You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2540 lines
114 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="uk" version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="14"/>
<source>About Bitcoin</source>
<translation>Про Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="53"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; version</source>
<translation>Версія &lt;b&gt;Bitcoin&apos;a&lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="97"/>
<source>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>Авторське право © 2009-2012 Розробники Bitcoin
Це програмне забезпечення є експериментальним.
Поширюється за ліцензією MIT/X11, додаткова інформація міститься у файлі license.txt, а також за адресою http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Цей продукт включає в себе програмне забезпечення, розроблене в рамках проекту OpenSSL (http://www.openssl.org/), криптографічне програмне забезпечення, написане Еріком Янгом (eay@cryptsoft.com), та функції для роботи з UPnP, написані Томасом Бернардом.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="14"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Адресна книга</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="20"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. You may want to give a different one to each sender so you can keep track of who is paying you.</source>
<translation>Це ваші адреси для отримання платежів. Ви можете давати різні адреси різним людям, таким чином маючи можливість відслідкувати хто конкретно і скільки вам заплатив. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="36"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Двічі клікніть на адресу чи назву для їх зміни</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="63"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Створити нову адресу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="77"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Копіювати виділену адресу в буфер обміну</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="66"/>
<source>&amp;New Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="80"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="91"/>
<source>Show &amp;QR Code</source>
<translation>Показати QR-&amp;Код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="102"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Підпишіть повідомлення щоб довести, що ви є власником цієї адреси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="105"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Підписати повідомлення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="116"/>
<source>Delete the currently selected address from the list. Only sending addresses can be deleted.</source>
<translation>Видалити виділену адресу зі списку. Лише адреси з адресної книги можуть бути видалені.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="119"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Видалити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="63"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="65"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="292"/>
<source>Export Address Book Data</source>
<translation>Експортувати адресну книгу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="293"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Файли відділені комами (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Помилка при експортуванні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Неможливо записати у файл %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Label</source>
<translation>Назва</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Address</source>
<translation>Адреса</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="178"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(немає назви)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="47"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Введіть пароль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="61"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Новий пароль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="75"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Повторіть пароль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="33"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Введіть новий пароль для гаманця.&lt;br/&gt;Будь ласка, використовуйте паролі що містять &lt;b&gt; як мінімум 10 випадкових символів &lt;/b&gt; або &lt;b&gt; як мінімум 8 слів&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="34"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Зашифрувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="37"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ця операція потребує пароль для розблокування гаманця.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="42"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Розблокувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="45"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Ця операція потребує пароль для дешифрування гаманця.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="50"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Дешифрувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="53"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Змінити пароль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="54"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Ввести старий та новий паролі для гаманця.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="100"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Підтвердити шифрування гаманця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="101"/>
<source>WARNING: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!
Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>УВАГА: Якщо ви зашифруєте гаманець і забудете пароль, ви &lt;b&gt;ВТРАТИТЕ ВСІ СВОЇ БІТКОІНИ&lt;/b&gt;!
