You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2520 lines
113 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="tr" version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="14"/>
<source>About Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin hakkında</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="53"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; sürüm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="97"/>
<source>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>Telif hakkı © 2009-2012 Bitcoin geliştiricileri
Bu yazılım deneme safhasındadır.
MIT/X11 yazılım lisansı kapsamında yayınlanmıştır, license.txt dosyasına ya da http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php sayfasına bakınız.
Bu ürün OpenSSL projesi tarafından OpenSSL araç takımı (http://www.openssl.org/) için geliştirilen yazılımlar, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış şifreleme yazılımları ve Thomas Bernard tarafından programlanmış UPnP yazılımı içerir.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="14"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Adres defteri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="20"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. You may want to give a different one to each sender so you can keep track of who is paying you.</source>
<translation>Bunlar, ödemeleri almak için Bitcoin adresleridir. Kimin ödeme yaptığını izleyebilmek için her ödeme yollaması gereken kişiye değişik bir adres verebilirsiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="36"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Adresi ya da etiketi düzenlemek için çift tıklayınız</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="63"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Yeni bir adres oluştur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="77"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Şu anda seçili olan adresi panoya kopyalar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="66"/>
<source>&amp;New Address</source>
<translation>&amp;Yeni adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="80"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>Adresi &amp;kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="91"/>
<source>Show &amp;QR Code</source>
<translation>&amp;QR kodunu göster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="102"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Bu adresin sizin olduğunu ispatlamak için mesaj imzalayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="105"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Mesaj &amp;imzala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="116"/>
<source>Delete the currently selected address from the list. Only sending addresses can be deleted.</source>
<translation>Seçilen adresi listeden siler. Sadece gönderi adresleri silinebilir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="119"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Sil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="63"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>&amp;Etiketi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="65"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Düzenle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="292"/>
<source>Export Address Book Data</source>
<translation>Adres defteri verilerini dışa aktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="293"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Virgülle ayrılmış değerler dosyası (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Dışa aktarımda hata oluştu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>%1 dosyasına yazılamadı.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="178"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(boş etiket)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Parola diyaloğu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="47"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Parolayı giriniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="61"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Yeni parola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="75"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Yeni parolayı tekrarlayınız</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="33"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Cüzdanınız için yeni parolayı giriniz.&lt;br/&gt;Lütfen &lt;b&gt;10 ya da daha fazla rastgele karakter&lt;/b&gt; veya &lt;b&gt;sekiz ya da daha fazla kelime&lt;/b&gt; içeren bir parola seçiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="34"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Cüzdanı şifrele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="37"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Bu işlem cüzdan kilidini açmak için cüzdan parolanızı gerektirir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="42"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Cüzdan kilidini aç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="45"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Bu işlem, cüzdan şifresini açmak için cüzdan parolasını gerektirir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="50"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Cüzdan şifresini aç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="53"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Parolayı değiştir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="54"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Cüzdan için eski ve yeni parolaları giriniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="100"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Cüzdan şifrelenmesini teyit eder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="101"/>
<source>WARNING: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!
Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>UYARI: Eğer cüzdanınızı şifrelerseniz ve parolanızı kaybederseniz, &lt;b&gt;TÜM BİTCOİNLERİNİZİ KAYBEDERSİNİZ&lt;/b&gt;!
Cüzdanınızı şifrelemek istediğinizden emin misiniz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="159"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Cüzdan şifrelendi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="111"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Şifreleme işlemini tamamlamak için Bitcoin şimdi kapanacaktır. Cüzdanınızı şifrelemenin, Bitcoinlerinizin bilgisayara bulaşan kötücül bir yazılım tarafından çalınmaya karşı tamamen koruyamayacağını unutmayınız.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="207"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="231"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on.</source>
<translation>Uyarı: Caps Lock tuşu etkin durumda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="165"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="171"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Cüzdan şifrelemesi başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="117"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Dahili bir hata sebebiyle cüzdan şifrelemesi başarısız oldu. Cüzdanınız şifrelenmedi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="172"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Girilen parolalar birbirleriyle uyumlu değil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="135"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Cüzdan kilidinin açılması başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="147"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="166"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Cüzdan şifresinin açılması için girilen parola yanlıştı.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="146"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Cüzdan şifresinin açılması başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="160"/>
<source>Wallet passphrase was succesfully changed.</source>
<translation>Cüzdan parolası başarılı bir şekilde değiştirildi.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="73"/>
<source>Bitcoin Wallet</source>
<translation>Bitcoin cüzdanı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="215"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>&amp;Mesaj imzala...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="248"/>
<source>Show/Hide &amp;Bitcoin</source>
<translation>&amp;Bitcoin&apos;i Göster/Sakla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="515"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Şebeke ile senkronizasyon...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="185"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Genel bakış</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="186"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Cüzdana genel bakışı gösterir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Muameleler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="192"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Muamele tarihçesini tara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Address Book</source>
<translation>&amp;Adres defteri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="198"/>
<source>Edit the list of stored addresses and labels</source>
<translation>Saklanan adres ve etiket listesini düzenler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Receive coins</source>
