You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2510 lines
106 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="hr" version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="14"/>
<source>About Bitcoin</source>
<translation>O Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="53"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; verzija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="97"/>
<source>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
Ovo je eksperimentalan softver.
Djeljen pod MIT/X11 licencom, pogledajte prateću datoteku license.txt ili http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Ovaj proizvod sadrži softver kojeg je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) i kriptografski softver kojeg je napisao Eric Young (eay@cryptsoft.com) i UPnP softver kojeg je napisao Thomas Bernard.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="14"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Adresar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="20"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. You may want to give a different one to each sender so you can keep track of who is paying you.</source>
<translation>Ovo su vaše Bitcoin adrese za primanje isplate. Možda želite dati drukčiju adresu svakom primatelju tako da možete pratiti tko je platio.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="36"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Dvostruki klik za uređivanje adrese ili oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="63"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Dodajte novu adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="77"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopiraj trenutno odabranu adresu u međuspremnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="66"/>
<source>&amp;New Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="80"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="91"/>
<source>Show &amp;QR Code</source>
<translation>Prikaži &amp;QR Kôd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="102"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Potpišite poruku kako bi dokazali da posjedujete ovu adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="105"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Potpišite poruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="116"/>
<source>Delete the currently selected address from the list. Only sending addresses can be deleted.</source>
<translation>Brisanje trenutno odabrane adrese s popisa. Samo adrese za slanje se mogu izbrisati.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="119"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Brisanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="63"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="65"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="292"/>
<source>Export Address Book Data</source>
<translation>Izvoz podataka adresara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="293"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Datoteka vrijednosti odvojenih zarezom (*. csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Pogreška kod izvoza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Ne mogu pisati u datoteku %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Label</source>
<translation>Oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="178"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez oznake)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="47"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Unesite lozinku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="61"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nova lozinka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="75"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Ponovite novu lozinku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="33"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Unesite novi lozinku za novčanik. &lt;br/&gt; Molimo Vas da koristite zaporku od &lt;b&gt;10 ili više slučajnih znakova,&lt;/b&gt; ili &lt;b&gt;osam ili više riječi.&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="34"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Šifriranje novčanika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="37"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ova operacija treba lozinku vašeg novčanika kako bi se novčanik otključao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="42"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Otključaj novčanik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="45"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Ova operacija treba lozinku vašeg novčanika kako bi se novčanik dešifrirao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="50"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Dešifriranje novčanika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="53"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Promjena lozinke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="54"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Unesite staru i novu lozinku za novčanik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="100"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potvrdi šifriranje novčanika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="101"/>
<source>WARNING: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!
Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>UPOZORENJE: Ako šifrirate vaš novčanik i izgubite lozinku, &lt;b&gt;IZGUBIT ĆETE SVE SVOJE BITCOINSE!&lt;/b&gt;
Jeste li sigurni da želite šifrirati svoj novčanik?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="159"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Novčanik šifriran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="111"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin će se sada zatvoriti kako bi dovršio postupak šifriranja. Zapamtite da šifriranje vašeg novčanika ne može u potpunosti zaštititi vaše bitcoine od krađe preko zloćudnog softvera koji bi bio na vašem računalu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="207"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="231"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on.</source>
<translation>Upozorenje: Tipka Caps Lock je upaljena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="165"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="171"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Šifriranje novčanika nije uspjelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="117"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Šifriranje novčanika nije uspjelo zbog interne pogreške. Vaš novčanik nije šifriran.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="172"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Priložene lozinke se ne podudaraju.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="135"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Otključavanje novčanika nije uspjelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="147"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="166"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Lozinka za dešifriranje novčanika nije točna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="146"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Dešifriranje novčanika nije uspjelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="160"/>
<source>Wallet passphrase was succesfully changed.</source>
<translation>Lozinka novčanika je uspješno promijenjena.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="73"/>
<source>Bitcoin Wallet</source>
