You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2520 lines
108 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="fi" version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="14"/>
<source>About Bitcoin</source>
<translation>Tietoa Bitcoinista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="53"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; versio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="97"/>
<source>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="14"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Osoitekirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="20"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. You may want to give a different one to each sender so you can keep track of who is paying you.</source>
<translation>Nämä ovat sinun Bitcoin-osoitteesi suoritusten vastaanottamiseen. Voit halutessasi antaa kullekin lähettäjälle eri osoitteen, jotta voit seurata kuka sinulle maksaa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="36"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Kaksoisnapauta muokataksesi osoitetta tai nimeä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="63"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Luo uusi osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="77"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopioi valittu osoite leikepöydälle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="66"/>
<source>&amp;New Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="80"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="91"/>
<source>Show &amp;QR Code</source>
<translation>Näytä &amp;QR-koodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="102"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Allekirjoita viesti millä todistat omistavasi tämän osoitteen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="105"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Allekirjoita viesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="116"/>
<source>Delete the currently selected address from the list. Only sending addresses can be deleted.</source>
<translation>Poista valittuna oleva osoite listasta. Vain lähettämiseen käytettäviä osoitteita voi poistaa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="119"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Poista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="63"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="65"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="292"/>
<source>Export Address Book Data</source>
<translation>Vie osoitekirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="293"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Comma separated file (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Virhe viedessä osoitekirjaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Ei voida kirjoittaa tiedostoon %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Label</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="178"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(ei nimeä)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="47"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Anna tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="61"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Uusi tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="75"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Toista uusi tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="33"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Anna lompakolle uusi tunnuslause.&lt;br/&gt;Käytä tunnuslausetta, jossa on ainakin &lt;b&gt;10 satunnaista mekkiä&lt;/b&gt; tai &lt;b&gt;kahdeksan sanaa&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="34"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Salaa lompakko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="37"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Tätä toimintoa varten sinun täytyy antaa lompakon tunnuslause sen avaamiseksi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="42"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Avaa lompakko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="45"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Tätä toimintoa varten sinun täytyy antaa lompakon tunnuslause salauksen purkuun.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="50"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Pura lompakon salaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="53"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Vaihda tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="54"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Anna vanha ja uusi tunnuslause.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="100"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Hyväksy lompakon salaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="101"/>
<source>WARNING: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!
Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>VAROITUS: Mikäli salaat lompakkosi ja unohdat tunnuslauseen, &lt;b&gt;MENETÄT LOMPAKON KOKO SISÄLLÖN&lt;/b&gt;!
Tahdotko varmasti salata lompakon?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="159"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Lompakko salattu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="111"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin sulkeutuu lopettaakseen salausprosessin. Muista, että salattu lompakko ei täysin suojaa sitä haittaohjelmien aiheuttamilta varkauksilta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="207"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="231"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on.</source>
<translation>Varoitus: Caps Lock on päällä.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="165"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="171"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Lompakon salaus epäonnistui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="117"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Lompakon salaaminen epäonnistui sisäisen virheen vuoksi. Lompakkoa ei salattu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="172"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Annetut tunnuslauseet eivät täsmää.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="135"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Lompakon avaaminen epäonnistui.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="147"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="166"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Annettu tunnuslause oli väärä.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="146"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Lompakon salauksen purku epäonnistui.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="160"/>
<source>Wallet passphrase was succesfully changed.</source>
<translation>Lompakon tunnuslause on vaihdettu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="73"/>
<source>Bitcoin Wallet</source>
<translation>Bitcoin-lompakko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="215"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="248"/>
<source>Show/Hide &amp;Bitcoin</source>
<translation>Näytä/Kätke &amp;Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="515"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synkronoidaan verkon kanssa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="185"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Yleisnäkymä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="186"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Näyttää kokonaiskatsauksen lompakon tilanteesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Rahansiirrot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="192"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Selaa rahansiirtohistoriaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Address Book</source>