<translation>Bitcoin &amp;al</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="204"/>
<source>Show the list of addresses for receiving payments</source>
<translation>Ödeme alma adreslerinin listesini gösterir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Send coins</source>
<translation>Bitcoin &amp;yolla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="216"/>
<source>Prove you control an address</source>
<translation>Bu adresin kontrolünüz altında olduğunu ispatlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="235"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Çık</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="236"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Uygulamadan çıkar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="239"/>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>%1 &amp;hakkında</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="240"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin hakkında bilgi gösterir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="242"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>&amp;Qt hakkında</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="243"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Qt hakkında bilgi görüntüler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="245"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Seçenekler...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Cüzdanı &amp;şifrele...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="255"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>Cüzdanı &amp;yedekle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Parolayı &amp;değiştir...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="517"/>
<source>~%n block(s) remaining</source>
<translation><numerusform>~%n blok kaldı</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="528"/>
<source>Downloaded %1 of %2 blocks of transaction history (%3% done).</source>
<translation>Muamele tarihçesinden %1 blok indirildi (toplam %2 blok, %%3 tamamlandı).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Dışa aktar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="210"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Bir Bitcoin adresine Bitcoin yollar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="246"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin seçeneklerinin yapılandırmasını değiştirir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="249"/>
<source>Show or hide the Bitcoin window</source>
<translation>Bitcoin penceresini göster ya da sakla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="251"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Güncel sekmedeki verileri bir dosyaya aktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="253"/>
<source>Encrypt or decrypt wallet</source>
<translation>Cüzdanı şifreler ya da şifreyi açar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="256"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Cüzdanı diğer bir konumda yedekle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="258"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Cüzdan şifrelemesi için kullanılan parolayı değiştirir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Hata ayıklama penceresi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="260"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Hata ayıklama ve teşhis penceresini aç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Mesaj kontrol et...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="262"/>
<source>Verify a message signature</source>
<translation>Mesaj imzasını kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="286"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Dosya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="296"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Ayarlar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="302"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Yardım</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="311"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Sekme araç çubuğu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="322"/>
<source>Actions toolbar</source>
<translation>Faaliyet araç çubuğu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="334"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="399"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin istemcisi</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="492"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>Bitcoin şebekesine %n etkin bağlantı</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="540"/>
<source>Downloaded %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Muamele tarihçesinin %1 adet bloku indirildi.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="555"/>
<source>%n second(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n saniye önce</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="559"/>
<source>%n minute(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n dakika önce</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="563"/>
<source>%n hour(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n saat önce</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="567"/>
<source>%n day(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n gün önce</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="573"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Güncel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="580"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Aralık kapatılıyor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="590"/>
<source>Last received block was generated %1.</source>
<translation>Son alınan blok şu vakit oluşturulmuştu: %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="649"/>
<source>This transaction is over the size limit. You can still send it for a fee of %1, which goes to the nodes that process your transaction and helps to support the network. Do you want to pay the fee?</source>
<translation>Bu muamele boyut sınırlarını aşmıştır. Gene de %1 ücret ödeyerek gönderebilirsiniz, ki bu ücret muamelenizi işleyen ve şebekeye yardım eden düğümlere ödenecektir. Ücreti ödemek istiyor musunuz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="654"/>
<source>Confirm transaction fee</source>
<translation>Muamele ücretini teyit et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="681"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Muamele yollandı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="682"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Gelen muamele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="683"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Tarih: %1
Miktar: %2
Tür: %3
Adres: %4
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="804"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Cüzdan &lt;b&gt;şifrelenmiştir&lt;/b&gt; ve şu anda &lt;b&gt;kilidi açılmıştır&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="812"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Cüzdan &lt;b&gt;şifrelenmiştir&lt;/b&gt; ve şu anda &lt;b&gt;kilitlidir&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Cüzdanı yedekle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Cüzdan verileri (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Yedekleme başarısız oldu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>There was an error trying to save the wallet data to the new location.</source>
<translation>Cüzdan verilerinin başka bir konumda kaydedilmesi sırasında bir hata meydana geldi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="112"/>
<source>A fatal error occured. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Ciddi bir hata oluştu. Artık Bitcoin güvenli bir şekilde işlemeye devam edemez ve kapanacaktır.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="84"/>
<source>Network Alert</source>
<translation>Şebeke hakkında uyarı</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DisplayOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="246"/>
<source>Display</source>
<translation>Görünüm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="257"/>
<source>default</source>
<translation>varsayılan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="263"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will only take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Kullanıcı arayüzünün dili burada belirtilebilir. Bu ayar Bitcoin tekrar başlatıldığında etkinleşecektir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="252"/>
<source>User Interface &amp;Language:</source>
<translation>Kullanıcı arayüzü &amp;lisanı:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="273"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation>Miktarı göstermek için &amp;birim: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="277"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface, and when sending coins</source>
<translation>Bitcoin gönderildiğinde arayüzde gösterilecek varsayılan alt birimi seçiniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="284"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>Muamele listesinde adresleri &amp;göster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="285"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list</source>