Ви дійсно хочете зашифрувати свій гаманець?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="159"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Гаманець зашифровано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="111"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Біткоін-клієнт буде закрито для завершення процесу шифрування. Пам’ятайте, що шифрування гаманця не може повністю захистити ваші біткоіни від кражі, у випадку якщо ваш комп’ютер буде інфіковано шкідливими програмами.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="207"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="231"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on.</source>
<translation>Увага: Ввімкнено Caps Lock</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="165"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="171"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Не вдалося зашифрувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="117"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Виникла помилка під час шифрування гаманця. Ваш гаманець не було зашифровано.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="172"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Введені паролі не співпадають.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="135"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Не вдалося розблокувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="147"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="166"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Введений пароль є невірним.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="146"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Не вдалося розшифрувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="160"/>
<source>Wallet passphrase was succesfully changed.</source>
<translation>Пароль було успішно змінено.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="73"/>
<source>Bitcoin Wallet</source>
<translation>Гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="215"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="248"/>
<source>Show/Hide &amp;Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="515"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Синхронізація з мережею...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="185"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Огляд</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="186"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Показати загальний огляд гаманця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>Пе&amp;реклади</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="192"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Переглянути історію переказів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Address Book</source>
<translation>&amp;Адресна книга</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="198"/>
<source>Edit the list of stored addresses and labels</source>
<translation>Редагувати список збережених адрес та міток</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Receive coins</source>
<translation>О&amp;тримати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="204"/>
<source>Show the list of addresses for receiving payments</source>
<translation>Показати список адрес для отримання платежів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Send coins</source>
<translation>В&amp;ідправити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="216"/>
<source>Prove you control an address</source>
<translation>Доведіть, що це ваша адреса</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="235"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Вихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="236"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Вийти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="239"/>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>П&amp;ро %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="240"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Показати інформацію про Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="242"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>&amp;Про Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="243"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Показати інформацію про Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="245"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Параметри...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="255"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="517"/>
<source>~%n block(s) remaining</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="528"/>
<source>Downloaded %1 of %2 blocks of transaction history (%3% done).</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Експорт...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="210"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="246"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="249"/>
<source>Show or hide the Bitcoin window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="251"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Експортувати дані з поточної вкладки в файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="253"/>
<source>Encrypt or decrypt wallet</source>
<translation>Зашифрувати чи розшифрувати гаманець</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="256"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Резервне копіювання гаманця в інше місце</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="258"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Змінити пароль, який використовується для шифрування гаманця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="260"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="262"/>
<source>Verify a message signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="286"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="296"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Налаштування</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="302"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Довідка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="311"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Панель вкладок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="322"/>
<source>Actions toolbar</source>
<translation>Панель дій</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="334"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[тестова мережа]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="399"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="492"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n активне з’єднання з мережею</numerusform><numerusform>%n активні з’єднання з мережею</numerusform><numerusform>%n активних з’єднань з мережею</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="540"/>
<source>Downloaded %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Завантажено %1 блоків історії транзакцій.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="555"/>
<source>%n second(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n секунду тому</numerusform><numerusform>%n секунди тому</numerusform><numerusform>%n секунд тому</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="559"/>
<source>%n minute(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n хвилину тому</numerusform><numerusform>%n хвилини тому</numerusform><numerusform>%n хвилин тому</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="563"/>
<source>%n hour(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n годину тому</numerusform><numerusform>%n години тому</numerusform><numerusform>%n годин тому</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="567"/>
<source>%n day(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n день тому</numerusform><numerusform>%n дня тому</numerusform><numerusform>%n днів тому</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="573"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Синхронізовано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="580"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Синхронізується...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="590"/>