<translation>&amp;Osoitekirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="198"/>
<source>Edit the list of stored addresses and labels</source>
<translation>Muokkaa tallennettujen nimien ja osoitteiden listaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Receive coins</source>
<translation>&amp;Vastaanota Bitcoineja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="204"/>
<source>Show the list of addresses for receiving payments</source>
<translation>Näytä Bitcoinien vastaanottamiseen käytetyt osoitteet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Send coins</source>
<translation>&amp;Lähetä Bitcoineja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="216"/>
<source>Prove you control an address</source>
<translation>Todista että hallitset osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="235"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>L&amp;opeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="236"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Lopeta ohjelma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="239"/>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;Tietoja %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="240"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Näytä tietoa Bitcoin-projektista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="242"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Tietoja &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="243"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Näytä tietoja QT:ta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="245"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Asetukset...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="255"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="517"/>
<source>~%n block(s) remaining</source>
<translation><numerusform>~%n lohko jäljellä</numerusform><numerusform>~%n lohkoja jäljellä</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="528"/>
<source>Downloaded %1 of %2 blocks of transaction history (%3% done).</source>
<translation>Ladattu %1 / %2 lohkoista rahansiirtohistoriasta (%3% suoritettu).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Vie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="210"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="246"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="249"/>
<source>Show or hide the Bitcoin window</source>
<translation>Näytä tai piillota Bitcoin-ikkuna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="251"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Vie auki olevan välilehden tiedot tiedostoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="253"/>
<source>Encrypt or decrypt wallet</source>
<translation>Salaa tai poista salaus lompakosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="256"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Varmuuskopioi lompakko toiseen sijaintiin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="258"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Vaihda lompakon salaukseen käytettävä tunnuslause</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="260"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="262"/>
<source>Verify a message signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="286"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Tiedosto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="296"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Asetukset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="302"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Apua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="311"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Välilehtipalkki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="322"/>
<source>Actions toolbar</source>
<translation>Toimintopalkki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="334"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="399"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin-asiakas</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="492"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktiivinen yhteys Bitcoin-verkkoon</numerusform><numerusform>%n aktiivista yhteyttä Bitcoin-verkkoon</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="540"/>
<source>Downloaded %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Ladattu %1 lohkoa rahansiirron historiasta.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="555"/>
<source>%n second(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n sekunti sitten</numerusform><numerusform>%n sekuntia sitten</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="559"/>
<source>%n minute(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n minuutti sitten</numerusform><numerusform>%n minuuttia sitten</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="563"/>
<source>%n hour(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n tunti sitten</numerusform><numerusform>%n tuntia sitten</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="567"/>
<source>%n day(s) ago</source>
<translation><numerusform>%n päivä sitten</numerusform><numerusform>%n päivää sitten</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="573"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Rahansiirtohistoria on ajan tasalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="580"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Kurotaan kiinni...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="590"/>
<source>Last received block was generated %1.</source>
<translation>Viimeisin vastaanotettu lohko tuotettu %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="649"/>
<source>This transaction is over the size limit. You can still send it for a fee of %1, which goes to the nodes that process your transaction and helps to support the network. Do you want to pay the fee?</source>
<translation>Tämä rahansiirto ylittää kokorajoituksen. Voit siitä huolimatta lähettää sen %1 siirtopalkkion mikä menee solmuille jotka käsittelevät rahansiirtosi tämä auttaa myös verkostoa. Haluatko maksaa siirtopalkkion? </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="654"/>
<source>Confirm transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="681"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Lähetetyt rahansiirrot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="682"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Saapuva rahansiirto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="683"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Päivä: %1
Määrä: %2
Tyyppi: %3
Osoite: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="804"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Lompakko on &lt;b&gt;salattu&lt;/b&gt; ja tällä hetkellä &lt;b&gt;avoinna&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="812"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Lompakko on &lt;b&gt;salattu&lt;/b&gt; ja tällä hetkellä &lt;b&gt;lukittuna&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Varmuuskopioi lompakko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Lompakkodata (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Varmuuskopio epäonnistui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>There was an error trying to save the wallet data to the new location.</source>
<translation>Virhe tallennettaessa lompakkodataa uuteen sijaintiin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="112"/>
<source>A fatal error occured. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="84"/>
<source>Network Alert</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>DisplayOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="246"/>
<source>Display</source>
<translation>Näyttö</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="257"/>
<source>default</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="263"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will only take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="252"/>
