Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

main.cpp 185KB


 1. // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
 2. // Copyright (c) 2009-2014 The Bitcoin Core developers
 3. // Distributed under the MIT software license, see the accompanying
 4. // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
 5. #include "main.h"
 6. #include "addrman.h"
 7. #include "alert.h"
 8. #include "arith_uint256.h"
 9. #include "chainparams.h"
 10. #include "checkpoints.h"
 11. #include "checkqueue.h"
 12. #include "init.h"
 13. #include "merkleblock.h"
 14. #include "net.h"
 15. #include "pow.h"
 16. #include "txdb.h"
 17. #include "txmempool.h"
 18. #include "ui_interface.h"
 19. #include "undo.h"
 20. #include "util.h"
 21. #include "utilmoneystr.h"
 22. #include "validationinterface.h"
 23. #include <sstream>
 24. #include <boost/algorithm/string/replace.hpp>
 25. #include <boost/filesystem.hpp>
 26. #include <boost/filesystem/fstream.hpp>
 27. #include <boost/thread.hpp>
 28. using namespace std;
 29. #if defined(NDEBUG)
 30. # error "Bitcoin cannot be compiled without assertions."
 31. #endif
 32. /**
 33. * Global state
 34. */
 35. CCriticalSection cs_main;
 36. BlockMap mapBlockIndex;
 37. CChain chainActive;
 38. CBlockIndex *pindexBestHeader = NULL;
 39. int64_t nTimeBestReceived = 0;
 40. CWaitableCriticalSection csBestBlock;
 41. CConditionVariable cvBlockChange;
 42. int nScriptCheckThreads = 0;
 43. bool fImporting = false;
 44. bool fReindex = false;
 45. bool fTxIndex = false;
 46. bool fIsBareMultisigStd = true;
 47. bool fCheckBlockIndex = false;
 48. unsigned int nCoinCacheSize = 5000;
 49. /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for relaying and mining) */
 50. CFeeRate minRelayTxFee = CFeeRate(1000);
 51. CTxMemPool mempool(::minRelayTxFee);
 52. struct COrphanTx {
 53. CTransaction tx;
 54. NodeId fromPeer;
 55. };
 56. map<uint256, COrphanTx> mapOrphanTransactions;
 57. map<uint256, set<uint256> > mapOrphanTransactionsByPrev;
 58. void EraseOrphansFor(NodeId peer);
 59. /**
 60. * Returns true if there are nRequired or more blocks of minVersion or above
 61. * in the last Params().ToCheckBlockUpgradeMajority() blocks, starting at pstart
 62. * and going backwards.
 63. */
 64. static bool IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired);
 65. static void CheckBlockIndex();
 66. /** Constant stuff for coinbase transactions we create: */
 67. CScript COINBASE_FLAGS;
 68. const string strMessageMagic = "Bitcoin Signed Message:\n";
 69. // Internal stuff
 70. namespace {
 71. struct CBlockIndexWorkComparator
 72. {
 73. bool operator()(CBlockIndex *pa, CBlockIndex *pb) const {
 74. // First sort by most total work, ...
 75. if (pa->nChainWork > pb->nChainWork) return false;
 76. if (pa->nChainWork < pb->nChainWork) return true;
 77. // ... then by earliest time received, ...
 78. if (pa->nSequenceId < pb->nSequenceId) return false;
 79. if (pa->nSequenceId > pb->nSequenceId) return true;
 80. // Use pointer address as tie breaker (should only happen with blocks
 81. // loaded from disk, as those all have id 0).
 82. if (pa < pb) return false;
 83. if (pa > pb) return true;
 84. // Identical blocks.
 85. return false;
 86. }
 87. };
 88. CBlockIndex *pindexBestInvalid;
 89. /**
 90. * The set of all CBlockIndex entries with BLOCK_VALID_TRANSACTIONS (for itself and all ancestors) and
 91. * as good as our current tip or better. Entries may be failed, though.
 92. */
 93. set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator> setBlockIndexCandidates;
 94. /** Number of nodes with fSyncStarted. */
 95. int nSyncStarted = 0;
 96. /** All pairs A->B, where A (or one if its ancestors) misses transactions, but B has transactions. */
 97. multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*> mapBlocksUnlinked;
 98. CCriticalSection cs_LastBlockFile;
 99. std::vector<CBlockFileInfo> vinfoBlockFile;
 100. int nLastBlockFile = 0;
 101. /**
 102. * Every received block is assigned a unique and increasing identifier, so we
 103. * know which one to give priority in case of a fork.
 104. */
 105. CCriticalSection cs_nBlockSequenceId;
 106. /** Blocks loaded from disk are assigned id 0, so start the counter at 1. */
 107. uint32_t nBlockSequenceId = 1;
 108. /**
 109. * Sources of received blocks, to be able to send them reject messages or ban
 110. * them, if processing happens afterwards. Protected by cs_main.
 111. */
 112. map<uint256, NodeId> mapBlockSource;
 113. /** Blocks that are in flight, and that are in the queue to be downloaded. Protected by cs_main. */
 114. struct QueuedBlock {
 115. uint256 hash;
 116. CBlockIndex *pindex; //! Optional.
 117. int64_t nTime; //! Time of "getdata" request in microseconds.
 118. int nValidatedQueuedBefore; //! Number of blocks queued with validated headers (globally) at the time this one is requested.
 119. bool fValidatedHeaders; //! Whether this block has validated headers at the time of request.
 120. };
 121. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> > mapBlocksInFlight;
 122. /** Number of blocks in flight with validated headers. */
 123. int nQueuedValidatedHeaders = 0;
 124. /** Number of preferable block download peers. */
 125. int nPreferredDownload = 0;
 126. /** Dirty block index entries. */
 127. set<CBlockIndex*> setDirtyBlockIndex;
 128. /** Dirty block file entries. */
 129. set<int> setDirtyFileInfo;
 130. } // anon namespace
 131. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 132. //
 133. // Registration of network node signals.
 134. //
 135. namespace {
 136. struct CBlockReject {
 137. unsigned char chRejectCode;
 138. string strRejectReason;
 139. uint256 hashBlock;
 140. };
 141. /**
 142. * Maintain validation-specific state about nodes, protected by cs_main, instead
 143. * by CNode's own locks. This simplifies asynchronous operation, where
 144. * processing of incoming data is done after the ProcessMessage call returns,
 145. * and we're no longer holding the node's locks.
 146. */
 147. struct CNodeState {
 148. //! The peer's address
 149. CService address;
 150. //! Whether we have a fully established connection.
 151. bool fCurrentlyConnected;
 152. //! Accumulated misbehaviour score for this peer.
 153. int nMisbehavior;
 154. //! Whether this peer should be disconnected and banned (unless whitelisted).
 155. bool fShouldBan;
 156. //! String name of this peer (debugging/logging purposes).
 157. std::string name;
 158. //! List of asynchronously-determined block rejections to notify this peer about.
 159. std::vector<CBlockReject> rejects;
 160. //! The best known block we know this peer has announced.
 161. CBlockIndex *pindexBestKnownBlock;
 162. //! The hash of the last unknown block this peer has announced.
 163. uint256 hashLastUnknownBlock;
 164. //! The last full block we both have.
 165. CBlockIndex *pindexLastCommonBlock;
 166. //! Whether we've started headers synchronization with this peer.
 167. bool fSyncStarted;
 168. //! Since when we're stalling block download progress (in microseconds), or 0.
 169. int64_t nStallingSince;
 170. list<QueuedBlock> vBlocksInFlight;
 171. int nBlocksInFlight;
 172. //! Whether we consider this a preferred download peer.
 173. bool fPreferredDownload;
 174. CNodeState() {
 175. fCurrentlyConnected = false;
 176. nMisbehavior = 0;
 177. fShouldBan = false;
 178. pindexBestKnownBlock = NULL;
 179. hashLastUnknownBlock.SetNull();
 180. pindexLastCommonBlock = NULL;
 181. fSyncStarted = false;
 182. nStallingSince = 0;
 183. nBlocksInFlight = 0;
 184. fPreferredDownload = false;
 185. }
 186. };
 187. /** Map maintaining per-node state. Requires cs_main. */
 188. map<NodeId, CNodeState> mapNodeState;
 189. // Requires cs_main.
 190. CNodeState *State(NodeId pnode) {
 191. map<NodeId, CNodeState>::iterator it = mapNodeState.find(pnode);
 192. if (it == mapNodeState.end())
 193. return NULL;
 194. return &it->second;
 195. }
 196. int GetHeight()
 197. {
 198. LOCK(cs_main);
 199. return chainActive.Height();
 200. }
 201. void UpdatePreferredDownload(CNode* node, CNodeState* state)
 202. {
 203. nPreferredDownload -= state->fPreferredDownload;
 204. // Whether this node should be marked as a preferred download node.
 205. state->fPreferredDownload = (!node->fInbound || node->fWhitelisted) && !node->fOneShot && !node->fClient;
 206. nPreferredDownload += state->fPreferredDownload;
 207. }
 208. void InitializeNode(NodeId nodeid, const CNode *pnode) {
 209. LOCK(cs_main);
 210. CNodeState &state = mapNodeState.insert(std::make_pair(nodeid, CNodeState())).first->second;
 211. state.name = pnode->addrName;
 212. state.address = pnode->addr;
 213. }
 214. void FinalizeNode(NodeId nodeid) {
 215. LOCK(cs_main);
 216. CNodeState *state = State(nodeid);
 217. if (state->fSyncStarted)
 218. nSyncStarted--;
 219. if (state->nMisbehavior == 0 && state->fCurrentlyConnected) {
 220. AddressCurrentlyConnected(state->address);
 221. }
 222. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& entry, state->vBlocksInFlight)
 223. mapBlocksInFlight.erase(entry.hash);
 224. EraseOrphansFor(nodeid);
 225. nPreferredDownload -= state->fPreferredDownload;
 226. mapNodeState.erase(nodeid);
 227. }
 228. // Requires cs_main.
 229. void MarkBlockAsReceived(const uint256& hash) {
 230. map<uint256, pair<NodeId, list<QueuedBlock>::iterator> >::iterator itInFlight = mapBlocksInFlight.find(hash);
 231. if (itInFlight != mapBlocksInFlight.end()) {
 232. CNodeState *state = State(itInFlight->second.first);
 233. nQueuedValidatedHeaders -= itInFlight->second.second->fValidatedHeaders;
 234. state->vBlocksInFlight.erase(itInFlight->second.second);
 235. state->nBlocksInFlight--;
 236. state->nStallingSince = 0;
 237. mapBlocksInFlight.erase(itInFlight);
 238. }
 239. }
 240. // Requires cs_main.
 241. void MarkBlockAsInFlight(NodeId nodeid, const uint256& hash, CBlockIndex *pindex = NULL) {
 242. CNodeState *state = State(nodeid);
 243. assert(state != NULL);
 244. // Make sure it's not listed somewhere already.
 245. MarkBlockAsReceived(hash);
 246. QueuedBlock newentry = {hash, pindex, GetTimeMicros(), nQueuedValidatedHeaders, pindex != NULL};
 247. nQueuedValidatedHeaders += newentry.fValidatedHeaders;
 248. list<QueuedBlock>::iterator it = state->vBlocksInFlight.insert(state->vBlocksInFlight.end(), newentry);
 249. state->nBlocksInFlight++;
 250. mapBlocksInFlight[hash] = std::make_pair(nodeid, it);
 251. }
 252. /** Check whether the last unknown block a peer advertized is not yet known. */
 253. void ProcessBlockAvailability(NodeId nodeid) {
 254. CNodeState *state = State(nodeid);
 255. assert(state != NULL);
 256. if (!state->hashLastUnknownBlock.IsNull()) {
 257. BlockMap::iterator itOld = mapBlockIndex.find(state->hashLastUnknownBlock);
 258. if (itOld != mapBlockIndex.end() && itOld->second->nChainWork > 0) {
 259. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || itOld->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 260. state->pindexBestKnownBlock = itOld->second;
 261. state->hashLastUnknownBlock.SetNull();
 262. }
 263. }
 264. }
 265. /** Update tracking information about which blocks a peer is assumed to have. */
 266. void UpdateBlockAvailability(NodeId nodeid, const uint256 &hash) {
 267. CNodeState *state = State(nodeid);
 268. assert(state != NULL);
 269. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 270. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 271. if (it != mapBlockIndex.end() && it->second->nChainWork > 0) {
 272. // An actually better block was announced.
 273. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || it->second->nChainWork >= state->pindexBestKnownBlock->nChainWork)
 274. state->pindexBestKnownBlock = it->second;
 275. } else {
 276. // An unknown block was announced; just assume that the latest one is the best one.
 277. state->hashLastUnknownBlock = hash;
 278. }
 279. }
 280. /** Find the last common ancestor two blocks have.
 281. * Both pa and pb must be non-NULL. */
 282. CBlockIndex* LastCommonAncestor(CBlockIndex* pa, CBlockIndex* pb) {
 283. if (pa->nHeight > pb->nHeight) {
 284. pa = pa->GetAncestor(pb->nHeight);
 285. } else if (pb->nHeight > pa->nHeight) {
 286. pb = pb->GetAncestor(pa->nHeight);
 287. }
 288. while (pa != pb && pa && pb) {
 289. pa = pa->pprev;
 290. pb = pb->pprev;
 291. }
 292. // Eventually all chain branches meet at the genesis block.
 293. assert(pa == pb);
 294. return pa;
 295. }
 296. /** Update pindexLastCommonBlock and add not-in-flight missing successors to vBlocks, until it has
 297. * at most count entries. */
 298. void FindNextBlocksToDownload(NodeId nodeid, unsigned int count, std::vector<CBlockIndex*>& vBlocks, NodeId& nodeStaller) {
 299. if (count == 0)
 300. return;
 301. vBlocks.reserve(vBlocks.size() + count);
 302. CNodeState *state = State(nodeid);
 303. assert(state != NULL);
 304. // Make sure pindexBestKnownBlock is up to date, we'll need it.
 305. ProcessBlockAvailability(nodeid);
 306. if (state->pindexBestKnownBlock == NULL || state->pindexBestKnownBlock->nChainWork < chainActive.Tip()->nChainWork) {
 307. // This peer has nothing interesting.
 308. return;
 309. }
 310. if (state->pindexLastCommonBlock == NULL) {
 311. // Bootstrap quickly by guessing a parent of our best tip is the forking point.
 312. // Guessing wrong in either direction is not a problem.
 313. state->pindexLastCommonBlock = chainActive[std::min(state->pindexBestKnownBlock->nHeight, chainActive.Height())];
 314. }
 315. // If the peer reorganized, our previous pindexLastCommonBlock may not be an ancestor
 316. // of their current tip anymore. Go back enough to fix that.
 317. state->pindexLastCommonBlock = LastCommonAncestor(state->pindexLastCommonBlock, state->pindexBestKnownBlock);
 318. if (state->pindexLastCommonBlock == state->pindexBestKnownBlock)
 319. return;
 320. std::vector<CBlockIndex*> vToFetch;
 321. CBlockIndex *pindexWalk = state->pindexLastCommonBlock;
 322. // Never fetch further than the best block we know the peer has, or more than BLOCK_DOWNLOAD_WINDOW + 1 beyond the last
 323. // linked block we have in common with this peer. The +1 is so we can detect stalling, namely if we would be able to
 324. // download that next block if the window were 1 larger.
 325. int nWindowEnd = state->pindexLastCommonBlock->nHeight + BLOCK_DOWNLOAD_WINDOW;
 326. int nMaxHeight = std::min<int>(state->pindexBestKnownBlock->nHeight, nWindowEnd + 1);
 327. NodeId waitingfor = -1;
 328. while (pindexWalk->nHeight < nMaxHeight) {
 329. // Read up to 128 (or more, if more blocks than that are needed) successors of pindexWalk (towards
 330. // pindexBestKnownBlock) into vToFetch. We fetch 128, because CBlockIndex::GetAncestor may be as expensive
 331. // as iterating over ~100 CBlockIndex* entries anyway.
 332. int nToFetch = std::min(nMaxHeight - pindexWalk->nHeight, std::max<int>(count - vBlocks.size(), 128));
 333. vToFetch.resize(nToFetch);
 334. pindexWalk = state->pindexBestKnownBlock->GetAncestor(pindexWalk->nHeight + nToFetch);
 335. vToFetch[nToFetch - 1] = pindexWalk;
 336. for (unsigned int i = nToFetch - 1; i > 0; i--) {
 337. vToFetch[i - 1] = vToFetch[i]->pprev;
 338. }
 339. // Iterate over those blocks in vToFetch (in forward direction), adding the ones that
 340. // are not yet downloaded and not in flight to vBlocks. In the mean time, update
 341. // pindexLastCommonBlock as long as all ancestors are already downloaded.
 342. BOOST_FOREACH(CBlockIndex* pindex, vToFetch) {
 343. if (!pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TREE)) {
 344. // We consider the chain that this peer is on invalid.
 345. return;
 346. }
 347. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 348. if (pindex->nChainTx)
 349. state->pindexLastCommonBlock = pindex;
 350. } else if (mapBlocksInFlight.count(pindex->GetBlockHash()) == 0) {
 351. // The block is not already downloaded, and not yet in flight.
 352. if (pindex->nHeight > nWindowEnd) {
 353. // We reached the end of the window.
 354. if (vBlocks.size() == 0 && waitingfor != nodeid) {
 355. // We aren't able to fetch anything, but we would be if the download window was one larger.
 356. nodeStaller = waitingfor;
 357. }
 358. return;
 359. }
 360. vBlocks.push_back(pindex);
 361. if (vBlocks.size() == count) {
 362. return;
 363. }
 364. } else if (waitingfor == -1) {
 365. // This is the first already-in-flight block.
 366. waitingfor = mapBlocksInFlight[pindex->GetBlockHash()].first;
 367. }
 368. }
 369. }
 370. }
 371. } // anon namespace
 372. bool GetNodeStateStats(NodeId nodeid, CNodeStateStats &stats) {
 373. LOCK(cs_main);
 374. CNodeState *state = State(nodeid);
 375. if (state == NULL)
 376. return false;
 377. stats.nMisbehavior = state->nMisbehavior;
 378. stats.nSyncHeight = state->pindexBestKnownBlock ? state->pindexBestKnownBlock->nHeight : -1;
 379. stats.nCommonHeight = state->pindexLastCommonBlock ? state->pindexLastCommonBlock->nHeight : -1;
 380. BOOST_FOREACH(const QueuedBlock& queue, state->vBlocksInFlight) {
 381. if (queue.pindex)
 382. stats.vHeightInFlight.push_back(queue.pindex->nHeight);
 383. }
 384. return true;
 385. }
 386. void RegisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 387. {
 388. nodeSignals.GetHeight.connect(&GetHeight);
 389. nodeSignals.ProcessMessages.connect(&ProcessMessages);
 390. nodeSignals.SendMessages.connect(&SendMessages);
 391. nodeSignals.InitializeNode.connect(&InitializeNode);
 392. nodeSignals.FinalizeNode.connect(&FinalizeNode);
 393. }
 394. void UnregisterNodeSignals(CNodeSignals& nodeSignals)
 395. {
 396. nodeSignals.GetHeight.disconnect(&GetHeight);
 397. nodeSignals.ProcessMessages.disconnect(&ProcessMessages);
 398. nodeSignals.SendMessages.disconnect(&SendMessages);
 399. nodeSignals.InitializeNode.disconnect(&InitializeNode);
 400. nodeSignals.FinalizeNode.disconnect(&FinalizeNode);
 401. }
 402. CBlockIndex* FindForkInGlobalIndex(const CChain& chain, const CBlockLocator& locator)
 403. {
 404. // Find the first block the caller has in the main chain
 405. BOOST_FOREACH(const uint256& hash, locator.vHave) {
 406. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 407. if (mi != mapBlockIndex.end())
 408. {
 409. CBlockIndex* pindex = (*mi).second;
 410. if (chain.Contains(pindex))
 411. return pindex;
 412. }
 413. }
 414. return chain.Genesis();
 415. }
 416. CCoinsViewCache *pcoinsTip = NULL;
 417. CBlockTreeDB *pblocktree = NULL;
 418. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 419. //
 420. // mapOrphanTransactions
 421. //
 422. bool AddOrphanTx(const CTransaction& tx, NodeId peer)
 423. {
 424. uint256 hash = tx.GetHash();
 425. if (mapOrphanTransactions.count(hash))
 426. return false;
 427. // Ignore big transactions, to avoid a
 428. // send-big-orphans memory exhaustion attack. If a peer has a legitimate
 429. // large transaction with a missing parent then we assume
 430. // it will rebroadcast it later, after the parent transaction(s)
 431. // have been mined or received.