<source>Last received block was generated %1.</source>
<translation>Останній отриманий блок було згенеровано %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="649"/>
<source>This transaction is over the size limit. You can still send it for a fee of %1, which goes to the nodes that process your transaction and helps to support the network. Do you want to pay the fee?</source>
<translation>Цей переказ перевищує максимально допустимий розмір. Проте ви можете здійснити її, додавши комісію в %1, яка відправиться тим вузлам що оброблять ваш переказ, та допоможе підтримати мережу. Ви хочете додати комісію?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="654"/>
<source>Confirm transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="681"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Надіслані перекази</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="682"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Отримані перекази</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="683"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Дата: %1
Кількість: %2
Тип: %3
Адреса: %4
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="804"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Зашифрований&lt;/b&gt; гаманець &lt;b&gt;розблоковано&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="812"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Зашифрований&lt;/b&gt; гаманець &lt;b&gt;заблоковано&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Резервне копіювання гаманця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Дані гаманця (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Резервне копіювання не вдалося</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>There was an error trying to save the wallet data to the new location.</source>
<translation>Виникла помилка при спробі зберегти гаманець в новому місці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="112"/>
<source>A fatal error occured. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="84"/>
<source>Network Alert</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>DisplayOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="246"/>
<source>Display</source>
<translation>Відображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="257"/>
<source>default</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="263"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will only take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="252"/>
<source>User Interface &amp;Language:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="273"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="277"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface, and when sending coins</source>
<translation>Виберіть одиницю вимірювання монет, яка буде відображатись в гаманці та при відправленні.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="284"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="285"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Редагувати адресу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="25"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Мітка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="35"/>
<source>The label associated with this address book entry</source>
<translation>Мітка, пов’язана з цим записом адресної книги</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="42"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Адреса</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="52"/>
<source>The address associated with this address book entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Адреса, пов’язана з цим записом адресної книги.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="20"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Нова адреса для отримання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="24"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Нова адреса для відправлення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="27"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Редагувати адресу для отримання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="31"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Редагувати адресу для відправлення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="91"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Введена адреса «%1» вже присутня в адресній книзі.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="96"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="101"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Неможливо розблокувати гаманець.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="106"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Не вдалося згенерувати нові ключі.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageBox</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="143"/>
<source>Bitcoin-Qt</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<source>version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="135"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Вкористання:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="136"/>
<source>options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="138"/>
<source>UI options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="139"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="140"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Запускати згорнутим
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="141"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>MainOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="227"/>
<source>Detach block and address databases at shutdown. This means they can be moved to another data directory, but it slows down shutdown. The wallet is always detached.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="212"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Заплатити комісі&amp;ю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Main</source>
<translation>Головні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="206"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB. Fee 0.01 recommended.</source>
<translation>Добровільна комісія за кожен Кб переказу, яка дозволяє бути впевненим у тому, що ваш переказ буде оброблено швидко. Розмір більшості переказів рівен 1 Кб. Рекомендована комісія: 0,01.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="222"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="223"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Detach databases at shutdown</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>MessagePage</name>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="14"/>
<source>Sign Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="20"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="38"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="48"/>
<source>Choose adress from address book</source>
<translation>Вибрати адресу з адресної книги</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="58"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="71"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Вставити адресу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="81"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="93"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Введіть повідомлення, яке ви хочете підписати тут</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="128"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="131"/>
<source>&amp;Copy Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="142"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="145"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="31"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to get signature</source>