<translation>Bitcoin novčanik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="215"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="248"/>
<source>Show/Hide &amp;Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="515"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Usklađivanje s mrežom ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="185"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Pregled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="186"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Prikaži opći pregled novčanika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakcije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="192"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Pretraži povijest transakcija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Address Book</source>
<translation>&amp;Adresar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="198"/>
<source>Edit the list of stored addresses and labels</source>
<translation>Uređivanje popisa pohranjenih adresa i oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Receive coins</source>
<translation>&amp;Primanje novca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="204"/>
<source>Show the list of addresses for receiving payments</source>
<translation>Prikaži popis adresa za primanje isplate</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Send coins</source>
<translation>&amp;Slanje novca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="216"/>
<source>Prove you control an address</source>
<translation>Dokažite da posjedujete adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="235"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Izlaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="236"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Izlazak iz programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="239"/>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;Više o %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="240"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Prikaži informacije o Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="242"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Više o &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="243"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Prikaži informacije o Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="245"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Postavke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="255"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="517"/>
<source>~%n block(s) remaining</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="528"/>
<source>Downloaded %1 of %2 blocks of transaction history (%3% done).</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Izvoz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="210"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="246"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="249"/>
<source>Show or hide the Bitcoin window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="251"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Izvoz podataka iz trenutnog taba u datoteku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="253"/>
<source>Encrypt or decrypt wallet</source>
<translation>Šifriranje ili dešifriranje novčanika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="256"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Napravite sigurnosnu kopiju novčanika na drugoj lokaciji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="258"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Promijenite lozinku za šifriranje novčanika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="260"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="262"/>
<source>Verify a message signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="286"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="296"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Konfiguracija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="302"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomoć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="311"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Traka kartica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="322"/>
<source>Actions toolbar</source>
<translation>Traka akcija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="334"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="399"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="492"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktivna veza na Bitcoin mrežu</numerusform><numerusform>%n aktivne veze na Bitcoin mrežu</numerusform><numerusform>%n aktivnih veza na Bitcoin mrežu</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="540"/>
<source>Downloaded %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Preuzeto %1 blokova povijesti transakcije.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="555"/>
<source>%n second(s) ago</source>
<translation><numerusform>prije %n sekunde</numerusform><numerusform>prije %n sekunde</numerusform><numerusform>prije %n sekundi</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="559"/>
<source>%n minute(s) ago</source>
<translation><numerusform>prije %n minute</numerusform><numerusform>prije %n minute</numerusform><numerusform>prije %n minuta</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="563"/>
<source>%n hour(s) ago</source>
<translation><numerusform>prije %n sata</numerusform><numerusform>prije %n sata</numerusform><numerusform>prije %n sati</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="567"/>
<source>%n day(s) ago</source>
<translation><numerusform>prije %n dana</numerusform><numerusform>prije %n dana</numerusform><numerusform>prije %n dana</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="573"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Ažurno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="580"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Ažuriranje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="590"/>
<source>Last received block was generated %1.</source>
<translation>Zadnji primljeni blok je generiran %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="649"/>
<source>This transaction is over the size limit. You can still send it for a fee of %1, which goes to the nodes that process your transaction and helps to support the network. Do you want to pay the fee?</source>
<translation>Ova transakcija je preko ograničenja veličine. Možete ju ipak poslati za naknadu od %1, koja se daje čvorovima koji procesiraju vaše transakcije i tako podržavate mrežu. Želite li platiti naknadu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="654"/>
<source>Confirm transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="681"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Poslana transakcija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="682"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Dolazna transakcija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="683"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Datum:%1
Iznos:%2
Tip:%3
Adresa:%4
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="804"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Novčanik je &lt;b&gt;šifriran&lt;/b&gt; i trenutno &lt;b&gt;otključan&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="812"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Novčanik je &lt;b&gt;šifriran&lt;/b&gt; i trenutno &lt;b&gt;zaključan&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Backup novčanika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Podaci novčanika (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Backup nije uspio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>There was an error trying to save the wallet data to the new location.</source>