 432. // 10,000 orphans, each of which is at most 5,000 bytes big is
 433. // at most 500 megabytes of orphans:
 434. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 435. if (sz > 5000)
 436. {
 437. LogPrint("mempool", "ignoring large orphan tx (size: %u, hash: %s)\n", sz, hash.ToString());
 438. return false;
 439. }
 440. mapOrphanTransactions[hash].tx = tx;
 441. mapOrphanTransactions[hash].fromPeer = peer;
 442. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 443. mapOrphanTransactionsByPrev[txin.prevout.hash].insert(hash);
 444. LogPrint("mempool", "stored orphan tx %s (mapsz %u prevsz %u)\n", hash.ToString(),
 445. mapOrphanTransactions.size(), mapOrphanTransactionsByPrev.size());
 446. return true;
 447. }
 448. void static EraseOrphanTx(uint256 hash)
 449. {
 450. map<uint256, COrphanTx>::iterator it = mapOrphanTransactions.find(hash);
 451. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 452. return;
 453. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, it->second.tx.vin)
 454. {
 455. map<uint256, set<uint256> >::iterator itPrev = mapOrphanTransactionsByPrev.find(txin.prevout.hash);
 456. if (itPrev == mapOrphanTransactionsByPrev.end())
 457. continue;
 458. itPrev->second.erase(hash);
 459. if (itPrev->second.empty())
 460. mapOrphanTransactionsByPrev.erase(itPrev);
 461. }
 462. mapOrphanTransactions.erase(it);
 463. }
 464. void EraseOrphansFor(NodeId peer)
 465. {
 466. int nErased = 0;
 467. map<uint256, COrphanTx>::iterator iter = mapOrphanTransactions.begin();
 468. while (iter != mapOrphanTransactions.end())
 469. {
 470. map<uint256, COrphanTx>::iterator maybeErase = iter++; // increment to avoid iterator becoming invalid
 471. if (maybeErase->second.fromPeer == peer)
 472. {
 473. EraseOrphanTx(maybeErase->second.tx.GetHash());
 474. ++nErased;
 475. }
 476. }
 477. if (nErased > 0) LogPrint("mempool", "Erased %d orphan tx from peer %d\n", nErased, peer);
 478. }
 479. unsigned int LimitOrphanTxSize(unsigned int nMaxOrphans)
 480. {
 481. unsigned int nEvicted = 0;
 482. while (mapOrphanTransactions.size() > nMaxOrphans)
 483. {
 484. // Evict a random orphan:
 485. uint256 randomhash = GetRandHash();
 486. map<uint256, COrphanTx>::iterator it = mapOrphanTransactions.lower_bound(randomhash);
 487. if (it == mapOrphanTransactions.end())
 488. it = mapOrphanTransactions.begin();
 489. EraseOrphanTx(it->first);
 490. ++nEvicted;
 491. }
 492. return nEvicted;
 493. }
 494. bool IsStandardTx(const CTransaction& tx, string& reason)
 495. {
 496. if (tx.nVersion > CTransaction::CURRENT_VERSION || tx.nVersion < 1) {
 497. reason = "version";
 498. return false;
 499. }
 500. // Extremely large transactions with lots of inputs can cost the network
 501. // almost as much to process as they cost the sender in fees, because
 502. // computing signature hashes is O(ninputs*txsize). Limiting transactions
 503. // to MAX_STANDARD_TX_SIZE mitigates CPU exhaustion attacks.
 504. unsigned int sz = tx.GetSerializeSize(SER_NETWORK, CTransaction::CURRENT_VERSION);
 505. if (sz >= MAX_STANDARD_TX_SIZE) {
 506. reason = "tx-size";
 507. return false;
 508. }
 509. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 510. {
 511. // Biggest 'standard' txin is a 15-of-15 P2SH multisig with compressed
 512. // keys. (remember the 520 byte limit on redeemScript size) That works
 513. // out to a (15*(33+1))+3=513 byte redeemScript, 513+1+15*(73+1)+3=1627
 514. // bytes of scriptSig, which we round off to 1650 bytes for some minor
 515. // future-proofing. That's also enough to spend a 20-of-20
 516. // CHECKMULTISIG scriptPubKey, though such a scriptPubKey is not
 517. // considered standard)
 518. if (txin.scriptSig.size() > 1650) {
 519. reason = "scriptsig-size";
 520. return false;
 521. }
 522. if (!txin.scriptSig.IsPushOnly()) {
 523. reason = "scriptsig-not-pushonly";
 524. return false;
 525. }
 526. }
 527. unsigned int nDataOut = 0;
 528. txnouttype whichType;
 529. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout) {
 530. if (!::IsStandard(txout.scriptPubKey, whichType)) {
 531. reason = "scriptpubkey";
 532. return false;
 533. }
 534. if (whichType == TX_NULL_DATA)
 535. nDataOut++;
 536. else if ((whichType == TX_MULTISIG) && (!fIsBareMultisigStd)) {
 537. reason = "bare-multisig";
 538. return false;
 539. } else if (txout.IsDust(::minRelayTxFee)) {
 540. reason = "dust";
 541. return false;
 542. }
 543. }
 544. // only one OP_RETURN txout is permitted
 545. if (nDataOut > 1) {
 546. reason = "multi-op-return";
 547. return false;
 548. }
 549. return true;
 550. }
 551. bool IsFinalTx(const CTransaction &tx, int nBlockHeight, int64_t nBlockTime)
 552. {
 553. AssertLockHeld(cs_main);
 554. // Time based nLockTime implemented in 0.1.6
 555. if (tx.nLockTime == 0)
 556. return true;
 557. if (nBlockHeight == 0)
 558. nBlockHeight = chainActive.Height();
 559. if (nBlockTime == 0)
 560. nBlockTime = GetAdjustedTime();
 561. if ((int64_t)tx.nLockTime < ((int64_t)tx.nLockTime < LOCKTIME_THRESHOLD ? (int64_t)nBlockHeight : nBlockTime))
 562. return true;
 563. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 564. if (!txin.IsFinal())
 565. return false;
 566. return true;
 567. }
 568. /**
 569. * Check transaction inputs to mitigate two
 570. * potential denial-of-service attacks:
 571. *
 572. * 1. scriptSigs with extra data stuffed into them,
 573. * not consumed by scriptPubKey (or P2SH script)
 574. * 2. P2SH scripts with a crazy number of expensive
 575. * CHECKSIG/CHECKMULTISIG operations
 576. */
 577. bool AreInputsStandard(const CTransaction& tx, const CCoinsViewCache& mapInputs)
 578. {
 579. if (tx.IsCoinBase())
 580. return true; // Coinbases don't use vin normally
 581. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 582. {
 583. const CTxOut& prev = mapInputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 584. vector<vector<unsigned char> > vSolutions;
 585. txnouttype whichType;
 586. // get the scriptPubKey corresponding to this input:
 587. const CScript& prevScript = prev.scriptPubKey;
 588. if (!Solver(prevScript, whichType, vSolutions))
 589. return false;
 590. int nArgsExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType, vSolutions);
 591. if (nArgsExpected < 0)
 592. return false;
 593. // Transactions with extra stuff in their scriptSigs are
 594. // non-standard. Note that this EvalScript() call will
 595. // be quick, because if there are any operations
 596. // beside "push data" in the scriptSig
 597. // IsStandardTx() will have already returned false
 598. // and this method isn't called.
 599. vector<vector<unsigned char> > stack;
 600. if (!EvalScript(stack, tx.vin[i].scriptSig, SCRIPT_VERIFY_NONE, BaseSignatureChecker()))
 601. return false;
 602. if (whichType == TX_SCRIPTHASH)
 603. {
 604. if (stack.empty())
 605. return false;
 606. CScript subscript(stack.back().begin(), stack.back().end());
 607. vector<vector<unsigned char> > vSolutions2;
 608. txnouttype whichType2;
 609. if (Solver(subscript, whichType2, vSolutions2))
 610. {
 611. int tmpExpected = ScriptSigArgsExpected(whichType2, vSolutions2);
 612. if (tmpExpected < 0)
 613. return false;
 614. nArgsExpected += tmpExpected;
 615. }
 616. else
 617. {
 618. // Any other Script with less than 15 sigops OK:
 619. unsigned int sigops = subscript.GetSigOpCount(true);
 620. // ... extra data left on the stack after execution is OK, too:
 621. return (sigops <= MAX_P2SH_SIGOPS);
 622. }
 623. }
 624. if (stack.size() != (unsigned int)nArgsExpected)
 625. return false;
 626. }
 627. return true;
 628. }
 629. unsigned int GetLegacySigOpCount(const CTransaction& tx)
 630. {
 631. unsigned int nSigOps = 0;
 632. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 633. {
 634. nSigOps += txin.scriptSig.GetSigOpCount(false);
 635. }
 636. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 637. {
 638. nSigOps += txout.scriptPubKey.GetSigOpCount(false);
 639. }
 640. return nSigOps;
 641. }
 642. unsigned int GetP2SHSigOpCount(const CTransaction& tx, const CCoinsViewCache& inputs)
 643. {
 644. if (tx.IsCoinBase())
 645. return 0;
 646. unsigned int nSigOps = 0;
 647. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 648. {
 649. const CTxOut &prevout = inputs.GetOutputFor(tx.vin[i]);
 650. if (prevout.scriptPubKey.IsPayToScriptHash())
 651. nSigOps += prevout.scriptPubKey.GetSigOpCount(tx.vin[i].scriptSig);
 652. }
 653. return nSigOps;
 654. }
 655. bool CheckTransaction(const CTransaction& tx, CValidationState &state)
 656. {
 657. // Basic checks that don't depend on any context
 658. if (tx.vin.empty())
 659. return state.DoS(10, error("CheckTransaction(): vin empty"),
 660. REJECT_INVALID, "bad-txns-vin-empty");
 661. if (tx.vout.empty())
 662. return state.DoS(10, error("CheckTransaction(): vout empty"),
 663. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-empty");
 664. // Size limits
 665. if (::GetSerializeSize(tx, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 666. return state.DoS(100, error("CheckTransaction(): size limits failed"),
 667. REJECT_INVALID, "bad-txns-oversize");
 668. // Check for negative or overflow output values
 669. CAmount nValueOut = 0;
 670. BOOST_FOREACH(const CTxOut& txout, tx.vout)
 671. {
 672. if (txout.nValue < 0)
 673. return state.DoS(100, error("CheckTransaction(): txout.nValue negative"),
 674. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-negative");
 675. if (txout.nValue > MAX_MONEY)
 676. return state.DoS(100, error("CheckTransaction(): txout.nValue too high"),
 677. REJECT_INVALID, "bad-txns-vout-toolarge");
 678. nValueOut += txout.nValue;
 679. if (!MoneyRange(nValueOut))
 680. return state.DoS(100, error("CheckTransaction(): txout total out of range"),
 681. REJECT_INVALID, "bad-txns-txouttotal-toolarge");
 682. }
 683. // Check for duplicate inputs
 684. set<COutPoint> vInOutPoints;
 685. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 686. {
 687. if (vInOutPoints.count(txin.prevout))
 688. return state.DoS(100, error("CheckTransaction(): duplicate inputs"),
 689. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-duplicate");
 690. vInOutPoints.insert(txin.prevout);
 691. }
 692. if (tx.IsCoinBase())
 693. {
 694. if (tx.vin[0].scriptSig.size() < 2 || tx.vin[0].scriptSig.size() > 100)
 695. return state.DoS(100, error("CheckTransaction(): coinbase script size"),
 696. REJECT_INVALID, "bad-cb-length");
 697. }
 698. else
 699. {
 700. BOOST_FOREACH(const CTxIn& txin, tx.vin)
 701. if (txin.prevout.IsNull())
 702. return state.DoS(10, error("CheckTransaction(): prevout is null"),
 703. REJECT_INVALID, "bad-txns-prevout-null");
 704. }
 705. return true;
 706. }
 707. CAmount GetMinRelayFee(const CTransaction& tx, unsigned int nBytes, bool fAllowFree)
 708. {
 709. {
 710. LOCK(mempool.cs);
 711. uint256 hash = tx.GetHash();
 712. double dPriorityDelta = 0;
 713. CAmount nFeeDelta = 0;
 714. mempool.ApplyDeltas(hash, dPriorityDelta, nFeeDelta);
 715. if (dPriorityDelta > 0 || nFeeDelta > 0)
 716. return 0;
 717. }
 718. CAmount nMinFee = ::minRelayTxFee.GetFee(nBytes);
 719. if (fAllowFree)
 720. {
 721. // There is a free transaction area in blocks created by most miners,
 722. // * If we are relaying we allow transactions up to DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000
 723. // to be considered to fall into this category. We don't want to encourage sending
 724. // multiple transactions instead of one big transaction to avoid fees.
 725. if (nBytes < (DEFAULT_BLOCK_PRIORITY_SIZE - 1000))
 726. nMinFee = 0;
 727. }
 728. if (!MoneyRange(nMinFee))
 729. nMinFee = MAX_MONEY;
 730. return nMinFee;
 731. }
 732. bool AcceptToMemoryPool(CTxMemPool& pool, CValidationState &state, const CTransaction &tx, bool fLimitFree,
 733. bool* pfMissingInputs, bool fRejectAbsurdFee)
 734. {
 735. AssertLockHeld(cs_main);
 736. if (pfMissingInputs)
 737. *pfMissingInputs = false;
 738. if (!CheckTransaction(tx, state))
 739. return error("AcceptToMemoryPool: CheckTransaction failed");
 740. // Coinbase is only valid in a block, not as a loose transaction
 741. if (tx.IsCoinBase())
 742. return state.DoS(100, error("AcceptToMemoryPool: coinbase as individual tx"),
 743. REJECT_INVALID, "coinbase");
 744. // Rather not work on nonstandard transactions (unless -testnet/-regtest)
 745. string reason;
 746. if (Params().RequireStandard() && !IsStandardTx(tx, reason))
 747. return state.DoS(0,
 748. error("AcceptToMemoryPool: nonstandard transaction: %s", reason),
 749. REJECT_NONSTANDARD, reason);
 750. // Only accept nLockTime-using transactions that can be mined in the next
 751. // block; we don't want our mempool filled up with transactions that can't
 752. // be mined yet.
 753. //
 754. // However, IsFinalTx() is confusing... Without arguments, it uses
 755. // chainActive.Height() to evaluate nLockTime; when a block is accepted,
 756. // chainActive.Height() is set to the value of nHeight in the block.
 757. // However, when IsFinalTx() is called within CBlock::AcceptBlock(), the
 758. // height of the block *being* evaluated is what is used. Thus if we want
 759. // to know if a transaction can be part of the *next* block, we need to
 760. // call IsFinalTx() with one more than chainActive.Height().
 761. //
 762. // Timestamps on the other hand don't get any special treatment, because we
 763. // can't know what timestamp the next block will have, and there aren't
 764. // timestamp applications where it matters.
 765. if (!IsFinalTx(tx, chainActive.Height() + 1))
 766. return state.DoS(0,
 767. error("AcceptToMemoryPool: non-final"),
 768. REJECT_NONSTANDARD, "non-final");
 769. // is it already in the memory pool?
 770. uint256 hash = tx.GetHash();
 771. if (pool.exists(hash))
 772. return false;
 773. // Check for conflicts with in-memory transactions
 774. {
 775. LOCK(pool.cs); // protect pool.mapNextTx
 776. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 777. {
 778. COutPoint outpoint = tx.vin[i].prevout;
 779. if (pool.mapNextTx.count(outpoint))
 780. {
 781. // Disable replacement feature for now
 782. return false;
 783. }
 784. }
 785. }
 786. {
 787. CCoinsView dummy;
 788. CCoinsViewCache view(&dummy);
 789. CAmount nValueIn = 0;
 790. {
 791. LOCK(pool.cs);
 792. CCoinsViewMemPool viewMemPool(pcoinsTip, pool);
 793. view.SetBackend(viewMemPool);
 794. // do we already have it?
 795. if (view.HaveCoins(hash))
 796. return false;
 797. // do all inputs exist?
 798. // Note that this does not check for the presence of actual outputs (see the next check for that),
 799. // only helps filling in pfMissingInputs (to determine missing vs spent).
 800. BOOST_FOREACH(const CTxIn txin, tx.vin) {
 801. if (!view.HaveCoins(txin.prevout.hash)) {
 802. if (pfMissingInputs)
 803. *pfMissingInputs = true;
 804. return false;
 805. }
 806. }
 807. // are the actual inputs available?
 808. if (!view.HaveInputs(tx))
 809. return state.Invalid(error("AcceptToMemoryPool: inputs already spent"),
 810. REJECT_DUPLICATE, "bad-txns-inputs-spent");
 811. // Bring the best block into scope
 812. view.GetBestBlock();
 813. nValueIn = view.GetValueIn(tx);
 814. // we have all inputs cached now, so switch back to dummy, so we don't need to keep lock on mempool
 815. view.SetBackend(dummy);
 816. }
 817. // Check for non-standard pay-to-script-hash in inputs
 818. if (Params().RequireStandard() && !AreInputsStandard(tx, view))
 819. return error("AcceptToMemoryPool: nonstandard transaction input");
 820. // Check that the transaction doesn't have an excessive number of
 821. // sigops, making it impossible to mine. Since the coinbase transaction
 822. // itself can contain sigops MAX_STANDARD_TX_SIGOPS is less than
 823. // MAX_BLOCK_SIGOPS; we still consider this an invalid rather than
 824. // merely non-standard transaction.
 825. unsigned int nSigOps = GetLegacySigOpCount(tx);
 826. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 827. if (nSigOps > MAX_STANDARD_TX_SIGOPS)
 828. return state.DoS(0,
 829. error("AcceptToMemoryPool: too many sigops %s, %d > %d",
 830. hash.ToString(), nSigOps, MAX_STANDARD_TX_SIGOPS),
 831. REJECT_NONSTANDARD, "bad-txns-too-many-sigops");
 832. CAmount nValueOut = tx.GetValueOut();
 833. CAmount nFees = nValueIn-nValueOut;
 834. double dPriority = view.GetPriority(tx, chainActive.Height());
 835. CTxMemPoolEntry entry(tx, nFees, GetTime(), dPriority, chainActive.Height());
 836. unsigned int nSize = entry.GetTxSize();
 837. // Don't accept it if it can't get into a block
 838. CAmount txMinFee = GetMinRelayFee(tx, nSize, true);
 839. if (fLimitFree && nFees < txMinFee)
 840. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool: not enough fees %s, %d < %d",
 841. hash.ToString(), nFees, txMinFee),
 842. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient fee");
 843. // Require that free transactions have sufficient priority to be mined in the next block.
 844. if (GetBoolArg("-relaypriority", true) && nFees < ::minRelayTxFee.GetFee(nSize) && !AllowFree(view.GetPriority(tx, chainActive.Height() + 1))) {
 845. return state.DoS(0, false, REJECT_INSUFFICIENTFEE, "insufficient priority");
 846. }
 847. // Continuously rate-limit free (really, very-low-fee) transactions
 848. // This mitigates 'penny-flooding' -- sending thousands of free transactions just to
 849. // be annoying or make others' transactions take longer to confirm.
 850. if (fLimitFree && nFees < ::minRelayTxFee.GetFee(nSize))
 851. {
 852. static CCriticalSection csFreeLimiter;
 853. static double dFreeCount;
 854. static int64_t nLastTime;
 855. int64_t nNow = GetTime();
 856. LOCK(csFreeLimiter);
 857. // Use an exponentially decaying ~10-minute window:
 858. dFreeCount *= pow(1.0 - 1.0/600.0, (double)(nNow - nLastTime));
 859. nLastTime = nNow;
 860. // -limitfreerelay unit is thousand-bytes-per-minute
 861. // At default rate it would take over a month to fill 1GB
 862. if (dFreeCount >= GetArg("-limitfreerelay", 15)*10*1000)
 863. return state.DoS(0, error("AcceptToMemoryPool: free transaction rejected by rate limiter"),
 864. REJECT_INSUFFICIENTFEE, "rate limited free transaction");
 865. LogPrint("mempool", "Rate limit dFreeCount: %g => %g\n", dFreeCount, dFreeCount+nSize);
 866. dFreeCount += nSize;
 867. }
 868. if (fRejectAbsurdFee && nFees > ::minRelayTxFee.GetFee(nSize) * 10000)
 869. return error("AcceptToMemoryPool: absurdly high fees %s, %d > %d",
 870. hash.ToString(),
 871. nFees, ::minRelayTxFee.GetFee(nSize) * 10000);
 872. // Check against previous transactions
 873. // This is done last to help prevent CPU exhaustion denial-of-service attacks.
 874. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, STANDARD_SCRIPT_VERIFY_FLAGS, true))
 875. {
 876. return error("AcceptToMemoryPool: ConnectInputs failed %s", hash.ToString());
 877. }
 878. // Check again against just the consensus-critical mandatory script
 879. // verification flags, in case of bugs in the standard flags that cause
 880. // transactions to pass as valid when they're actually invalid. For
 881. // instance the STRICTENC flag was incorrectly allowing certain
 882. // CHECKSIG NOT scripts to pass, even though they were invalid.
 883. //
 884. // There is a similar check in CreateNewBlock() to prevent creating
 885. // invalid blocks, however allowing such transactions into the mempool
 886. // can be exploited as a DoS attack.