<source>User Interface &amp;Language:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="273"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="277"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface, and when sending coins</source>
<translation>Valitse oletus lisämääre mikä näkyy käyttöliittymässä ja kun lähetät kolikoita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="284"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="285"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Muokkaa osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="25"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="35"/>
<source>The label associated with this address book entry</source>
<translation>Tähän osoitteeseen liitetty nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="42"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="52"/>
<source>The address associated with this address book entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Osoite, joka liittyy tämän osoitekirjan merkintään. Tätä voidaan muuttaa vain lähtevissä osoitteissa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="20"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Uusi vastaanottava osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="24"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Uusi lähettävä osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="27"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Muokkaa vastaanottajan osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="31"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Muokkaa lähtevää osoitetta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="91"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Osoite &quot;%1&quot; on jo osoitekirjassa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="96"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="101"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Lompakkoa ei voitu avata.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="106"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Uuden avaimen luonti epäonnistui.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageBox</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="143"/>
<source>Bitcoin-Qt</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<source>version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="135"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Käyttö:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="136"/>
<source>options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="138"/>
<source>UI options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="139"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="140"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Käynnistä pienennettynä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="141"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Näytä aloitusruutu käynnistettäessä (oletus: 1)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="227"/>
<source>Detach block and address databases at shutdown. This means they can be moved to another data directory, but it slows down shutdown. The wallet is always detached.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="212"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Maksa rahansiirtopalkkio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Main</source>
<translation>Yleiset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="206"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB. Fee 0.01 recommended.</source>
<translation>Vapaaehtoinen rahansiirtopalkkio per kB auttaa nopeuttamaan siirtoja. Useimmat rahansiirrot ovat 1 kB. 0.01 palkkio on suositeltava.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="222"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="223"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Detach databases at shutdown</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>MessagePage</name>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="14"/>
<source>Sign Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="20"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Voit allekirjoittaa viestit omalla osoitteellasi todistaaksesi että omistat ne. Ole huolellinen, että et allekirjoita mitään epämääräistä, phishing-hyökkääjät voivat huijata sinua allekirjoittamaan luovuttamalla henkilöllisyytesi. Allekirjoita selvitys täysin yksityiskohtaisesti mihin olet sitoutunut.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="38"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Osoite millä viesti allekirjoitetaan (esim.
1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="48"/>
<source>Choose adress from address book</source>
<translation>Valitse osoite osoitekirjasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="58"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="71"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Liitä osoite leikepöydältä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="81"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="93"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Kirjoita tähän viesti minkä haluat allekirjoittaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="128"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="131"/>
<source>&amp;Copy Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="142"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="145"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="31"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to get signature</source>
<translation>Klikkaa &quot;Allekirjoita viesti&quot; saadaksesi allekirjoituksen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="114"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Allekirjoita viesti millä todistat omistavasi tämän osoitteen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="117"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Allekirjoita viesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Anna Bitcoin-osoite (esim. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Error signing</source>
<translation>Virhe allekirjoitettaessa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<source>%1 is not a valid address.</source>
<translation>%1 ei ole kelvollinen osoite.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<source>%1 does not refer to a key.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<source>Private key for %1 is not available.</source>
<translation>Yksityisavain %1 :lle ei ole saatavilla.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Sign failed</source>
<translation>Allekirjoittaminen epäonnistui</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NetworkOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="345"/>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="347"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Portin uudelleenohjaus &amp;UPnP:llä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="348"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Avaa Bitcoin-asiakasohjelman portti reitittimellä automaattisesti. Tämä toimii vain, jos reitittimesi tukee UPnP:tä ja se on käytössä.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="351"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS4 proxy:</source>
<translation>&amp;Yhdistä SOCKS4-välityspalvelimen kautta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="352"/>
<source>Connect to the Bitcon network through a SOCKS4 proxy (e.g. when connecting through Tor)</source>
<translation>Yhdistä Bitcoin-verkkoon SOCKS4-välityspalvelimen kautta (esimerkiksi käyttäessä Tor:ia)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="366"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="363"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. 127.0.0.1)</source>
<translation>Välityspalvelimen IP-osoite (esim. 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="372"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 1234)</source>