<translation>Došlo je do pogreške kod spremanja podataka novčanika na novu lokaciju.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="112"/>
<source>A fatal error occured. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="84"/>
<source>Network Alert</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>DisplayOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="246"/>
<source>Display</source>
<translation>Prikaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="257"/>
<source>default</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="263"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will only take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="252"/>
<source>User Interface &amp;Language:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="273"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="277"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface, and when sending coins</source>
<translation>Izaberite željeni najmanji dio bitcoina koji će biti prikazan u sučelju i koji će se koristiti za plaćanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="284"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="285"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Izmjeni adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="25"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="35"/>
<source>The label associated with this address book entry</source>
<translation>Oznaka ovog upisa u adresar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="42"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="52"/>
<source>The address associated with this address book entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Adresa ovog upisa u adresar. Može se mjenjati samo kod adresa za slanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="20"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nova adresa za primanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="24"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Nova adresa za slanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="27"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Uredi adresu za primanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="31"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Uredi adresu za slanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="91"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Upisana adresa &quot;%1&quot; je već u adresaru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="96"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="101"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Ne mogu otključati novčanik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="106"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Stvaranje novog ključa nije uspjelo.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageBox</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="143"/>
<source>Bitcoin-Qt</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<source>version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="135"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Upotreba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="136"/>
<source>options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="138"/>
<source>UI options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="139"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="140"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Pokreni minimiziran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="141"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>MainOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="227"/>
<source>Detach block and address databases at shutdown. This means they can be moved to another data directory, but it slows down shutdown. The wallet is always detached.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="212"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Plati &amp;naknadu za transakciju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Main</source>
<translation>Glavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="206"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB. Fee 0.01 recommended.</source>
<translation>Neobavezna naknada za transakciju po kB koja omogućuje da se vaša transakcija obavi brže. Većina transakcija ima 1 kB. Preporučena naknada je 0.01.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="222"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="223"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Detach databases at shutdown</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>MessagePage</name>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="14"/>
<source>Sign Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="20"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Možete potpisati poruke sa svojom adresom kako bi dokazali da ih posjedujete. Budite oprezni da ne potpisujete ništa mutno, jer bi vas phishing napadi mogli na prevaru natjerati da prepišete svoj identitet njima. Potpisujte samo detaljno objašnjene izjave sa kojima se slažete.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="38"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="48"/>
<source>Choose adress from address book</source>
<translation>Odaberite adresu iz adresara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="58"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="71"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Zalijepi adresu iz međuspremnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="81"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="93"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Upišite poruku koju želite potpisati ovdje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="128"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="131"/>
<source>&amp;Copy Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="142"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="145"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="31"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to get signature</source>
<translation>Kliknite &quot;Potpiši poruku&quot; za potpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="114"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Potpišite poruku kako bi dokazali da posjedujete ovu adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="117"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Potpišite poruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Unesite Bitcoin adresu (npr. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Error signing</source>
<translation>Greška u potpisivanju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<source>%1 is not a valid address.</source>
<translation>Upisana adresa &quot;%1&quot; nije valjana bitcoin adresa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<source>%1 does not refer to a key.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<source>Private key for %1 is not available.</source>
<translation>Privatni ključ za %1 nije dostupan.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Sign failed</source>
<translation>Potpis nije uspio</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NetworkOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="345"/>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="347"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Mapiraj port koristeći &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="348"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Automatski otvori port Bitcoin klijenta na ruteru. To radi samo ako ruter podržava UPnP i ako je omogućen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="351"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS4 proxy:</source>