<translation>Muamele listesinde Bitcoin adreslerinin gösterilip gösterilmeyeceklerini belirler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>Warning</source>
<translation>Uyarı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Bu ayarlar Bitcoin tekrar başlatıldığında etkinleşecektir.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Adresi düzenle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="25"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etiket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="35"/>
<source>The label associated with this address book entry</source>
<translation>Bu adres defteri unsuru ile ilişkili etiket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="42"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="52"/>
<source>The address associated with this address book entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Bu adres defteri unsuru ile ilişkili adres. Bu, sadece gönderi adresi için değiştirilebilir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="20"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Yeni alım adresi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="24"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Yeni gönderi adresi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="27"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Alım adresini düzenle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="31"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Gönderi adresini düzenle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="91"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Girilen &quot;%1&quot; adresi hâlihazırda adres defterinde mevcuttur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="96"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation>Girilen &quot;%1&quot; adresi geçerli bir Bitcoin adresi değildir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="101"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Cüzdan kilidi açılamadı.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="106"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Yeni anahtar oluşturulması başarısız oldu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageBox</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="143"/>
<source>Bitcoin-Qt</source>
<translation>Bitcoin-Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<source>version</source>
<translation>sürüm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="135"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Kullanım:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="136"/>
<source>options</source>
<translation>seçenekler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="138"/>
<source>UI options</source>
<translation>Kullanıcı arayüzü seçenekleri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="139"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Lisan belirt, mesela &quot;de_De&quot; (varsayılan: sistem dili)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="140"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Küçültülmüş olarak başla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="141"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Başlatıldığında başlangıç ekranını göster (varsayılan: 1)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="227"/>
<source>Detach block and address databases at shutdown. This means they can be moved to another data directory, but it slows down shutdown. The wallet is always detached.</source>
<translation>Çıkışta blok ve adres veri tabanlarını ayırır. Bu, kapanışı yavaşlatır ancak veri tabanlarının başka klasörlere taşınabilmelerine imkân sağlar. Cüzdan daima ayırılır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="212"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Muamele ücreti &amp;öde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Main</source>
<translation>Ana menü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="206"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB. Fee 0.01 recommended.</source>
<translation>Muamelelerin hızlı işlenmesini garantilemeye yardım eden, seçime dayalı kB başı muamele ücreti. Muamelelerin çoğunluğunun boyutu 1 kB&apos;dir. 0.01 ücreti önerilir. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="222"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>Bitcoin&apos;i sistem oturumuyla &amp;başlat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="223"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system</source>
<translation>Sistemde oturum açıldığında Bitcoin&apos;i otomatik olarak başlat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Detach databases at shutdown</source>
<translation>Kapanışta veritabanlarını &amp;ayır</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MessagePage</name>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="14"/>
<source>Sign Message</source>
<translation>Mesaj imzala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="20"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Bir adresin sizin olduğunu ispatlamak için adresinizle mesaj imzalayabilirsiniz. Oltalama saldırılarının kimliğinizi imzanızla elde etmeyi deneyebilecekleri için belirsiz hiçbir şey imzalamamaya dikkat ediniz. Sadece ayrıntılı açıklaması olan ve tümüne katıldığınız ifadeleri imzalayın.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="38"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Mesajı imzalamak için kullanılacak adres (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="48"/>
<source>Choose adress from address book</source>
<translation>Adres defterinden adres seç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="58"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="71"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Panodan adres yapıştır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="81"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="93"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>İmzalamak istediğiniz mesajı burada giriniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="128"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Güncel imzayı sistem panosuna kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="131"/>
<source>&amp;Copy Signature</source>
<translation>İmzayı &amp;kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="142"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Tüm mesaj alanlarını sıfırla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="145"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Tümünü &amp;temizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="31"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to get signature</source>
<translation>İmza elde etmek için &quot;Mesaj İmzala&quot; unsurunu tıklayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="114"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Bu adresin sizin olduğunu ispatlamak için bir mesaj imzalayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="117"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Mesaj &amp;İmzala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Bitcoin adresi giriniz (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Error signing</source>
<translation>İmza sırasında hata meydana geldi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<source>%1 is not a valid address.</source>
<translation>%1 geçerli bir adres değildir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<source>%1 does not refer to a key.</source>
<translation>%1 herhangi bir anahtara işaret etmemektedir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<source>Private key for %1 is not available.</source>
<translation>%1 için özel anahtar mevcut değil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Sign failed</source>
<translation>İmzalama başarısız oldu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NetworkOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="345"/>
<source>Network</source>
<translation>Şebeke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="347"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Portları &amp;UPnP kullanarak haritala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="348"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Yönlendiricide Bitcoin istemci portlarını otomatik olarak açar. Bu, sadece yönlendiricinizin UPnP desteği bulunuyorsa ve etkinse çalışabilir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="351"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS4 proxy:</source>
<translation>SOCKS4 vekil sunucusu vasıtasıyla ba&amp;ğlan:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="352"/>
<source>Connect to the Bitcon network through a SOCKS4 proxy (e.g. when connecting through Tor)</source>
<translation>Bitcoin şebekesine SOCKS4 vekil sunucusu vasıtasıyla bağlanır (mesela Tor ile bağlanıldığında)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation>Vekil &amp;İP:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="366"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="363"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. 127.0.0.1)</source>
<translation>Vekil sunucunun İP adresi (mesela 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="372"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 1234)</source>
<translation>Vekil sunucun portu (örneğin 1234)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="135"/>