<translation>Натисніть кнопку &quot;Підписати повідомлення&quot;, для отриманя підпису</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="114"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Підпишіть повідомлення щоб довести, що ви є власником цієї адреси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="117"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Підписати повідомлення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Введіть адресу Bitcoin (наприклад 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Error signing</source>
<translation>Помилка при підписуванні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<source>%1 is not a valid address.</source>
<translation>&quot;%1&quot; не є коректною адресою в мережі Bitcoin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<source>%1 does not refer to a key.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<source>Private key for %1 is not available.</source>
<translation>Приватний ключ для %1 недоступний.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Sign failed</source>
<translation>Не вдалось підписати</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NetworkOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="345"/>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="347"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Відображення порту через &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="348"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Автоматично відкривати порт для клієнту біткоін на роутері. Працює лише якщо ваш роутер підтримує UPnP і ця функція увімкнена.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="351"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS4 proxy:</source>
<translation>Підключатись через &amp;SOCKS4-проксі:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="352"/>
<source>Connect to the Bitcon network through a SOCKS4 proxy (e.g. when connecting through Tor)</source>
<translation>Підключатись до мережі Bitcoin через SOCKS4-проксі (наприклад при використанні Tor) </translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="366"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="363"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. 127.0.0.1)</source>
<translation>IP-адреса проксі-сервера (наприклад 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="372"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 1234)</source>
<translation>Порт проксі-сервера (наприклад 1234)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="135"/>
<source>Options</source>
<translation>Параметри</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Форма</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="47"/>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="204"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="89"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Баланс:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="147"/>
<source>Number of transactions:</source>
<translation>Кількість переказів:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="118"/>
<source>Unconfirmed:</source>
<translation>Непідтверджені:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="40"/>
<source>Wallet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="197"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Недавні перекази&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="105"/>
<source>Your current balance</source>
<translation>Ваш поточний баланс</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="134"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the current balance</source>
<translation>Загальна сума всіх переказів, які ще не підтверджені, та до сих пір не враховуються в загальному балансі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="154"/>
<source>Total number of transactions in wallet</source>
<translation>Загальна кількість переказів в гаманці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="110"/>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="111"/>
<source>out of sync</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QRCodeDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="14"/>
<source>QR Code Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="32"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR-Код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="55"/>
<source>Request Payment</source>
<translation>Запросити Платіж</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="70"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Кількість:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="105"/>
<source>BTC</source>
<translation>BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="121"/>
<source>Label:</source>
<translation>Мітка:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="144"/>
<source>Message:</source>
<translation>Повідомлення:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="186"/>
<source>&amp;Save As...</source>
<translation>&amp;Зберегти як...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="45"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="63"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>PNG Images (*.png)</source>
<translation>PNG-зображення (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="14"/>
<source>Bitcoin debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="46"/>
<source>Client name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="56"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="79"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="102"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="125"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="161"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="214"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="237"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="260"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="245"/>
<source>N/A</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="69"/>
<source>Client version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="24"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="39"/>
<source>Client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="115"/>
<source>Startup time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="144"/>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="151"/>
<source>Number of connections</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="174"/>
<source>On testnet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="197"/>
<source>Block chain</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="204"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="227"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="250"/>
<source>Last block time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="292"/>
<source>Debug logfile</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="299"/>
<source>Open the Bitcoin debug logfile from the current data directory. This can take a few seconds for large logfiles.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="302"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="323"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="92"/>
<source>Build date</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="372"/>
<source>Clear console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="212"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="213"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="214"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="132"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="137"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="143"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="148"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Відправити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="64"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Відправити на декілька адрес</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Add Recipient</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="84"/>
<source>Remove all transaction fields</source>
<translation>Видалити всі поля транзакції</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="87"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="106"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Баланс:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="113"/>