<translation>&amp;Povezivanje putem SOCKS4 proxy-a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="352"/>
<source>Connect to the Bitcon network through a SOCKS4 proxy (e.g. when connecting through Tor)</source>
<translation>Spojite se na Bitcon mrežu putem SOCKS4 proxy-a (npr. kod povezivanja kroz Tor)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="366"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="363"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. 127.0.0.1)</source>
<translation>IP adresa proxy-a (npr. 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="372"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 1234)</source>
<translation>Port od proxy-a (npr. 1234)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="135"/>
<source>Options</source>
<translation>Postavke</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Oblik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="47"/>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="204"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="89"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Stanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="147"/>
<source>Number of transactions:</source>
<translation>Broj transakcija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="118"/>
<source>Unconfirmed:</source>
<translation>Nepotvrđene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="40"/>
<source>Wallet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="197"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Nedavne transakcije&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="105"/>
<source>Your current balance</source>
<translation>Vaše trenutno stanje računa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="134"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the current balance</source>
<translation>Ukupni iznos transakcija koje tek trebaju biti potvrđene, i još uvijek nisu uračunate u trenutni saldo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="154"/>
<source>Total number of transactions in wallet</source>
<translation>Ukupni broj tansakcija u novčaniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="110"/>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="111"/>
<source>out of sync</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QRCodeDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="14"/>
<source>QR Code Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="32"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR kôd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="55"/>
<source>Request Payment</source>
<translation>Zatraži plaćanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="70"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Iznos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="105"/>
<source>BTC</source>
<translation>BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="121"/>
<source>Label:</source>
<translation>Oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="144"/>
<source>Message:</source>
<translation>Poruka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="186"/>
<source>&amp;Save As...</source>
<translation>&amp;Spremi kao...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="45"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="63"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>PNG Images (*.png)</source>
<translation>PNG slike (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="14"/>
<source>Bitcoin debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="46"/>
<source>Client name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="56"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="79"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="102"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="125"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="161"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="214"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="237"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="260"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="245"/>
<source>N/A</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="69"/>
<source>Client version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="24"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="39"/>
<source>Client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="115"/>
<source>Startup time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="144"/>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="151"/>
<source>Number of connections</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="174"/>
<source>On testnet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="197"/>
<source>Block chain</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="204"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="227"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="250"/>
<source>Last block time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="292"/>
<source>Debug logfile</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="299"/>
<source>Open the Bitcoin debug logfile from the current data directory. This can take a few seconds for large logfiles.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="302"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="323"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="92"/>
<source>Build date</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="372"/>
<source>Clear console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="212"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="213"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="214"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="132"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="137"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="143"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="148"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Slanje novca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="64"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Pošalji k nekoliko primatelja odjednom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Add Recipient</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="84"/>
<source>Remove all transaction fields</source>
<translation>Obriši sva polja transakcija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="87"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="106"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Stanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="113"/>
<source>123.456 BTC</source>
<translation>123,456 BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="144"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Potvrdi akciju slanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="147"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Pošalji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; to %2 (%3)</source>
<translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; do %2 (%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="99"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Potvrdi slanje novca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source>Are you sure you want to send %1?</source>
<translation>Jeste li sigurni da želite poslati %1?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source> and </source>
<translation>i</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="123"/>
