You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2520 lines
110 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="cs" version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="14"/>
<source>About Bitcoin</source>
<translation>O Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="53"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; verze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="97"/>
<source>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>Copyright © 2009-2012 Vývojáři Bitcoinu
Tohle je experimentální program.
Šířen pod licencí MIT/X11, viz přiložený soubor license.txt nebo http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Tento produkt zahrnuje programy vyvinuté OpenSSL Projektem pro použití v OpenSSL Toolkitu (http://www.openssl.org/) a kryptografický program od Erika Younga (eay@cryptsoft.com) a program UPnP od Thomase Bernarda.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="14"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="20"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. You may want to give a different one to each sender so you can keep track of who is paying you.</source>
<translation>Tohle jsou tvé Bitcoinové adresy pro příjem plateb. Můžeš pokaždé dát každému odesílateli jinou adresu, abys věděl, kdo ti kdy kolik platil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="36"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Dvojklikem myši začneš upravovat označení adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="63"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Vytvoř novou adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="77"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Zkopíruj aktuálně vybranou adresu do systémové schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="66"/>
<source>&amp;New Address</source>
<translation>Nová &amp;adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="80"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="91"/>
<source>Show &amp;QR Code</source>
<translation>Zobraz &amp;QR kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="102"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Podepiš zprávu, čímž prokážeš, že jsi vlastníkem této adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="105"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>Po&amp;depiš zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="116"/>
<source>Delete the currently selected address from the list. Only sending addresses can be deleted.</source>
<translation>Smaž aktuálně vybranou adresu ze seznamu. Smazány mohou být pouze adresy příjemců.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="119"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>S&amp;maž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="63"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopíruj &amp;označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="65"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Uprav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="292"/>
<source>Export Address Book Data</source>
<translation>Exportuj data adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="293"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>CSV formát (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Chyba při exportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Nemohu zapisovat do souboru %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="178"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(bez označení)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Změna hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="47"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Zadej platné heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="61"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Zadej nové heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="75"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Totéž heslo ještě jednou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="33"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Zadej nové heslo k peněžence.&lt;br/&gt;Použij &lt;b&gt;alespoň 10 náhodných znaků&lt;/b&gt; nebo &lt;b&gt;alespoň osm slov&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="34"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Zašifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="37"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>K provedení této operace musíš zadat heslo k peněžence, aby se mohla odemknout.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="42"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Odemkni peněženku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="45"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>K provedení této operace musíš zadat heslo k peněžence, aby se mohla dešifrovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="50"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Dešifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="53"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Změň heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="54"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Zadej staré a nové heslo k peněžence.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="100"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potvrď zašifrování peněženky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="101"/>
<source>WARNING: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!
Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>VAROVÁNÍ: Pokud zašifruješ peněženku a ztratíš či zapomeneš heslo, &lt;b&gt;PŘIJDEŠ O VŠECHNY BITCOINY&lt;/b&gt;!
Jsi si jistý, že chceš peněženku zašifrovat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="159"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Peněženka je zašifrována</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="111"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin se teď ukončí, aby dokončil zašifrování. Pamatuj však, že pouhé zašifrování peněženky úplně nezabraňuje krádeži tvých bitcoinů malwarem, kterým se může počítač nakazit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="207"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="231"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on.</source>
<translation>Upozornění: Caps Lock je zapnutý.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="165"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="171"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Zašifrování peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="117"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Zašifrování peněženky selhalo kvůli vnitřní chybě. Tvá peněženka tedy nebyla zašifrována.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="172"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Zadaná hesla nejsou shodná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="135"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Odemčení peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="147"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="166"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Nezadal jsi správné heslo pro dešifrování peněženky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="146"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Dešifrování peněženky selhalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="160"/>
<source>Wallet passphrase was succesfully changed.</source>
<translation>Heslo k peněžence bylo v pořádku změněno.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="73"/>
<source>Bitcoin Wallet</source>
<translation>Bitcoinová peněženka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="215"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Po&amp;depiš zprávu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="248"/>
<source>Show/Hide &amp;Bitcoin</source>
<translation>Zobrazit/Skrýt &amp;Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="515"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchronizuji se sítí...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="185"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Přehled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="186"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Zobraz celkový přehled peněženky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="192"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Procházet historii transakcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Address Book</source>
<translation>&amp;Adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="198"/>
<source>Edit the list of stored addresses and labels</source>
<translation>Uprav seznam uložených adres a jejich označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Receive coins</source>