<source>Options</source>
<translation>Seçenekler</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Form</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="47"/>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="204"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Görüntülenen veriler zaman aşımını uğramış olabilir. Bağlantı kurulduğunda cüzdanınız otomatik olarak şebeke ile eşleşir ancak bu işlem henüz tamamlanmamıştır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="89"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Bakiye:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="147"/>
<source>Number of transactions:</source>
<translation>Muamele sayısı:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="118"/>
<source>Unconfirmed:</source>
<translation>Doğrulanmamış:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="40"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Cüzdan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="197"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Son muameleler&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="105"/>
<source>Your current balance</source>
<translation>Güncel bakiyeniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="134"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the current balance</source>
<translation>Doğrulanması beklenen ve henüz güncel bakiyeye ilâve edilmemiş muamelelerin toplamı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="154"/>
<source>Total number of transactions in wallet</source>
<translation>Cüzdandaki muamelelerin toplam sayısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="110"/>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="111"/>
<source>out of sync</source>
<translation>eşleşme dışı</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QRCodeDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="14"/>
<source>QR Code Dialog</source>
<translation>QR kodu diyaloğu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="32"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR Kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="55"/>
<source>Request Payment</source>
<translation>Ödeme isteği</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="70"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Miktar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="105"/>
<source>BTC</source>
<translation>BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="121"/>
<source>Label:</source>
<translation>Etiket:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="144"/>
<source>Message:</source>
<translation>Mesaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="186"/>
<source>&amp;Save As...</source>
<translation>&amp;Farklı kaydet...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="45"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>URI&apos;nin QR koduna kodlanmasında hata oluştu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="63"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Sonuç URI çok uzun, etiket ya da mesaj metnini kısaltmayı deneyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>QR kodu kaydet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>PNG Images (*.png)</source>
<translation>PNG resimleri (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="14"/>
<source>Bitcoin debug window</source>
<translation>Bitcoin hata ayıklama penceresi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="46"/>
<source>Client name</source>
<translation>İstemci ismi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="56"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="79"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="102"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="125"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="161"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="214"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="237"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="260"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="245"/>
<source>N/A</source>
<translation>Mevcut değil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="69"/>
<source>Client version</source>
<translation>İstemci sürümü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="24"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation>&amp;Malumat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="39"/>
<source>Client</source>
<translation>İstemci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="115"/>
<source>Startup time</source>
<translation>Başlama zamanı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="144"/>
<source>Network</source>
<translation>Şebeke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="151"/>
<source>Number of connections</source>
<translation>Bağlantı sayısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="174"/>
<source>On testnet</source>
<translation>Testnet üzerinde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="197"/>
<source>Block chain</source>
<translation>Blok zinciri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="204"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation>Güncel blok sayısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="227"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation>Tahmini toplam blok sayısı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="250"/>
<source>Last block time</source>
<translation>Son blok zamanı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="292"/>
<source>Debug logfile</source>
<translation>Hata ayıklama kütük dosyası</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="299"/>
<source>Open the Bitcoin debug logfile from the current data directory. This can take a few seconds for large logfiles.</source>
<translation>Güncel veri klasöründen Bitcoin hata ayıklama kütüğünü aç. Büyük kütük dosyaları için bu birkaç saniye alabilir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="302"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="323"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation>&amp;Konsol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="92"/>
<source>Build date</source>
<translation>Derleme tarihi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="372"/>
<source>Clear console</source>
<translation>Konsolu temizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="212"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation>Bitcoin RPC konsoluna hoş geldiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="213"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation>Tarihçede gezinmek için imleç tuşlarını kullanınız, &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; ile de ekranı temizleyebilirsiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="214"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation>Mevcut komutların listesi için &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; yazınız.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="132"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="137"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="143"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="148"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Bitcoin yolla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="64"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Birçok alıcıya aynı anda gönder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Add Recipient</source>
<translation>Alıcı &amp;ekle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="84"/>
<source>Remove all transaction fields</source>
<translation>Bütün muamele alanlarını kaldır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="87"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Tümünü &amp;temizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="106"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Bakiye:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="113"/>
<source>123.456 BTC</source>
<translation>123.456 BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="144"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Yollama etkinliğini teyit ediniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="147"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Gönder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; to %2 (%3)</source>
<translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; şu adrese: %2 (%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="99"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Gönderiyi teyit ediniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source>Are you sure you want to send %1?</source>
<translation>%1 göndermek istediğinizden emin misiniz?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source> and </source>
<translation> ve </translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="123"/>
<source>The recepient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Alıcı adresi geçerli değildir, lütfen denetleyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="128"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Ödeyeceğiniz tutarın sıfırdan yüksek olması gerekir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="133"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Tutar bakiyenizden yüksektir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="138"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Toplam, %1 muamele ücreti ilâve edildiğinde bakiyenizi geçmektedir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="144"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Çift adres bulundu, belli bir gönderi sırasında her adrese sadece tek bir gönderide bulunulabilir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="149"/>