 887. if (!CheckInputs(tx, state, view, true, MANDATORY_SCRIPT_VERIFY_FLAGS, true))
 888. {
 889. return error("AcceptToMemoryPool: BUG! PLEASE REPORT THIS! ConnectInputs failed against MANDATORY but not STANDARD flags %s", hash.ToString());
 890. }
 891. // Store transaction in memory
 892. pool.addUnchecked(hash, entry);
 893. }
 894. SyncWithWallets(tx, NULL);
 895. return true;
 896. }
 897. /** Return transaction in tx, and if it was found inside a block, its hash is placed in hashBlock */
 898. bool GetTransaction(const uint256 &hash, CTransaction &txOut, uint256 &hashBlock, bool fAllowSlow)
 899. {
 900. CBlockIndex *pindexSlow = NULL;
 901. {
 902. LOCK(cs_main);
 903. {
 904. if (mempool.lookup(hash, txOut))
 905. {
 906. return true;
 907. }
 908. }
 909. if (fTxIndex) {
 910. CDiskTxPos postx;
 911. if (pblocktree->ReadTxIndex(hash, postx)) {
 912. CAutoFile file(OpenBlockFile(postx, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 913. if (file.IsNull())
 914. return error("%s: OpenBlockFile failed", __func__);
 915. CBlockHeader header;
 916. try {
 917. file >> header;
 918. fseek(file.Get(), postx.nTxOffset, SEEK_CUR);
 919. file >> txOut;
 920. } catch (const std::exception& e) {
 921. return error("%s: Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 922. }
 923. hashBlock = header.GetHash();
 924. if (txOut.GetHash() != hash)
 925. return error("%s: txid mismatch", __func__);
 926. return true;
 927. }
 928. }
 929. if (fAllowSlow) { // use coin database to locate block that contains transaction, and scan it
 930. int nHeight = -1;
 931. {
 932. CCoinsViewCache &view = *pcoinsTip;
 933. const CCoins* coins = view.AccessCoins(hash);
 934. if (coins)
 935. nHeight = coins->nHeight;
 936. }
 937. if (nHeight > 0)
 938. pindexSlow = chainActive[nHeight];
 939. }
 940. }
 941. if (pindexSlow) {
 942. CBlock block;
 943. if (ReadBlockFromDisk(block, pindexSlow)) {
 944. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 945. if (tx.GetHash() == hash) {
 946. txOut = tx;
 947. hashBlock = pindexSlow->GetBlockHash();
 948. return true;
 949. }
 950. }
 951. }
 952. }
 953. return false;
 954. }
 955. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 956. //
 957. // CBlock and CBlockIndex
 958. //
 959. bool WriteBlockToDisk(CBlock& block, CDiskBlockPos& pos)
 960. {
 961. // Open history file to append
 962. CAutoFile fileout(OpenBlockFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 963. if (fileout.IsNull())
 964. return error("WriteBlockToDisk: OpenBlockFile failed");
 965. // Write index header
 966. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(block);
 967. fileout << FLATDATA(Params().MessageStart()) << nSize;
 968. // Write block
 969. long fileOutPos = ftell(fileout.Get());
 970. if (fileOutPos < 0)
 971. return error("WriteBlockToDisk: ftell failed");
 972. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 973. fileout << block;
 974. return true;
 975. }
 976. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CDiskBlockPos& pos)
 977. {
 978. block.SetNull();
 979. // Open history file to read
 980. CAutoFile filein(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 981. if (filein.IsNull())
 982. return error("ReadBlockFromDisk: OpenBlockFile failed for %s", pos.ToString());
 983. // Read block
 984. try {
 985. filein >> block;
 986. }
 987. catch (const std::exception& e) {
 988. return error("%s: Deserialize or I/O error - %s at %s", __func__, e.what(), pos.ToString());
 989. }
 990. // Check the header
 991. if (!CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits, Params().GetConsensus()))
 992. return error("ReadBlockFromDisk: Errors in block header at %s", pos.ToString());
 993. return true;
 994. }
 995. bool ReadBlockFromDisk(CBlock& block, const CBlockIndex* pindex)
 996. {
 997. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex->GetBlockPos()))
 998. return false;
 999. if (block.GetHash() != pindex->GetBlockHash())
 1000. return error("ReadBlockFromDisk(CBlock&, CBlockIndex*): GetHash() doesn't match index for %s at %s",
 1001. pindex->ToString(), pindex->GetBlockPos().ToString());
 1002. return true;
 1003. }
 1004. CAmount GetBlockValue(int nHeight, const CAmount& nFees)
 1005. {
 1006. CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
 1007. int halvings = nHeight / Params().SubsidyHalvingInterval();
 1008. // Force block reward to zero when right shift is undefined.
 1009. if (halvings >= 64)
 1010. return nFees;
 1011. // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
 1012. nSubsidy >>= halvings;
 1013. return nSubsidy + nFees;
 1014. }
 1015. bool IsInitialBlockDownload()
 1016. {
 1017. LOCK(cs_main);
 1018. if (fImporting || fReindex || chainActive.Height() < Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate())
 1019. return true;
 1020. static bool lockIBDState = false;
 1021. if (lockIBDState)
 1022. return false;
 1023. bool state = (chainActive.Height() < pindexBestHeader->nHeight - 24 * 6 ||
 1024. pindexBestHeader->GetBlockTime() < GetTime() - 24 * 60 * 60);
 1025. if (!state)
 1026. lockIBDState = true;
 1027. return state;
 1028. }
 1029. bool fLargeWorkForkFound = false;
 1030. bool fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1031. CBlockIndex *pindexBestForkTip = NULL, *pindexBestForkBase = NULL;
 1032. void CheckForkWarningConditions()
 1033. {
 1034. AssertLockHeld(cs_main);
 1035. // Before we get past initial download, we cannot reliably alert about forks
 1036. // (we assume we don't get stuck on a fork before the last checkpoint)
 1037. if (IsInitialBlockDownload())
 1038. return;
 1039. // If our best fork is no longer within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it)
 1040. // of our head, drop it
 1041. if (pindexBestForkTip && chainActive.Height() - pindexBestForkTip->nHeight >= 72)
 1042. pindexBestForkTip = NULL;
 1043. if (pindexBestForkTip || (pindexBestInvalid && pindexBestInvalid->nChainWork > chainActive.Tip()->nChainWork + (GetBlockProof(*chainActive.Tip()) * 6)))
 1044. {
 1045. if (!fLargeWorkForkFound && pindexBestForkBase)
 1046. {
 1047. std::string warning = std::string("'Warning: Large-work fork detected, forking after block ") +
 1048. pindexBestForkBase->phashBlock->ToString() + std::string("'");
 1049. CAlert::Notify(warning, true);
 1050. }
 1051. if (pindexBestForkTip && pindexBestForkBase)
 1052. {
 1053. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Large valid fork found\n forking the chain at height %d (%s)\n lasting to height %d (%s).\nChain state database corruption likely.\n",
 1054. pindexBestForkBase->nHeight, pindexBestForkBase->phashBlock->ToString(),
 1055. pindexBestForkTip->nHeight, pindexBestForkTip->phashBlock->ToString());
 1056. fLargeWorkForkFound = true;
 1057. }
 1058. else
 1059. {
 1060. LogPrintf("CheckForkWarningConditions: Warning: Found invalid chain at least ~6 blocks longer than our best chain.\nChain state database corruption likely.\n");
 1061. fLargeWorkInvalidChainFound = true;
 1062. }
 1063. }
 1064. else
 1065. {
 1066. fLargeWorkForkFound = false;
 1067. fLargeWorkInvalidChainFound = false;
 1068. }
 1069. }
 1070. void CheckForkWarningConditionsOnNewFork(CBlockIndex* pindexNewForkTip)
 1071. {
 1072. AssertLockHeld(cs_main);
 1073. // If we are on a fork that is sufficiently large, set a warning flag
 1074. CBlockIndex* pfork = pindexNewForkTip;
 1075. CBlockIndex* plonger = chainActive.Tip();
 1076. while (pfork && pfork != plonger)
 1077. {
 1078. while (plonger && plonger->nHeight > pfork->nHeight)
 1079. plonger = plonger->pprev;
 1080. if (pfork == plonger)
 1081. break;
 1082. pfork = pfork->pprev;
 1083. }
 1084. // We define a condition which we should warn the user about as a fork of at least 7 blocks
 1085. // who's tip is within 72 blocks (+/- 12 hours if no one mines it) of ours
 1086. // We use 7 blocks rather arbitrarily as it represents just under 10% of sustained network
 1087. // hash rate operating on the fork.
 1088. // or a chain that is entirely longer than ours and invalid (note that this should be detected by both)
 1089. // We define it this way because it allows us to only store the highest fork tip (+ base) which meets
 1090. // the 7-block condition and from this always have the most-likely-to-cause-warning fork
 1091. if (pfork && (!pindexBestForkTip || (pindexBestForkTip && pindexNewForkTip->nHeight > pindexBestForkTip->nHeight)) &&
 1092. pindexNewForkTip->nChainWork - pfork->nChainWork > (GetBlockProof(*pfork) * 7) &&
 1093. chainActive.Height() - pindexNewForkTip->nHeight < 72)
 1094. {
 1095. pindexBestForkTip = pindexNewForkTip;
 1096. pindexBestForkBase = pfork;
 1097. }
 1098. CheckForkWarningConditions();
 1099. }
 1100. // Requires cs_main.
 1101. void Misbehaving(NodeId pnode, int howmuch)
 1102. {
 1103. if (howmuch == 0)
 1104. return;
 1105. CNodeState *state = State(pnode);
 1106. if (state == NULL)
 1107. return;
 1108. state->nMisbehavior += howmuch;
 1109. int banscore = GetArg("-banscore", 100);
 1110. if (state->nMisbehavior >= banscore && state->nMisbehavior - howmuch < banscore)
 1111. {
 1112. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d) BAN THRESHOLD EXCEEDED\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1113. state->fShouldBan = true;
 1114. } else
 1115. LogPrintf("Misbehaving: %s (%d -> %d)\n", state->name, state->nMisbehavior-howmuch, state->nMisbehavior);
 1116. }
 1117. void static InvalidChainFound(CBlockIndex* pindexNew)
 1118. {
 1119. if (!pindexBestInvalid || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1120. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1121. LogPrintf("InvalidChainFound: invalid block=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1122. pindexNew->GetBlockHash().ToString(), pindexNew->nHeight,
 1123. log(pindexNew->nChainWork.getdouble())/log(2.0), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
 1124. pindexNew->GetBlockTime()));
 1125. LogPrintf("InvalidChainFound: current best=%s height=%d log2_work=%.8g date=%s\n",
 1126. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0),
 1127. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()));
 1128. CheckForkWarningConditions();
 1129. }
 1130. void static InvalidBlockFound(CBlockIndex *pindex, const CValidationState &state) {
 1131. int nDoS = 0;
 1132. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 1133. std::map<uint256, NodeId>::iterator it = mapBlockSource.find(pindex->GetBlockHash());
 1134. if (it != mapBlockSource.end() && State(it->second)) {
 1135. CBlockReject reject = {state.GetRejectCode(), state.GetRejectReason().substr(0, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH), pindex->GetBlockHash()};
 1136. State(it->second)->rejects.push_back(reject);
 1137. if (nDoS > 0)
 1138. Misbehaving(it->second, nDoS);
 1139. }
 1140. }
 1141. if (!state.CorruptionPossible()) {
 1142. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 1143. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 1144. setBlockIndexCandidates.erase(pindex);
 1145. InvalidChainFound(pindex);
 1146. }
 1147. }
 1148. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, CTxUndo &txundo, int nHeight)
 1149. {
 1150. // mark inputs spent
 1151. if (!tx.IsCoinBase()) {
 1152. txundo.vprevout.reserve(tx.vin.size());
 1153. BOOST_FOREACH(const CTxIn &txin, tx.vin) {
 1154. CCoinsModifier coins = inputs.ModifyCoins(txin.prevout.hash);
 1155. unsigned nPos = txin.prevout.n;
 1156. if (nPos >= coins->vout.size() || coins->vout[nPos].IsNull())
 1157. assert(false);
 1158. // mark an outpoint spent, and construct undo information
 1159. txundo.vprevout.push_back(CTxInUndo(coins->vout[nPos]));
 1160. coins->Spend(nPos);
 1161. if (coins->vout.size() == 0) {
 1162. CTxInUndo& undo = txundo.vprevout.back();
 1163. undo.nHeight = coins->nHeight;
 1164. undo.fCoinBase = coins->fCoinBase;
 1165. undo.nVersion = coins->nVersion;
 1166. }
 1167. }
 1168. }
 1169. // add outputs
 1170. inputs.ModifyCoins(tx.GetHash())->FromTx(tx, nHeight);
 1171. }
 1172. void UpdateCoins(const CTransaction& tx, CValidationState &state, CCoinsViewCache &inputs, int nHeight)
 1173. {
 1174. CTxUndo txundo;
 1175. UpdateCoins(tx, state, inputs, txundo, nHeight);
 1176. }
 1177. bool CScriptCheck::operator()() {
 1178. const CScript &scriptSig = ptxTo->vin[nIn].scriptSig;
 1179. if (!VerifyScript(scriptSig, scriptPubKey, nFlags, CachingTransactionSignatureChecker(ptxTo, nIn, cacheStore), &error)) {
 1180. return ::error("CScriptCheck(): %s:%d VerifySignature failed: %s", ptxTo->GetHash().ToString(), nIn, ScriptErrorString(error));
 1181. }
 1182. return true;
 1183. }
 1184. bool CheckInputs(const CTransaction& tx, CValidationState &state, const CCoinsViewCache &inputs, bool fScriptChecks, unsigned int flags, bool cacheStore, std::vector<CScriptCheck> *pvChecks)
 1185. {
 1186. if (!tx.IsCoinBase())
 1187. {
 1188. if (pvChecks)
 1189. pvChecks->reserve(tx.vin.size());
 1190. // This doesn't trigger the DoS code on purpose; if it did, it would make it easier
 1191. // for an attacker to attempt to split the network.
 1192. if (!inputs.HaveInputs(tx))
 1193. return state.Invalid(error("CheckInputs(): %s inputs unavailable", tx.GetHash().ToString()));
 1194. // While checking, GetBestBlock() refers to the parent block.
 1195. // This is also true for mempool checks.
 1196. CBlockIndex *pindexPrev = mapBlockIndex.find(inputs.GetBestBlock())->second;
 1197. int nSpendHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 1198. CAmount nValueIn = 0;
 1199. CAmount nFees = 0;
 1200. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++)
 1201. {
 1202. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1203. const CCoins *coins = inputs.AccessCoins(prevout.hash);
 1204. assert(coins);
 1205. // If prev is coinbase, check that it's matured
 1206. if (coins->IsCoinBase()) {
 1207. if (nSpendHeight - coins->nHeight < COINBASE_MATURITY)
 1208. return state.Invalid(
 1209. error("CheckInputs(): tried to spend coinbase at depth %d", nSpendHeight - coins->nHeight),
 1210. REJECT_INVALID, "bad-txns-premature-spend-of-coinbase");
 1211. }
 1212. // Check for negative or overflow input values
 1213. nValueIn += coins->vout[prevout.n].nValue;
 1214. if (!MoneyRange(coins->vout[prevout.n].nValue) || !MoneyRange(nValueIn))
 1215. return state.DoS(100, error("CheckInputs(): txin values out of range"),
 1216. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputvalues-outofrange");
 1217. }
 1218. if (nValueIn < tx.GetValueOut())
 1219. return state.DoS(100, error("CheckInputs(): %s value in (%s) < value out (%s)",
 1220. tx.GetHash().ToString(), FormatMoney(nValueIn), FormatMoney(tx.GetValueOut())),
 1221. REJECT_INVALID, "bad-txns-in-belowout");
 1222. // Tally transaction fees
 1223. CAmount nTxFee = nValueIn - tx.GetValueOut();
 1224. if (nTxFee < 0)
 1225. return state.DoS(100, error("CheckInputs(): %s nTxFee < 0", tx.GetHash().ToString()),
 1226. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-negative");
 1227. nFees += nTxFee;
 1228. if (!MoneyRange(nFees))
 1229. return state.DoS(100, error("CheckInputs(): nFees out of range"),
 1230. REJECT_INVALID, "bad-txns-fee-outofrange");
 1231. // The first loop above does all the inexpensive checks.
 1232. // Only if ALL inputs pass do we perform expensive ECDSA signature checks.
 1233. // Helps prevent CPU exhaustion attacks.
 1234. // Skip ECDSA signature verification when connecting blocks
 1235. // before the last block chain checkpoint. This is safe because block merkle hashes are
 1236. // still computed and checked, and any change will be caught at the next checkpoint.
 1237. if (fScriptChecks) {
 1238. for (unsigned int i = 0; i < tx.vin.size(); i++) {
 1239. const COutPoint &prevout = tx.vin[i].prevout;
 1240. const CCoins* coins = inputs.AccessCoins(prevout.hash);
 1241. assert(coins);
 1242. // Verify signature
 1243. CScriptCheck check(*coins, tx, i, flags, cacheStore);
 1244. if (pvChecks) {
 1245. pvChecks->push_back(CScriptCheck());
 1246. check.swap(pvChecks->back());
 1247. } else if (!check()) {
 1248. if (flags & STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS) {
 1249. // Check whether the failure was caused by a
 1250. // non-mandatory script verification check, such as
 1251. // non-standard DER encodings or non-null dummy
 1252. // arguments; if so, don't trigger DoS protection to
 1253. // avoid splitting the network between upgraded and
 1254. // non-upgraded nodes.
 1255. CScriptCheck check(*coins, tx, i,
 1256. flags & ~STANDARD_NOT_MANDATORY_VERIFY_FLAGS, cacheStore);
 1257. if (check())
 1258. return state.Invalid(false, REJECT_NONSTANDARD, strprintf("non-mandatory-script-verify-flag (%s)", ScriptErrorString(check.GetScriptError())));
 1259. }
 1260. // Failures of other flags indicate a transaction that is
 1261. // invalid in new blocks, e.g. a invalid P2SH. We DoS ban
 1262. // such nodes as they are not following the protocol. That
 1263. // said during an upgrade careful thought should be taken
 1264. // as to the correct behavior - we may want to continue
 1265. // peering with non-upgraded nodes even after a soft-fork
 1266. // super-majority vote has passed.
 1267. return state.DoS(100,false, REJECT_INVALID, strprintf("mandatory-script-verify-flag-failed (%s)", ScriptErrorString(check.GetScriptError())));
 1268. }
 1269. }
 1270. }
 1271. }
 1272. return true;
 1273. }
 1274. namespace {
 1275. bool UndoWriteToDisk(const CBlockUndo& blockundo, CDiskBlockPos& pos, const uint256& hashBlock)
 1276. {
 1277. // Open history file to append
 1278. CAutoFile fileout(OpenUndoFile(pos), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1279. if (fileout.IsNull())
 1280. return error("%s: OpenUndoFile failed", __func__);
 1281. // Write index header
 1282. unsigned int nSize = fileout.GetSerializeSize(blockundo);
 1283. fileout << FLATDATA(Params().MessageStart()) << nSize;
 1284. // Write undo data
 1285. long fileOutPos = ftell(fileout.Get());
 1286. if (fileOutPos < 0)
 1287. return error("%s: ftell failed", __func__);
 1288. pos.nPos = (unsigned int)fileOutPos;
 1289. fileout << blockundo;
 1290. // calculate & write checksum
 1291. CHashWriter hasher(SER_GETHASH, PROTOCOL_VERSION);
 1292. hasher << hashBlock;
 1293. hasher << blockundo;
 1294. fileout << hasher.GetHash();
 1295. return true;
 1296. }
 1297. bool UndoReadFromDisk(CBlockUndo& blockundo, const CDiskBlockPos& pos, const uint256& hashBlock)
 1298. {
 1299. // Open history file to read
 1300. CAutoFile filein(OpenUndoFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1301. if (filein.IsNull())
 1302. return error("%s: OpenBlockFile failed", __func__);
 1303. // Read block
 1304. uint256 hashChecksum;
 1305. try {
 1306. filein >> blockundo;
 1307. filein >> hashChecksum;
 1308. }
 1309. catch (const std::exception& e) {
 1310. return error("%s: Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 1311. }
 1312. // Verify checksum
 1313. CHashWriter hasher(SER_GETHASH, PROTOCOL_VERSION);
 1314. hasher << hashBlock;
 1315. hasher << blockundo;
 1316. if (hashChecksum != hasher.GetHash())
 1317. return error("%s: Checksum mismatch", __func__);
 1318. return true;
 1319. }
 1320. } // anon namespace
 1321. /**
 1322. * Apply the undo operation of a CTxInUndo to the given chain state.
 1323. * @param undo The undo object.
 1324. * @param view The coins view to which to apply the changes.
 1325. * @param out The out point that corresponds to the tx input.
 1326. * @return True on success.