<translation>Pří&amp;jem mincí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="204"/>
<source>Show the list of addresses for receiving payments</source>
<translation>Zobraz seznam adres pro příjem plateb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Send coins</source>
<translation>P&amp;oslání mincí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="216"/>
<source>Prove you control an address</source>
<translation>Prokaž vlastnictví adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="235"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="236"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Ukončit aplikaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="239"/>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;O %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="240"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Zobraz informace o Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="242"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="243"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Zobraz informace o Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="245"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Možnosti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Zaši&amp;fruj peněženku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="255"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Zazálohovat peněženku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>Změň &amp;heslo...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="517"/>
<source>~%n block(s) remaining</source>
<translation><numerusform>zbývá ~%n blok</numerusform><numerusform>zbývá ~%n bloky</numerusform><numerusform>zbývá ~%n bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="528"/>
<source>Downloaded %1 of %2 blocks of transaction history (%3% done).</source>
<translation>Staženo %1 z %2 bloků transakční historie (%3 % hotovo).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Export...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="210"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="246"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="249"/>
<source>Show or hide the Bitcoin window</source>
<translation>Zobraz nebo skryj okno Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="251"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exportovat data z tohoto panelu do souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="253"/>
<source>Encrypt or decrypt wallet</source>
<translation>Zašifruj nebo dešifruj peněženku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="256"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Zazálohuj peněženku na jiné místo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="258"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Změň heslo k šifrování peněženky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Ladící okno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="260"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Otevři ladící a diagnostickou konzoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Ověř zprávu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="262"/>
<source>Verify a message signature</source>
<translation>Ověř podpis zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="286"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="296"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="302"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;pověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="311"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Panel s listy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="322"/>
<source>Actions toolbar</source>
<translation>Panel akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="334"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="399"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation>Bitcoin klient</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="492"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktivní spojení do Bitcoinové sítě</numerusform><numerusform>%n aktivní spojení do Bitcoinové sítě</numerusform><numerusform>%n aktivních spojení do Bitcoinové sítě</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="540"/>
<source>Downloaded %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Staženo %1 bloků transakční historie.</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="555"/>
<source>%n second(s) ago</source>
<translation><numerusform>před vteřinou</numerusform><numerusform>před %n vteřinami</numerusform><numerusform>před %n vteřinami</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="559"/>
<source>%n minute(s) ago</source>
<translation><numerusform>před minutou</numerusform><numerusform>před %n minutami</numerusform><numerusform>před %n minutami</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="563"/>
<source>%n hour(s) ago</source>
<translation><numerusform>před hodinou</numerusform><numerusform>před %n hodinami</numerusform><numerusform>před %n hodinami</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="567"/>
<source>%n day(s) ago</source>
<translation><numerusform>včera</numerusform><numerusform>před %n dny</numerusform><numerusform>před %n dny</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="573"/>
<source>Up to date</source>
<translation>aktuální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="580"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Stahuji...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="590"/>
<source>Last received block was generated %1.</source>
<translation>Poslední stažený blok byl vygenerován %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="649"/>
<source>This transaction is over the size limit. You can still send it for a fee of %1, which goes to the nodes that process your transaction and helps to support the network. Do you want to pay the fee?</source>
<translation>Tahle transakce přesahuje velikostní limit. I tak ji ale můžeš poslat, pokud za ni zaplatíš poplatek %1, který půjde uzlům, které tvou transakci zpracují, a navíc tak podpoříš síť. Chceš zaplatit poplatek?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="654"/>
<source>Confirm transaction fee</source>
<translation>Potvrď transakční poplatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="681"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Odeslané transakce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="682"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Příchozí transakce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="683"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Datum: %1
Částka: %2
Typ: %3
Adresa: %4
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="804"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Peněženka je &lt;b&gt;zašifrovaná&lt;/b&gt; a momentálně &lt;b&gt;odemčená&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="812"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Peněženka je &lt;b&gt;zašifrovaná&lt;/b&gt; a momentálně &lt;b&gt;zamčená&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Backup Wallet</source>
<translation>Záloha peněženky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation>Data peněženky (*.dat)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>Backup Failed</source>
<translation>Zálohování selhalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>There was an error trying to save the wallet data to the new location.</source>
<translation>Při ukládání peněženky na nové místo se přihodila nějaká chyba.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="112"/>
<source>A fatal error occured. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation>Stala se fatální chyba. Bitcoin nemůže bezpečně pokračovat v činnosti, a proto skončí.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="84"/>
<source>Network Alert</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>DisplayOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="246"/>
<source>Display</source>
<translation>Zobrazení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="257"/>
<source>default</source>
<translation>výchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="263"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will only take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Tady lze nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Nastavení se projeví až po restartování Bitcoinu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="252"/>
<source>User Interface &amp;Language:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="273"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="277"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface, and when sending coins</source>