<source>The recepient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Adresa primatelja je nevaljala, molimo provjerite je ponovo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="128"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Iznos mora biti veći od 0.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="133"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="138"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="144"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="149"/>
<source>Error: Transaction creation failed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="154"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Oblik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="29"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>&amp;Iznos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="42"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Primatelj plaćanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="66"/>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="25"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Unesite oznaku za ovu adresu kako bi ju dodali u vaš adresar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="75"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Oznaka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="93"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa za slanje plaćanja (npr. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="103"/>
<source>Choose address from address book</source>
<translation>Odaberite adresu iz adresara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="113"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="120"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Zalijepi adresu iz međuspremnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="130"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="137"/>
<source>Remove this recipient</source>
<translation>Ukloni ovog primatelja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="26"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Unesite Bitcoin adresu (npr. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="21"/>
<source>Open for %1 blocks</source>
<translation>Otvori za %1 blokova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="23"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otvoren do %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="29"/>
<source>%1/offline?</source>
<translation>%1 nije dostupan?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="31"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/nepotvrđeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="33"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 potvrda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="51"/>
<source>&lt;b&gt;Status:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Status:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="56"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, još nije bio uspješno emitiran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="58"/>
<source>, broadcast through %1 node</source>
<translation>, emitiran kroz nod %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="60"/>
<source>, broadcast through %1 nodes</source>
<translation>, emitiran kroz nodove %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="64"/>
<source>&lt;b&gt;Date:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Datum:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="71"/>
<source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; Generated&lt;br&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Izvor:&lt;/b&gt; Generirano&lt;br&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="77"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>unknown</source>
<translation>nepoznato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="95"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="118"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="178"/>
<source>&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Za:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="98"/>
<source> (yours, label: </source>
<translation>(tvoje, oznaka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="100"/>
<source> (yours)</source>
<translation>(tvoje)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="136"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="150"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="195"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="212"/>
<source>&lt;b&gt;Credit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Uplaćeno:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="138"/>
<source>(%1 matures in %2 more blocks)</source>
<translation>(%1 stasava za %2 dodatna bloka)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="142"/>
<source>(not accepted)</source>
<translation>(Nije prihvaćeno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="186"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="194"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="209"/>
<source>&lt;b&gt;Debit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Potrošeno:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="200"/>
<source>&lt;b&gt;Transaction fee:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Naknada za transakciju:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="216"/>
<source>&lt;b&gt;Net amount:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Neto iznos:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="222"/>
<source>Message:</source>
<translation>Poruka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="224"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Komentar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="226"/>
<source>Transaction ID:</source>
<translation>ID transakcije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="229"/>
<source>Generated coins must wait 120 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, it will change to &quot;not accepted&quot; and not be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Generirani novčići moraju pričekati nastanak 120 blokova prije nego što ih je moguće potrošiti. Kad ste generirali taj blok, on je bio emitiran u mrežu kako bi bio dodan postojećim lancima blokova. Ako ne uspije biti dodan, njegov status bit će promijenjen u &quot;nije prihvaćen&quot; i on neće biti potrošiv. S vremena na vrijeme tako nešto se može desiti ako neki drugi nod generira blok u približno isto vrijeme.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Detalji transakcije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="20"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Ova panela prikazuje detaljni opis transakcije</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Type</source>
<translation>Tip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Amount</source>
<translation>Iznos</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="281"/>
<source>Open for %n block(s)</source>
<translation><numerusform>Otvoren za %n bloka</numerusform><numerusform>Otvoren za %n blokova</numerusform><numerusform>Otvoren za %n blokova</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="284"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otvoren do %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="287"/>
<source>Offline (%1 confirmations)</source>
<translation>Nije na mreži (%1 potvrda)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="290"/>
<source>Unconfirmed (%1 of %2 confirmations)</source>
<translation>Nepotvrđen (%1 od %2 potvrda)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="293"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Potvrđen (%1 potvrda)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="301"/>
<source>Mined balance will be available in %n more blocks</source>