<source>123.456 BTC</source>
<translation>123.456 BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="144"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Підтвердити відправлення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="147"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Відправити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; to %2 (%3)</source>
<translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; адресату %2 (%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="99"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Підтвердіть відправлення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source>Are you sure you want to send %1?</source>
<translation>Ви впевнені що хочете відправити %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source> and </source>
<translation> і </translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="123"/>
<source>The recepient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Адреса отримувача невірна, будьласка перепровірте.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="128"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Кількість монет для відправлення повинна бути більшою 0.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="133"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="138"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="144"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="149"/>
<source>Error: Transaction creation failed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="154"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Форма</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="29"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>&amp;Кількість:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="42"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Отримувач:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="66"/>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="25"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Введіть мітку для цієї адреси для додавання її в адресну книгу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="75"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Мітка:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="93"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Адреса для отримувача платежу (наприклад, 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="103"/>
<source>Choose address from address book</source>
<translation>Вибрати адресу з адресної книги</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="113"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="120"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Вставити адресу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="130"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="137"/>
<source>Remove this recipient</source>
<translation>Видалити цього отримувача</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="26"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Введіть адресу Bitcoin (наприклад 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="21"/>
<source>Open for %1 blocks</source>
<translation>Відкрити для %1 блоків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="23"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Відкрити до %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="29"/>
<source>%1/offline?</source>
<translation>%1/поза інтернетом?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="31"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/не підтверджено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="33"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 підтверджень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="51"/>
<source>&lt;b&gt;Status:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Статус:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="56"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, ще не було успішно розіслано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="58"/>
<source>, broadcast through %1 node</source>
<translation>, розіслано через %1 вузол</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="60"/>
<source>, broadcast through %1 nodes</source>
<translation>, розіслано через %1 вузлів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="64"/>
<source>&lt;b&gt;Date:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Дата:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="71"/>
<source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; Generated&lt;br&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Джерело:&lt;/b&gt; згенеровано&lt;br&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="77"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Відправник:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>unknown</source>
<translation>невідомий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="95"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="118"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="178"/>
<source>&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Одержувач:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="98"/>
<source> (yours, label: </source>
<translation> (Ваша, мітка: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="100"/>
<source> (yours)</source>
<translation> (ваша)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="136"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="150"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="195"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="212"/>
<source>&lt;b&gt;Credit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Кредит:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="138"/>
<source>(%1 matures in %2 more blocks)</source>
<translation>(%1 «дозріє» через %2 блоків)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="142"/>
<source>(not accepted)</source>
<translation>(не прийнято)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="186"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="194"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="209"/>
<source>&lt;b&gt;Debit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Дебет:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="200"/>
<source>&lt;b&gt;Transaction fee:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Комісія за переказ:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="216"/>
<source>&lt;b&gt;Net amount:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Загальна сума:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="222"/>
<source>Message:</source>
<translation>Повідомлення:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="224"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Коментар:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="226"/>
<source>Transaction ID:</source>
<translation>ID транзакції:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="229"/>
<source>Generated coins must wait 120 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, it will change to &quot;not accepted&quot; and not be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Після генерації монет, потрібно зачекати 120 блоків, перш ніж їх можна буде використати. Коли ви згенерували цей блок, його було відправлено в мережу для того, щоб він був доданий до ланцюжка блоків. Якщо ця процедура не вдасться, статус буде змінено на «не підтверджено» і ви не зможете потратити згенеровані монету. Таке може статись, якщо хтось інший згенерував блок на декілька секунд раніше.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Деталі переказів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="20"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Даний діалог показує детальну статистику по вибраному переказу</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Date</source>
<translation>Дата</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Type</source>
<translation>Тип</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Address</source>