<source>Error: Transaction creation failed.</source>
<translation>Hata: Muamele oluşturması başarısız oldu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="154"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Hata: Muamele reddedildi. Cüzdanınızdaki madenî paraların bazıları zaten harcanmış olduğunda bu meydana gelebilir. Örneğin wallet.dat dosyasının bir kopyasını kullandıysanız ve kopyada para harcandığında ancak burada harcandığı işaretlenmediğinde.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Form</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="29"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>M&amp;iktar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="42"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Şu kişiye öde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="66"/>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="25"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Adres defterinize eklemek için bu adrese ilişik bir etiket giriniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="75"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Etiket:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="93"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Ödemenin gönderileceği adres (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="103"/>
<source>Choose address from address book</source>
<translation>Adres defterinden adres seç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="113"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="120"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Panodan adres yapıştır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="130"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="137"/>
<source>Remove this recipient</source>
<translation>Bu alıcıyı kaldır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="26"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Bitcoin adresi giriniz (mesela 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="21"/>
<source>Open for %1 blocks</source>
<translation>%1 blok için açık</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="23"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>%1 değerine dek açık</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="29"/>
<source>%1/offline?</source>
<translation>%1/çevrimdışı mı?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="31"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/doğrulanmadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="33"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 teyit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="51"/>
<source>&lt;b&gt;Status:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Durum:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="56"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, henüz başarılı bir şekilde yayınlanmadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="58"/>
<source>, broadcast through %1 node</source>
<translation>, %1 düğüm vasıtasıyla yayınlandı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="60"/>
<source>, broadcast through %1 nodes</source>
<translation>, %1 düğüm vasıtasıyla yayınlandı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="64"/>
<source>&lt;b&gt;Date:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Tarih:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="71"/>
<source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; Generated&lt;br&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Kaynak:&lt;/b&gt; Oluşturuldu&lt;br&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="77"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Gönderen:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>unknown</source>
<translation>bilinmiyor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="95"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="118"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="178"/>
<source>&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Alıcı:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="98"/>
<source> (yours, label: </source>
<translation> (sizin, etiket: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="100"/>
<source> (yours)</source>
<translation> (sizin)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="136"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="150"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="195"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="212"/>
<source>&lt;b&gt;Credit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Gelir:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="138"/>
<source>(%1 matures in %2 more blocks)</source>
<translation>(%1, %2 ek blok sonrasında olgunlaşacak)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="142"/>
<source>(not accepted)</source>
<translation>(kabul edilmedi)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="186"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="194"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="209"/>
<source>&lt;b&gt;Debit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Gider:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="200"/>
<source>&lt;b&gt;Transaction fee:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Muamele ücreti:&lt;b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="216"/>
<source>&lt;b&gt;Net amount:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Net miktar:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="222"/>
<source>Message:</source>
<translation>Mesaj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="224"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Yorum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="226"/>
<source>Transaction ID:</source>
<translation>Muamele kimliği:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="229"/>
<source>Generated coins must wait 120 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, it will change to &quot;not accepted&quot; and not be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Oluşturulan Bitcoin&apos;lerin harcanabilmelerinden önce 120 blok beklemeleri gerekmektedir. Bu blok, oluşturduğunuzda, blok zincirine eklenmesi için ağda yayınlandı. Zincire eklenmesi başarısız olursa, &quot;kabul edilmedi&quot; olarak değiştirilecek ve harcanamayacaktır. Bu, bazen başka bir düğüm sizden birkaç saniye önce ya da sonra blok oluşturursa meydana gelebilir.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Muamele detayları</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="20"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Bu pano muamelenin ayrıntılı açıklamasını gösterir</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Date</source>
<translation>Tarih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Type</source>
<translation>Tür</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Amount</source>
<translation>Miktar</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="281"/>
<source>Open for %n block(s)</source>
<translation><numerusform>%n blok için açık</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="284"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>%1 değerine dek açık</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="287"/>
<source>Offline (%1 confirmations)</source>
<translation>Çevrimdışı (%1 teyit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="290"/>
<source>Unconfirmed (%1 of %2 confirmations)</source>
<translation>Doğrulanmadı (%1 (toplam %2 üzerinden) teyit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="293"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Doğrulandı (%1 teyit)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="301"/>
<source>Mined balance will be available in %n more blocks</source>
<translation><numerusform>Madenden çıkarılan bakiye %n ek blok sonrasında kullanılabilecektir</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="307"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Bu blok başka hiçbir düğüm tarafından alınmamıştır ve muhtemelen kabul edilmeyecektir!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="310"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Oluşturuldu ama kabul edilmedi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="353"/>
<source>Received with</source>
<translation>Şununla alındı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="355"/>
<source>Received from</source>
<translation>Alındığı kişi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="358"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Gönderildiği adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="360"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Kendinize ödeme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="362"/>
<source>Mined</source>