<translation><numerusform>Saldo iskovanih novčićća bit de dostupan nakon %n dodatnog bloka</numerusform><numerusform>Saldo iskovanih novčićća bit de dostupan nakon %n dodatnih blokova</numerusform><numerusform>Saldo iskovanih novčićća bit de dostupan nakon %n dodatnih blokova</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="307"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Generirano - Upozorenje: ovaj blok nije bio primljen od strane bilo kojeg drugog noda i vjerojatno neće biti prihvaćen!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="310"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Generirano, ali nije prihvaćeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="353"/>
<source>Received with</source>
<translation>Primljeno s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="355"/>
<source>Received from</source>
<translation>Primljeno od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="358"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Poslano za</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="360"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Plaćanje samom sebi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="362"/>
<source>Mined</source>
<translation>Rudareno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="400"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n/d)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="599"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Status transakcije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="601"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Datum i vrijeme kad je transakcija primljena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="603"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Vrsta transakcije.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="605"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Odredište transakcije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="607"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Iznos odbijen od ili dodan k saldu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="55"/>
<location filename="../transactionview.cpp" line="71"/>
<source>All</source>
<translation>Sve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="56"/>
<source>Today</source>
<translation>Danas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="57"/>
<source>This week</source>
<translation>Ovaj tjedan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="58"/>
<source>This month</source>
<translation>Ovaj mjesec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="59"/>
<source>Last month</source>
<translation>Prošli mjesec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="60"/>
<source>This year</source>
<translation>Ove godine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="61"/>
<source>Range...</source>
<translation>Raspon...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="72"/>
<source>Received with</source>
<translation>Primljeno s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="74"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Poslano za</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="76"/>
<source>To yourself</source>
<translation>Tebi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="77"/>
<source>Mined</source>
<translation>Rudareno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="78"/>
<source>Other</source>
<translation>Ostalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="85"/>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Unesite adresu ili oznaku za pretraživanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="92"/>
<source>Min amount</source>
<translation>Min iznos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="126"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopirati adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="127"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopirati oznaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="128"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiraj iznos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="129"/>
<source>Edit label</source>
<translation>Izmjeniti oznaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="130"/>
<source>Show transaction details</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="270"/>
<source>Export Transaction Data</source>
<translation>Izvoz podataka transakcija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="271"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Datoteka podataka odvojenih zarezima (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="279"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potvrđeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="280"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="281"/>
<source>Type</source>
<translation>Tip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="282"/>
<source>Label</source>
<translation>Oznaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="283"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="284"/>
<source>Amount</source>
<translation>Iznos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="285"/>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Izvoz pogreške</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Ne mogu pisati u datoteku %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="384"/>
<source>Range:</source>
<translation>Raspon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="392"/>
<source>to</source>
<translation>za</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="14"/>
<source>Verify Signed Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="20"/>
<source>Enter the message and signature below (be careful to correctly copy newlines, spaces, tabs and other invisible characters) to obtain the Bitcoin address used to sign the message.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="62"/>
<source>Verify a message and obtain the Bitcoin address used to sign the message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="65"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="79"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopiraj trenutno odabranu adresu u međuspremnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="82"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="93"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="96"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="28"/>
<source>Enter Bitcoin signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="29"/>
<source>Click &quot;Verify Message&quot; to obtain address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>Invalid Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<source>The signature could not be decoded. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>The signature did not match the message digest. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address not found in address book.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address found in address book: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<location filename="../walletmodel.cpp" line="158"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Slanje...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WindowOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="313"/>
<source>Window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimiziraj u sistemsku traku umjesto u traku programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window</source>
<translation>Prikaži samo ikonu u sistemskoj traci nakon minimiziranja prozora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="320"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="321"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Minimizirati umjesto izaći iz aplikacije kada je prozor zatvoren. Kada je ova opcija omogućena, aplikacija će biti zatvorena tek nakon odabira Izlaz u izborniku.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="43"/>