<translation>Portti, johon Bitcoin-asiakasohjelma yhdistää (esim. 1234)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="135"/>
<source>Options</source>
<translation>Asetukset</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Lomake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="47"/>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="204"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="89"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Saldo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="147"/>
<source>Number of transactions:</source>
<translation>Rahansiirtojen lukumäärä:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="118"/>
<source>Unconfirmed:</source>
<translation>Vahvistamatta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="40"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Lompakko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="197"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Viimeisimmät rahansiirrot&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="105"/>
<source>Your current balance</source>
<translation>Tililläsi tällä hetkellä olevien Bitcoinien määrä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="134"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the current balance</source>
<translation>Niiden saapuvien rahansiirtojen määrä, joita Bitcoin-verkko ei vielä ole ehtinyt vahvistaa ja siten eivät vielä näy saldossa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="154"/>
<source>Total number of transactions in wallet</source>
<translation>Lompakolla tehtyjen rahansiirtojen yhteismäärä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="110"/>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="111"/>
<source>out of sync</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QRCodeDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="14"/>
<source>QR Code Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="32"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR-koodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="55"/>
<source>Request Payment</source>
<translation>Vastaanota maksu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="70"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Määrä:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="105"/>
<source>BTC</source>
<translation>BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="121"/>
<source>Label:</source>
<translation>Tunniste:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="144"/>
<source>Message:</source>
<translation>Viesti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="186"/>
<source>&amp;Save As...</source>
<translation>&amp;Tallenna nimellä...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="45"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="63"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Tuloksen URI liian pitkä, yritä lyhentää otsikon tekstiä / viestiä.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>PNG Images (*.png)</source>
<translation>PNG kuvat (*png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="14"/>
<source>Bitcoin debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="46"/>
<source>Client name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="56"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="79"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="102"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="125"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="161"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="214"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="237"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="260"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="245"/>
<source>N/A</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="69"/>
<source>Client version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="24"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="39"/>
<source>Client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="115"/>
<source>Startup time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="144"/>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="151"/>
<source>Number of connections</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="174"/>
<source>On testnet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="197"/>
<source>Block chain</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="204"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="227"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="250"/>
<source>Last block time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="292"/>
<source>Debug logfile</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="299"/>
<source>Open the Bitcoin debug logfile from the current data directory. This can take a few seconds for large logfiles.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="302"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="323"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="92"/>
<source>Build date</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="372"/>
<source>Clear console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="212"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="213"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="214"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="132"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="137"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="143"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="148"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Lähetä Bitcoineja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="64"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Lähetä monelle vastaanottajalle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Add Recipient</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="84"/>
<source>Remove all transaction fields</source>
<translation>Poista kaikki rahansiirtokentät</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="87"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="106"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Saldo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="113"/>
<source>123.456 BTC</source>
<translation>123,456 BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="144"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Vahvista lähetys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="147"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Lähetä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; to %2 (%3)</source>
<translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; to %2 (%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="99"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Hyväksy Bitcoinien lähettäminen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source>Are you sure you want to send %1?</source>
<translation>Haluatko varmasti lähettää %1?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source> and </source>
<translation> ja </translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="123"/>
<source>The recepient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Vastaanottajan osoite ei kelpaa, ole hyvä ja tarkista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="128"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Maksettavan summan tulee olla suurempi kuin 0 Bitcoinia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="133"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="138"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="144"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="149"/>