<translation>Zvol výchozí podjednotku, která se bude zobrazovat v programu a při posílání mincí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="284"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation>&amp;Ukazovat adresy ve výpisu transakcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="285"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list</source>
<translation>Zda ukazovat bitcoinové adresy ve výpisu transakcí nebo ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>Warning</source>
<translation>Upozornění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation>Nastavení se projeví až po restartování Bitcoinu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Uprav adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="25"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="35"/>
<source>The label associated with this address book entry</source>
<translation>Označení spojené s tímto záznamem v adresáři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="42"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="52"/>
<source>The address associated with this address book entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Adresa spojená s tímto záznamem v adresáři. Lze upravovat jen pro odesílací adresy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="20"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nová přijímací adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="24"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Nová odesílací adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="27"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Uprav přijímací adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="31"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Uprav odesílací adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="91"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Zadaná adresa &quot;%1&quot; už v adresáři je.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="96"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="101"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Nemohu odemknout peněženku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="106"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Nepodařilo se mi vygenerovat nový klíč.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageBox</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="143"/>
<source>Bitcoin-Qt</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<source>version</source>
<translation>verze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="135"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Užití:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="136"/>
<source>options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="138"/>
<source>UI options</source>
<translation>Možnosti UI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="139"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation>Nastavit jazyk, například &quot;de_DE&quot; (výchozí: systémové nastavení)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="140"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Startovat minimalizovaně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="141"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation>Zobrazovat startovací obrazovku (výchozí: 1)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="227"/>
<source>Detach block and address databases at shutdown. This means they can be moved to another data directory, but it slows down shutdown. The wallet is always detached.</source>
<translation>Při ukončování odpojit databáze bloků a adres. To znamená, že mohou být přesunuty do jiného adresáře, ale zpomaluje to ukončení. Peněženka je vždy odpojená.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="212"/>
<source>Pay transaction &amp;fee</source>
<translation>Platit &amp;transakční poplatek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Main</source>
<translation>Hlavní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="206"/>
<source>Optional transaction fee per kB that helps make sure your transactions are processed quickly. Most transactions are 1 kB. Fee 0.01 recommended.</source>
<translation>Dobrovolný transakční poplatek za každý započatý kB dopomáhá k rychlému zpracování tvých transakcí. Většina transakcí má do 1 kB. Doporučená výše poplatku je 0.01.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="222"/>
<source>&amp;Start Bitcoin on system login</source>
<translation>&amp;Spustit Bitcoin po přihlášení do systému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="223"/>
<source>Automatically start Bitcoin after logging in to the system</source>
<translation>Automaticky spustí Bitcoin po přihlášení do systému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Detach databases at shutdown</source>
<translation>Při ukončování &amp;odpojit databáze</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MessagePage</name>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="14"/>
<source>Sign Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="20"/>
<source>You can sign messages with your addresses to prove you own them. Be careful not to sign anything vague, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
<translation>Podepsáním zprávy svými adresami můžeš prokázat, že je skutečně vlastníš. Buď opatrný a nepodepisuj nic vágního; například při phishingových útocích můžeš být lákán, abys něco takového podepsal. Podepisuj pouze zcela úplná a detailní prohlášení, se kterými souhlasíš.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="38"/>
<source>The address to sign the message with (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa, kterou se zpráva podepíše (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="48"/>
<source>Choose adress from address book</source>
<translation>Vyber adresu z adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="58"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="71"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Vlož adresu ze schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="81"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="93"/>
<source>Enter the message you want to sign here</source>
<translation>Sem vepiš zprávu, kterou chceš podepsat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="128"/>
<source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
<translation>Zkopíruj aktuálně vybraný podpis do systémové schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="131"/>
<source>&amp;Copy Signature</source>
<translation>&amp;Kopíruj podpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="142"/>
<source>Reset all sign message fields</source>
<translation>Vymaž všechna pole formuláře pro podepsání zrávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="145"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno &amp;smaž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="31"/>
<source>Click &quot;Sign Message&quot; to get signature</source>
<translation>Kliknutím na &quot;Podepiš zprávu&quot; získáš podpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="114"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Podepiš zprávu, čímž prokážeš, že jsi vlastníkem této adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/messagepage.ui" line="117"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;Podepiš zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="30"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Zadej Bitcoinovou adresu (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Error signing</source>
<translation>Chyba při podepisování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="83"/>
<source>%1 is not a valid address.</source>
<translation>%1 není platná adresa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="90"/>
<source>%1 does not refer to a key.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="105"/>
<source>Private key for %1 is not available.</source>
<translation>Soukromý klíč pro %1 není dostupný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../messagepage.cpp" line="117"/>
<source>Sign failed</source>
<translation>Podepisování selhalo</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NetworkOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="345"/>
<source>Network</source>
<translation>Síť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="347"/>
<source>Map port using &amp;UPnP</source>
<translation>Namapovat port přes &amp;UPnP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="348"/>
<source>Automatically open the Bitcoin client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
<translation>Automaticky otevře potřebný port na routeru. Tohle funguje jen za předpokladu, že tvůj router podporuje UPnP a že je UPnP povolené.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="351"/>
<source>&amp;Connect through SOCKS4 proxy:</source>
<translation>&amp;Připojit přes SOCKS4 proxy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="352"/>