 1327. */
 1328. static bool ApplyTxInUndo(const CTxInUndo& undo, CCoinsViewCache& view, const COutPoint& out)
 1329. {
 1330. bool fClean = true;
 1331. CCoinsModifier coins = view.ModifyCoins(out.hash);
 1332. if (undo.nHeight != 0) {
 1333. // undo data contains height: this is the last output of the prevout tx being spent
 1334. if (!coins->IsPruned())
 1335. fClean = fClean && error("%s: undo data overwriting existing transaction", __func__);
 1336. coins->Clear();
 1337. coins->fCoinBase = undo.fCoinBase;
 1338. coins->nHeight = undo.nHeight;
 1339. coins->nVersion = undo.nVersion;
 1340. } else {
 1341. if (coins->IsPruned())
 1342. fClean = fClean && error("%s: undo data adding output to missing transaction", __func__);
 1343. }
 1344. if (coins->IsAvailable(out.n))
 1345. fClean = fClean && error("%s: undo data overwriting existing output", __func__);
 1346. if (coins->vout.size() < out.n+1)
 1347. coins->vout.resize(out.n+1);
 1348. coins->vout[out.n] = undo.txout;
 1349. return fClean;
 1350. }
 1351. bool DisconnectBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool* pfClean)
 1352. {
 1353. assert(pindex->GetBlockHash() == view.GetBestBlock());
 1354. if (pfClean)
 1355. *pfClean = false;
 1356. bool fClean = true;
 1357. CBlockUndo blockUndo;
 1358. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 1359. if (pos.IsNull())
 1360. return error("DisconnectBlock(): no undo data available");
 1361. if (!UndoReadFromDisk(blockUndo, pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1362. return error("DisconnectBlock(): failure reading undo data");
 1363. if (blockUndo.vtxundo.size() + 1 != block.vtx.size())
 1364. return error("DisconnectBlock(): block and undo data inconsistent");
 1365. // undo transactions in reverse order
 1366. for (int i = block.vtx.size() - 1; i >= 0; i--) {
 1367. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1368. uint256 hash = tx.GetHash();
 1369. // Check that all outputs are available and match the outputs in the block itself
 1370. // exactly.
 1371. {
 1372. CCoinsModifier outs = view.ModifyCoins(hash);
 1373. outs->ClearUnspendable();
 1374. CCoins outsBlock(tx, pindex->nHeight);
 1375. // The CCoins serialization does not serialize negative numbers.
 1376. // No network rules currently depend on the version here, so an inconsistency is harmless
 1377. // but it must be corrected before txout nversion ever influences a network rule.
 1378. if (outsBlock.nVersion < 0)
 1379. outs->nVersion = outsBlock.nVersion;
 1380. if (*outs != outsBlock)
 1381. fClean = fClean && error("DisconnectBlock(): added transaction mismatch? database corrupted");
 1382. // remove outputs
 1383. outs->Clear();
 1384. }
 1385. // restore inputs
 1386. if (i > 0) { // not coinbases
 1387. const CTxUndo &txundo = blockUndo.vtxundo[i-1];
 1388. if (txundo.vprevout.size() != tx.vin.size())
 1389. return error("DisconnectBlock(): transaction and undo data inconsistent");
 1390. for (unsigned int j = tx.vin.size(); j-- > 0;) {
 1391. const COutPoint &out = tx.vin[j].prevout;
 1392. const CTxInUndo &undo = txundo.vprevout[j];
 1393. if (!ApplyTxInUndo(undo, view, out))
 1394. fClean = false;
 1395. }
 1396. }
 1397. }
 1398. // move best block pointer to prevout block
 1399. view.SetBestBlock(pindex->pprev->GetBlockHash());
 1400. if (pfClean) {
 1401. *pfClean = fClean;
 1402. return true;
 1403. }
 1404. return fClean;
 1405. }
 1406. void static FlushBlockFile(bool fFinalize = false)
 1407. {
 1408. LOCK(cs_LastBlockFile);
 1409. CDiskBlockPos posOld(nLastBlockFile, 0);
 1410. FILE *fileOld = OpenBlockFile(posOld);
 1411. if (fileOld) {
 1412. if (fFinalize)
 1413. TruncateFile(fileOld, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].nSize);
 1414. FileCommit(fileOld);
 1415. fclose(fileOld);
 1416. }
 1417. fileOld = OpenUndoFile(posOld);
 1418. if (fileOld) {
 1419. if (fFinalize)
 1420. TruncateFile(fileOld, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].nUndoSize);
 1421. FileCommit(fileOld);
 1422. fclose(fileOld);
 1423. }
 1424. }
 1425. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize);
 1426. static CCheckQueue<CScriptCheck> scriptcheckqueue(128);
 1427. void ThreadScriptCheck() {
 1428. RenameThread("bitcoin-scriptch");
 1429. scriptcheckqueue.Thread();
 1430. }
 1431. static int64_t nTimeVerify = 0;
 1432. static int64_t nTimeConnect = 0;
 1433. static int64_t nTimeIndex = 0;
 1434. static int64_t nTimeCallbacks = 0;
 1435. static int64_t nTimeTotal = 0;
 1436. bool ConnectBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex* pindex, CCoinsViewCache& view, bool fJustCheck)
 1437. {
 1438. AssertLockHeld(cs_main);
 1439. // Check it again in case a previous version let a bad block in
 1440. if (!CheckBlock(block, state, !fJustCheck, !fJustCheck))
 1441. return false;
 1442. // verify that the view's current state corresponds to the previous block
 1443. uint256 hashPrevBlock = pindex->pprev == NULL ? uint256() : pindex->pprev->GetBlockHash();
 1444. assert(hashPrevBlock == view.GetBestBlock());
 1445. // Special case for the genesis block, skipping connection of its transactions
 1446. // (its coinbase is unspendable)
 1447. if (block.GetHash() == Params().HashGenesisBlock()) {
 1448. if (!fJustCheck)
 1449. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1450. return true;
 1451. }
 1452. bool fScriptChecks = pindex->nHeight >= Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1453. // Do not allow blocks that contain transactions which 'overwrite' older transactions,
 1454. // unless those are already completely spent.
 1455. // If such overwrites are allowed, coinbases and transactions depending upon those
 1456. // can be duplicated to remove the ability to spend the first instance -- even after
 1457. // being sent to another address.
 1458. // See BIP30 and http://r6.ca/blog/20120206T005236Z.html for more information.
 1459. // This logic is not necessary for memory pool transactions, as AcceptToMemoryPool
 1460. // already refuses previously-known transaction ids entirely.
 1461. // This rule was originally applied all blocks whose timestamp was after March 15, 2012, 0:00 UTC.
 1462. // Now that the whole chain is irreversibly beyond that time it is applied to all blocks except the
 1463. // two in the chain that violate it. This prevents exploiting the issue against nodes in their
 1464. // initial block download.
 1465. bool fEnforceBIP30 = (!pindex->phashBlock) || // Enforce on CreateNewBlock invocations which don't have a hash.
 1466. !((pindex->nHeight==91842 && pindex->GetBlockHash() == uint256S("0x00000000000a4d0a398161ffc163c503763b1f4360639393e0e4c8e300e0caec")) ||
 1467. (pindex->nHeight==91880 && pindex->GetBlockHash() == uint256S("0x00000000000743f190a18c5577a3c2d2a1f610ae9601ac046a38084ccb7cd721")));
 1468. if (fEnforceBIP30) {
 1469. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx) {
 1470. const CCoins* coins = view.AccessCoins(tx.GetHash());
 1471. if (coins && !coins->IsPruned())
 1472. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): tried to overwrite transaction"),
 1473. REJECT_INVALID, "bad-txns-BIP30");
 1474. }
 1475. }
 1476. // BIP16 didn't become active until Apr 1 2012
 1477. int64_t nBIP16SwitchTime = 1333238400;
 1478. bool fStrictPayToScriptHash = (pindex->GetBlockTime() >= nBIP16SwitchTime);
 1479. unsigned int flags = fStrictPayToScriptHash ? SCRIPT_VERIFY_P2SH : SCRIPT_VERIFY_NONE;
 1480. // Start enforcing the DERSIG (BIP66) rules, for block.nVersion=3 blocks, when 75% of the network has upgraded:
 1481. if (block.nVersion >= 3 && IsSuperMajority(3, pindex->pprev, Params().EnforceBlockUpgradeMajority())) {
 1482. flags |= SCRIPT_VERIFY_DERSIG;
 1483. }
 1484. CBlockUndo blockundo;
 1485. CCheckQueueControl<CScriptCheck> control(fScriptChecks && nScriptCheckThreads ? &scriptcheckqueue : NULL);
 1486. int64_t nTimeStart = GetTimeMicros();
 1487. CAmount nFees = 0;
 1488. int nInputs = 0;
 1489. unsigned int nSigOps = 0;
 1490. CDiskTxPos pos(pindex->GetBlockPos(), GetSizeOfCompactSize(block.vtx.size()));
 1491. std::vector<std::pair<uint256, CDiskTxPos> > vPos;
 1492. vPos.reserve(block.vtx.size());
 1493. blockundo.vtxundo.reserve(block.vtx.size() - 1);
 1494. for (unsigned int i = 0; i < block.vtx.size(); i++)
 1495. {
 1496. const CTransaction &tx = block.vtx[i];
 1497. nInputs += tx.vin.size();
 1498. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 1499. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1500. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): too many sigops"),
 1501. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1502. if (!tx.IsCoinBase())
 1503. {
 1504. if (!view.HaveInputs(tx))
 1505. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): inputs missing/spent"),
 1506. REJECT_INVALID, "bad-txns-inputs-missingorspent");
 1507. if (fStrictPayToScriptHash)
 1508. {
 1509. // Add in sigops done by pay-to-script-hash inputs;
 1510. // this is to prevent a "rogue miner" from creating
 1511. // an incredibly-expensive-to-validate block.
 1512. nSigOps += GetP2SHSigOpCount(tx, view);
 1513. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 1514. return state.DoS(100, error("ConnectBlock(): too many sigops"),
 1515. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops");
 1516. }
 1517. nFees += view.GetValueIn(tx)-tx.GetValueOut();
 1518. std::vector<CScriptCheck> vChecks;
 1519. if (!CheckInputs(tx, state, view, fScriptChecks, flags, false, nScriptCheckThreads ? &vChecks : NULL))
 1520. return false;
 1521. control.Add(vChecks);
 1522. }
 1523. CTxUndo undoDummy;
 1524. if (i > 0) {
 1525. blockundo.vtxundo.push_back(CTxUndo());
 1526. }
 1527. UpdateCoins(tx, state, view, i == 0 ? undoDummy : blockundo.vtxundo.back(), pindex->nHeight);
 1528. vPos.push_back(std::make_pair(tx.GetHash(), pos));
 1529. pos.nTxOffset += ::GetSerializeSize(tx, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 1530. }
 1531. int64_t nTime1 = GetTimeMicros(); nTimeConnect += nTime1 - nTimeStart;
 1532. LogPrint("bench", " - Connect %u transactions: %.2fms (%.3fms/tx, %.3fms/txin) [%.2fs]\n", (unsigned)block.vtx.size(), 0.001 * (nTime1 - nTimeStart), 0.001 * (nTime1 - nTimeStart) / block.vtx.size(), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * (nTime1 - nTimeStart) / (nInputs-1), nTimeConnect * 0.000001);
 1533. if (block.vtx[0].GetValueOut() > GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees))
 1534. return state.DoS(100,
 1535. error("ConnectBlock(): coinbase pays too much (actual=%d vs limit=%d)",
 1536. block.vtx[0].GetValueOut(), GetBlockValue(pindex->nHeight, nFees)),
 1537. REJECT_INVALID, "bad-cb-amount");
 1538. if (!control.Wait())
 1539. return state.DoS(100, false);
 1540. int64_t nTime2 = GetTimeMicros(); nTimeVerify += nTime2 - nTimeStart;
 1541. LogPrint("bench", " - Verify %u txins: %.2fms (%.3fms/txin) [%.2fs]\n", nInputs - 1, 0.001 * (nTime2 - nTimeStart), nInputs <= 1 ? 0 : 0.001 * (nTime2 - nTimeStart) / (nInputs-1), nTimeVerify * 0.000001);
 1542. if (fJustCheck)
 1543. return true;
 1544. // Write undo information to disk
 1545. if (pindex->GetUndoPos().IsNull() || !pindex->IsValid(BLOCK_VALID_SCRIPTS))
 1546. {
 1547. if (pindex->GetUndoPos().IsNull()) {
 1548. CDiskBlockPos pos;
 1549. if (!FindUndoPos(state, pindex->nFile, pos, ::GetSerializeSize(blockundo, SER_DISK, CLIENT_VERSION) + 40))
 1550. return error("ConnectBlock(): FindUndoPos failed");
 1551. if (!UndoWriteToDisk(blockundo, pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 1552. return state.Abort("Failed to write undo data");
 1553. // update nUndoPos in block index
 1554. pindex->nUndoPos = pos.nPos;
 1555. pindex->nStatus |= BLOCK_HAVE_UNDO;
 1556. }
 1557. pindex->RaiseValidity(BLOCK_VALID_SCRIPTS);
 1558. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 1559. }
 1560. if (fTxIndex)
 1561. if (!pblocktree->WriteTxIndex(vPos))
 1562. return state.Abort("Failed to write transaction index");
 1563. // add this block to the view's block chain
 1564. view.SetBestBlock(pindex->GetBlockHash());
 1565. int64_t nTime3 = GetTimeMicros(); nTimeIndex += nTime3 - nTime2;
 1566. LogPrint("bench", " - Index writing: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime3 - nTime2), nTimeIndex * 0.000001);
 1567. // Watch for changes to the previous coinbase transaction.
 1568. static uint256 hashPrevBestCoinBase;
 1569. GetMainSignals().UpdatedTransaction(hashPrevBestCoinBase);
 1570. hashPrevBestCoinBase = block.vtx[0].GetHash();
 1571. int64_t nTime4 = GetTimeMicros(); nTimeCallbacks += nTime4 - nTime3;
 1572. LogPrint("bench", " - Callbacks: %.2fms [%.2fs]\n", 0.001 * (nTime4 - nTime3), nTimeCallbacks * 0.000001);
 1573. return true;
 1574. }
 1575. enum FlushStateMode {
 1576. FLUSH_STATE_IF_NEEDED,
 1577. FLUSH_STATE_PERIODIC,
 1578. FLUSH_STATE_ALWAYS
 1579. };
 1580. /**
 1581. * Update the on-disk chain state.
 1582. * The caches and indexes are flushed if either they're too large, forceWrite is set, or
 1583. * fast is not set and it's been a while since the last write.
 1584. */
 1585. bool static FlushStateToDisk(CValidationState &state, FlushStateMode mode) {
 1586. LOCK(cs_main);
 1587. static int64_t nLastWrite = 0;
 1588. try {
 1589. if ((mode == FLUSH_STATE_ALWAYS) ||
 1590. ((mode == FLUSH_STATE_PERIODIC || mode == FLUSH_STATE_IF_NEEDED) && pcoinsTip->GetCacheSize() > nCoinCacheSize) ||
 1591. (mode == FLUSH_STATE_PERIODIC && GetTimeMicros() > nLastWrite + DATABASE_WRITE_INTERVAL * 1000000)) {
 1592. // Typical CCoins structures on disk are around 100 bytes in size.
 1593. // Pushing a new one to the database can cause it to be written
 1594. // twice (once in the log, and once in the tables). This is already
 1595. // an overestimation, as most will delete an existing entry or
 1596. // overwrite one. Still, use a conservative safety factor of 2.
 1597. if (!CheckDiskSpace(100 * 2 * 2 * pcoinsTip->GetCacheSize()))
 1598. return state.Error("out of disk space");
 1599. // First make sure all block and undo data is flushed to disk.
 1600. FlushBlockFile();
 1601. // Then update all block file information (which may refer to block and undo files).
 1602. {
 1603. std::vector<std::pair<int, const CBlockFileInfo*> > vFiles;
 1604. vFiles.reserve(setDirtyFileInfo.size());
 1605. for (set<int>::iterator it = setDirtyFileInfo.begin(); it != setDirtyFileInfo.end(); ) {
 1606. vFiles.push_back(make_pair(*it, &vinfoBlockFile[*it]));
 1607. setDirtyFileInfo.erase(it++);
 1608. }
 1609. std::vector<const CBlockIndex*> vBlocks;
 1610. vBlocks.reserve(setDirtyBlockIndex.size());
 1611. for (set<CBlockIndex*>::iterator it = setDirtyBlockIndex.begin(); it != setDirtyBlockIndex.end(); ) {
 1612. vBlocks.push_back(*it);
 1613. setDirtyBlockIndex.erase(it++);
 1614. }
 1615. if (!pblocktree->WriteBatchSync(vFiles, nLastBlockFile, vBlocks)) {
 1616. return state.Abort("Files to write to block index database");
 1617. }
 1618. }
 1619. // Finally flush the chainstate (which may refer to block index entries).
 1620. if (!pcoinsTip->Flush())
 1621. return state.Abort("Failed to write to coin database");
 1622. // Update best block in wallet (so we can detect restored wallets).
 1623. if (mode != FLUSH_STATE_IF_NEEDED) {
 1624. GetMainSignals().SetBestChain(chainActive.GetLocator());
 1625. }
 1626. nLastWrite = GetTimeMicros();
 1627. }
 1628. } catch (const std::runtime_error& e) {
 1629. return state.Abort(std::string("System error while flushing: ") + e.what());
 1630. }
 1631. return true;
 1632. }
 1633. void FlushStateToDisk() {
 1634. CValidationState state;
 1635. FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_ALWAYS);
 1636. }
 1637. /** Update chainActive and related internal data structures. */
 1638. void static UpdateTip(CBlockIndex *pindexNew) {
 1639. chainActive.SetTip(pindexNew);
 1640. // New best block
 1641. nTimeBestReceived = GetTime();
 1642. mempool.AddTransactionsUpdated(1);
 1643. LogPrintf("UpdateTip: new best=%s height=%d log2_work=%.8g tx=%lu date=%s progress=%f cache=%u\n",
 1644. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(), log(chainActive.Tip()->nChainWork.getdouble())/log(2.0), (unsigned long)chainActive.Tip()->nChainTx,
 1645. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 1646. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()), (unsigned int)pcoinsTip->GetCacheSize());
 1647. cvBlockChange.notify_all();
 1648. // Check the version of the last 100 blocks to see if we need to upgrade:
 1649. static bool fWarned = false;
 1650. if (!IsInitialBlockDownload() && !fWarned)
 1651. {
 1652. int nUpgraded = 0;
 1653. const CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip();
 1654. for (int i = 0; i < 100 && pindex != NULL; i++)
 1655. {
 1656. if (pindex->nVersion > CBlock::CURRENT_VERSION)
 1657. ++nUpgraded;
 1658. pindex = pindex->pprev;
 1659. }
 1660. if (nUpgraded > 0)
 1661. LogPrintf("SetBestChain: %d of last 100 blocks above version %d\n", nUpgraded, (int)CBlock::CURRENT_VERSION);
 1662. if (nUpgraded > 100/2)
 1663. {
 1664. // strMiscWarning is read by GetWarnings(), called by Qt and the JSON-RPC code to warn the user:
 1665. strMiscWarning = _("Warning: This version is obsolete, upgrade required!");
 1666. CAlert::Notify(strMiscWarning, true);
 1667. fWarned = true;
 1668. }
 1669. }
 1670. }
 1671. /** Disconnect chainActive's tip. */
 1672. bool static DisconnectTip(CValidationState &state) {
 1673. CBlockIndex *pindexDelete = chainActive.Tip();
 1674. assert(pindexDelete);
 1675. mempool.check(pcoinsTip);
 1676. // Read block from disk.
 1677. CBlock block;
 1678. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexDelete))
 1679. return state.Abort("Failed to read block");
 1680. // Apply the block atomically to the chain state.
 1681. int64_t nStart = GetTimeMicros();
 1682. {
 1683. CCoinsViewCache view(pcoinsTip);
 1684. if (!DisconnectBlock(block, state, pindexDelete, view))
 1685. return error("DisconnectTip(): DisconnectBlock %s failed", pindexDelete->GetBlockHash().ToString());
 1686. assert(view.Flush());
 1687. }
 1688. LogPrint("bench", "- Disconnect block: %.2fms\n", (GetTimeMicros() - nStart) * 0.001);
 1689. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1690. if (!FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_IF_NEEDED))
 1691. return false;
 1692. // Resurrect mempool transactions from the disconnected block.
 1693. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1694. // ignore validation errors in resurrected transactions
 1695. list<CTransaction> removed;
 1696. CValidationState stateDummy;
 1697. if (tx.IsCoinBase() || !AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, tx, false, NULL))
 1698. mempool.remove(tx, removed, true);
 1699. }
 1700. mempool.removeCoinbaseSpends(pcoinsTip, pindexDelete->nHeight);
 1701. mempool.check(pcoinsTip);
 1702. // Update chainActive and related variables.
 1703. UpdateTip(pindexDelete->pprev);
 1704. // Let wallets know transactions went from 1-confirmed to
 1705. // 0-confirmed or conflicted:
 1706. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, block.vtx) {
 1707. SyncWithWallets(tx, NULL);
 1708. }
 1709. return true;
 1710. }
 1711. static int64_t nTimeReadFromDisk = 0;
 1712. static int64_t nTimeConnectTotal = 0;
 1713. static int64_t nTimeFlush = 0;
 1714. static int64_t nTimeChainState = 0;
 1715. static int64_t nTimePostConnect = 0;
 1716. /**
 1717. * Connect a new block to chainActive. pblock is either NULL or a pointer to a CBlock
 1718. * corresponding to pindexNew, to bypass loading it again from disk.