<source>Error: Transaction creation failed.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="154"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Lomake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="29"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>M&amp;äärä:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="42"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Maksun saaja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="66"/>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="25"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Anna nimi tälle osoitteelle, jos haluat lisätä sen osoitekirjaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="75"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="93"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Osoite, johon Bitcoinit lähetetään (esim. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="103"/>
<source>Choose address from address book</source>
<translation>Valitse osoite osoitekirjasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="113"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="120"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Liitä osoite leikepöydältä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="130"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="137"/>
<source>Remove this recipient</source>
<translation>Poista </translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="26"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Anna Bitcoin-osoite (esim. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="21"/>
<source>Open for %1 blocks</source>
<translation>Avoinna %1 lohkolle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="23"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Avoinna %1 asti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="29"/>
<source>%1/offline?</source>
<translation>%1/ei linjalla?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="31"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/vahvistamaton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="33"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 vahvistusta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="51"/>
<source>&lt;b&gt;Status:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Tila:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="56"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, ei ole vielä onnistuneesti lähetetty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="58"/>
<source>, broadcast through %1 node</source>
<translation>, lähetetään %1 solmun kautta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="60"/>
<source>, broadcast through %1 nodes</source>
<translation>, lähetetään %1 solmun kautta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="64"/>
<source>&lt;b&gt;Date:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Päivä:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="71"/>
<source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; Generated&lt;br&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Lähde:&lt;/b&gt; Generoitu&lt;br&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="77"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Lähettäjä:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>unknown</source>
<translation>tuntematon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="95"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="118"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="178"/>
<source>&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Vast. ott.:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="98"/>
<source> (yours, label: </source>
<translation>(sinun, tunniste: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="100"/>
<source> (yours)</source>
<translation>(sinun)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="136"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="150"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="195"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="212"/>
<source>&lt;b&gt;Credit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Krediitti:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="138"/>
<source>(%1 matures in %2 more blocks)</source>
<translation>(%1 erääntyy %2 useammassa lohkossa)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="142"/>
<source>(not accepted)</source>
<translation>(ei hyväksytty)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="186"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="194"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="209"/>
<source>&lt;b&gt;Debit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Debit:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="200"/>
<source>&lt;b&gt;Transaction fee:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Rahansiirtomaksu:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="216"/>
<source>&lt;b&gt;Net amount:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Nettomäärä:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="222"/>
<source>Message:</source>
<translation>Viesti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="224"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Kommentti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="226"/>
<source>Transaction ID:</source>
<translation>Rahansiirron ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="229"/>
<source>Generated coins must wait 120 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, it will change to &quot;not accepted&quot; and not be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Luotujen kolikoiden on odotettava 120 lohkoa ennen kuin ne voidaan käyttää. Kun loit tämän lohkon, se lähetettiin verkkoon lisättäväksi lohkoketjuun. Jos se epäonnistuu ketjuun liittymisessä, sen tila muuttuu &quot;ei hyväksytty&quot; eikä sitä voi käyttää. Tätä voi silloin tällöin esiintyä jos toinen solmu luo lohkon muutamia sekunteja omastasi.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Rahansiirron yksityiskohdat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="20"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Tämä ruutu näyttää yksityiskohtaisen tiedon rahansiirrosta</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Date</source>
<translation>Päivämäärä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Type</source>
<translation>Laatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="281"/>
<source>Open for %n block(s)</source>
<translation><numerusform>Auki %n lohkolle</numerusform><numerusform>Auki %n lohkoille</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="284"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Avoinna %1 asti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="287"/>
<source>Offline (%1 confirmations)</source>
<translation>Ei yhteyttä verkkoon (%1 vahvistusta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="290"/>
<source>Unconfirmed (%1 of %2 confirmations)</source>
<translation>Vahvistamatta (%1/%2 vahvistusta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="293"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Vahvistettu (%1 vahvistusta)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="301"/>
<source>Mined balance will be available in %n more blocks</source>
<translation><numerusform>Louhittu saldo tulee saataville %n lohkossa</numerusform><numerusform>Louhittu saldo tulee saataville %n lohkossa</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="307"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Tätä lohkoa ei vastaanotettu mistään muusta solmusta ja sitä ei mahdollisesti hyväksytä!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="310"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Generoitu mutta ei hyväksytty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="353"/>
<source>Received with</source>
<translation>Vastaanotettu osoitteella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="355"/>
<source>Received from</source>
<translation>Vastaanotettu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="358"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Saaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="360"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Maksu itsellesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="362"/>
<source>Mined</source>