<translation>Адреса</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Amount</source>
<translation>Кількість</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="281"/>
<source>Open for %n block(s)</source>
<translation><numerusform>Відкрити для %n блоку</numerusform><numerusform>Відкрити для %n блоків</numerusform><numerusform>Відкрити для %n блоків</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="284"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Відкрити до %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="287"/>
<source>Offline (%1 confirmations)</source>
<translation>Поза інтернетом (%1 підтверджень)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="290"/>
<source>Unconfirmed (%1 of %2 confirmations)</source>
<translation>Непідтверджено (%1 із %2 підтверджень)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="293"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Підтверджено (%1 підтверджень)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="301"/>
<source>Mined balance will be available in %n more blocks</source>
<translation><numerusform>Добутими монетами можна буде скористатись через %n блок</numerusform><numerusform>Добутими монетами можна буде скористатись через %n блоки</numerusform><numerusform>Добутими монетами можна буде скористатись через %n блоків</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="307"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Цей блок не був отриманий жодними іншими вузлами і, ймовірно, не буде прийнятий!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="310"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Згенеровано, але не підтверджено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="353"/>
<source>Received with</source>
<translation>Отримано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="355"/>
<source>Received from</source>
<translation>Отримано від</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="358"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Відправлено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="360"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Відправлено собі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="362"/>
<source>Mined</source>
<translation>Добуто</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="400"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(недоступно)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="599"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Статус переказу. Наведіть вказівник на це поле, щоб показати кількість підтверджень.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="601"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Дата і час, коли переказ було отримано.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="603"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Тип переказу.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="605"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Адреса отримувача</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="607"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Сума, додана чи знята з балансу.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="55"/>
<location filename="../transactionview.cpp" line="71"/>
<source>All</source>
<translation>Всі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="56"/>
<source>Today</source>
<translation>Сьогодні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="57"/>
<source>This week</source>
<translation>На цьому тижні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="58"/>
<source>This month</source>
<translation>На цьому місяці</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="59"/>
<source>Last month</source>
<translation>Минулого місяця</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="60"/>
<source>This year</source>
<translation>Цього року</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="61"/>
<source>Range...</source>
<translation>Проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="72"/>
<source>Received with</source>
<translation>Отримані на</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="74"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Відправлені на</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="76"/>
<source>To yourself</source>
<translation>Відправлені собі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="77"/>
<source>Mined</source>
<translation>Добуті</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="78"/>
<source>Other</source>
<translation>Інше</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="85"/>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Введіть адресу чи мітку для пошуку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="92"/>
<source>Min amount</source>
<translation>Мінімальна сума</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="126"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Скопіювати адресу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="127"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Скопіювати мітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="128"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Копіювати кількість</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="129"/>
<source>Edit label</source>
<translation>Редагувати мітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="130"/>
<source>Show transaction details</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="270"/>
<source>Export Transaction Data</source>
<translation>Експортувати дані переказів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="271"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Файли, розділені комою (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="279"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Підтверджені</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="280"/>
<source>Date</source>
<translation>Дата</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="281"/>
<source>Type</source>
<translation>Тип</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="282"/>
<source>Label</source>
<translation>Мітка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="283"/>
<source>Address</source>
<translation>Адреса</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="284"/>
<source>Amount</source>
<translation>Кількість</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="285"/>
<source>ID</source>
<translation>Ідентифікатор</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Помилка експорту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Неможливо записати у файл %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="384"/>
<source>Range:</source>
<translation>Діапазон від:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="392"/>
<source>to</source>
<translation>до</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="14"/>
<source>Verify Signed Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="20"/>
<source>Enter the message and signature below (be careful to correctly copy newlines, spaces, tabs and other invisible characters) to obtain the Bitcoin address used to sign the message.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="62"/>
<source>Verify a message and obtain the Bitcoin address used to sign the message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="65"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="79"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Копіювати виділену адресу в буфер обміну</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="82"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="93"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="96"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="28"/>
<source>Enter Bitcoin signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="29"/>