 1719. */
 1720. bool static ConnectTip(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexNew, CBlock *pblock) {
 1721. assert(pindexNew->pprev == chainActive.Tip());
 1722. mempool.check(pcoinsTip);
 1723. // Read block from disk.
 1724. int64_t nTime1 = GetTimeMicros();
 1725. CBlock block;
 1726. if (!pblock) {
 1727. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindexNew))
 1728. return state.Abort("Failed to read block");
 1729. pblock = &block;
 1730. }
 1731. // Apply the block atomically to the chain state.
 1732. int64_t nTime2 = GetTimeMicros(); nTimeReadFromDisk += nTime2 - nTime1;
 1733. int64_t nTime3;
 1734. LogPrint("bench", " - Load block from disk: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime2 - nTime1) * 0.001, nTimeReadFromDisk * 0.000001);
 1735. {
 1736. CCoinsViewCache view(pcoinsTip);
 1737. CInv inv(MSG_BLOCK, pindexNew->GetBlockHash());
 1738. bool rv = ConnectBlock(*pblock, state, pindexNew, view);
 1739. GetMainSignals().BlockChecked(*pblock, state);
 1740. if (!rv) {
 1741. if (state.IsInvalid())
 1742. InvalidBlockFound(pindexNew, state);
 1743. return error("ConnectTip(): ConnectBlock %s failed", pindexNew->GetBlockHash().ToString());
 1744. }
 1745. mapBlockSource.erase(inv.hash);
 1746. nTime3 = GetTimeMicros(); nTimeConnectTotal += nTime3 - nTime2;
 1747. LogPrint("bench", " - Connect total: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime3 - nTime2) * 0.001, nTimeConnectTotal * 0.000001);
 1748. assert(view.Flush());
 1749. }
 1750. int64_t nTime4 = GetTimeMicros(); nTimeFlush += nTime4 - nTime3;
 1751. LogPrint("bench", " - Flush: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime4 - nTime3) * 0.001, nTimeFlush * 0.000001);
 1752. // Write the chain state to disk, if necessary.
 1753. if (!FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_IF_NEEDED))
 1754. return false;
 1755. int64_t nTime5 = GetTimeMicros(); nTimeChainState += nTime5 - nTime4;
 1756. LogPrint("bench", " - Writing chainstate: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime5 - nTime4) * 0.001, nTimeChainState * 0.000001);
 1757. // Remove conflicting transactions from the mempool.
 1758. list<CTransaction> txConflicted;
 1759. mempool.removeForBlock(pblock->vtx, pindexNew->nHeight, txConflicted);
 1760. mempool.check(pcoinsTip);
 1761. // Update chainActive & related variables.
 1762. UpdateTip(pindexNew);
 1763. // Tell wallet about transactions that went from mempool
 1764. // to conflicted:
 1765. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, txConflicted) {
 1766. SyncWithWallets(tx, NULL);
 1767. }
 1768. // ... and about transactions that got confirmed:
 1769. BOOST_FOREACH(const CTransaction &tx, pblock->vtx) {
 1770. SyncWithWallets(tx, pblock);
 1771. }
 1772. int64_t nTime6 = GetTimeMicros(); nTimePostConnect += nTime6 - nTime5; nTimeTotal += nTime6 - nTime1;
 1773. LogPrint("bench", " - Connect postprocess: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime6 - nTime5) * 0.001, nTimePostConnect * 0.000001);
 1774. LogPrint("bench", "- Connect block: %.2fms [%.2fs]\n", (nTime6 - nTime1) * 0.001, nTimeTotal * 0.000001);
 1775. return true;
 1776. }
 1777. /**
 1778. * Return the tip of the chain with the most work in it, that isn't
 1779. * known to be invalid (it's however far from certain to be valid).
 1780. */
 1781. static CBlockIndex* FindMostWorkChain() {
 1782. do {
 1783. CBlockIndex *pindexNew = NULL;
 1784. // Find the best candidate header.
 1785. {
 1786. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::reverse_iterator it = setBlockIndexCandidates.rbegin();
 1787. if (it == setBlockIndexCandidates.rend())
 1788. return NULL;
 1789. pindexNew = *it;
 1790. }
 1791. // Check whether all blocks on the path between the currently active chain and the candidate are valid.
 1792. // Just going until the active chain is an optimization, as we know all blocks in it are valid already.
 1793. CBlockIndex *pindexTest = pindexNew;
 1794. bool fInvalidAncestor = false;
 1795. while (pindexTest && !chainActive.Contains(pindexTest)) {
 1796. assert(pindexTest->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA);
 1797. assert(pindexTest->nChainTx || pindexTest->nHeight == 0);
 1798. if (pindexTest->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) {
 1799. // Candidate has an invalid ancestor, remove entire chain from the set.
 1800. if (pindexBestInvalid == NULL || pindexNew->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork)
 1801. pindexBestInvalid = pindexNew;
 1802. CBlockIndex *pindexFailed = pindexNew;
 1803. while (pindexTest != pindexFailed) {
 1804. pindexFailed->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 1805. setBlockIndexCandidates.erase(pindexFailed);
 1806. pindexFailed = pindexFailed->pprev;
 1807. }
 1808. setBlockIndexCandidates.erase(pindexTest);
 1809. fInvalidAncestor = true;
 1810. break;
 1811. }
 1812. pindexTest = pindexTest->pprev;
 1813. }
 1814. if (!fInvalidAncestor)
 1815. return pindexNew;
 1816. } while(true);
 1817. }
 1818. /** Delete all entries in setBlockIndexCandidates that are worse than the current tip. */
 1819. static void PruneBlockIndexCandidates() {
 1820. // Note that we can't delete the current block itself, as we may need to return to it later in case a
 1821. // reorganization to a better block fails.
 1822. std::set<CBlockIndex*, CBlockIndexWorkComparator>::iterator it = setBlockIndexCandidates.begin();
 1823. while (it != setBlockIndexCandidates.end() && setBlockIndexCandidates.value_comp()(*it, chainActive.Tip())) {
 1824. setBlockIndexCandidates.erase(it++);
 1825. }
 1826. // Either the current tip or a successor of it we're working towards is left in setBlockIndexCandidates.
 1827. assert(!setBlockIndexCandidates.empty());
 1828. }
 1829. /**
 1830. * Try to make some progress towards making pindexMostWork the active block.
 1831. * pblock is either NULL or a pointer to a CBlock corresponding to pindexMostWork.
 1832. */
 1833. static bool ActivateBestChainStep(CValidationState &state, CBlockIndex *pindexMostWork, CBlock *pblock) {
 1834. AssertLockHeld(cs_main);
 1835. bool fInvalidFound = false;
 1836. const CBlockIndex *pindexOldTip = chainActive.Tip();
 1837. const CBlockIndex *pindexFork = chainActive.FindFork(pindexMostWork);
 1838. // Disconnect active blocks which are no longer in the best chain.
 1839. while (chainActive.Tip() && chainActive.Tip() != pindexFork) {
 1840. if (!DisconnectTip(state))
 1841. return false;
 1842. }
 1843. // Build list of new blocks to connect.
 1844. std::vector<CBlockIndex*> vpindexToConnect;
 1845. bool fContinue = true;
 1846. int nHeight = pindexFork ? pindexFork->nHeight : -1;
 1847. while (fContinue && nHeight != pindexMostWork->nHeight) {
 1848. // Don't iterate the entire list of potential improvements toward the best tip, as we likely only need
 1849. // a few blocks along the way.
 1850. int nTargetHeight = std::min(nHeight + 32, pindexMostWork->nHeight);
 1851. vpindexToConnect.clear();
 1852. vpindexToConnect.reserve(nTargetHeight - nHeight);
 1853. CBlockIndex *pindexIter = pindexMostWork->GetAncestor(nTargetHeight);
 1854. while (pindexIter && pindexIter->nHeight != nHeight) {
 1855. vpindexToConnect.push_back(pindexIter);
 1856. pindexIter = pindexIter->pprev;
 1857. }
 1858. nHeight = nTargetHeight;
 1859. // Connect new blocks.
 1860. BOOST_REVERSE_FOREACH(CBlockIndex *pindexConnect, vpindexToConnect) {
 1861. if (!ConnectTip(state, pindexConnect, pindexConnect == pindexMostWork ? pblock : NULL)) {
 1862. if (state.IsInvalid()) {
 1863. // The block violates a consensus rule.
 1864. if (!state.CorruptionPossible())
 1865. InvalidChainFound(vpindexToConnect.back());
 1866. state = CValidationState();
 1867. fInvalidFound = true;
 1868. fContinue = false;
 1869. break;
 1870. } else {
 1871. // A system error occurred (disk space, database error, ...).
 1872. return false;
 1873. }
 1874. } else {
 1875. PruneBlockIndexCandidates();
 1876. if (!pindexOldTip || chainActive.Tip()->nChainWork > pindexOldTip->nChainWork) {
 1877. // We're in a better position than we were. Return temporarily to release the lock.
 1878. fContinue = false;
 1879. break;
 1880. }
 1881. }
 1882. }
 1883. }
 1884. // Callbacks/notifications for a new best chain.
 1885. if (fInvalidFound)
 1886. CheckForkWarningConditionsOnNewFork(vpindexToConnect.back());
 1887. else
 1888. CheckForkWarningConditions();
 1889. return true;
 1890. }
 1891. /**
 1892. * Make the best chain active, in multiple steps. The result is either failure
 1893. * or an activated best chain. pblock is either NULL or a pointer to a block
 1894. * that is already loaded (to avoid loading it again from disk).
 1895. */
 1896. bool ActivateBestChain(CValidationState &state, CBlock *pblock) {
 1897. CBlockIndex *pindexNewTip = NULL;
 1898. CBlockIndex *pindexMostWork = NULL;
 1899. do {
 1900. boost::this_thread::interruption_point();
 1901. bool fInitialDownload;
 1902. {
 1903. LOCK(cs_main);
 1904. pindexMostWork = FindMostWorkChain();
 1905. // Whether we have anything to do at all.
 1906. if (pindexMostWork == NULL || pindexMostWork == chainActive.Tip())
 1907. return true;
 1908. if (!ActivateBestChainStep(state, pindexMostWork, pblock && pblock->GetHash() == pindexMostWork->GetBlockHash() ? pblock : NULL))
 1909. return false;
 1910. pindexNewTip = chainActive.Tip();
 1911. fInitialDownload = IsInitialBlockDownload();
 1912. }
 1913. // When we reach this point, we switched to a new tip (stored in pindexNewTip).
 1914. // Notifications/callbacks that can run without cs_main
 1915. if (!fInitialDownload) {
 1916. uint256 hashNewTip = pindexNewTip->GetBlockHash();
 1917. // Relay inventory, but don't relay old inventory during initial block download.
 1918. int nBlockEstimate = Checkpoints::GetTotalBlocksEstimate();
 1919. {
 1920. LOCK(cs_vNodes);
 1921. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 1922. if (chainActive.Height() > (pnode->nStartingHeight != -1 ? pnode->nStartingHeight - 2000 : nBlockEstimate))
 1923. pnode->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, hashNewTip));
 1924. }
 1925. // Notify external listeners about the new tip.
 1926. uiInterface.NotifyBlockTip(hashNewTip);
 1927. }
 1928. } while(pindexMostWork != chainActive.Tip());
 1929. CheckBlockIndex();
 1930. // Write changes periodically to disk, after relay.
 1931. if (!FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_PERIODIC)) {
 1932. return false;
 1933. }
 1934. return true;
 1935. }
 1936. bool InvalidateBlock(CValidationState& state, CBlockIndex *pindex) {
 1937. AssertLockHeld(cs_main);
 1938. // Mark the block itself as invalid.
 1939. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 1940. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 1941. setBlockIndexCandidates.erase(pindex);
 1942. while (chainActive.Contains(pindex)) {
 1943. CBlockIndex *pindexWalk = chainActive.Tip();
 1944. pindexWalk->nStatus |= BLOCK_FAILED_CHILD;
 1945. setDirtyBlockIndex.insert(pindexWalk);
 1946. setBlockIndexCandidates.erase(pindexWalk);
 1947. // ActivateBestChain considers blocks already in chainActive
 1948. // unconditionally valid already, so force disconnect away from it.
 1949. if (!DisconnectTip(state)) {
 1950. return false;
 1951. }
 1952. }
 1953. // The resulting new best tip may not be in setBlockIndexCandidates anymore, so
 1954. // add them again.
 1955. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin();
 1956. while (it != mapBlockIndex.end()) {
 1957. if (it->second->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && it->second->nChainTx && !setBlockIndexCandidates.value_comp()(it->second, chainActive.Tip())) {
 1958. setBlockIndexCandidates.insert(it->second);
 1959. }
 1960. it++;
 1961. }
 1962. InvalidChainFound(pindex);
 1963. return true;
 1964. }
 1965. bool ReconsiderBlock(CValidationState& state, CBlockIndex *pindex) {
 1966. AssertLockHeld(cs_main);
 1967. int nHeight = pindex->nHeight;
 1968. // Remove the invalidity flag from this block and all its descendants.
 1969. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin();
 1970. while (it != mapBlockIndex.end()) {
 1971. if (!it->second->IsValid() && it->second->GetAncestor(nHeight) == pindex) {
 1972. it->second->nStatus &= ~BLOCK_FAILED_MASK;
 1973. setDirtyBlockIndex.insert(it->second);
 1974. if (it->second->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && it->second->nChainTx && setBlockIndexCandidates.value_comp()(chainActive.Tip(), it->second)) {
 1975. setBlockIndexCandidates.insert(it->second);
 1976. }
 1977. if (it->second == pindexBestInvalid) {
 1978. // Reset invalid block marker if it was pointing to one of those.
 1979. pindexBestInvalid = NULL;
 1980. }
 1981. }
 1982. it++;
 1983. }
 1984. // Remove the invalidity flag from all ancestors too.
 1985. while (pindex != NULL) {
 1986. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) {
 1987. pindex->nStatus &= ~BLOCK_FAILED_MASK;
 1988. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 1989. }
 1990. pindex = pindex->pprev;
 1991. }
 1992. return true;
 1993. }
 1994. CBlockIndex* AddToBlockIndex(const CBlockHeader& block)
 1995. {
 1996. // Check for duplicate
 1997. uint256 hash = block.GetHash();
 1998. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(hash);
 1999. if (it != mapBlockIndex.end())
 2000. return it->second;
 2001. // Construct new block index object
 2002. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex(block);
 2003. assert(pindexNew);
 2004. // We assign the sequence id to blocks only when the full data is available,
 2005. // to avoid miners withholding blocks but broadcasting headers, to get a
 2006. // competitive advantage.
 2007. pindexNew->nSequenceId = 0;
 2008. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 2009. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 2010. BlockMap::iterator miPrev = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2011. if (miPrev != mapBlockIndex.end())
 2012. {
 2013. pindexNew->pprev = (*miPrev).second;
 2014. pindexNew->nHeight = pindexNew->pprev->nHeight + 1;
 2015. pindexNew->BuildSkip();
 2016. }
 2017. pindexNew->nChainWork = (pindexNew->pprev ? pindexNew->pprev->nChainWork : 0) + GetBlockProof(*pindexNew);
 2018. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TREE);
 2019. if (pindexBestHeader == NULL || pindexBestHeader->nChainWork < pindexNew->nChainWork)
 2020. pindexBestHeader = pindexNew;
 2021. setDirtyBlockIndex.insert(pindexNew);
 2022. return pindexNew;
 2023. }
 2024. /** Mark a block as having its data received and checked (up to BLOCK_VALID_TRANSACTIONS). */
 2025. bool ReceivedBlockTransactions(const CBlock &block, CValidationState& state, CBlockIndex *pindexNew, const CDiskBlockPos& pos)
 2026. {
 2027. pindexNew->nTx = block.vtx.size();
 2028. pindexNew->nChainTx = 0;
 2029. pindexNew->nFile = pos.nFile;
 2030. pindexNew->nDataPos = pos.nPos;
 2031. pindexNew->nUndoPos = 0;
 2032. pindexNew->nStatus |= BLOCK_HAVE_DATA;
 2033. pindexNew->RaiseValidity(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS);
 2034. {
 2035. LOCK(cs_nBlockSequenceId);
 2036. pindexNew->nSequenceId = nBlockSequenceId++;
 2037. }
 2038. setDirtyBlockIndex.insert(pindexNew);
 2039. if (pindexNew->pprev == NULL || pindexNew->pprev->nChainTx) {
 2040. // If pindexNew is the genesis block or all parents are BLOCK_VALID_TRANSACTIONS.
 2041. deque<CBlockIndex*> queue;
 2042. queue.push_back(pindexNew);
 2043. // Recursively process any descendant blocks that now may be eligible to be connected.
 2044. while (!queue.empty()) {
 2045. CBlockIndex *pindex = queue.front();
 2046. queue.pop_front();
 2047. pindex->nChainTx = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainTx : 0) + pindex->nTx;
 2048. if (chainActive.Tip() == NULL || !setBlockIndexCandidates.value_comp()(pindex, chainActive.Tip())) {
 2049. setBlockIndexCandidates.insert(pindex);
 2050. }
 2051. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator, std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator> range = mapBlocksUnlinked.equal_range(pindex);
 2052. while (range.first != range.second) {
 2053. std::multimap<CBlockIndex*, CBlockIndex*>::iterator it = range.first;
 2054. queue.push_back(it->second);
 2055. range.first++;
 2056. mapBlocksUnlinked.erase(it);
 2057. }
 2058. }
 2059. } else {
 2060. if (pindexNew->pprev && pindexNew->pprev->IsValid(BLOCK_VALID_TREE)) {
 2061. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindexNew->pprev, pindexNew));
 2062. }
 2063. }
 2064. return true;
 2065. }
 2066. bool FindBlockPos(CValidationState &state, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize, unsigned int nHeight, uint64_t nTime, bool fKnown = false)
 2067. {
 2068. LOCK(cs_LastBlockFile);
 2069. unsigned int nFile = fKnown ? pos.nFile : nLastBlockFile;
 2070. if (vinfoBlockFile.size() <= nFile) {
 2071. vinfoBlockFile.resize(nFile + 1);
 2072. }
 2073. if (!fKnown) {
 2074. while (vinfoBlockFile[nFile].nSize + nAddSize >= MAX_BLOCKFILE_SIZE) {
 2075. LogPrintf("Leaving block file %i: %s\n", nFile, vinfoBlockFile[nFile].ToString());
 2076. FlushBlockFile(true);
 2077. nFile++;
 2078. if (vinfoBlockFile.size() <= nFile) {
 2079. vinfoBlockFile.resize(nFile + 1);
 2080. }
 2081. }
 2082. pos.nFile = nFile;
 2083. pos.nPos = vinfoBlockFile[nFile].nSize;
 2084. }
 2085. nLastBlockFile = nFile;
 2086. vinfoBlockFile[nFile].AddBlock(nHeight, nTime);
 2087. if (fKnown)
 2088. vinfoBlockFile[nFile].nSize = std::max(pos.nPos + nAddSize, vinfoBlockFile[nFile].nSize);
 2089. else
 2090. vinfoBlockFile[nFile].nSize += nAddSize;
 2091. if (!fKnown) {
 2092. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 2093. unsigned int nNewChunks = (vinfoBlockFile[nFile].nSize + BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - 1) / BLOCKFILE_CHUNK_SIZE;
 2094. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 2095. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 2096. FILE *file = OpenBlockFile(pos);
 2097. if (file) {
 2098. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in blk%05u.dat\n", nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 2099. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * BLOCKFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 2100. fclose(file);
 2101. }
 2102. }
 2103. else
 2104. return state.Error("out of disk space");
 2105. }
 2106. }
 2107. setDirtyFileInfo.insert(nFile);
 2108. return true;
 2109. }
 2110. bool FindUndoPos(CValidationState &state, int nFile, CDiskBlockPos &pos, unsigned int nAddSize)
 2111. {
 2112. pos.nFile = nFile;
 2113. LOCK(cs_LastBlockFile);
 2114. unsigned int nNewSize;
 2115. pos.nPos = vinfoBlockFile[nFile].nUndoSize;
 2116. nNewSize = vinfoBlockFile[nFile].nUndoSize += nAddSize;
 2117. setDirtyFileInfo.insert(nFile);
 2118. unsigned int nOldChunks = (pos.nPos + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 2119. unsigned int nNewChunks = (nNewSize + UNDOFILE_CHUNK_SIZE - 1) / UNDOFILE_CHUNK_SIZE;
 2120. if (nNewChunks > nOldChunks) {
 2121. if (CheckDiskSpace(nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos)) {
 2122. FILE *file = OpenUndoFile(pos);
 2123. if (file) {
 2124. LogPrintf("Pre-allocating up to position 0x%x in rev%05u.dat\n", nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE, pos.nFile);
 2125. AllocateFileRange(file, pos.nPos, nNewChunks * UNDOFILE_CHUNK_SIZE - pos.nPos);
 2126. fclose(file);
 2127. }
 2128. }
 2129. else
 2130. return state.Error("out of disk space");
 2131. }
 2132. return true;
 2133. }
 2134. bool CheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW)
 2135. {
 2136. // Check proof of work matches claimed amount
 2137. if (fCheckPOW && !CheckProofOfWork(block.GetHash(), block.nBits, Params().GetConsensus()))
 2138. return state.DoS(50, error("CheckBlockHeader(): proof of work failed"),
 2139. REJECT_INVALID, "high-hash");
 2140. // Check timestamp
 2141. if (block.GetBlockTime() > GetAdjustedTime() + 2 * 60 * 60)
 2142. return state.Invalid(error("CheckBlockHeader(): block timestamp too far in the future"),
 2143. REJECT_INVALID, "time-too-new");
 2144. return true;
 2145. }
 2146. bool CheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 2147. {
 2148. // These are checks that are independent of context.