<translation>Louhittu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="400"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(ei saatavilla)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="599"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Rahansiirron tila. Siirrä osoitin kentän päälle nähdäksesi vahvistusten lukumäärä.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="601"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Rahansiirron vastaanottamisen päivämäärä ja aika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="603"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Rahansiirron laatu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="605"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Rahansiirron kohteen Bitcoin-osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="607"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Saldoon lisätty tai siitä vähennetty määrä.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="55"/>
<location filename="../transactionview.cpp" line="71"/>
<source>All</source>
<translation>Kaikki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="56"/>
<source>Today</source>
<translation>Tänään</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="57"/>
<source>This week</source>
<translation>Tällä viikolla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="58"/>
<source>This month</source>
<translation>Tässä kuussa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="59"/>
<source>Last month</source>
<translation>Viime kuussa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="60"/>
<source>This year</source>
<translation>Tänä vuonna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="61"/>
<source>Range...</source>
<translation>Alue...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="72"/>
<source>Received with</source>
<translation>Vastaanotettu osoitteella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="74"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Saaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="76"/>
<source>To yourself</source>
<translation>Itsellesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="77"/>
<source>Mined</source>
<translation>Louhittu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="78"/>
<source>Other</source>
<translation>Muu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="85"/>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Anna etsittävä osoite tai tunniste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="92"/>
<source>Min amount</source>
<translation>Minimimäärä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="126"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopioi osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="127"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopioi nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="128"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopioi määrä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="129"/>
<source>Edit label</source>
<translation>Muokkaa nimeä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="130"/>
<source>Show transaction details</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="270"/>
<source>Export Transaction Data</source>
<translation>Vie rahansiirron tiedot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="271"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Comma separated file (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="279"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Vahvistettu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="280"/>
<source>Date</source>
<translation>Aika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="281"/>
<source>Type</source>
<translation>Laatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="282"/>
<source>Label</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="283"/>
<source>Address</source>
<translation>Osoite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="284"/>
<source>Amount</source>
<translation>Määrä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="285"/>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Virhe tietojen viennissä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Ei voida kirjoittaa tiedostoon %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="384"/>
<source>Range:</source>
<translation>Alue:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="392"/>
<source>to</source>
<translation>kenelle</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="14"/>
<source>Verify Signed Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="20"/>
<source>Enter the message and signature below (be careful to correctly copy newlines, spaces, tabs and other invisible characters) to obtain the Bitcoin address used to sign the message.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="62"/>
<source>Verify a message and obtain the Bitcoin address used to sign the message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="65"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="79"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopioi valittu osoite leikepöydälle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="82"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="93"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="96"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="28"/>
<source>Enter Bitcoin signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="29"/>
<source>Click &quot;Verify Message&quot; to obtain address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>Invalid Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<source>The signature could not be decoded. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>The signature did not match the message digest. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address not found in address book.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address found in address book: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<location filename="../walletmodel.cpp" line="158"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Lähetetään...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WindowOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="313"/>
<source>Window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Pienennä ilmaisinalueelle työkalurivin sijasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window</source>
<translation>Näytä ainoastaan pikkukuvake ikkunan pienentämisen jälkeen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="320"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="321"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation>Ikkunaa suljettaessa vain pienentää Bitcoin-ohjelman ikkunan lopettamatta itse ohjelmaa. Kun tämä asetus on valittuna, ohjelman voi sulkea vain valitsemalla Lopeta ohjelman valikosta.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="43"/>
<source>Bitcoin version</source>
<translation>Bitcoinin versio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="44"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Käyttö:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="45"/>
<source>Send command to -server or bitcoind</source>
<translation>Lähetä käsky palvelimelle tai bitcoind:lle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="46"/>
<source>List commands</source>
<translation>Lista komennoista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="47"/>
<source>Get help for a command</source>
<translation>Hanki apua käskyyn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="49"/>
<source>Options:</source>
<translation>Asetukset:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="50"/>
<source>Specify configuration file (default: bitcoin.conf)</source>
<translation>Määritä asetustiedosto (oletus: bitcoin.conf)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="51"/>
<source>Specify pid file (default: bitcoind.pid)</source>
<translation>Määritä pid-tiedosto (oletus: bitcoin.pid)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="52"/>
<source>Generate coins</source>