<source>Connect to the Bitcon network through a SOCKS4 proxy (e.g. when connecting through Tor)</source>
<translation>Připojí se do Bitcoinové sítě přes SOCKS4 proxy (např. když se připojuje přes Tor)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Proxy &amp;IP:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="366"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="363"/>
<source>IP address of the proxy (e.g. 127.0.0.1)</source>
<translation>IP adresa proxy (např. 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="372"/>
<source>Port of the proxy (e.g. 1234)</source>
<translation>Port proxy (např. 1234)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OptionsDialog</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="135"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverviewPage</name>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="47"/>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="204"/>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Bitcoin network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="89"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Stav účtu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="147"/>
<source>Number of transactions:</source>
<translation>Počet transakcí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="118"/>
<source>Unconfirmed:</source>
<translation>Nepotvrzeno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="40"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Peněženka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="197"/>
<source>&lt;b&gt;Recent transactions&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Poslední transakce&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="105"/>
<source>Your current balance</source>
<translation>Aktuální stav tvého účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="134"/>
<source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the current balance</source>
<translation>Celkem z transakcí, které ještě nejsou potvrzené a které se ještě nezapočítávají do celkového stavu účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/overviewpage.ui" line="154"/>
<source>Total number of transactions in wallet</source>
<translation>Celkový počet transakcí v peněžence</translation>
</message>
<message>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="110"/>
<location filename="../overviewpage.cpp" line="111"/>
<source>out of sync</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>QRCodeDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="14"/>
<source>QR Code Dialog</source>
<translation>QR kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="32"/>
<source>QR Code</source>
<translation>QR kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="55"/>
<source>Request Payment</source>
<translation>Požadovat platbu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="70"/>
<source>Amount:</source>
<translation>Částka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="105"/>
<source>BTC</source>
<translation>BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="121"/>
<source>Label:</source>
<translation>Označení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="144"/>
<source>Message:</source>
<translation>Zpráva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/qrcodedialog.ui" line="186"/>
<source>&amp;Save As...</source>
<translation>&amp;Ulož jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="45"/>
<source>Error encoding URI into QR Code.</source>
<translation>Chyba při kódování URI do QR kódu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="63"/>
<source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
<translation>Výsledná URI je příliš dlouhá, zkus zkrátit text označení / zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>Save QR Code</source>
<translation>Ulož QR kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../qrcodedialog.cpp" line="120"/>
<source>PNG Images (*.png)</source>
<translation>PNG obrázky (*.png)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RPCConsole</name>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="14"/>
<source>Bitcoin debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="46"/>
<source>Client name</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="56"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="79"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="102"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="125"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="161"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="214"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="237"/>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="260"/>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="245"/>
<source>N/A</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="69"/>
<source>Client version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="24"/>
<source>&amp;Information</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="39"/>
<source>Client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="115"/>
<source>Startup time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="144"/>
<source>Network</source>
<translation>Síť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="151"/>
<source>Number of connections</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="174"/>
<source>On testnet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="197"/>
<source>Block chain</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="204"/>
<source>Current number of blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="227"/>
<source>Estimated total blocks</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="250"/>
<source>Last block time</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="292"/>
<source>Debug logfile</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="299"/>
<source>Open the Bitcoin debug logfile from the current data directory. This can take a few seconds for large logfiles.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="302"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="323"/>
<source>&amp;Console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="92"/>
<source>Build date</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/rpcconsole.ui" line="372"/>
<source>Clear console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="212"/>
<source>Welcome to the Bitcoin RPC console.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="213"/>
<source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../rpcconsole.cpp" line="214"/>
<source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="14"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="132"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="137"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="143"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="148"/>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Send Coins</source>
<translation>Pošli mince</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="64"/>
<source>Send to multiple recipients at once</source>
<translation>Pošli více příjemcům naráz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="67"/>
<source>&amp;Add Recipient</source>
<translation>Při&amp;dej příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="84"/>
<source>Remove all transaction fields</source>
<translation>Smaž všechny transakční formuláře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="87"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno &amp;smaž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="106"/>
<source>Balance:</source>
<translation>Stav účtu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="113"/>
<source>123.456 BTC</source>
<translation>123.456 BTC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="144"/>
<source>Confirm the send action</source>
<translation>Potvrď odeslání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsdialog.ui" line="147"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Pošli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; to %2 (%3)</source>
<translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; pro %2 (%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="99"/>
<source>Confirm send coins</source>
<translation>Potvrď odeslání mincí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source>Are you sure you want to send %1?</source>
<translation>Jsi si jistý, že chceš poslat %1?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="100"/>
<source> and </source>
<translation> a </translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="123"/>
<source>The recepient address is not valid, please recheck.</source>
<translation>Adresa příjemce je neplatná, překontroluj ji prosím.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="128"/>
<source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