 2149. // Check that the header is valid (particularly PoW). This is mostly
 2150. // redundant with the call in AcceptBlockHeader.
 2151. if (!CheckBlockHeader(block, state, fCheckPOW))
 2152. return false;
 2153. // Check the merkle root.
 2154. if (fCheckMerkleRoot) {
 2155. bool mutated;
 2156. uint256 hashMerkleRoot2 = block.BuildMerkleTree(&mutated);
 2157. if (block.hashMerkleRoot != hashMerkleRoot2)
 2158. return state.DoS(100, error("CheckBlock(): hashMerkleRoot mismatch"),
 2159. REJECT_INVALID, "bad-txnmrklroot", true);
 2160. // Check for merkle tree malleability (CVE-2012-2459): repeating sequences
 2161. // of transactions in a block without affecting the merkle root of a block,
 2162. // while still invalidating it.
 2163. if (mutated)
 2164. return state.DoS(100, error("CheckBlock(): duplicate transaction"),
 2165. REJECT_INVALID, "bad-txns-duplicate", true);
 2166. }
 2167. // All potential-corruption validation must be done before we do any
 2168. // transaction validation, as otherwise we may mark the header as invalid
 2169. // because we receive the wrong transactions for it.
 2170. // Size limits
 2171. if (block.vtx.empty() || block.vtx.size() > MAX_BLOCK_SIZE || ::GetSerializeSize(block, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION) > MAX_BLOCK_SIZE)
 2172. return state.DoS(100, error("CheckBlock(): size limits failed"),
 2173. REJECT_INVALID, "bad-blk-length");
 2174. // First transaction must be coinbase, the rest must not be
 2175. if (block.vtx.empty() || !block.vtx[0].IsCoinBase())
 2176. return state.DoS(100, error("CheckBlock(): first tx is not coinbase"),
 2177. REJECT_INVALID, "bad-cb-missing");
 2178. for (unsigned int i = 1; i < block.vtx.size(); i++)
 2179. if (block.vtx[i].IsCoinBase())
 2180. return state.DoS(100, error("CheckBlock(): more than one coinbase"),
 2181. REJECT_INVALID, "bad-cb-multiple");
 2182. // Check transactions
 2183. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2184. if (!CheckTransaction(tx, state))
 2185. return error("CheckBlock(): CheckTransaction failed");
 2186. unsigned int nSigOps = 0;
 2187. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2188. {
 2189. nSigOps += GetLegacySigOpCount(tx);
 2190. }
 2191. if (nSigOps > MAX_BLOCK_SIGOPS)
 2192. return state.DoS(100, error("CheckBlock(): out-of-bounds SigOpCount"),
 2193. REJECT_INVALID, "bad-blk-sigops", true);
 2194. return true;
 2195. }
 2196. bool ContextualCheckBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, CBlockIndex * const pindexPrev)
 2197. {
 2198. uint256 hash = block.GetHash();
 2199. if (hash == Params().HashGenesisBlock())
 2200. return true;
 2201. assert(pindexPrev);
 2202. int nHeight = pindexPrev->nHeight+1;
 2203. // Check proof of work
 2204. if (block.nBits != GetNextWorkRequired(pindexPrev, &block, Params().GetConsensus()))
 2205. return state.DoS(100, error("%s: incorrect proof of work", __func__),
 2206. REJECT_INVALID, "bad-diffbits");
 2207. // Check timestamp against prev
 2208. if (block.GetBlockTime() <= pindexPrev->GetMedianTimePast())
 2209. return state.Invalid(error("%s: block's timestamp is too early", __func__),
 2210. REJECT_INVALID, "time-too-old");
 2211. // Check that the block chain matches the known block chain up to a checkpoint
 2212. if (!Checkpoints::CheckBlock(nHeight, hash))
 2213. return state.DoS(100, error("%s: rejected by checkpoint lock-in at %d", __func__, nHeight),
 2214. REJECT_CHECKPOINT, "checkpoint mismatch");
 2215. // Don't accept any forks from the main chain prior to last checkpoint
 2216. CBlockIndex* pcheckpoint = Checkpoints::GetLastCheckpoint();
 2217. if (pcheckpoint && nHeight < pcheckpoint->nHeight)
 2218. return state.DoS(100, error("%s: forked chain older than last checkpoint (height %d)", __func__, nHeight));
 2219. // Reject block.nVersion=1 blocks when 95% (75% on testnet) of the network has upgraded:
 2220. if (block.nVersion < 2 && IsSuperMajority(2, pindexPrev, Params().RejectBlockOutdatedMajority()))
 2221. {
 2222. return state.Invalid(error("%s: rejected nVersion=1 block", __func__),
 2223. REJECT_OBSOLETE, "bad-version");
 2224. }
 2225. // Reject block.nVersion=2 blocks when 95% (75% on testnet) of the network has upgraded:
 2226. if (block.nVersion < 3 && IsSuperMajority(3, pindexPrev, Params().RejectBlockOutdatedMajority()))
 2227. {
 2228. return state.Invalid(error("%s : rejected nVersion=2 block", __func__),
 2229. REJECT_OBSOLETE, "bad-version");
 2230. }
 2231. return true;
 2232. }
 2233. bool ContextualCheckBlock(const CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex * const pindexPrev)
 2234. {
 2235. const int nHeight = pindexPrev == NULL ? 0 : pindexPrev->nHeight + 1;
 2236. // Check that all transactions are finalized
 2237. BOOST_FOREACH(const CTransaction& tx, block.vtx)
 2238. if (!IsFinalTx(tx, nHeight, block.GetBlockTime())) {
 2239. return state.DoS(10, error("%s: contains a non-final transaction", __func__), REJECT_INVALID, "bad-txns-nonfinal");
 2240. }
 2241. // Enforce block.nVersion=2 rule that the coinbase starts with serialized block height
 2242. // if 750 of the last 1,000 blocks are version 2 or greater (51/100 if testnet):
 2243. if (block.nVersion >= 2 && IsSuperMajority(2, pindexPrev, Params().EnforceBlockUpgradeMajority()))
 2244. {
 2245. CScript expect = CScript() << nHeight;
 2246. if (block.vtx[0].vin[0].scriptSig.size() < expect.size() ||
 2247. !std::equal(expect.begin(), expect.end(), block.vtx[0].vin[0].scriptSig.begin())) {
 2248. return state.DoS(100, error("%s: block height mismatch in coinbase", __func__), REJECT_INVALID, "bad-cb-height");
 2249. }
 2250. }
 2251. return true;
 2252. }
 2253. bool AcceptBlockHeader(const CBlockHeader& block, CValidationState& state, CBlockIndex** ppindex)
 2254. {
 2255. AssertLockHeld(cs_main);
 2256. // Check for duplicate
 2257. uint256 hash = block.GetHash();
 2258. BlockMap::iterator miSelf = mapBlockIndex.find(hash);
 2259. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2260. if (miSelf != mapBlockIndex.end()) {
 2261. // Block header is already known.
 2262. pindex = miSelf->second;
 2263. if (ppindex)
 2264. *ppindex = pindex;
 2265. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)
 2266. return state.Invalid(error("%s: block is marked invalid", __func__), 0, "duplicate");
 2267. return true;
 2268. }
 2269. if (!CheckBlockHeader(block, state))
 2270. return false;
 2271. // Get prev block index
 2272. CBlockIndex* pindexPrev = NULL;
 2273. if (hash != Params().HashGenesisBlock()) {
 2274. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock);
 2275. if (mi == mapBlockIndex.end())
 2276. return state.DoS(10, error("%s: prev block not found", __func__), 0, "bad-prevblk");
 2277. pindexPrev = (*mi).second;
 2278. if (pindexPrev->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK)
 2279. return state.DoS(100, error("%s: prev block invalid", __func__), REJECT_INVALID, "bad-prevblk");
 2280. }
 2281. if (!ContextualCheckBlockHeader(block, state, pindexPrev))
 2282. return false;
 2283. if (pindex == NULL)
 2284. pindex = AddToBlockIndex(block);
 2285. if (ppindex)
 2286. *ppindex = pindex;
 2287. return true;
 2288. }
 2289. bool AcceptBlock(CBlock& block, CValidationState& state, CBlockIndex** ppindex, CDiskBlockPos* dbp)
 2290. {
 2291. AssertLockHeld(cs_main);
 2292. CBlockIndex *&pindex = *ppindex;
 2293. if (!AcceptBlockHeader(block, state, &pindex))
 2294. return false;
 2295. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2296. // TODO: deal better with duplicate blocks.
 2297. // return state.DoS(20, error("AcceptBlock(): already have block %d %s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString()), REJECT_DUPLICATE, "duplicate");
 2298. return true;
 2299. }
 2300. if ((!CheckBlock(block, state)) || !ContextualCheckBlock(block, state, pindex->pprev)) {
 2301. if (state.IsInvalid() && !state.CorruptionPossible()) {
 2302. pindex->nStatus |= BLOCK_FAILED_VALID;
 2303. setDirtyBlockIndex.insert(pindex);
 2304. }
 2305. return false;
 2306. }
 2307. int nHeight = pindex->nHeight;
 2308. // Write block to history file
 2309. try {
 2310. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2311. CDiskBlockPos blockPos;
 2312. if (dbp != NULL)
 2313. blockPos = *dbp;
 2314. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, nHeight, block.GetBlockTime(), dbp != NULL))
 2315. return error("AcceptBlock(): FindBlockPos failed");
 2316. if (dbp == NULL)
 2317. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2318. return state.Abort("Failed to write block");
 2319. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2320. return error("AcceptBlock(): ReceivedBlockTransactions failed");
 2321. } catch (const std::runtime_error& e) {
 2322. return state.Abort(std::string("System error: ") + e.what());
 2323. }
 2324. return true;
 2325. }
 2326. static bool IsSuperMajority(int minVersion, const CBlockIndex* pstart, unsigned int nRequired)
 2327. {
 2328. unsigned int nToCheck = Params().ToCheckBlockUpgradeMajority();
 2329. unsigned int nFound = 0;
 2330. for (unsigned int i = 0; i < nToCheck && nFound < nRequired && pstart != NULL; i++)
 2331. {
 2332. if (pstart->nVersion >= minVersion)
 2333. ++nFound;
 2334. pstart = pstart->pprev;
 2335. }
 2336. return (nFound >= nRequired);
 2337. }
 2338. bool ProcessNewBlock(CValidationState &state, CNode* pfrom, CBlock* pblock, CDiskBlockPos *dbp)
 2339. {
 2340. // Preliminary checks
 2341. bool checked = CheckBlock(*pblock, state);
 2342. {
 2343. LOCK(cs_main);
 2344. MarkBlockAsReceived(pblock->GetHash());
 2345. if (!checked) {
 2346. return error("%s: CheckBlock FAILED", __func__);
 2347. }
 2348. // Store to disk
 2349. CBlockIndex *pindex = NULL;
 2350. bool ret = AcceptBlock(*pblock, state, &pindex, dbp);
 2351. if (pindex && pfrom) {
 2352. mapBlockSource[pindex->GetBlockHash()] = pfrom->GetId();
 2353. }
 2354. CheckBlockIndex();
 2355. if (!ret)
 2356. return error("%s: AcceptBlock FAILED", __func__);
 2357. }
 2358. if (!ActivateBestChain(state, pblock))
 2359. return error("%s: ActivateBestChain failed", __func__);
 2360. return true;
 2361. }
 2362. bool TestBlockValidity(CValidationState &state, const CBlock& block, CBlockIndex * const pindexPrev, bool fCheckPOW, bool fCheckMerkleRoot)
 2363. {
 2364. AssertLockHeld(cs_main);
 2365. assert(pindexPrev == chainActive.Tip());
 2366. CCoinsViewCache viewNew(pcoinsTip);
 2367. CBlockIndex indexDummy(block);
 2368. indexDummy.pprev = pindexPrev;
 2369. indexDummy.nHeight = pindexPrev->nHeight + 1;
 2370. // NOTE: CheckBlockHeader is called by CheckBlock
 2371. if (!ContextualCheckBlockHeader(block, state, pindexPrev))
 2372. return false;
 2373. if (!CheckBlock(block, state, fCheckPOW, fCheckMerkleRoot))
 2374. return false;
 2375. if (!ContextualCheckBlock(block, state, pindexPrev))
 2376. return false;
 2377. if (!ConnectBlock(block, state, &indexDummy, viewNew, true))
 2378. return false;
 2379. assert(state.IsValid());
 2380. return true;
 2381. }
 2382. bool AbortNode(const std::string &strMessage, const std::string &userMessage) {
 2383. strMiscWarning = strMessage;
 2384. LogPrintf("*** %s\n", strMessage);
 2385. uiInterface.ThreadSafeMessageBox(
 2386. userMessage.empty() ? _("Error: A fatal internal error occured, see debug.log for details") : userMessage,
 2387. "", CClientUIInterface::MSG_ERROR);
 2388. StartShutdown();
 2389. return false;
 2390. }
 2391. bool CheckDiskSpace(uint64_t nAdditionalBytes)
 2392. {
 2393. uint64_t nFreeBytesAvailable = boost::filesystem::space(GetDataDir()).available;
 2394. // Check for nMinDiskSpace bytes (currently 50MB)
 2395. if (nFreeBytesAvailable < nMinDiskSpace + nAdditionalBytes)
 2396. return AbortNode("Disk space is low!", _("Error: Disk space is low!"));
 2397. return true;
 2398. }
 2399. FILE* OpenDiskFile(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix, bool fReadOnly)
 2400. {
 2401. if (pos.IsNull())
 2402. return NULL;
 2403. boost::filesystem::path path = GetBlockPosFilename(pos, prefix);
 2404. boost::filesystem::create_directories(path.parent_path());
 2405. FILE* file = fopen(path.string().c_str(), "rb+");
 2406. if (!file && !fReadOnly)
 2407. file = fopen(path.string().c_str(), "wb+");
 2408. if (!file) {
 2409. LogPrintf("Unable to open file %s\n", path.string());
 2410. return NULL;
 2411. }
 2412. if (pos.nPos) {
 2413. if (fseek(file, pos.nPos, SEEK_SET)) {
 2414. LogPrintf("Unable to seek to position %u of %s\n", pos.nPos, path.string());
 2415. fclose(file);
 2416. return NULL;
 2417. }
 2418. }
 2419. return file;
 2420. }
 2421. FILE* OpenBlockFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2422. return OpenDiskFile(pos, "blk", fReadOnly);
 2423. }
 2424. FILE* OpenUndoFile(const CDiskBlockPos &pos, bool fReadOnly) {
 2425. return OpenDiskFile(pos, "rev", fReadOnly);
 2426. }
 2427. boost::filesystem::path GetBlockPosFilename(const CDiskBlockPos &pos, const char *prefix)
 2428. {
 2429. return GetDataDir() / "blocks" / strprintf("%s%05u.dat", prefix, pos.nFile);
 2430. }
 2431. CBlockIndex * InsertBlockIndex(uint256 hash)
 2432. {
 2433. if (hash.IsNull())
 2434. return NULL;
 2435. // Return existing
 2436. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hash);
 2437. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2438. return (*mi).second;
 2439. // Create new
 2440. CBlockIndex* pindexNew = new CBlockIndex();
 2441. if (!pindexNew)
 2442. throw runtime_error("LoadBlockIndex(): new CBlockIndex failed");
 2443. mi = mapBlockIndex.insert(make_pair(hash, pindexNew)).first;
 2444. pindexNew->phashBlock = &((*mi).first);
 2445. return pindexNew;
 2446. }
 2447. bool static LoadBlockIndexDB()
 2448. {
 2449. if (!pblocktree->LoadBlockIndexGuts())
 2450. return false;
 2451. boost::this_thread::interruption_point();
 2452. // Calculate nChainWork
 2453. vector<pair<int, CBlockIndex*> > vSortedByHeight;
 2454. vSortedByHeight.reserve(mapBlockIndex.size());
 2455. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2456. {
 2457. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2458. vSortedByHeight.push_back(make_pair(pindex->nHeight, pindex));
 2459. }
 2460. sort(vSortedByHeight.begin(), vSortedByHeight.end());
 2461. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(int, CBlockIndex*)& item, vSortedByHeight)
 2462. {
 2463. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2464. pindex->nChainWork = (pindex->pprev ? pindex->pprev->nChainWork : 0) + GetBlockProof(*pindex);
 2465. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2466. if (pindex->pprev) {
 2467. if (pindex->pprev->nChainTx) {
 2468. pindex->nChainTx = pindex->pprev->nChainTx + pindex->nTx;
 2469. } else {
 2470. pindex->nChainTx = 0;
 2471. mapBlocksUnlinked.insert(std::make_pair(pindex->pprev, pindex));
 2472. }
 2473. } else {
 2474. pindex->nChainTx = pindex->nTx;
 2475. }
 2476. }
 2477. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TRANSACTIONS) && (pindex->nChainTx || pindex->pprev == NULL))
 2478. setBlockIndexCandidates.insert(pindex);
 2479. if (pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK && (!pindexBestInvalid || pindex->nChainWork > pindexBestInvalid->nChainWork))
 2480. pindexBestInvalid = pindex;
 2481. if (pindex->pprev)
 2482. pindex->BuildSkip();
 2483. if (pindex->IsValid(BLOCK_VALID_TREE) && (pindexBestHeader == NULL || CBlockIndexWorkComparator()(pindexBestHeader, pindex)))
 2484. pindexBestHeader = pindex;
 2485. }
 2486. // Load block file info
 2487. pblocktree->ReadLastBlockFile(nLastBlockFile);
 2488. vinfoBlockFile.resize(nLastBlockFile + 1);
 2489. LogPrintf("%s: last block file = %i\n", __func__, nLastBlockFile);
 2490. for (int nFile = 0; nFile <= nLastBlockFile; nFile++) {
 2491. pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, vinfoBlockFile[nFile]);
 2492. }
 2493. LogPrintf("%s: last block file info: %s\n", __func__, vinfoBlockFile[nLastBlockFile].ToString());
 2494. for (int nFile = nLastBlockFile + 1; true; nFile++) {
 2495. CBlockFileInfo info;
 2496. if (pblocktree->ReadBlockFileInfo(nFile, info)) {
 2497. vinfoBlockFile.push_back(info);
 2498. } else {
 2499. break;
 2500. }
 2501. }
 2502. // Check presence of blk files
 2503. LogPrintf("Checking all blk files are present...\n");
 2504. set<int> setBlkDataFiles;
 2505. BOOST_FOREACH(const PAIRTYPE(uint256, CBlockIndex*)& item, mapBlockIndex)
 2506. {
 2507. CBlockIndex* pindex = item.second;
 2508. if (pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) {
 2509. setBlkDataFiles.insert(pindex->nFile);
 2510. }
 2511. }
 2512. for (std::set<int>::iterator it = setBlkDataFiles.begin(); it != setBlkDataFiles.end(); it++)
 2513. {
 2514. CDiskBlockPos pos(*it, 0);
 2515. if (CAutoFile(OpenBlockFile(pos, true), SER_DISK, CLIENT_VERSION).IsNull()) {
 2516. return false;
 2517. }
 2518. }
 2519. // Check whether we need to continue reindexing
 2520. bool fReindexing = false;
 2521. pblocktree->ReadReindexing(fReindexing);
 2522. fReindex |= fReindexing;
 2523. // Check whether we have a transaction index
 2524. pblocktree->ReadFlag("txindex", fTxIndex);
 2525. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): transaction index %s\n", fTxIndex ? "enabled" : "disabled");
 2526. // Load pointer to end of best chain
 2527. BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.find(pcoinsTip->GetBestBlock());
 2528. if (it == mapBlockIndex.end())
 2529. return true;
 2530. chainActive.SetTip(it->second);
 2531. PruneBlockIndexCandidates();
 2532. LogPrintf("LoadBlockIndexDB(): hashBestChain=%s height=%d date=%s progress=%f\n",
 2533. chainActive.Tip()->GetBlockHash().ToString(), chainActive.Height(),
 2534. DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d %H:%M:%S", chainActive.Tip()->GetBlockTime()),
 2535. Checkpoints::GuessVerificationProgress(chainActive.Tip()));
 2536. return true;
 2537. }
 2538. CVerifyDB::CVerifyDB()
 2539. {
 2540. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), 0);
 2541. }
 2542. CVerifyDB::~CVerifyDB()
 2543. {
 2544. uiInterface.ShowProgress("", 100);
 2545. }
 2546. bool CVerifyDB::VerifyDB(CCoinsView *coinsview, int nCheckLevel, int nCheckDepth)
 2547. {
 2548. LOCK(cs_main);
 2549. if (chainActive.Tip() == NULL || chainActive.Tip()->pprev == NULL)