<source>Click &quot;Verify Message&quot; to obtain address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>Invalid Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<source>The signature could not be decoded. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>The signature did not match the message digest. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address not found in address book.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address found in address book: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<location filename="../walletmodel.cpp" line="158"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Відправка...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WindowOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="313"/>
<source>Window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>Мінімізувати &amp;у трей</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window</source>
<translation>Показувати лише іконку в треї після згортання вікна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="320"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="321"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Згортати замість закриття. Якщо ця опція включена, програма закриється лише після вибору відповідного пункту в меню.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="43"/>
<source>Bitcoin version</source>
<translation>Версія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="44"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Вкористання:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="45"/>
<source>Send command to -server or bitcoind</source>
<translation>Відправити команду серверу -server чи демону
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="46"/>
<source>List commands</source>
<translation>Список команд
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="47"/>
<source>Get help for a command</source>
<translation>Отримати довідку по команді
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="49"/>
<source>Options:</source>
<translation>Параметри:
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="50"/>
<source>Specify configuration file (default: bitcoin.conf)</source>
<translation>Вкажіть файл конфігурації (за промовчуванням: bitcoin.conf)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="51"/>
<source>Specify pid file (default: bitcoind.pid)</source>
<translation>Вкажіть pid-файл (за промовчуванням: bitcoind.pid)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="52"/>
<source>Generate coins</source>
<translation>Генерувати монети
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="53"/>
<source>Don&apos;t generate coins</source>
<translation>Не генерувати монети
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="54"/>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Вкажіть робочий каталог
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="55"/>
<source>Set database cache size in megabytes (default: 25)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="56"/>
<source>Set database disk log size in megabytes (default: 100)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="57"/>
<source>Specify connection timeout (in milliseconds)</source>
<translation>Вкажіть таймаут з’єднання (в мілісекундах)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="63"/>
<source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: 8333 or testnet: 18333)</source>
<translation>Чекати на з&apos;єднання на порту (по замовченню 8333 або тестова мережа 18333)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="64"/>
<source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: 125)</source>
<translation>Підтримувати не більше &lt;n&gt; зв&apos;язків з колегами (за замовчуванням: 125)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="66"/>
<source>Connect only to the specified node</source>
<translation>Підключитись лише до вказаного вузла
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="67"/>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="68"/>
<source>Specify your own public address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="69"/>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="70"/>
<source>Try to discover public IP address (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="73"/>
<source>Bind to given address. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="75"/>
<source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: 100)</source>
<translation>Поріг відключення неправильно підєднаних пірів (за замовчуванням: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="76"/>
<source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: 86400)</source>
<translation>Максимальній розмір вхідного буферу на одне з&apos;єднання (за замовчуванням 86400)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="79"/>
<source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Максимальоий буфер , &lt;n&gt; * 1000 байт (за умовчанням: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="80"/>
<source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Максимальній розмір виіхідного буферу на одне з&apos;єднання (за замовчуванням 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="83"/>
<source>Detach block and address databases. Increases shutdown time (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="86"/>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Приймати команди із командного рядка та команди JSON-RPC
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="87"/>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Запустити в фоновому режимі (як демон) та приймати команди
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="88"/>
<source>Use the test network</source>
<translation>Використовувати тестову мережу
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="89"/>
<source>Output extra debugging information</source>
<translation>Виводити більше налагоджувальної інформації</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="90"/>
<source>Prepend debug output with timestamp</source>
<translation>Доповнювати налагоджувальний вивід відміткою часу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="91"/>
<source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
<translation>Відсилаті налагоджувальну інформацію на консоль, а не у файл debug.log</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="92"/>
<source>Send trace/debug info to debugger</source>
<translation>Відсилаті налагоджувальну інформацію до налагоджувача</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="93"/>
<source>Username for JSON-RPC connections</source>
<translation>Ім’я користувача для JSON-RPC-з’єднань
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="94"/>
<source>Password for JSON-RPC connections</source>
<translation>Пароль для JSON-RPC-з’єднань
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="95"/>
<source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: 8332)</source>
<translation>Прослуховувати &lt;port&gt; для JSON-RPC-з’єднань (за промовчуванням: 8332)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="96"/>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified IP address</source>
<translation>Дозволити JSON-RPC-з’єднання з вказаної IP-адреси
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="97"/>
<source>Send commands to node running on &lt;ip&gt; (default: 127.0.0.1)</source>
<translation>Відправляти команди на вузол, запущений на &lt;ip&gt; (за промовчуванням: 127.0.0.1)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="98"/>
<source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="101"/>
<source>Upgrade wallet to latest format</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="102"/>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: 100)</source>
<translation>Встановити розмір пулу ключів &lt;n&gt; (за промовчуванням: 100)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="103"/>
<source>Rescan the block chain for missing wallet transactions</source>
<translation>Пересканувати ланцюжок блоків, в пошуку втрачених переказів
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="104"/>
<source>How many blocks to check at startup (default: 2500, 0 = all)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="105"/>
<source>How thorough the block verification is (0-6, default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="106"/>