<translation>Odesílaná částka musí být větší než 0.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="133"/>
<source>The amount exceeds your balance.</source>
<translation>Částka překračuje stav účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="138"/>
<source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
<translation>Celková částka při připočítání poplatku %1 překročí stav účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="144"/>
<source>Duplicate address found, can only send to each address once per send operation.</source>
<translation>Zaznamenána duplikovaná adresa; každá adresa může být v odesílané platbě pouze jednou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="149"/>
<source>Error: Transaction creation failed.</source>
<translation>Chyba: Vytvoření transakce selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsdialog.cpp" line="154"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Chyba Transakce byla odmítnuta. Tohle může nastat, pokud nějaké mince z tvé peněženky už jednou byly utraceny, například pokud používáš kopii souboru wallet.dat a mince byly utraceny v druhé kopii, ale nebyly označeny jako utracené v této.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SendCoinsEntry</name>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="29"/>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Čá&amp;stka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="42"/>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>&amp;Komu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="66"/>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="25"/>
<source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
<translation>Zadej označení této adresy; obojí se ti pak uloží do adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="75"/>
<source>&amp;Label:</source>
<translation>&amp;Označení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="93"/>
<source>The address to send the payment to (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Adresa příjemce (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="103"/>
<source>Choose address from address book</source>
<translation>Vyber adresu z adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="113"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="120"/>
<source>Paste address from clipboard</source>
<translation>Vlož adresu ze schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="130"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/sendcoinsentry.ui" line="137"/>
<source>Remove this recipient</source>
<translation>Smaž tohoto příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../sendcoinsentry.cpp" line="26"/>
<source>Enter a Bitcoin address (e.g. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</source>
<translation>Zadej Bitcoinovou adresu (např. 1NS17iag9jJgTHD1VXjvLCEnZuQ3rJDE9L)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDesc</name>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="21"/>
<source>Open for %1 blocks</source>
<translation>Otevřeno pro %1 bloků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="23"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otřevřeno dokud %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="29"/>
<source>%1/offline?</source>
<translation>%1/offline?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="31"/>
<source>%1/unconfirmed</source>
<translation>%1/nepotvrzeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="33"/>
<source>%1 confirmations</source>
<translation>%1 potvrzení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="51"/>
<source>&lt;b&gt;Status:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Stav:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="56"/>
<source>, has not been successfully broadcast yet</source>
<translation>, ještě nebylo rozesláno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="58"/>
<source>, broadcast through %1 node</source>
<translation>, rozesláno přes %1 uzel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="60"/>
<source>, broadcast through %1 nodes</source>
<translation>, rozesláno přes %1 uzlů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="64"/>
<source>&lt;b&gt;Date:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Datum:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="71"/>
<source>&lt;b&gt;Source:&lt;/b&gt; Generated&lt;br&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Zdroj:&lt;/b&gt; Vygenerováno&lt;br&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="77"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="94"/>
<source>unknown</source>
<translation>neznámo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="95"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="118"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="178"/>
<source>&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Pro:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="98"/>
<source> (yours, label: </source>
<translation> (tvoje, označení: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="100"/>
<source> (yours)</source>
<translation> (tvoje)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="136"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="150"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="195"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="212"/>
<source>&lt;b&gt;Credit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Příjem:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="138"/>
<source>(%1 matures in %2 more blocks)</source>
<translation>(%1 dozraje po %2 blocích)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="142"/>
<source>(not accepted)</source>
<translation>(neakceptováno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="186"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="194"/>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="209"/>
<source>&lt;b&gt;Debit:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Výdaj:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="200"/>
<source>&lt;b&gt;Transaction fee:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Transakční poplatek:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="216"/>
<source>&lt;b&gt;Net amount:&lt;/b&gt; </source>
<translation>&lt;b&gt;Čistá částka:&lt;/b&gt; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="222"/>
<source>Message:</source>
<translation>Zpráva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="224"/>
<source>Comment:</source>
<translation>Komentář:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="226"/>
<source>Transaction ID:</source>
<translation>ID transakce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiondesc.cpp" line="229"/>
<source>Generated coins must wait 120 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, it will change to &quot;not accepted&quot; and not be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
<translation>Vygenerované mince musí čekat 120 bloků, než mohou být utraceny. Když jsi vygeneroval tenhle blok, tak byl rozposlán do sítě, aby byl přidán do řetězce bloků. Pokud se mu nepodaří dostat se do řetězce, změní se na &quot;neakceptovaný&quot; a nepůjde utratit. Občas se to může stát, když jiný uzel vygeneruje blok zhruba ve stejném okamžiku jako ty.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionDescDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="14"/>
<source>Transaction details</source>
<translation>Detaily transakce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/transactiondescdialog.ui" line="20"/>
<source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
<translation>Toto okno zobrazuje detailní popis transakce</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionTableModel</name>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="226"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="281"/>
<source>Open for %n block(s)</source>
<translation><numerusform>Otevřeno pro 1 blok</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n bloky</numerusform><numerusform>Otevřeno pro %n bloků</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="284"/>
<source>Open until %1</source>
<translation>Otřevřeno dokud %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="287"/>
<source>Offline (%1 confirmations)</source>
<translation>Offline (%1 potvrzení)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="290"/>
<source>Unconfirmed (%1 of %2 confirmations)</source>
<translation>Nepotvrzeno (%1 z %2 potvrzení)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="293"/>
<source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
<translation>Potvrzeno (%1 potvrzení)</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="301"/>
<source>Mined balance will be available in %n more blocks</source>
