<message>
<location line="-11"/>
<source>Warning: Unknown change address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-367"/>
<source>Are you sure you want to send?</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>added as transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+171"/>
<source>Payment request expired</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Invalid payment address %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+131"/>
<location line="+521"/>
<location line="+536"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Čás&amp;tka:</translation>
</message>
<message>
<location line="-1152"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Komu:</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa příjemce (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Zadej označení této adresy; obojí se ti pak uloží do adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="+57"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>O&amp;značení:</translation>
</message>
<message>
<location line="-50"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-40"/>
<source>This is a normal payment.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+50"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Vlož adresu ze schránky</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+524"/>
<location line="+536"/>
<source>Remove this entry</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1008"/>
<source>Message:</source>
<translation>Zpráva:</translation>
</message>
<message>
<location line="+968"/>
<source>This is a verified payment request.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-991"/>
<source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+33"/>
<source>A message that was attached to the bitcoin: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Bitcoin network.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+426"/>
<source>This is an unverified payment request.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+532"/>
<source>Pay To:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-498"/>
<location line="+536"/>
<source>Memo:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ShutdownWindow</name>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+48"/>
<source>Bitcoin Core is shutting down...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SignVerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/signverifymessagedialog.ui" line="+14"/>
<source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
<translation>Podpisy - podepsat/ověřit zprávu</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Podepiš zprávu</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Podepsáním zprávy svými adresami můžeš prokázat, že je skutečně vlastníš. Buď opatrný a nepodepisuj nic vágního; například při phishingových útocích můžeš být lákán, abys něco takového podepsal. Podepisuj pouze zcela úplná a detailní prohlášení, se kterými souhlasíš.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa, kterou se zpráva podepíše (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+210"/>
<source>Choose previously used address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="+210"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Vlož adresu ze schránky</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Sem vepiš zprávu, kterou chceš podepsat</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Signature</source>
<translation>Podpis</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Zkopíruj aktuálně vybraný podpis do systémové schránky</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Sign the message to prove you own this Bitcoin address</source>
<translation>Podepiš zprávu, čímž prokážeš, že jsi vlastníkem této Bitcoinové adresy</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sign &amp;Message</source>
<translation>Po&amp;depiš zprávu</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Vymaž všechna pole formuláře pro podepsání zrávy</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+143"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno &amp;smaž</translation>
</message>
<message>
<location line="-84"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>&amp;Ověř zprávu</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Enter the signing address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack.</source>
<translation>K ověření podpisu zprávy zadej podepisující adresu, zprávu (ověř si, že správně kopíruješ zalomení řádků, mezery, tabulátory apod.) a podpis. Dávej pozor na to, abys nezkopíroval do podpisu víc, než co je v samotné podepsané zprávě, abys nebyl napálen man-in-the-middle útokem.</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>The address the message was signed with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa, kterou je zpráva podepsána (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Bitcoin address</source>
<translation>Ověř zprávu, aby ses ujistil, že byla podepsána danou Bitcoinovou adresou</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Verify &amp;Message</source>
<translation>O&amp;věř zprávu</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Vymaž všechna pole formuláře pro ověření zrávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../signverifymessagedialog.cpp" line="+30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Zadej Bitcoinovou adresu (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location line="-1"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to generate signature</source>
<translation>Kliknutím na &quot;Podepiš zprávu&quot; vygeneruješ podpis</translation>
</message>
<message>
<location line="+84"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address is invalid.</source>
<translation>Zadaná adresa je neplatná.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+8"/>
<location line="+72"/>
<location line="+8"/>
<source>Please check the address and try again.</source>
<translation>Zkontroluj ji prosím a zkus to pak znovu.</translation>
</message>
<message>
<location line="-80"/>
<location line="+80"/>
<source>The entered address does not refer to a key.</source>
<translation>Zadaná adresa nepasuje ke klíči.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<source>Wallet unlock was cancelled.</source>
<translation>Odemčení peněženky bylo zrušeno.</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Private key for the entered address is not available.</source>
<translation>Soukromý klíč pro zadanou adresu není dostupný.</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Message signing failed.</source>
<translation>Podepisování zprávy selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message signed.</source>
<translation>Zpráv podepsána.</translation>
</message>
<message>
<location line="+58"/>
<source>The signature could not be decoded.</source>