<translation>Madenden çıkarılan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="400"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(mevcut değil)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="599"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Muamele durumu. Doğrulama sayısını görüntülemek için imleci bu alanda tutunuz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="601"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Muamelenin alındığı tarih ve zaman.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="603"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Muamele türü.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="605"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Muamelenin alıcı adresi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="607"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Bakiyeden alınan ya da bakiyeye eklenen miktar.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="55"/>
<location filename="../transactionview.cpp" line="71"/>
<source>All</source>
<translation>Hepsi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="56"/>
<source>Today</source>
<translation>Bugün</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="57"/>
<source>This week</source>
<translation>Bu hafta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="58"/>
<source>This month</source>
<translation>Bu ay</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="59"/>
<source>Last month</source>
<translation>Geçen ay</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="60"/>
<source>This year</source>
<translation>Bu sene</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="61"/>
<source>Range...</source>
<translation>Aralık...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="72"/>
<source>Received with</source>
<translation>Şununla alınan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="74"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Gönderildiği adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="76"/>
<source>To yourself</source>
<translation>Kendinize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="77"/>
<source>Mined</source>
<translation>Oluşturulan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="78"/>
<source>Other</source>
<translation>Diğer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="85"/>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Aranacak adres ya da etiket giriniz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="92"/>
<source>Min amount</source>
<translation>Asgari miktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="126"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Adresi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="127"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Etiketi kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="128"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Miktarı kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="129"/>
<source>Edit label</source>
<translation>Etiketi düzenle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="130"/>
<source>Show transaction details</source>
<translation>Muamele detaylarını göster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="270"/>
<source>Export Transaction Data</source>
<translation>Muamele verilerini dışa aktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="271"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Virgülle ayrılmış değerler dosyası (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="279"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Doğrulandı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="280"/>
<source>Date</source>
<translation>Tarih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="281"/>
<source>Type</source>
<translation>Tür</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="282"/>
<source>Label</source>
<translation>Etiket</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="283"/>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="284"/>
<source>Amount</source>
<translation>Miktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="285"/>
<source>ID</source>
<translation>Kimlik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Dışa aktarımda hata oluştu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>%1 dosyasına yazılamadı.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="384"/>
<source>Range:</source>
<translation>Aralık:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="392"/>
<source>to</source>
<translation>ilâ</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="14"/>
<source>Verify Signed Message</source>
<translation>İmzalı mesajı kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="20"/>
<source>Enter the message and signature below (be careful to correctly copy newlines, spaces, tabs and other invisible characters) to obtain the Bitcoin address used to sign the message.</source>
<translation>Mesajı imzalamak için kullanılan Bitcoin adresini elde etmek için mesaj ve imzayı aşağıda giriniz (yani satırlar, boşluklar ve sekmeler gibi görünmeyen karakterleri doğru şekilde kopyalamaya dikkat ediniz).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="62"/>
<source>Verify a message and obtain the Bitcoin address used to sign the message</source>
<translation>Mesajı kontrol et ve imzalamak için kullanılan Bitcoin adresini elde et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="65"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation>Mesajı &amp;kontrol et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="79"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Şu anda seçili olan adresi panoya kopyalar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="82"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>Adresi &amp;kopyala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="93"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation>Tüm mesaj kontrolü alanlarını sıfırla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="96"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Tümünü &amp;temizle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="28"/>
<source>Enter Bitcoin signature</source>
<translation>Bitcoin imzası gir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="29"/>
<source>Click &quot;Verify Message&quot; to obtain address</source>
<translation>Adresi elde etmek için &quot;Mesajı kontrol et&quot; düğmesini tıkayınız</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>Invalid Signature</source>
<translation>Geçersiz imza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<source>The signature could not be decoded. Please check the signature and try again.</source>
<translation>İmzanın kodu çözülemedi. İmzayı kontrol edip tekrar deneyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>The signature did not match the message digest. Please check the signature and try again.</source>
<translation>İmza mesajın hash değeri eşleşmedi. İmzayı kontrol edip tekrar deneyiniz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address not found in address book.</source>
<translation>Bu adres, adres defterinde bulunamadı.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address found in address book: %1</source>
<translation>Adres defterinde bu adres bulundu: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<location filename="../walletmodel.cpp" line="158"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Gönderiliyor...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WindowOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="313"/>
<source>Window</source>
<translation>Pencere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>İşlem çubuğu yerine sistem çekmecesine &amp;küçült</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window</source>
<translation>Küçültüldükten sonra sadece çekmece ikonu gösterir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="320"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation>Kapatma sırasında k&amp;üçült</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="321"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Pencere kapatıldığında uygulamadan çıkmak yerine uygulamayı küçültür. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, uygulama sadece menüden çıkış seçildiğinde kapanacaktır.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="43"/>
<source>Bitcoin version</source>
<translation>Bitcoin sürümü</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="44"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Kullanım:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="45"/>
<source>Send command to -server or bitcoind</source>
<translation>-server ya da bitcoind&apos;ye komut gönder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="46"/>
<source>List commands</source>
<translation>Komutları listele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="47"/>
<source>Get help for a command</source>
<translation>Bir komut için yardım al</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="49"/>
<source>Options:</source>
<translation>Seçenekler:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="50"/>
<source>Specify configuration file (default: bitcoin.conf)</source>
<translation>Yapılandırma dosyası belirt (varsayılan: bitcoin.conf)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="51"/>
<source>Specify pid file (default: bitcoind.pid)</source>
<translation>Pid dosyası belirt (varsayılan: bitcoind.pid)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="52"/>
<source>Generate coins</source>
<translation>Madenî para (Bitcoin) oluştur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="53"/>