<translation><numerusform>Vytěžené mince budou použitelné po jednom bloku</numerusform><numerusform>Vytěžené mince budou použitelné po %n blocích</numerusform><numerusform>Vytěžené mince budou použitelné po %n blocích</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="307"/>
<source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
<translation>Tento blok nedostal žádný jiný uzel a pravděpodobně nebude akceptován!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="310"/>
<source>Generated but not accepted</source>
<translation>Vygenerováno, ale neakceptováno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="353"/>
<source>Received with</source>
<translation>Přijato do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="355"/>
<source>Received from</source>
<translation>Přijato od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="358"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Posláno na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="360"/>
<source>Payment to yourself</source>
<translation>Platba sama sobě</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="362"/>
<source>Mined</source>
<translation>Vytěženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="400"/>
<source>(n/a)</source>
<translation>(n/a)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="599"/>
<source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
<translation>Stav transakce. Najetím myši na toto políčko si zobrazíš počet potvrzení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="601"/>
<source>Date and time that the transaction was received.</source>
<translation>Datum a čas přijetí transakce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="603"/>
<source>Type of transaction.</source>
<translation>Druh transakce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="605"/>
<source>Destination address of transaction.</source>
<translation>Cílová adresa transakce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactiontablemodel.cpp" line="607"/>
<source>Amount removed from or added to balance.</source>
<translation>Částka odečtená z nebo přičtená k účtu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TransactionView</name>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="55"/>
<location filename="../transactionview.cpp" line="71"/>
<source>All</source>
<translation>Vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="56"/>
<source>Today</source>
<translation>Dnes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="57"/>
<source>This week</source>
<translation>Tento týden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="58"/>
<source>This month</source>
<translation>Tento měsíc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="59"/>
<source>Last month</source>
<translation>Minulý měsíc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="60"/>
<source>This year</source>
<translation>Letos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="61"/>
<source>Range...</source>
<translation>Rozsah...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="72"/>
<source>Received with</source>
<translation>Přijato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="74"/>
<source>Sent to</source>
<translation>Posláno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="76"/>
<source>To yourself</source>
<translation>Sám sobě</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="77"/>
<source>Mined</source>
<translation>Vytěženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="78"/>
<source>Other</source>
<translation>Ostatní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="85"/>
<source>Enter address or label to search</source>
<translation>Zadej adresu nebo označení pro její vyhledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="92"/>
<source>Min amount</source>
<translation>Minimální částka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="126"/>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="127"/>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopíruj její označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="128"/>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopíruj částku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="129"/>
<source>Edit label</source>
<translation>Uprav označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="130"/>
<source>Show transaction details</source>
<translation>Zobraz detaily transakce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="270"/>
<source>Export Transaction Data</source>
<translation>Exportuj transakční data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="271"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>CSV formát (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="279"/>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potvrzeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="280"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="281"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="282"/>
<source>Label</source>
<translation>Označení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="283"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="284"/>
<source>Amount</source>
<translation>Částka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="285"/>
<source>ID</source>
<translation>ID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Chyba při exportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="289"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Nemohu zapisovat do souboru %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="384"/>
<source>Range:</source>
<translation>Rozsah:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../transactionview.cpp" line="392"/>
<source>to</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VerifyMessageDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="14"/>
<source>Verify Signed Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="20"/>
<source>Enter the message and signature below (be careful to correctly copy newlines, spaces, tabs and other invisible characters) to obtain the Bitcoin address used to sign the message.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="62"/>
<source>Verify a message and obtain the Bitcoin address used to sign the message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="65"/>
<source>&amp;Verify Message</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="79"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopírovat aktuálně vybrané adresy do schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="82"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopíruj adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="93"/>
<source>Reset all verify message fields</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/verifymessagedialog.ui" line="96"/>
<source>Clear &amp;All</source>
<translation>Všechno &amp;smaž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="28"/>
<source>Enter Bitcoin signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="29"/>
<source>Click &quot;Verify Message&quot; to obtain address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>Invalid Signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="55"/>
<source>The signature could not be decoded. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="62"/>
<source>The signature did not match the message digest. Please check the signature and try again.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address not found in address book.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../verifymessagedialog.cpp" line="72"/>
<source>Address found in address book: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>WalletModel</name>
<message>
<location filename="../walletmodel.cpp" line="158"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Posílám...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WindowOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="313"/>
<source>Window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
<translation>&amp;Minimalizovat do systémové lišty namísto do hlavního panelu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show only a tray icon after minimizing the window</source>
<translation>Po minimalizaci okna zobrazovat pouze ikonu v systémové liště</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="320"/>
<source>M&amp;inimize on close</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="321"/>
<source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Quit in the menu.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>bitcoin-core</name>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="43"/>
<source>Bitcoin version</source>
<translation>Verze Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="44"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Užití:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="45"/>
<source>Send command to -server or bitcoind</source>