 2550. return true;
 2551. // Verify blocks in the best chain
 2552. if (nCheckDepth <= 0)
 2553. nCheckDepth = 1000000000; // suffices until the year 19000
 2554. if (nCheckDepth > chainActive.Height())
 2555. nCheckDepth = chainActive.Height();
 2556. nCheckLevel = std::max(0, std::min(4, nCheckLevel));
 2557. LogPrintf("Verifying last %i blocks at level %i\n", nCheckDepth, nCheckLevel);
 2558. CCoinsViewCache coins(coinsview);
 2559. CBlockIndex* pindexState = chainActive.Tip();
 2560. CBlockIndex* pindexFailure = NULL;
 2561. int nGoodTransactions = 0;
 2562. CValidationState state;
 2563. for (CBlockIndex* pindex = chainActive.Tip(); pindex && pindex->pprev; pindex = pindex->pprev)
 2564. {
 2565. boost::this_thread::interruption_point();
 2566. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * (nCheckLevel >= 4 ? 50 : 100)))));
 2567. if (pindex->nHeight < chainActive.Height()-nCheckDepth)
 2568. break;
 2569. CBlock block;
 2570. // check level 0: read from disk
 2571. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2572. return error("VerifyDB(): *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2573. // check level 1: verify block validity
 2574. if (nCheckLevel >= 1 && !CheckBlock(block, state))
 2575. return error("VerifyDB(): *** found bad block at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2576. // check level 2: verify undo validity
 2577. if (nCheckLevel >= 2 && pindex) {
 2578. CBlockUndo undo;
 2579. CDiskBlockPos pos = pindex->GetUndoPos();
 2580. if (!pos.IsNull()) {
 2581. if (!UndoReadFromDisk(undo, pos, pindex->pprev->GetBlockHash()))
 2582. return error("VerifyDB(): *** found bad undo data at %d, hash=%s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2583. }
 2584. }
 2585. // check level 3: check for inconsistencies during memory-only disconnect of tip blocks
 2586. if (nCheckLevel >= 3 && pindex == pindexState && (coins.GetCacheSize() + pcoinsTip->GetCacheSize()) <= nCoinCacheSize) {
 2587. bool fClean = true;
 2588. if (!DisconnectBlock(block, state, pindex, coins, &fClean))
 2589. return error("VerifyDB(): *** irrecoverable inconsistency in block data at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2590. pindexState = pindex->pprev;
 2591. if (!fClean) {
 2592. nGoodTransactions = 0;
 2593. pindexFailure = pindex;
 2594. } else
 2595. nGoodTransactions += block.vtx.size();
 2596. }
 2597. if (ShutdownRequested())
 2598. return true;
 2599. }
 2600. if (pindexFailure)
 2601. return error("VerifyDB(): *** coin database inconsistencies found (last %i blocks, %i good transactions before that)\n", chainActive.Height() - pindexFailure->nHeight + 1, nGoodTransactions);
 2602. // check level 4: try reconnecting blocks
 2603. if (nCheckLevel >= 4) {
 2604. CBlockIndex *pindex = pindexState;
 2605. while (pindex != chainActive.Tip()) {
 2606. boost::this_thread::interruption_point();
 2607. uiInterface.ShowProgress(_("Verifying blocks..."), std::max(1, std::min(99, 100 - (int)(((double)(chainActive.Height() - pindex->nHeight)) / (double)nCheckDepth * 50))));
 2608. pindex = chainActive.Next(pindex);
 2609. CBlock block;
 2610. if (!ReadBlockFromDisk(block, pindex))
 2611. return error("VerifyDB(): *** ReadBlockFromDisk failed at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2612. if (!ConnectBlock(block, state, pindex, coins))
 2613. return error("VerifyDB(): *** found unconnectable block at %d, hash=%s", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 2614. }
 2615. }
 2616. LogPrintf("No coin database inconsistencies in last %i blocks (%i transactions)\n", chainActive.Height() - pindexState->nHeight, nGoodTransactions);
 2617. return true;
 2618. }
 2619. void UnloadBlockIndex()
 2620. {
 2621. LOCK(cs_main);
 2622. setBlockIndexCandidates.clear();
 2623. chainActive.SetTip(NULL);
 2624. pindexBestInvalid = NULL;
 2625. pindexBestHeader = NULL;
 2626. mempool.clear();
 2627. mapOrphanTransactions.clear();
 2628. mapOrphanTransactionsByPrev.clear();
 2629. nSyncStarted = 0;
 2630. mapBlocksUnlinked.clear();
 2631. vinfoBlockFile.clear();
 2632. nLastBlockFile = 0;
 2633. nBlockSequenceId = 1;
 2634. mapBlockSource.clear();
 2635. mapBlocksInFlight.clear();
 2636. nQueuedValidatedHeaders = 0;
 2637. nPreferredDownload = 0;
 2638. setDirtyBlockIndex.clear();
 2639. setDirtyFileInfo.clear();
 2640. mapNodeState.clear();
 2641. BOOST_FOREACH(BlockMap::value_type& entry, mapBlockIndex) {
 2642. delete entry.second;
 2643. }
 2644. mapBlockIndex.clear();
 2645. }
 2646. bool LoadBlockIndex()
 2647. {
 2648. // Load block index from databases
 2649. if (!fReindex && !LoadBlockIndexDB())
 2650. return false;
 2651. return true;
 2652. }
 2653. bool InitBlockIndex() {
 2654. LOCK(cs_main);
 2655. // Check whether we're already initialized
 2656. if (chainActive.Genesis() != NULL)
 2657. return true;
 2658. // Use the provided setting for -txindex in the new database
 2659. fTxIndex = GetBoolArg("-txindex", false);
 2660. pblocktree->WriteFlag("txindex", fTxIndex);
 2661. LogPrintf("Initializing databases...\n");
 2662. // Only add the genesis block if not reindexing (in which case we reuse the one already on disk)
 2663. if (!fReindex) {
 2664. try {
 2665. CBlock &block = const_cast<CBlock&>(Params().GenesisBlock());
 2666. // Start new block file
 2667. unsigned int nBlockSize = ::GetSerializeSize(block, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2668. CDiskBlockPos blockPos;
 2669. CValidationState state;
 2670. if (!FindBlockPos(state, blockPos, nBlockSize+8, 0, block.GetBlockTime()))
 2671. return error("LoadBlockIndex(): FindBlockPos failed");
 2672. if (!WriteBlockToDisk(block, blockPos))
 2673. return error("LoadBlockIndex(): writing genesis block to disk failed");
 2674. CBlockIndex *pindex = AddToBlockIndex(block);
 2675. if (!ReceivedBlockTransactions(block, state, pindex, blockPos))
 2676. return error("LoadBlockIndex(): genesis block not accepted");
 2677. if (!ActivateBestChain(state, &block))
 2678. return error("LoadBlockIndex(): genesis block cannot be activated");
 2679. // Force a chainstate write so that when we VerifyDB in a moment, it doesn't check stale data
 2680. return FlushStateToDisk(state, FLUSH_STATE_ALWAYS);
 2681. } catch (const std::runtime_error& e) {
 2682. return error("LoadBlockIndex(): failed to initialize block database: %s", e.what());
 2683. }
 2684. }
 2685. return true;
 2686. }
 2687. bool LoadExternalBlockFile(FILE* fileIn, CDiskBlockPos *dbp)
 2688. {
 2689. // Map of disk positions for blocks with unknown parent (only used for reindex)
 2690. static std::multimap<uint256, CDiskBlockPos> mapBlocksUnknownParent;
 2691. int64_t nStart = GetTimeMillis();
 2692. int nLoaded = 0;
 2693. try {
 2694. // This takes over fileIn and calls fclose() on it in the CBufferedFile destructor
 2695. CBufferedFile blkdat(fileIn, 2*MAX_BLOCK_SIZE, MAX_BLOCK_SIZE+8, SER_DISK, CLIENT_VERSION);
 2696. uint64_t nRewind = blkdat.GetPos();
 2697. while (!blkdat.eof()) {
 2698. boost::this_thread::interruption_point();
 2699. blkdat.SetPos(nRewind);
 2700. nRewind++; // start one byte further next time, in case of failure
 2701. blkdat.SetLimit(); // remove former limit
 2702. unsigned int nSize = 0;
 2703. try {
 2704. // locate a header
 2705. unsigned char buf[MESSAGE_START_SIZE];
 2706. blkdat.FindByte(Params().MessageStart()[0]);
 2707. nRewind = blkdat.GetPos()+1;
 2708. blkdat >> FLATDATA(buf);
 2709. if (memcmp(buf, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE))
 2710. continue;
 2711. // read size
 2712. blkdat >> nSize;
 2713. if (nSize < 80 || nSize > MAX_BLOCK_SIZE)
 2714. continue;
 2715. } catch (const std::exception&) {
 2716. // no valid block header found; don't complain
 2717. break;
 2718. }
 2719. try {
 2720. // read block
 2721. uint64_t nBlockPos = blkdat.GetPos();
 2722. if (dbp)
 2723. dbp->nPos = nBlockPos;
 2724. blkdat.SetLimit(nBlockPos + nSize);
 2725. blkdat.SetPos(nBlockPos);
 2726. CBlock block;
 2727. blkdat >> block;
 2728. nRewind = blkdat.GetPos();
 2729. // detect out of order blocks, and store them for later
 2730. uint256 hash = block.GetHash();
 2731. if (hash != Params().HashGenesisBlock() && mapBlockIndex.find(block.hashPrevBlock) == mapBlockIndex.end()) {
 2732. LogPrint("reindex", "%s: Out of order block %s, parent %s not known\n", __func__, hash.ToString(),
 2733. block.hashPrevBlock.ToString());
 2734. if (dbp)
 2735. mapBlocksUnknownParent.insert(std::make_pair(block.hashPrevBlock, *dbp));
 2736. continue;
 2737. }
 2738. // process in case the block isn't known yet
 2739. if (mapBlockIndex.count(hash) == 0 || (mapBlockIndex[hash]->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA) == 0) {
 2740. CValidationState state;
 2741. if (ProcessNewBlock(state, NULL, &block, dbp))
 2742. nLoaded++;
 2743. if (state.IsError())
 2744. break;
 2745. } else if (hash != Params().HashGenesisBlock() && mapBlockIndex[hash]->nHeight % 1000 == 0) {
 2746. LogPrintf("Block Import: already had block %s at height %d\n", hash.ToString(), mapBlockIndex[hash]->nHeight);
 2747. }
 2748. // Recursively process earlier encountered successors of this block
 2749. deque<uint256> queue;
 2750. queue.push_back(hash);
 2751. while (!queue.empty()) {
 2752. uint256 head = queue.front();
 2753. queue.pop_front();
 2754. std::pair<std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator, std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator> range = mapBlocksUnknownParent.equal_range(head);
 2755. while (range.first != range.second) {
 2756. std::multimap<uint256, CDiskBlockPos>::iterator it = range.first;
 2757. if (ReadBlockFromDisk(block, it->second))
 2758. {
 2759. LogPrintf("%s: Processing out of order child %s of %s\n", __func__, block.GetHash().ToString(),
 2760. head.ToString());
 2761. CValidationState dummy;
 2762. if (ProcessNewBlock(dummy, NULL, &block, &it->second))
 2763. {
 2764. nLoaded++;
 2765. queue.push_back(block.GetHash());
 2766. }
 2767. }
 2768. range.first++;
 2769. mapBlocksUnknownParent.erase(it);
 2770. }
 2771. }
 2772. } catch (const std::exception& e) {
 2773. LogPrintf("%s: Deserialize or I/O error - %s", __func__, e.what());
 2774. }
 2775. }
 2776. } catch (const std::runtime_error& e) {
 2777. AbortNode(std::string("System error: ") + e.what());
 2778. }
 2779. if (nLoaded > 0)
 2780. LogPrintf("Loaded %i blocks from external file in %dms\n", nLoaded, GetTimeMillis() - nStart);
 2781. return nLoaded > 0;
 2782. }
 2783. void static CheckBlockIndex()
 2784. {
 2785. if (!fCheckBlockIndex) {
 2786. return;
 2787. }
 2788. LOCK(cs_main);
 2789. // Build forward-pointing map of the entire block tree.
 2790. std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*> forward;
 2791. for (BlockMap::iterator it = mapBlockIndex.begin(); it != mapBlockIndex.end(); it++) {
 2792. forward.insert(std::make_pair(it->second->pprev, it->second));
 2793. }
 2794. assert(forward.size() == mapBlockIndex.size());
 2795. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> rangeGenesis = forward.equal_range(NULL);
 2796. CBlockIndex *pindex = rangeGenesis.first->second;
 2797. rangeGenesis.first++;
 2798. assert(rangeGenesis.first == rangeGenesis.second); // There is only one index entry with parent NULL.
 2799. // Iterate over the entire block tree, using depth-first search.
 2800. // Along the way, remember whether there are blocks on the path from genesis
 2801. // block being explored which are the first to have certain properties.
 2802. size_t nNodes = 0;
 2803. int nHeight = 0;
 2804. CBlockIndex* pindexFirstInvalid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which is invalid.
 2805. CBlockIndex* pindexFirstMissing = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_HAVE_DATA.
 2806. CBlockIndex* pindexFirstNotTreeValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_TREE (regardless of being valid or not).
 2807. CBlockIndex* pindexFirstNotChainValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_CHAIN (regardless of being valid or not).
 2808. CBlockIndex* pindexFirstNotScriptsValid = NULL; // Oldest ancestor of pindex which does not have BLOCK_VALID_SCRIPTS (regardless of being valid or not).
 2809. while (pindex != NULL) {
 2810. nNodes++;
 2811. if (pindexFirstInvalid == NULL && pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_VALID) pindexFirstInvalid = pindex;
 2812. if (pindexFirstMissing == NULL && !(pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA)) pindexFirstMissing = pindex;
 2813. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotTreeValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_TREE) pindexFirstNotTreeValid = pindex;
 2814. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotChainValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_CHAIN) pindexFirstNotChainValid = pindex;
 2815. if (pindex->pprev != NULL && pindexFirstNotScriptsValid == NULL && (pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) < BLOCK_VALID_SCRIPTS) pindexFirstNotScriptsValid = pindex;
 2816. // Begin: actual consistency checks.
 2817. if (pindex->pprev == NULL) {
 2818. // Genesis block checks.
 2819. assert(pindex->GetBlockHash() == Params().HashGenesisBlock()); // Genesis block's hash must match.
 2820. assert(pindex == chainActive.Genesis()); // The current active chain's genesis block must be this block.
 2821. }
 2822. assert((pindexFirstMissing != NULL) == (pindex->nChainTx == 0)); // nChainTx == 0 is used to signal that all parent block's transaction data is available.
 2823. assert(pindex->nHeight == nHeight); // nHeight must be consistent.
 2824. assert(pindex->pprev == NULL || pindex->nChainWork >= pindex->pprev->nChainWork); // For every block except the genesis block, the chainwork must be larger than the parent's.
 2825. assert(nHeight < 2 || (pindex->pskip && (pindex->pskip->nHeight < nHeight))); // The pskip pointer must point back for all but the first 2 blocks.
 2826. assert(pindexFirstNotTreeValid == NULL); // All mapBlockIndex entries must at least be TREE valid
 2827. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_TREE) assert(pindexFirstNotTreeValid == NULL); // TREE valid implies all parents are TREE valid
 2828. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_CHAIN) assert(pindexFirstNotChainValid == NULL); // CHAIN valid implies all parents are CHAIN valid
 2829. if ((pindex->nStatus & BLOCK_VALID_MASK) >= BLOCK_VALID_SCRIPTS) assert(pindexFirstNotScriptsValid == NULL); // SCRIPTS valid implies all parents are SCRIPTS valid
 2830. if (pindexFirstInvalid == NULL) {
 2831. // Checks for not-invalid blocks.
 2832. assert((pindex->nStatus & BLOCK_FAILED_MASK) == 0); // The failed mask cannot be set for blocks without invalid parents.
 2833. }
 2834. if (!CBlockIndexWorkComparator()(pindex, chainActive.Tip()) && pindexFirstMissing == NULL) {
 2835. if (pindexFirstInvalid == NULL) { // If this block sorts at least as good as the current tip and is valid, it must be in setBlockIndexCandidates.
 2836. assert(setBlockIndexCandidates.count(pindex));
 2837. }
 2838. } else { // If this block sorts worse than the current tip, it cannot be in setBlockIndexCandidates.
 2839. assert(setBlockIndexCandidates.count(pindex) == 0);
 2840. }
 2841. // Check whether this block is in mapBlocksUnlinked.
 2842. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> rangeUnlinked = mapBlocksUnlinked.equal_range(pindex->pprev);
 2843. bool foundInUnlinked = false;
 2844. while (rangeUnlinked.first != rangeUnlinked.second) {
 2845. assert(rangeUnlinked.first->first == pindex->pprev);
 2846. if (rangeUnlinked.first->second == pindex) {
 2847. foundInUnlinked = true;
 2848. break;
 2849. }
 2850. rangeUnlinked.first++;
 2851. }
 2852. if (pindex->pprev && pindex->nStatus & BLOCK_HAVE_DATA && pindexFirstMissing != NULL) {
 2853. if (pindexFirstInvalid == NULL) { // If this block has block data available, some parent doesn't, and has no invalid parents, it must be in mapBlocksUnlinked.
 2854. assert(foundInUnlinked);
 2855. }
 2856. } else { // If this block does not have block data available, or all parents do, it cannot be in mapBlocksUnlinked.
 2857. assert(!foundInUnlinked);
 2858. }
 2859. // assert(pindex->GetBlockHash() == pindex->GetBlockHeader().GetHash()); // Perhaps too slow
 2860. // End: actual consistency checks.
 2861. // Try descending into the first subnode.
 2862. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> range = forward.equal_range(pindex);
 2863. if (range.first != range.second) {
 2864. // A subnode was found.
 2865. pindex = range.first->second;
 2866. nHeight++;
 2867. continue;
 2868. }
 2869. // This is a leaf node.
 2870. // Move upwards until we reach a node of which we have not yet visited the last child.
 2871. while (pindex) {
 2872. // We are going to either move to a parent or a sibling of pindex.
 2873. // If pindex was the first with a certain property, unset the corresponding variable.
 2874. if (pindex == pindexFirstInvalid) pindexFirstInvalid = NULL;
 2875. if (pindex == pindexFirstMissing) pindexFirstMissing = NULL;
 2876. if (pindex == pindexFirstNotTreeValid) pindexFirstNotTreeValid = NULL;
 2877. if (pindex == pindexFirstNotChainValid) pindexFirstNotChainValid = NULL;
 2878. if (pindex == pindexFirstNotScriptsValid) pindexFirstNotScriptsValid = NULL;
 2879. // Find our parent.
 2880. CBlockIndex* pindexPar = pindex->pprev;
 2881. // Find which child we just visited.
 2882. std::pair<std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator,std::multimap<CBlockIndex*,CBlockIndex*>::iterator> rangePar = forward.equal_range(pindexPar);
 2883. while (rangePar.first->second != pindex) {
 2884. assert(rangePar.first != rangePar.second); // Our parent must have at least the node we're coming from as child.
 2885. rangePar.first++;
 2886. }
 2887. // Proceed to the next one.
 2888. rangePar.first++;
 2889. if (rangePar.first != rangePar.second) {
 2890. // Move to the sibling.
 2891. pindex = rangePar.first->second;
 2892. break;
 2893. } else {
 2894. // Move up further.
 2895. pindex = pindexPar;
 2896. nHeight--;
 2897. continue;
 2898. }
 2899. }
 2900. }
 2901. // Check that we actually traversed the entire map.