<translation>Generoi kolikoita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="53"/>
<source>Don&apos;t generate coins</source>
<translation>Älä generoi kolikoita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="54"/>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Määritä data-hakemisto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="55"/>
<source>Set database cache size in megabytes (default: 25)</source>
<translation>Aseta tietokannan välimuistin koko megatavuina (oletus: 25)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="56"/>
<source>Set database disk log size in megabytes (default: 100)</source>
<translation>Aseta tietokannan lokitiedoston koko megatavuina (oletus: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="57"/>
<source>Specify connection timeout (in milliseconds)</source>
<translation>Määritä yhteyden aikakatkaisu (millisekunneissa)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="63"/>
<source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: 8333 or testnet: 18333)</source>
<translation>Kuuntele yhteyksiä portista &lt;port&gt; (oletus: 8333 tai testnet: 18333)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="64"/>
<source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: 125)</source>
<translation>Pidä enintään &lt;n&gt; yhteyttä verkkoihin (oletus: 125)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="66"/>
<source>Connect only to the specified node</source>
<translation>Muodosta yhteys vain tiettyyn solmuun</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="67"/>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="68"/>
<source>Specify your own public address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="69"/>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="70"/>
<source>Try to discover public IP address (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="73"/>
<source>Bind to given address. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="75"/>
<source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: 100)</source>
<translation>Kynnysarvo aikakatkaisulle heikosti toimiville verkoille (oletus: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="76"/>
<source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: 86400)</source>
<translation>Sekuntien määrä, kuinka kauan uudelleenkytkeydytään verkkoihin (oletus: 86400)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="79"/>
<source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Maksimi verkkoyhteyden vastaanottopuskuri, &lt;n&gt;*1000 tavua (oletus: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="80"/>
<source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Maksimi verkkoyhteyden lähetyspuskuri, &lt;n&gt;*1000 tavua (oletus: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="83"/>
<source>Detach block and address databases. Increases shutdown time (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="86"/>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Hyväksy merkkipohjaiset- ja JSON-RPC-käskyt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="87"/>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Aja taustalla daemonina ja hyväksy komennot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="88"/>
<source>Use the test network</source>
<translation>Käytä test -verkkoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="89"/>
<source>Output extra debugging information</source>
<translation>Tulosta ylimääräistä debuggaustietoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="90"/>
<source>Prepend debug output with timestamp</source>
<translation>Lisää debuggaustiedon tulostukseen aikaleima</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="91"/>
<source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
<translation>Lähetä jäljitys/debug-tieto konsoliin, debug.log-tiedoston sijaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="92"/>
<source>Send trace/debug info to debugger</source>
<translation>Lähetä jäljitys/debug-tieto debuggeriin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="93"/>
<source>Username for JSON-RPC connections</source>
<translation>Käyttäjätunnus JSON-RPC-yhteyksille</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="94"/>
<source>Password for JSON-RPC connections</source>
<translation>Salasana JSON-RPC-yhteyksille</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="95"/>
<source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: 8332)</source>
<translation>Kuuntele JSON-RPC -yhteyksiä portista &lt;port&gt; (oletus: 8332)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="96"/>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified IP address</source>
<translation>Salli JSON-RPC yhteydet tietystä ip-osoitteesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="97"/>
<source>Send commands to node running on &lt;ip&gt; (default: 127.0.0.1)</source>
<translation>Lähetä käskyjä solmuun osoitteessa &lt;ip&gt; (oletus: 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="98"/>
<source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
<translation>Suorita käsky kun paras lohko muuttuu (%s cmd on vaihdettu block hashin kanssa)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="101"/>
<source>Upgrade wallet to latest format</source>
<translation>Päivitä lompakko uusimpaan formaattiin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="102"/>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: 100)</source>
<translation>Aseta avainpoolin koko arvoon &lt;n&gt; (oletus: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="103"/>
<source>Rescan the block chain for missing wallet transactions</source>
<translation>Skannaa uudelleen lohkoketju lompakon puuttuvien rahasiirtojen vuoksi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="104"/>
<source>How many blocks to check at startup (default: 2500, 0 = all)</source>
<translation>Kuinka monta lohkoa tarkistetaan käynnistettäessä (oletus: 2500, 0 = kaikki)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="105"/>
<source>How thorough the block verification is (0-6, default: 1)</source>
<translation>Kuinka tiukka lohkovarmistus on (0-6, oletus: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="106"/>
<source>Imports blocks from external blk000?.dat file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="108"/>
<source>
SSL options: (see the Bitcoin Wiki for SSL setup instructions)</source>
<translation>SSL-asetukset: (lisätietoja Bitcoin-Wikistä)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="111"/>
<source>Use OpenSSL (https) for JSON-RPC connections</source>
<translation>Käytä OpenSSL:ää (https) JSON-RPC-yhteyksille</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="112"/>
<source>Server certificate file (default: server.cert)</source>
<translation>Palvelimen sertifikaatti-tiedosto (oletus: server.cert)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="113"/>
<source>Server private key (default: server.pem)</source>
<translation>Palvelimen yksityisavain (oletus: server.pem)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="114"/>
<source>Acceptable ciphers (default: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</source>
<translation>Hyväksyttävä salaus (oletus:
TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="145"/>
<source>Warning: Disk space is low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="107"/>
<source>This help message</source>
<translation>Tämä ohjeviesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="121"/>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation>En pääse käsiksi data-hakemiston lukitukseen %s. Bitcoin on todennäköisesti jo käynnistetty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="48"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="30"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %d, %s)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="58"/>
<source>Connect through socks proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="59"/>