<translation>Poslat příkaz pro -server nebo bitcoind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="46"/>
<source>List commands</source>
<translation>Výpis příkazů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="47"/>
<source>Get help for a command</source>
<translation>Získat nápovědu pro příkaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="49"/>
<source>Options:</source>
<translation>Možnosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="50"/>
<source>Specify configuration file (default: bitcoin.conf)</source>
<translation>Konfigurační soubor (výchozí: bitcoin.conf)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="51"/>
<source>Specify pid file (default: bitcoind.pid)</source>
<translation>PID soubor (výchozí: bitcoind.pid)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="52"/>
<source>Generate coins</source>
<translation>Generovat mince</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="53"/>
<source>Don&apos;t generate coins</source>
<translation>Negenerovat mince</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="54"/>
<source>Specify data directory</source>
<translation>Adresář pro data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="55"/>
<source>Set database cache size in megabytes (default: 25)</source>
<translation>Nastavit velikost databázové vyrovnávací paměti v megabajtech (výchozí: 25)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="56"/>
<source>Set database disk log size in megabytes (default: 100)</source>
<translation>Nastavit velikost databázového souboru s logy v megabajtech (výchozí: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="57"/>
<source>Specify connection timeout (in milliseconds)</source>
<translation>Zadej časový limit spojení (v milisekundách)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="63"/>
<source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: 8333 or testnet: 18333)</source>
<translation>Čekat na spojení na &lt;portu&gt; (výchozí: 8333 nebo testnet: 18333)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="64"/>
<source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: 125)</source>
<translation>Povol nejvýše &lt;n&gt; připojení k uzlům (výchozí: 125)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="66"/>
<source>Connect only to the specified node</source>
<translation>Připojovat se pouze k udanému uzlu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="67"/>
<source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="68"/>
<source>Specify your own public address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="69"/>
<source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="70"/>
<source>Try to discover public IP address (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="73"/>
<source>Bind to given address. Use [host]:port notation for IPv6</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="75"/>
<source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: 100)</source>
<translation>Práh pro odpojování nesprávně se chovajících uzlů (výchozí: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="76"/>
<source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: 86400)</source>
<translation>Doba ve vteřinách, po kterou se nebudou moci nesprávně se chovající uzly znovu připojit (výchozí: 86400)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="79"/>
<source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Maximální velikost přijímacího bufferu pro každé spojení, &lt;n&gt;*1000 bytů (výchozí: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="80"/>
<source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: 10000)</source>
<translation>Maximální velikost odesílacího bufferu pro každé spojení, &lt;n&gt;*1000 bytů (výchozí: 10000)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="83"/>
<source>Detach block and address databases. Increases shutdown time (default: 0)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="86"/>
<source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
<translation>Akceptovat příkazy z příkazové řádky a přes JSON-RPC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="87"/>
<source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
<translation>Běžet na pozadí jako démon a akceptovat příkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="88"/>
<source>Use the test network</source>
<translation>Použít testovací síť (testnet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="89"/>
<source>Output extra debugging information</source>
<translation>Tisknout speciální ladící informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="90"/>
<source>Prepend debug output with timestamp</source>
<translation>Připojit před ladící výstup časové razítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="91"/>
<source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
<translation>Posílat stopovací/ladící informace do konzole místo do souboru debug.log</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="92"/>
<source>Send trace/debug info to debugger</source>
<translation>Posílat stopovací/ladící informace do debuggeru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="93"/>
<source>Username for JSON-RPC connections</source>
<translation>Uživatelské jméno pro JSON-RPC spojení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="94"/>
<source>Password for JSON-RPC connections</source>
<translation>Heslo pro JSON-RPC spojení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="95"/>
<source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: 8332)</source>
<translation>Čekat na JSON-RPC spojení na &lt;portu&gt; (výchozí: 8332)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="96"/>
<source>Allow JSON-RPC connections from specified IP address</source>
<translation>Povolit JSON-RPC spojení ze specifikované IP adresy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="97"/>
<source>Send commands to node running on &lt;ip&gt; (default: 127.0.0.1)</source>
<translation>Posílat příkazy uzlu běžícím na &lt;ip&gt; (výchozí: 127.0.0.1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="98"/>
<source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
<translation>Spustit příkaz, když se změní nejlepší blok (%s se v příkazu nahradí hashem bloku)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="101"/>
<source>Upgrade wallet to latest format</source>
<translation>Převést peněženku na nejnovější formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="102"/>
<source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: 100)</source>
<translation>Nastavit zásobník klíčů na velikost &lt;n&gt; (výchozí: 100)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="103"/>
<source>Rescan the block chain for missing wallet transactions</source>
<translation>Přeskenovat řetězec bloků na chybějící transakce tvé pěněženky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="104"/>
<source>How many blocks to check at startup (default: 2500, 0 = all)</source>
<translation>Kolik bloků při startu zkontrolovat (výchozí: 2500, 0 = všechny)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="105"/>
<source>How thorough the block verification is (0-6, default: 1)</source>
<translation>Jak moc důkladná má verifikace bloků být (0-6, výchozí: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="106"/>
<source>Imports blocks from external blk000?.dat file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="108"/>
<source>
SSL options: (see the Bitcoin Wiki for SSL setup instructions)</source>
<translation>
Možnosti SSL: (viz instrukce nastavení SSL v Bitcoin Wiki)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="111"/>
<source>Use OpenSSL (https) for JSON-RPC connections</source>
<translation>Použít OpenSSL (https) pro JSON-RPC spojení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="112"/>
<source>Server certificate file (default: server.cert)</source>
<translation>Soubor se serverovým certifikátem (výchozí: server.cert)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="113"/>
<source>Server private key (default: server.pem)</source>
<translation>Soubor se serverovým soukromým klíčem (výchozí: server.pem)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="114"/>
<source>Acceptable ciphers (default: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</source>
<translation>Akceptovatelné šifry (výchozí: TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!AH:!3DES:@STRENGTH)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="145"/>
<source>Warning: Disk space is low</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="107"/>
<source>This help message</source>
<translation>Tato nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="121"/>