<source>Don&apos;t generate coins</source>
<translation>Bitcoin oluşturmasını devre dışı bırak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="54"/>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Veri dizinini belirt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="55"/>
<source>Set database cache size in megabytes (default: 25)</source>
<translation>Veritabanı önbellek boyutunu megabayt olarak belirt (varsayılan: 25)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="56"/>
<source>Set database disk log size in megabytes (default: 100)</source>
<translation>Diskteki veritabanı kütüğü boyutunu megabayt olarak belirt (varsayılan: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="57"/>
<source>Specify connection timeout (in milliseconds)</source>
<translation>Bağlantı zaman aşım süresini milisaniye olarak belirt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="63"/>
<source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: 8333 or testnet: 18333)</source>
<translation>Bağlantılar için dinlenecek &lt;port&gt; (varsayılan: 8333 ya da testnet: 18333)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="64"/>
<source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: 125)</source>
<translation>Eşler ile en çok &lt;n&gt; adet bağlantı kur (varsayılan: 125)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="66"/>
<source>Connect only to the specified node</source>
<translation>Sadece belirtilen düğüme bağlan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="67"/>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation>Eş adresleri elde etmek için bir düğüme bağlan ve ardından bağlantıyı kes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="68"/>
<source>Specify your own public address</source>
<translation>Kendi genel adresinizi tanımlayın</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="69"/>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation>Sadece &lt;net&gt; şebekesindeki düğümlere bağlan (IPv4 ya da IPv6)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="70"/>
<source>Try to discover public IP address (default: 1)</source>
<translation>Genel IP adresini keşfetmeye çalış (varsayılan: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="73"/>
<source>Bind to given address. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation>Belirtilen adresle ilişiklendir. IPv6 için [makine]:port simgelemini kullanınız</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="75"/>
<source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: 100)</source>
<translation>Aksaklık gösteren eşlerle bağlantıyı kesme sınırı (varsayılan: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="76"/>
<source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: 86400)</source>
<translation>Aksaklık gösteren eşlerle yeni bağlantıları engelleme süresi, saniye olarak (varsayılan: 86400)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="79"/>
<source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Her bağlantı için alım tamponu, &lt;n&gt;*1000 bayt (varsayılan: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="80"/>
<source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Her bağlantı için yollama tamponu, &lt;n&gt;*1000 bayt (varsayılan: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="83"/>
<source>Detach block and address databases. Increases shutdown time (default: 0)</source>
<translation>Blok ve adres veri tabanlarını ayır. Kapatma süresini arttırır (varsayılan: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="86"/>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Konut satırı ve JSON-RPC komutlarını kabul et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="87"/>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Arka planda daemon (servis) olarak çalış ve komutları kabul et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="88"/>
<source>Use the test network</source>
<translation>Deneme şebekesini kullan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="89"/>
<source>Output extra debugging information</source>
<translation>İlâve hata ayıklama verisi çıkar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="90"/>
<source>Prepend debug output with timestamp</source>
<translation>Hata ayıklama çıktısına tarih ön ekleri ilâve et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="91"/>
<source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
<translation>Trace/hata ayıklama verilerini debug.log dosyası yerine konsola gönder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="92"/>
<source>Send trace/debug info to debugger</source>
<translation>Hata ayıklayıcıya -debugger- trace/hata ayıklama verileri gönder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="93"/>
<source>Username for JSON-RPC connections</source>
<translation>JSON-RPC bağlantıları için kullanıcı ismi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="94"/>
<source>Password for JSON-RPC connections</source>
<translation>JSON-RPC bağlantıları için parola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="95"/>
<source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: 8332)</source>
<translation>JSON-RPC bağlantıları için dinlenecek &lt;port&gt; (varsayılan: 8332)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="96"/>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified IP address</source>
<translation>Belirtilen İP adresinden JSON-RPC bağlantılarını kabul et</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="97"/>
<source>Send commands to node running on &lt;ip&gt; (default: 127.0.0.1)</source>
<translation>Şu &lt;ip&gt; adresinde (varsayılan: 127.0.0.1) çalışan düğüme komut yolla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="98"/>
<source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
<translation>En iyi blok değiştiğinde komutu çalıştır (cmd için %s blok hash değeri ile değiştirilecektir)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="101"/>
<source>Upgrade wallet to latest format</source>
<translation>Cüzdanı en yeni biçime güncelle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="102"/>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: 100)</source>
<translation>Anahtar alan boyutunu &lt;n&gt; değerine ayarla (varsayılan: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="103"/>
<source>Rescan the block chain for missing wallet transactions</source>
<translation>Blok zincirini eksik cüzdan muameleleri için tekrar tara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="104"/>
<source>How many blocks to check at startup (default: 2500, 0 = all)</source>
<translation>Başlangıçta ne kadar blokun denetleneceği (varsayılan: 2500, 0 = tümü)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="105"/>
<source>How thorough the block verification is (0-6, default: 1)</source>
<translation>Blok kontrolünün derinliği (0 ilâ 6, varsayılan: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="106"/>
<source>Imports blocks from external blk000?.dat file</source>
<translation>Harici blk000?.dat dosyasından blokları içe aktarır</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="108"/>
<source>
SSL options: (see the Bitcoin Wiki for SSL setup instructions)</source>
<translation>
SSL seçenekleri: (SSL kurulum bilgisi için Bitcoin vikisine bakınız)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="111"/>
<source>Use OpenSSL (https) for JSON-RPC connections</source>
<translation>JSON-RPC bağlantıları için OpenSSL (https) kullan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="112"/>
<source>Server certificate file (default: server.cert)</source>
<translation>Sunucu sertifika dosyası (varsayılan: server.cert)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="113"/>
<source>Server private key (default: server.pem)</source>
<translation>Sunucu özel anahtarı (varsayılan: server.pem)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="114"/>
<source>Acceptable ciphers (default: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</source>
<translation>Kabul edilebilir şifreler (varsayılan: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="145"/>
<source>Warning: Disk space is low</source>
<translation>Uyarı: Disk alanı düşük</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="107"/>
<source>This help message</source>
<translation>Bu yardım mesajı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="121"/>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation>%s veri dizininde kilit elde edilemedi. Bitcoin muhtemelen hâlihazırda çalışmaktadır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="48"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="30"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %d, %s)</source>
<translation>Bu bilgisayarda %s unsuruna bağlanılamadı. (bind şu hatayı iletti: %d, %s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="58"/>
<source>Connect through socks proxy</source>
<translation>Socks vekil sunucusu vasıtasıyla bağlan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="59"/>
<source>Select the version of socks proxy to use (4 or 5, 5 is default)</source>
<translation>Kullanılacak socks vekil sunucu sürümünü seç (4 veya 5, ki 5 varsayılan değerdir)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="60"/>
<source>Do not use proxy for connections to network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation>&lt;net&gt; şebekesi ile bağlantılarda vekil sunucu kullanma (IPv4 ya da IPv6)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="61"/>