<source>Bitcoin version</source>
<translation>Bitcoin verzija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="44"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Upotreba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="45"/>
<source>Send command to -server or bitcoind</source>
<translation>Pošalji komandu usluzi -server ili bitcoind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="46"/>
<source>List commands</source>
<translation>Prikaži komande</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="47"/>
<source>Get help for a command</source>
<translation>Potraži pomoć za komandu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="49"/>
<source>Options:</source>
<translation>Postavke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="50"/>
<source>Specify configuration file (default: bitcoin.conf)</source>
<translation>Odredi konfiguracijsku datoteku (ugrađeni izbor: bitcoin.conf)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="51"/>
<source>Specify pid file (default: bitcoind.pid)</source>
<translation>Odredi proces ID datoteku (ugrađeni izbor: bitcoin.pid)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="52"/>
<source>Generate coins</source>
<translation>Generiraj novčiće</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="53"/>
<source>Don&apos;t generate coins</source>
<translation>Ne generiraj novčiće</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="54"/>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Odredi direktorij za datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="55"/>
<source>Set database cache size in megabytes (default: 25)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="56"/>
<source>Set database disk log size in megabytes (default: 100)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="57"/>
<source>Specify connection timeout (in milliseconds)</source>
<translation>Odredi vremenski prozor za spajanje na mrežu (u milisekundama)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="63"/>
<source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: 8333 or testnet: 18333)</source>
<translation>Slušaj na &lt;port&gt;u (default: 8333 ili testnet: 18333)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="64"/>
<source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: 125)</source>
<translation>Održavaj najviše &lt;n&gt; veza sa članovima (default: 125)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="66"/>
<source>Connect only to the specified node</source>
<translation>Poveži se samo sa određenim nodom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="67"/>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="68"/>
<source>Specify your own public address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="69"/>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="70"/>
<source>Try to discover public IP address (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="73"/>
<source>Bind to given address. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="75"/>
<source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: 100)</source>
<translation>Prag za odspajanje članova koji se čudno ponašaju (default: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="76"/>
<source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: 86400)</source>
<translation>Broj sekundi koliko se članovima koji se čudno ponašaju neće dopustiti da se opet spoje (default: 86400)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="79"/>
<source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Maksimalni buffer za primanje po vezi, &lt;n&gt;*1000 bajta (default: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="80"/>
<source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Maksimalni buffer za slanje po vezi, &lt;n&gt;*1000 bajta (default: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="83"/>
<source>Detach block and address databases. Increases shutdown time (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="86"/>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Prihvati komande iz tekst moda i JSON-RPC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="87"/>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Izvršavaj u pozadini kao uslužnik i prihvaćaj komande</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="88"/>
<source>Use the test network</source>
<translation>Koristi test mrežu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="89"/>
<source>Output extra debugging information</source>
<translation>Dodaj sve dodatne informacije debuggiranja na izlaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="90"/>
<source>Prepend debug output with timestamp</source>
<translation>Dodaj izlaz debuga na početak sa vremenskom oznakom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="91"/>
<source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
<translation>Šalji trace/debug informacije na konzolu umjesto u debug.log datoteku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="92"/>
<source>Send trace/debug info to debugger</source>
<translation>Pošalji trace/debug informacije u debugger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="93"/>
<source>Username for JSON-RPC connections</source>
<translation>Korisničko ime za JSON-RPC veze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="94"/>
<source>Password for JSON-RPC connections</source>
<translation>Lozinka za JSON-RPC veze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="95"/>
<source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: 8332)</source>
<translation>Prihvaćaj JSON-RPC povezivanje na portu broj &lt;port&gt; (ugrađeni izbor: 8332)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="96"/>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified IP address</source>
<translation>Dozvoli JSON-RPC povezivanje s određene IP adrese</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="97"/>
<source>Send commands to node running on &lt;ip&gt; (default: 127.0.0.1)</source>
<translation>Pošalji komande nodu na adresi &lt;ip&gt; (ugrađeni izbor: 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="98"/>
<source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="101"/>
<source>Upgrade wallet to latest format</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="102"/>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: 100)</source>
<translation>Podesi memorijski prostor za ključeve na &lt;n&gt; (ugrađeni izbor: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="103"/>
<source>Rescan the block chain for missing wallet transactions</source>
<translation>Ponovno pretraži lanac blokova za transakcije koje nedostaju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="104"/>
<source>How many blocks to check at startup (default: 2500, 0 = all)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="105"/>
<source>How thorough the block verification is (0-6, default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="106"/>
<source>Imports blocks from external blk000?.dat file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="108"/>
<source>
SSL options: (see the Bitcoin Wiki for SSL setup instructions)</source>
<translation>SSL postavke: (za detalje o podešavanju SSL opcija vidi Bitcoin Wiki)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="111"/>
<source>Use OpenSSL (https) for JSON-RPC connections</source>
<translation>Koristi OpenSSL (https) za JSON-RPC povezivanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="112"/>