<source>Cannot obtain a lock on data directory %s. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation>Nedaří se mi získat zámek na datový adresář %s. Bitcoin pravděpodobně už jednou běží.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="48"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="30"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %d, %s)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="58"/>
<source>Connect through socks proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="59"/>
<source>Select the version of socks proxy to use (4 or 5, 5 is default)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="60"/>
<source>Do not use proxy for connections to network &lt;net&gt; (IPv4 or IPv6)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="61"/>
<source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="62"/>
<source>Pass DNS requests to (SOCKS5) proxy</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="142"/>
<source>Loading addresses...</source>
<translation>Načítám adresy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="132"/>
<source>Error loading blkindex.dat</source>
<translation>Chyba při načítání blkindex.dat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="134"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet corrupted</source>
<translation>Chyba při načítání wallet.dat: peněženka je poškozená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="135"/>
<source>Error loading wallet.dat: Wallet requires newer version of Bitcoin</source>
<translation>Chyba při načítání wallet.dat: peněženka vyžaduje novější verzi Bitcoinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="136"/>
<source>Wallet needed to be rewritten: restart Bitcoin to complete</source>
<translation>Soubor s peněženkou potřeboval přepsat: restartuj Bitcoin, aby se operace dokončila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="137"/>
<source>Error loading wallet.dat</source>
<translation>Chyba při načítání wallet.dat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="124"/>
<source>Invalid -proxy address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="125"/>
<source>Unknown network specified in -noproxy: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="127"/>
<source>Unknown network specified in -onlynet: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="126"/>
<source>Unknown -socks proxy version requested: %i</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="128"/>
<source>Cannot resolve -bind address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="129"/>
<source>Not listening on any port</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="130"/>
<source>Cannot resolve -externalip address: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="117"/>
<source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: &apos;%s&apos;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="143"/>
<source>Error: could not start node</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="31"/>
<source>Error: Wallet locked, unable to create transaction </source>
<translation>Chyba: Peněženka je zamčená, nemohu vytvořit transakci </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="32"/>
<source>Error: This transaction requires a transaction fee of at least %s because of its amount, complexity, or use of recently received funds </source>
<translation>Chyba: Tahle transakce vyžaduje transakční poplatek nejméně %s kvůli velikosti zasílané částky, komplexnosti nebo použití nedávno přijatých mincí </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="35"/>
<source>Error: Transaction creation failed </source>
<translation>Chyba: Vytvoření transakce selhalo </translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="36"/>
<source>Sending...</source>
<translation>Posílám...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="37"/>
<source>Error: The transaction was rejected. This might happen if some of the coins in your wallet were already spent, such as if you used a copy of wallet.dat and coins were spent in the copy but not marked as spent here.</source>
<translation>Chyba Transakce byla odmítnuta. Tohle může nastat, pokud nějaké mince z tvé peněženky už jednou byly utraceny, například pokud používáš kopii souboru wallet.dat a mince byly utraceny v druhé kopii, ale nebyly označeny jako utracené v této.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="41"/>
<source>Invalid amount</source>
<translation>Neplatná částka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="42"/>
<source>Insufficient funds</source>
<translation>Nedostatek prostředků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="131"/>
<source>Loading block index...</source>
<translation>Načítám index bloků...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="65"/>
<source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
<translation>Přidat uzel, ke kterému se připojit a snažit se spojení udržet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="28"/>
<source>Unable to bind to %s on this computer. Bitcoin is probably already running.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="71"/>
<source>Find peers using internet relay chat (default: 0)</source>
<translation>Hledat uzly přes IRC (výchozí: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="72"/>
<source>Accept connections from outside (default: 1)</source>
<translation>Přijímat spojení zvenčí (výchozí: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="74"/>
<source>Find peers using DNS lookup (default: 1)</source>
<translation>Hledat uzly přes DNS (výchozí: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="81"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 1)</source>
<translation>Použít Universal Plug and Play k namapování naslouchacího portu (výchozí: 1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="82"/>
<source>Use Universal Plug and Play to map the listening port (default: 0)</source>
<translation>Použít Universal Plug and Play k namapování naslouchacího portu (výchozí: 0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="85"/>
<source>Fee per KB to add to transactions you send</source>
<translation>Poplatek za KB, který se přidá ke každé odeslané transakci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="118"/>
<source>Warning: -paytxfee is set very high. This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="133"/>
<source>Loading wallet...</source>
<translation>Načítám peněženku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="138"/>
<source>Cannot downgrade wallet</source>
<translation>Nemohu převést peněženku do staršího formátu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="139"/>
<source>Cannot initialize keypool</source>
<translation>Nemohu inicializovat zásobník klíčů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="140"/>
<source>Cannot write default address</source>
<translation>Nemohu napsat výchozí adresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="141"/>
<source>Rescanning...</source>
<translation>Přeskenovávám...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="144"/>
<source>Done loading</source>
<translation>Načítání dokončeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="8"/>
<source>To use the %s option</source>
<translation>K použití volby %s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="9"/>
<source>%s, you must set a rpcpassword in the configuration file:
%s
It is recommended you use the following random password:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(you do not need to remember this password)
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.
</source>
<translation>%s, musíš nastavit rpcpassword v konfiguračním souboru:
%s
Je vhodné použít následující náhodné heslo:
rpcuser=bitcoinrpc
rpcpassword=%s
(není potřeba si ho pamatovat)
Pokud konfigurační soubor ještě neexistuje, vytvoř ho tak, aby ho mohl číst pouze vlastník.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="18"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="19"/>
<source>An error occured while setting up the RPC port %i for listening: %s</source>
<translation>Při nastavování naslouchacího RPC portu %i nastala chyba: %s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="20"/>
<source>You must set rpcpassword=&lt;password&gt; in the configuration file:
%s
If the file does not exist, create it with owner-readable-only file permissions.</source>
<translation>Musíš nastavit rpcpassword=&lt;heslo&gt; v konfiguračním souboru:
%s
Pokud konfigurační soubor ještě neexistuje, vytvoř ho tak, aby ho mohl číst pouze vlastník.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoinstrings.cpp" line="25"/>
<source>Warning: Please check that your computer&apos;s date and time are correct. If your clock is wrong Bitcoin will not work properly.</source>
<translation>Upozornění: Zkontroluj, že máš v počítači správně nastavený datum a čas. Pokud jsou nastaveny špatně, Bitcoin nebude fungovat správně.</translation>
</message>
</context>
</TS>