<source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
<translation>-addnode, -seednode ve -connect için DNS aramalarına izin ver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="62"/>
<source>Pass DNS requests to (SOCKS5) proxy</source>
<translation>DNS isteklerini (SOCKS5) vekil sunucusuna devret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="142"/>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Adresler yükleniyor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="132"/>
<source>Error loading blkindex.dat</source>
<translation>blkindex.dat dosyasının yüklenmesinde hata oluştu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="134"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet corrupted</source>
<translation>wallet.dat dosyasının yüklenmesinde hata oluştu: bozuk cüzdan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="135"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet requires newer version of Bitcoin</source>
<translation>wallet.dat dosyasının yüklenmesinde hata oluştu: cüzdanın daha yeni bir Bitcoin sürümüne ihtiyacı var</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="136"/>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart Bitcoin to complete</source>
<translation>Cüzdanın tekrar yazılması gerekiyordu: işlemi tamamlamak için Bitcoin&apos;i yeniden başlatınız</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="137"/>
<source>Error loading wallet.dat</source>
<translation>wallet.dat dosyasının yüklenmesinde hata oluştu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="124"/>
<source>Invalid -proxy address: &apos;%s&apos;</source>
<translation>Geçersiz -proxy adresi: &apos;%s&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="125"/>
<source>Unknown network specified in -noproxy: &apos;%s&apos;</source>
<translation>-noproxy&apos;de bilinmeyen bir şebeke belirtildi: &apos;%s&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="127"/>
<source>Unknown network specified in -onlynet: &apos;%s&apos;</source>
<translation>-onlynet için bilinmeyen bir şebeke belirtildi: &apos;%s&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="126"/>
<source>Unknown -socks proxy version requested: %i</source>
<translation>Bilinmeyen bir -socks vekil sürümü talep edildi: %i</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="128"/>
<source>Cannot resolve -bind address: &apos;%s&apos;</source>
<translation>-bind adresi çözümlenemedi: &apos;%s&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="129"/>
<source>Not listening on any port</source>
<translation>Hiçbir port dinlenmiyor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="130"/>
<source>Cannot resolve -externalip address: &apos;%s&apos;</source>
<translation>-externalip adresi çözümlenemedi: &apos;%s&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="117"/>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: &apos;%s&apos;</source>
<translation>-paytxfee=&lt;miktar&gt; için geçersiz miktar: &apos;%s&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="143"/>
<source>Error: could not start node</source>
<translation>Hata: düğüm başlatılamadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="31"/>
<source>Error: Wallet locked, unable to create transaction </source>
<translation>Hata: Cüzdan kilitli, muamele oluşturulamadı </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="32"/>
<source>Error: This transaction requires a transaction fee of at least %s because of its amount, complexity, or use of recently received funds </source>
<translation>Hata: Muamelenin miktarı, karmaşıklığı ya da yakın geçmişte alınan fonların kullanılması nedeniyle bu muamele en az %s tutarında ücret gerektirmektedir </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="35"/>
<source>Error: Transaction creation failed </source>
<translation>Hata: Muamele oluşturması başarısız oldu </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="36"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Gönderiliyor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="37"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Hata: Muamele reddedildi. Cüzdanınızdaki madenî paraların bazıları zaten harcanmış olduğunda bu meydana gelebilir. Örneğin wallet.dat dosyasının bir kopyasını kullandıysanız ve kopyada para harcandığında ancak burada harcandığı işaretlenmediğinde.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="41"/>
<source>Invalid amount</source>
<translation>Geçersiz miktar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="42"/>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Yetersiz bakiye</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="131"/>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Blok indeksi yükleniyor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="65"/>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
<translation>Bağlanılacak düğüm ekle ve bağlantıyı zinde tutmaya çalış</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="28"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation>Bu bilgisayarda %s unsuruna bağlanılamadı. Bitcoin muhtemelen hâlihazırda çalışmaktadır.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="71"/>
<source>Find peers using internet relay chat (default: 0)</source>
<translation>Eşleri Internet Relay Chat vasıtasıyla bul (varsayılan: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="72"/>
<source>Accept connections from outside (default: 1)</source>
<translation>Dışarıdan gelen bağlantıları kabul et (varsayılan: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="74"/>
<source>Find peers using DNS lookup (default: 1)</source>
<translation>Eşleri DNS araması vasıtasıyla bul (varsayılan: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="81"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 1)</source>
<translation>Dinlenecek portu haritalamak için Universal Plug and Play kullan (varsayılan: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="82"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 0)</source>
<translation>Dinlenecek portu haritalamak için Universal Plug and Play kullan (varsayılan: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="85"/>
<source>Fee per KB to add to transactions you send</source>
<translation>Yolladığınız muameleler için eklenecek KB başı ücret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="118"/>
<source>Warning: -paytxfee is set very high. This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
<translation>Uyarı: -paytxfee çok yüksek bir değere ayarlanmış. Bu, muamele gönderirseniz ödeyeceğiniz muamele ücretidir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="133"/>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Cüzdan yükleniyor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="138"/>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation>Cüzdan eski biçime geri alınamaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="139"/>
<source>Cannot initialize keypool</source>
<translation>Keypool başlatılamadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="140"/>
<source>Cannot write default address</source>
<translation>Varsayılan adres yazılamadı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="141"/>
<source>Rescanning...</source>
<translation>Yeniden tarama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="144"/>
<source>Done loading</source>
<translation>Yükleme tamamlandı</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="8"/>
<source>To use the %s option</source>
<translation>%s seçeneğini kullanmak için</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="9"/>
<source>%s, you must set a rpcpassword in the configuration file:
%s
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(you do not need to remember this password)
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.
</source>
<translation>%s, şu yapılandırma dosyasında rpc parolası belirtmeniz gerekir:
%s
Aşağıdaki rastgele oluşturulan parolayı kullanmanız tavsiye edilir:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(bu parolayı hatırlamanız gerekli değildir)
Dosya mevcut değilse, sadece sahibi için okumayla sınırlı izin ile oluşturunuz.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="18"/>
<source>Error</source>
<translation>Hata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="19"/>
<source>An error occured while setting up the RPC port %i for listening: %s</source>
<translation>%i RPC portunun dinleme için kurulması sırasında bir hata meydana geldi: %s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="20"/>
<source>You must set rpcpassword=&lt;password&gt; in the configuration file:
%s
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.</source>
<translation>rpcpassword=&lt;parola&gt; şu yapılandırma dosyasında belirtilmelidir:
%s
Dosya mevcut değilse, sadece sahibi için okumayla sınırlı izin ile oluşturunuz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="25"/>
<source>Warning: Please check that your computer&apos;s date and time are correct. If your clock is wrong Bitcoin will not work properly.</source>
<translation>Uyarı: Lütfen bilgisayarınızın tarih ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Saatiniz doğru değilse Bitcoin gerektiği gibi çalışamaz.</translation>
</message>
</context>
</TS>