<source>Imports blocks from external blk000?.dat file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="108"/>
<source>
SSL options: (see the Bitcoin Wiki for SSL setup instructions)</source>
<translation>
Параметри SSL: (див. Bitcoin Wiki)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="111"/>
<source>Use OpenSSL (https) for JSON-RPC connections</source>
<translation>Використовувати OpenSSL (https) для JSON-RPC-з’єднань
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="112"/>
<source>Server certificate file (default: server.cert)</source>
<translation>Сертифікату сервера (за промовчуванням: server.cert)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="113"/>
<source>Server private key (default: server.pem)</source>
<translation>Закритий ключ сервера (за промовчуванням: server.pem)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="114"/>
<source>Acceptable ciphers (default: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</source>
<translation>Допустимі шифри (за промовчуванням: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="145"/>
<source>Warning: Disk space is low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="107"/>
<source>This help message</source>
<translation>Дана довідка
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="121"/>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation>Неможливо встановити блокування на робочий каталог %s. Можливо, гаманець вже запущено.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="48"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="30"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %d, %s)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="58"/>
<source>Connect through socks proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="59"/>
<source>Select the version of socks proxy to use (4 or 5, 5 is default)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="60"/>
<source>Do not use proxy for connections to network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="61"/>
<source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="62"/>
<source>Pass DNS requests to (SOCKS5) proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="142"/>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Завантаження адрес...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="132"/>
<source>Error loading blkindex.dat</source>
<translation>Помилка при завантаженні blkindex.dat </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="134"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet corrupted</source>
<translation>Помилка при завантаженні wallet.dat: Гаманець пошкоджено </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="135"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet requires newer version of Bitcoin</source>
<translation>Помилка при завантаженні wallet.dat: Гаманець потребує новішої версії Біткоін-клієнта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="136"/>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart Bitcoin to complete</source>
<translation>Потрібно перезаписати гаманець: перезапустіть Біткоін-клієнт для завершення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="137"/>
<source>Error loading wallet.dat</source>
<translation>Помилка при завантаженні wallet.dat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="124"/>
<source>Invalid -proxy address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="125"/>
<source>Unknown network specified in -noproxy: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="127"/>
<source>Unknown network specified in -onlynet: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="126"/>
<source>Unknown -socks proxy version requested: %i</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="128"/>
<source>Cannot resolve -bind address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="129"/>
<source>Not listening on any port</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="130"/>
<source>Cannot resolve -externalip address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="117"/>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="143"/>
<source>Error: could not start node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="31"/>
<source>Error: Wallet locked, unable to create transaction </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="32"/>
<source>Error: This transaction requires a transaction fee of at least %s because of its amount, complexity, or use of recently received funds </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="35"/>
<source>Error: Transaction creation failed </source>
<translation>Помилка: не вдалося створити переказ </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="36"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Відправлення...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="37"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Помилка: переказ було відхилено. Це може статись, якщо декілька монет з вашого гаманця вже використані, наприклад, якщо ви використовуєте одну копію гаманця (wallet.dat), а монети були використані з іншої копії, але не позначені як використані в цій.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="41"/>
<source>Invalid amount</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="42"/>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Недостатньо коштів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="131"/>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Завантаження індексу блоків...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="65"/>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="28"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="71"/>
<source>Find peers using internet relay chat (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="72"/>
<source>Accept connections from outside (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="74"/>
<source>Find peers using DNS lookup (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="81"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="82"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="85"/>
<source>Fee per KB to add to transactions you send</source>
<translation>Комісія за Кб
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="118"/>
<source>Warning: -paytxfee is set very high. This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="133"/>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Завантаження гаманця...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="138"/>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="139"/>
<source>Cannot initialize keypool</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="140"/>
<source>Cannot write default address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="141"/>
<source>Rescanning...</source>
<translation>Сканування...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="144"/>
<source>Done loading</source>
<translation>Завантаження завершене</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="8"/>
<source>To use the %s option</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="9"/>
<source>%s, you must set a rpcpassword in the configuration file:
%s
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(you do not need to remember this password)
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.
</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="18"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="19"/>
<source>An error occured while setting up the RPC port %i for listening: %s</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="20"/>
<source>You must set rpcpassword=&lt;password&gt; in the configuration file:
%s
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="25"/>
<source>Warning: Please check that your computer&apos;s date and time are correct. If your clock is wrong Bitcoin will not work properly.</source>
<translation>Увага: будь ласка, перевірте дату і час на свому комп’ютері. Якщо ваш годинник йде неправильно, Bitcoin може працювати некоректно.</translation>
</message>
</context>
</TS>