<translation>Podpis nejde dekódovat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<location line="+13"/>
<source>Please check the signature and try again.</source>
<translation>Zkontroluj ho prosím a zkus to pak znovu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The signature did not match the message digest.</source>
<translation>Podpis se neshoduje s hašem zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Message verification failed.</source>
<translation>Ověřování zprávy selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Message verified.</source>
<translation>Zpráva ověřena.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SplashScreen</name>
<message>
<location filename="../splashscreen.cpp" line="+28"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Jádro Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TrafficGraphWidget</name>
<message>
<location filename="../trafficgraphwidget.cpp" line="+79"/>
<source>KB/s</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="+28"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otřevřeno dokud %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/offline</source>
<translation>%1/offline</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/nepotvrzeno</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 potvrzení</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="+7"/>
<source>, broadcast through %n node(s)</source>
<translation><numerusform>, rozesláno přes 1 uzel</numerusform><numerusform>, rozesláno přes %n uzly</numerusform><numerusform>, rozesláno přes %n uzlů</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Source</source>
<translation>Zdroj</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Generated</source>
<translation>Vygenerováno</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<location line="+17"/>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+22"/>
<location line="+58"/>
<source>To</source>
<translation>Pro</translation>
</message>
<message>
<location line="-77"/>
<location line="+2"/>
<source>own address</source>
<translation>vlastní adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="-2"/>
<source>label</source>
<translation>označení</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
<location line="+12"/>
<location line="+45"/>
<location line="+17"/>
<location line="+53"/>
<source>Credit</source>
<translation>Příjem</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-125"/>
<source>matures in %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>dozraje po jednom bloku</numerusform><numerusform>dozraje po %n blocích</numerusform><numerusform>dozraje po %n blocích</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>not accepted</source>
<translation>neakceptováno</translation>
</message>
<message>
<location line="+44"/>
<location line="+8"/>
<location line="+15"/>
<location line="+53"/>
<source>Debit</source>
<translation>Výdaj</translation>
</message>
<message>
<location line="-62"/>
<source>Transaction fee</source>
<translation>Transakční poplatek</translation>
</message>
<message>
<location line="+16"/>
<source>Net amount</source>
<translation>Čistá částka</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location line="+9"/>
<source>Message</source>
<translation>Zpráva</translation>
</message>
<message>
<location line="-7"/>
<source>Comment</source>
<translation>Komentář</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Transaction ID</source>
<translation>ID transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Merchant</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to &quot;not accepted&quot; and it won&apos;t be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Debug information</source>
<translation>Ladicí informace</translation>
</message>
<message>
<location line="+8"/>
<source>Transaction</source>
<translation>Transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Inputs</source>
<translation>Vstupy</translation>
</message>
<message>
<location line="+23"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>true</source>
<translation>true</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>false</source>
<translation>false</translation>
</message>
<message>
<location line="-232"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, ještě nebylo rozesláno</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-37"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Otevřeno pro 1 další blok</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n další bloky</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n dalších bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+72"/>
<source>unknown</source>
<translation>neznámo</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="+14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Detaily transakce</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Toto okno zobrazuje detailní popis transakce</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="+234"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location line="-21"/>
<source>Open for %n more block(s)</source>
<translation><numerusform>Otevřeno pro 1 další blok</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n další bloky</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n dalších bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otřevřeno dokud %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Potvrzeno (%1 potvrzení)</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Tento blok nedostal žádný jiný uzel a pravděpodobně nebude akceptován!</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Vygenerováno, ale neakceptováno</translation>
</message>
<message>
<location line="-21"/>
<source>Offline</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Unconfirmed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Conflicted</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+51"/>
<source>Received with</source>
<translation>Přijato do</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Received from</source>
<translation>Přijato od</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Posláno na</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Platba sama sobě</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Mined</source>
<translation>Vytěženo</translation>
</message>
<message>
<location line="+38"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n/a)</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Stav transakce. Najetím myši na toto políčko si zobrazíš počet potvrzení.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Datum a čas přijetí transakce.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Druh transakce.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Cílová adresa transakce.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Částka odečtená z nebo přičtená k účtu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="+57"/>
<location line="+16"