<source>Server certificate file (default: server.cert)</source>
<translation>Uslužnikov SSL certifikat (ugrađeni izbor: server.cert)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="113"/>
<source>Server private key (default: server.pem)</source>
<translation>Uslužnikov privatni ključ (ugrađeni izbor: server.pem)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="114"/>
<source>Acceptable ciphers (default: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</source>
<translation>Prihvaljivi načini šifriranja (ugrađeni izbor: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="145"/>
<source>Warning: Disk space is low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="107"/>
<source>This help message</source>
<translation>Ova poruka za pomoć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="121"/>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation>Program ne može pristupiti direktoriju s datotekama %s. Bitcoin program je vjerojatno već pokrenut.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="48"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="30"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %d, %s)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="58"/>
<source>Connect through socks proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="59"/>
<source>Select the version of socks proxy to use (4 or 5, 5 is default)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="60"/>
<source>Do not use proxy for connections to network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="61"/>
<source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="62"/>
<source>Pass DNS requests to (SOCKS5) proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="142"/>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Učitavanje adresa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="132"/>
<source>Error loading blkindex.dat</source>
<translation>Greška kod učitavanja blkindex.dat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="134"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet corrupted</source>
<translation>Greška kod učitavanja wallet.dat: Novčanik pokvaren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="135"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet requires newer version of Bitcoin</source>
<translation>Greška kod učitavanja wallet.dat: Novčanik zahtjeva noviju verziju Bitcoina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="136"/>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart Bitcoin to complete</source>
<translation>Novčanik je trebao prepravak: ponovo pokrenite Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="137"/>
<source>Error loading wallet.dat</source>
<translation>Greška kod učitavanja wallet.dat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="124"/>
<source>Invalid -proxy address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="125"/>
<source>Unknown network specified in -noproxy: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="127"/>
<source>Unknown network specified in -onlynet: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="126"/>
<source>Unknown -socks proxy version requested: %i</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="128"/>
<source>Cannot resolve -bind address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="129"/>
<source>Not listening on any port</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="130"/>
<source>Cannot resolve -externalip address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="117"/>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="143"/>
<source>Error: could not start node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="31"/>
<source>Error: Wallet locked, unable to create transaction </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="32"/>
<source>Error: This transaction requires a transaction fee of at least %s because of its amount, complexity, or use of recently received funds </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="35"/>
<source>Error: Transaction creation failed </source>
<translation>Greška: priprema transakcije nije uspjela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="36"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Slanje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="37"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Generirani novčići moraju pričekati nastanak 120 blokova prije nego što ih je moguće potrošiti. Kad ste generirali taj blok, on je bio emitiran u mrežu kako bi bio dodan postojećim lancima blokova. Ako ne uspije biti dodan, njegov status bit će promijenjen u &quot;nije prihvatljiv&quot; i on neće biti potrošiv. S vremena na vrijeme tako nešto se može desiti ako neki drugi nod približno istovremeno generira blok.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="41"/>
<source>Invalid amount</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="42"/>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Nedovoljna sredstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="131"/>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Učitavanje indeksa blokova...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="65"/>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="28"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="71"/>
<source>Find peers using internet relay chat (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="72"/>
<source>Accept connections from outside (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="74"/>
<source>Find peers using DNS lookup (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="81"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="82"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="85"/>
<source>Fee per KB to add to transactions you send</source>
<translation>Naknada posredniku po KB-u koja će biti dodana svakoj transakciji koju pošalješ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="118"/>
<source>Warning: -paytxfee is set very high. This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="133"/>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Učitavanje novčanika...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="138"/>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="139"/>
<source>Cannot initialize keypool</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="140"/>
<source>Cannot write default address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="141"/>
<source>Rescanning...</source>
<translation>Rescaniranje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="144"/>
<source>Done loading</source>
<translation>Učitavanje gotovo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="8"/>
<source>To use the %s option</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="9"/>
<source>%s, you must set a rpcpassword in the configuration file:
%s
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(you do not need to remember this password)
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.
</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="18"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="19"/>
<source>An error occured while setting up the RPC port %i for listening: %s</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="20"/>
<source>You must set rpcpassword=&lt;password&gt; in the configuration file:
%s
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="25"/>
<source>Warning: Please check that your computer&apos;s date and time are correct. If your clock is wrong Bitcoin will not work properly.</source>
<translation>Upozorenje: Molimo provjerite jesu li datum i vrijeme na vašem računalu točni. Ako vaš sat ide krivo, Bitcoin neće raditi ispravno.</translation>
</message>
</context>
</TS>