<source>Select the version of socks proxy to use (4 or 5, 5 is default)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="60"/>
<source>Do not use proxy for connections to network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="61"/>
<source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="62"/>
<source>Pass DNS requests to (SOCKS5) proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="142"/>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Ladataan osoitteita...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="132"/>
<source>Error loading blkindex.dat</source>
<translation>Virhe ladattaessa blkindex.dat-tiedostoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="134"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet corrupted</source>
<translation>Virhe ladattaessa wallet.dat-tiedostoa: Lompakko vioittunut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="135"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet requires newer version of Bitcoin</source>
<translation>Virhe ladattaessa wallet.dat-tiedostoa: Tarvitset uudemman version Bitcoinista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="136"/>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart Bitcoin to complete</source>
<translation>Lompakko tarvitsee uudelleenkirjoittaa: käynnistä Bitcoin uudelleen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="137"/>
<source>Error loading wallet.dat</source>
<translation>Virhe ladattaessa wallet.dat-tiedostoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="124"/>
<source>Invalid -proxy address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="125"/>
<source>Unknown network specified in -noproxy: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="127"/>
<source>Unknown network specified in -onlynet: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="126"/>
<source>Unknown -socks proxy version requested: %i</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="128"/>
<source>Cannot resolve -bind address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="129"/>
<source>Not listening on any port</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="130"/>
<source>Cannot resolve -externalip address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="117"/>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="143"/>
<source>Error: could not start node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="31"/>
<source>Error: Wallet locked, unable to create transaction </source>
<translation>Virhe: Lompakko on lukittu, rahansiirtoa ei voida luoda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="32"/>
<source>Error: This transaction requires a transaction fee of at least %s because of its amount, complexity, or use of recently received funds </source>
<translation>Virhe: Tämä rahansiirto vaatii rahansiirtopalkkion vähintään %s johtuen sen määrästä, monimutkaisuudesta tai hiljattain vastaanotettujen summien käytöstä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="35"/>
<source>Error: Transaction creation failed </source>
<translation>Virhe: Rahansiirron luonti epäonnistui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="36"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Lähetetään...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="37"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Virhe: Rahansiirto hylättiin. Tämä voi tapahtua jos jotkin bitcoineistasi on jo käytetty, esimerkiksi jos olet käyttänyt kopiota wallet.dat-lompakkotiedostosta ja bitcoinit on merkitty käytetyksi vain kopiossa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="41"/>
<source>Invalid amount</source>
<translation>Virheellinen määrä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="42"/>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Lompakon saldo ei riitä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="131"/>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Ladataan lohkoindeksiä...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="65"/>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
<translation>Linää solmu mihin liittyä pitääksesi yhteyden auki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="28"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="71"/>
<source>Find peers using internet relay chat (default: 0)</source>
<translation>Etsi solmuja käyttäen internet relay chatia (oletus: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="72"/>
<source>Accept connections from outside (default: 1)</source>
<translation>Hyväksytään ulkopuoliset yhteydet (oletus: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="74"/>
<source>Find peers using DNS lookup (default: 1)</source>
<translation>Etsi solmuja käyttämällä DNS hakua (oletus: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="81"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 1)</source>
<translation>Käytä Plug and Play kartoitusta kuunnellaksesi porttia (oletus: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="82"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 0)</source>
<translation>Käytä Plug and Play kartoitusta kuunnellaksesi porttia (oletus: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="85"/>
<source>Fee per KB to add to transactions you send</source>
<translation>Rahansiirtopalkkio per KB lisätään lähettämääsi rahansiirtoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="118"/>
<source>Warning: -paytxfee is set very high. This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="133"/>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Ladataan lompakkoa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="138"/>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation>Et voi päivittää lompakkoasi vanhempaan versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="139"/>
<source>Cannot initialize keypool</source>
<translation>Avainvarastoa ei voi alustaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="140"/>
<source>Cannot write default address</source>
<translation>Oletusosoitetta ei voi kirjoittaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="141"/>
<source>Rescanning...</source>
<translation>Skannataan uudelleen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="144"/>
<source>Done loading</source>
<translation>Lataus on valmis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="8"/>
<source>To use the %s option</source>
<translation>Käytä %s optiota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="9"/>
<source>%s, you must set a rpcpassword in the configuration file:
%s
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(you do not need to remember this password)
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.
</source>
<translation>%s, sinun täytyy asettaa rpcpassword asetustiedostoon:
%s
On suositeltavaa käyttää seuraavaan satunnaista salasanaa:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(sinun ei tarvitse muistaa tätä salasanaa)
Jos tiedostoa ei ole, niin luo se ainoastaan omistajan kirjoitusoikeuksin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="18"/>
<source>Error</source>
<translation>Virhe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="19"/>
<source>An error occured while setting up the RPC port %i for listening: %s</source>
<translation>Virhe asetettaessa RCP-porttia %i kuunteluun: %s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="20"/>
<source>You must set rpcpassword=&lt;password&gt; in the configuration file:
%s
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.</source>
<translation>Sinun täytyy asettaa rpcpassword=&lt;password&gt; asetustiedostoon:
%s
Jos tiedostoa ei ole, niin luo se ainoastaan omistajan kirjoitusoikeuksin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="25"/>
<source>Warning: Please check that your computer&apos;s date and time are correct. If your clock is wrong Bitcoin will not work properly.</source>
<translation>Varoitus: Tarkista, ovatko tietokoneesi päivämäärä ja aika oikein. Mikäli aika on väärin, Bitcoin-ohjelma ei toimi oikein.</translation>
</message>
</context>
</TS>