 2902. assert(nNodes == forward.size());
 2903. }
 2904. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2905. //
 2906. // CAlert
 2907. //
 2908. string GetWarnings(string strFor)
 2909. {
 2910. int nPriority = 0;
 2911. string strStatusBar;
 2912. string strRPC;
 2913. if (!CLIENT_VERSION_IS_RELEASE)
 2914. strStatusBar = _("This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications");
 2915. if (GetBoolArg("-testsafemode", false))
 2916. strStatusBar = strRPC = "testsafemode enabled";
 2917. // Misc warnings like out of disk space and clock is wrong
 2918. if (strMiscWarning != "")
 2919. {
 2920. nPriority = 1000;
 2921. strStatusBar = strMiscWarning;
 2922. }
 2923. if (fLargeWorkForkFound)
 2924. {
 2925. nPriority = 2000;
 2926. strStatusBar = strRPC = _("Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.");
 2927. }
 2928. else if (fLargeWorkInvalidChainFound)
 2929. {
 2930. nPriority = 2000;
 2931. strStatusBar = strRPC = _("Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.");
 2932. }
 2933. // Alerts
 2934. {
 2935. LOCK(cs_mapAlerts);
 2936. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 2937. {
 2938. const CAlert& alert = item.second;
 2939. if (alert.AppliesToMe() && alert.nPriority > nPriority)
 2940. {
 2941. nPriority = alert.nPriority;
 2942. strStatusBar = alert.strStatusBar;
 2943. }
 2944. }
 2945. }
 2946. if (strFor == "statusbar")
 2947. return strStatusBar;
 2948. else if (strFor == "rpc")
 2949. return strRPC;
 2950. assert(!"GetWarnings(): invalid parameter");
 2951. return "error";
 2952. }
 2953. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2954. //
 2955. // Messages
 2956. //
 2957. bool static AlreadyHave(const CInv& inv)
 2958. {
 2959. switch (inv.type)
 2960. {
 2961. case MSG_TX:
 2962. {
 2963. bool txInMap = false;
 2964. txInMap = mempool.exists(inv.hash);
 2965. return txInMap || mapOrphanTransactions.count(inv.hash) ||
 2966. pcoinsTip->HaveCoins(inv.hash);
 2967. }
 2968. case MSG_BLOCK:
 2969. return mapBlockIndex.count(inv.hash);
 2970. }
 2971. // Don't know what it is, just say we already got one
 2972. return true;
 2973. }
 2974. void static ProcessGetData(CNode* pfrom)
 2975. {
 2976. std::deque<CInv>::iterator it = pfrom->vRecvGetData.begin();
 2977. vector<CInv> vNotFound;
 2978. LOCK(cs_main);
 2979. while (it != pfrom->vRecvGetData.end()) {
 2980. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 2981. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 2982. break;
 2983. const CInv &inv = *it;
 2984. {
 2985. boost::this_thread::interruption_point();
 2986. it++;
 2987. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 2988. {
 2989. bool send = false;
 2990. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(inv.hash);
 2991. if (mi != mapBlockIndex.end())
 2992. {
 2993. if (chainActive.Contains(mi->second)) {
 2994. send = true;
 2995. } else {
 2996. // To prevent fingerprinting attacks, only send blocks outside of the active
 2997. // chain if they are valid, and no more than a month older than the best header
 2998. // chain we know about.
 2999. send = mi->second->IsValid(BLOCK_VALID_SCRIPTS) && (pindexBestHeader != NULL) &&
 3000. (mi->second->GetBlockTime() > pindexBestHeader->GetBlockTime() - 30 * 24 * 60 * 60);
 3001. if (!send) {
 3002. LogPrintf("ProcessGetData(): ignoring request from peer=%i for old block that isn't in the main chain\n", pfrom->GetId());
 3003. }
 3004. }
 3005. }
 3006. if (send)
 3007. {
 3008. // Send block from disk
 3009. CBlock block;
 3010. if (!ReadBlockFromDisk(block, (*mi).second))
 3011. assert(!"cannot load block from disk");
 3012. if (inv.type == MSG_BLOCK)
 3013. pfrom->PushMessage("block", block);
 3014. else // MSG_FILTERED_BLOCK)
 3015. {
 3016. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3017. if (pfrom->pfilter)
 3018. {
 3019. CMerkleBlock merkleBlock(block, *pfrom->pfilter);
 3020. pfrom->PushMessage("merkleblock", merkleBlock);
 3021. // CMerkleBlock just contains hashes, so also push any transactions in the block the client did not see
 3022. // This avoids hurting performance by pointlessly requiring a round-trip
 3023. // Note that there is currently no way for a node to request any single transactions we didnt send here -
 3024. // they must either disconnect and retry or request the full block.
 3025. // Thus, the protocol spec specified allows for us to provide duplicate txn here,
 3026. // however we MUST always provide at least what the remote peer needs
 3027. typedef std::pair<unsigned int, uint256> PairType;
 3028. BOOST_FOREACH(PairType& pair, merkleBlock.vMatchedTxn)
 3029. if (!pfrom->setInventoryKnown.count(CInv(MSG_TX, pair.second)))
 3030. pfrom->PushMessage("tx", block.vtx[pair.first]);
 3031. }
 3032. // else
 3033. // no response
 3034. }
 3035. // Trigger them to send a getblocks request for the next batch of inventory
 3036. if (inv.hash == pfrom->hashContinue)
 3037. {
 3038. // Bypass PushInventory, this must send even if redundant,
 3039. // and we want it right after the last block so they don't
 3040. // wait for other stuff first.
 3041. vector<CInv> vInv;
 3042. vInv.push_back(CInv(MSG_BLOCK, chainActive.Tip()->GetBlockHash()));
 3043. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3044. pfrom->hashContinue.SetNull();
 3045. }
 3046. }
 3047. }
 3048. else if (inv.IsKnownType())
 3049. {
 3050. // Send stream from relay memory
 3051. bool pushed = false;
 3052. {
 3053. LOCK(cs_mapRelay);
 3054. map<CInv, CDataStream>::iterator mi = mapRelay.find(inv);
 3055. if (mi != mapRelay.end()) {
 3056. pfrom->PushMessage(inv.GetCommand(), (*mi).second);
 3057. pushed = true;
 3058. }
 3059. }
 3060. if (!pushed && inv.type == MSG_TX) {
 3061. CTransaction tx;
 3062. if (mempool.lookup(inv.hash, tx)) {
 3063. CDataStream ss(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
 3064. ss.reserve(1000);
 3065. ss << tx;
 3066. pfrom->PushMessage("tx", ss);
 3067. pushed = true;
 3068. }
 3069. }
 3070. if (!pushed) {
 3071. vNotFound.push_back(inv);
 3072. }
 3073. }
 3074. // Track requests for our stuff.
 3075. GetMainSignals().Inventory(inv.hash);
 3076. if (inv.type == MSG_BLOCK || inv.type == MSG_FILTERED_BLOCK)
 3077. break;
 3078. }
 3079. }
 3080. pfrom->vRecvGetData.erase(pfrom->vRecvGetData.begin(), it);
 3081. if (!vNotFound.empty()) {
 3082. // Let the peer know that we didn't find what it asked for, so it doesn't
 3083. // have to wait around forever. Currently only SPV clients actually care
 3084. // about this message: it's needed when they are recursively walking the
 3085. // dependencies of relevant unconfirmed transactions. SPV clients want to
 3086. // do that because they want to know about (and store and rebroadcast and
 3087. // risk analyze) the dependencies of transactions relevant to them, without
 3088. // having to download the entire memory pool.
 3089. pfrom->PushMessage("notfound", vNotFound);
 3090. }
 3091. }
 3092. bool static ProcessMessage(CNode* pfrom, string strCommand, CDataStream& vRecv, int64_t nTimeReceived)
 3093. {
 3094. RandAddSeedPerfmon();
 3095. LogPrint("net", "received: %s (%u bytes) peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), vRecv.size(), pfrom->id);
 3096. if (mapArgs.count("-dropmessagestest") && GetRand(atoi(mapArgs["-dropmessagestest"])) == 0)
 3097. {
 3098. LogPrintf("dropmessagestest DROPPING RECV MESSAGE\n");
 3099. return true;
 3100. }
 3101. if (strCommand == "version")
 3102. {
 3103. // Each connection can only send one version message
 3104. if (pfrom->nVersion != 0)
 3105. {
 3106. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_DUPLICATE, string("Duplicate version message"));
 3107. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 3108. return false;
 3109. }
 3110. int64_t nTime;
 3111. CAddress addrMe;
 3112. CAddress addrFrom;
 3113. uint64_t nNonce = 1;
 3114. vRecv >> pfrom->nVersion >> pfrom->nServices >> nTime >> addrMe;
 3115. if (pfrom->nVersion < MIN_PEER_PROTO_VERSION)
 3116. {
 3117. // disconnect from peers older than this proto version
 3118. LogPrintf("peer=%d using obsolete version %i; disconnecting\n", pfrom->id, pfrom->nVersion);
 3119. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_OBSOLETE,
 3120. strprintf("Version must be %d or greater", MIN_PEER_PROTO_VERSION));
 3121. pfrom->fDisconnect = true;
 3122. return false;
 3123. }
 3124. if (pfrom->nVersion == 10300)
 3125. pfrom->nVersion = 300;
 3126. if (!vRecv.empty())
 3127. vRecv >> addrFrom >> nNonce;
 3128. if (!vRecv.empty()) {
 3129. vRecv >> LIMITED_STRING(pfrom->strSubVer, 256);
 3130. pfrom->cleanSubVer = SanitizeString(pfrom->strSubVer);
 3131. }
 3132. if (!vRecv.empty())
 3133. vRecv >> pfrom->nStartingHeight;
 3134. if (!vRecv.empty())
 3135. vRecv >> pfrom->fRelayTxes; // set to true after we get the first filter* message
 3136. else
 3137. pfrom->fRelayTxes = true;
 3138. // Disconnect if we connected to ourself
 3139. if (nNonce == nLocalHostNonce && nNonce > 1)
 3140. {
 3141. LogPrintf("connected to self at %s, disconnecting\n", pfrom->addr.ToString());
 3142. pfrom->fDisconnect = true;
 3143. return true;
 3144. }
 3145. pfrom->addrLocal = addrMe;
 3146. if (pfrom->fInbound && addrMe.IsRoutable())
 3147. {
 3148. SeenLocal(addrMe);
 3149. }
 3150. // Be shy and don't send version until we hear
 3151. if (pfrom->fInbound)
 3152. pfrom->PushVersion();
 3153. pfrom->fClient = !(pfrom->nServices & NODE_NETWORK);
 3154. // Potentially mark this peer as a preferred download peer.
 3155. UpdatePreferredDownload(pfrom, State(pfrom->GetId()));
 3156. // Change version
 3157. pfrom->PushMessage("verack");
 3158. pfrom->ssSend.SetVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 3159. if (!pfrom->fInbound)
 3160. {
 3161. // Advertise our address
 3162. if (fListen && !IsInitialBlockDownload())
 3163. {
 3164. CAddress addr = GetLocalAddress(&pfrom->addr);
 3165. if (addr.IsRoutable())
 3166. {
 3167. pfrom->PushAddress(addr);
 3168. } else if (IsPeerAddrLocalGood(pfrom)) {
 3169. addr.SetIP(pfrom->addrLocal);
 3170. pfrom->PushAddress(addr);
 3171. }
 3172. }
 3173. // Get recent addresses
 3174. if (pfrom->fOneShot || pfrom->nVersion >= CADDR_TIME_VERSION || addrman.size() < 1000)
 3175. {
 3176. pfrom->PushMessage("getaddr");
 3177. pfrom->fGetAddr = true;
 3178. }
 3179. addrman.Good(pfrom->addr);
 3180. } else {
 3181. if (((CNetAddr)pfrom->addr) == (CNetAddr)addrFrom)
 3182. {
 3183. addrman.Add(addrFrom, addrFrom);
 3184. addrman.Good(addrFrom);
 3185. }
 3186. }
 3187. // Relay alerts
 3188. {
 3189. LOCK(cs_mapAlerts);
 3190. BOOST_FOREACH(PAIRTYPE(const uint256, CAlert)& item, mapAlerts)
 3191. item.second.RelayTo(pfrom);
 3192. }
 3193. pfrom->fSuccessfullyConnected = true;
 3194. string remoteAddr;
 3195. if (fLogIPs)
 3196. remoteAddr = ", peeraddr=" + pfrom->addr.ToString();
 3197. LogPrintf("receive version message: %s: version %d, blocks=%d, us=%s, peer=%d%s\n",
 3198. pfrom->cleanSubVer, pfrom->nVersion,
 3199. pfrom->nStartingHeight, addrMe.ToString(), pfrom->id,
 3200. remoteAddr);
 3201. int64_t nTimeOffset = nTime - GetTime();
 3202. pfrom->nTimeOffset = nTimeOffset;
 3203. AddTimeData(pfrom->addr, nTimeOffset);
 3204. }
 3205. else if (pfrom->nVersion == 0)
 3206. {
 3207. // Must have a version message before anything else
 3208. Misbehaving(pfrom->GetId(), 1);
 3209. return false;
 3210. }
 3211. else if (strCommand == "verack")
 3212. {
 3213. pfrom->SetRecvVersion(min(pfrom->nVersion, PROTOCOL_VERSION));
 3214. // Mark this node as currently connected, so we update its timestamp later.
 3215. if (pfrom->fNetworkNode) {
 3216. LOCK(cs_main);
 3217. State(pfrom->GetId())->fCurrentlyConnected = true;
 3218. }
 3219. }
 3220. else if (strCommand == "addr")
 3221. {
 3222. vector<CAddress> vAddr;
 3223. vRecv >> vAddr;
 3224. // Don't want addr from older versions unless seeding
 3225. if (pfrom->nVersion < CADDR_TIME_VERSION && addrman.size() > 1000)
 3226. return true;
 3227. if (vAddr.size() > 1000)
 3228. {
 3229. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3230. return error("message addr size() = %u", vAddr.size());
 3231. }
 3232. // Store the new addresses
 3233. vector<CAddress> vAddrOk;
 3234. int64_t nNow = GetAdjustedTime();
 3235. int64_t nSince = nNow - 10 * 60;
 3236. BOOST_FOREACH(CAddress& addr, vAddr)
 3237. {
 3238. boost::this_thread::interruption_point();
 3239. if (addr.nTime <= 100000000 || addr.nTime > nNow + 10 * 60)
 3240. addr.nTime = nNow - 5 * 24 * 60 * 60;
 3241. pfrom->AddAddressKnown(addr);
 3242. bool fReachable = IsReachable(addr);
 3243. if (addr.nTime > nSince && !pfrom->fGetAddr && vAddr.size() <= 10 && addr.IsRoutable())
 3244. {
 3245. // Relay to a limited number of other nodes
 3246. {
 3247. LOCK(cs_vNodes);
 3248. // Use deterministic randomness to send to the same nodes for 24 hours
 3249. // at a time so the setAddrKnowns of the chosen nodes prevent repeats
 3250. static uint256 hashSalt;
 3251. if (hashSalt.IsNull())
 3252. hashSalt = GetRandHash();
 3253. uint64_t hashAddr = addr.GetHash();
 3254. uint256 hashRand = ArithToUint256(UintToArith256(hashSalt) ^ (hashAddr<<32) ^ ((GetTime()+hashAddr)/(24*60*60)));
 3255. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 3256. multimap<uint256, CNode*> mapMix;
 3257. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3258. {
 3259. if (pnode->nVersion < CADDR_TIME_VERSION)
 3260. continue;
 3261. unsigned int nPointer;
 3262. memcpy(&nPointer, &pnode, sizeof(nPointer));
 3263. uint256 hashKey = ArithToUint256(UintToArith256(hashRand) ^ nPointer);
 3264. hashKey = Hash(BEGIN(hashKey), END(hashKey));
 3265. mapMix.insert(make_pair(hashKey, pnode));
 3266. }
 3267. int nRelayNodes = fReachable ? 2 : 1; // limited relaying of addresses outside our network(s)
 3268. for (multimap<uint256, CNode*>::iterator mi = mapMix.begin(); mi != mapMix.end() && nRelayNodes-- > 0; ++mi)
 3269. ((*mi).second)->PushAddress(addr);
 3270. }
 3271. }
 3272. // Do not store addresses outside our network
 3273. if (fReachable)
 3274. vAddrOk.push_back(addr);
 3275. }
 3276. addrman.Add(vAddrOk, pfrom->addr, 2 * 60 * 60);
 3277. if (vAddr.size() < 1000)
 3278. pfrom->fGetAddr = false;
 3279. if (pfrom->fOneShot)
 3280. pfrom->fDisconnect = true;
 3281. }
 3282. else if (strCommand == "inv")
 3283. {
 3284. vector<CInv> vInv;
 3285. vRecv >> vInv;
 3286. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3287. {
 3288. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3289. return error("message inv size() = %u", vInv.size());
 3290. }
 3291. LOCK(cs_main);
 3292. std::vector<CInv> vToFetch;
 3293. for (unsigned int nInv = 0; nInv < vInv.size(); nInv++)
 3294. {
 3295. const CInv &inv = vInv[nInv];
 3296. boost::this_thread::interruption_point();
 3297. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3298. bool fAlreadyHave = AlreadyHave(inv);
 3299. LogPrint("net", "got inv: %s %s peer=%d\n", inv.ToString(), fAlreadyHave ? "have" : "new", pfrom->id);
 3300. if (!fAlreadyHave && !fImporting && !fReindex && inv.type != MSG_BLOCK)
 3301. pfrom->AskFor(inv);
 3302. if (inv.type == MSG_BLOCK) {
 3303. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3304. if (!fAlreadyHave && !fImporting && !fReindex && !mapBlocksInFlight.count(inv.hash)) {
 3305. // First request the headers preceeding the announced block. In the normal fully-synced
 3306. // case where a new block is announced that succeeds the current tip (no reorganization),
 3307. // there are no such headers.
 3308. // Secondly, and only when we are close to being synced, we request the announced block directly,
 3309. // to avoid an extra round-trip. Note that we must *first* ask for the headers, so by the
 3310. // time the block arrives, the header chain leading up to it is already validated. Not
 3311. // doing this will result in the received block being rejected as an orphan in case it is
 3312. // not a direct successor.
 3313. pfrom->PushMessage("getheaders", chainActive.GetLocator(pindexBestHeader), inv.hash);
 3314. CNodeState *nodestate = State(pfrom->GetId());
 3315. if (chainActive.Tip()->GetBlockTime() > GetAdjustedTime() - Params().TargetSpacing() * 20 &&
 3316. nodestate->nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 3317. vToFetch.push_back(inv);
 3318. // Mark block as in flight already, even though the actual "getdata" message only goes out
 3319. // later (within the same cs_main lock, though).
 3320. MarkBlockAsInFlight(pfrom->GetId(), inv.hash);
 3321. }
 3322. LogPrint("net", "getheaders (%d) %s to peer=%d\n", pindexBestHeader->nHeight, inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 3323. }
 3324. }
 3325. // Track requests for our stuff
 3326. GetMainSignals().Inventory(inv.hash);
 3327. if (pfrom->nSendSize > (SendBufferSize() * 2)) {
 3328. Misbehaving(pfrom->GetId(), 50);
 3329. return error("send buffer size() = %u", pfrom->nSendSize);
 3330. }
 3331. }
 3332. if (!vToFetch.empty())
 3333. pfrom->PushMessage("getdata", vToFetch);
 3334. }
 3335. else if (strCommand == "getdata")
 3336. {
 3337. vector<CInv> vInv;
 3338. vRecv >> vInv;
 3339. if (vInv.size() > MAX_INV_SZ)
 3340. {
 3341. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3342. return error("message getdata size() = %u", vInv.size());
 3343. }
 3344. if (fDebug || (vInv.size() != 1))
 3345. LogPrint("net", "received getdata (%u invsz) peer=%d\n", vInv.size(), pfrom->id);
 3346. if ((fDebug && vInv.size() > 0) || (vInv.size() == 1))
 3347. LogPrint("net", "received getdata for: %s peer=%d\n", vInv[0].ToString(), pfrom->id);
 3348. pfrom->vRecvGetData.insert(pfrom->vRecvGetData.end(), vInv.begin(), vInv.end());
 3349. ProcessGetData(pfrom);
 3350. }
 3351. else if (strCommand == "getblocks")
 3352. {
 3353. CBlockLocator locator;
 3354. uint256 hashStop;
 3355. vRecv >> locator >> hashStop;
 3356. LOCK(cs_main);
 3357. // Find the last block the caller has in the main chain
 3358. CBlockIndex* pindex = FindForkInGlobalIndex(chainActive, locator);
 3359. // Send the rest of the chain
 3360. if (pindex)
 3361. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3362. int nLimit = 500;
 3363. LogPrint("net", "getblocks %d to %s limit %d from peer=%d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.IsNull() ? "end" : hashStop.ToString(), nLimit, pfrom->id);
 3364. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3365. {
 3366. if (pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3367. {
 3368. LogPrint("net", " getblocks stopping at %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3369. break;
 3370. }
 3371. pfrom->PushInventory(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 3372. if (--nLimit <= 0)
 3373. {
 3374. // When this block is requested, we'll send an inv that'll make them
 3375. // getblocks the next batch of inventory.
 3376. LogPrint("net", " getblocks stopping at limit %d %s\n", pindex->nHeight, pindex->GetBlockHash().ToString());
 3377. pfrom->hashContinue = pindex->GetBlockHash();
 3378. break;
 3379. }
 3380. }
 3381. }
 3382. else if (strCommand == "getheaders")
 3383. {
 3384. CBlockLocator locator;
 3385. uint256 hashStop;
 3386. vRecv >> locator >> hashStop;
 3387. LOCK(cs_main);
 3388. CBlockIndex* pindex = NULL;
 3389. if (locator.IsNull())
 3390. {
 3391. // If locator is null, return the hashStop block
 3392. BlockMap::iterator mi = mapBlockIndex.find(hashStop);
 3393. if (mi == mapBlockIndex.end())
 3394. return true;
 3395. pindex = (*mi).second;
 3396. }
 3397. else
 3398. {
 3399. // Find the last block the caller has in the main chain
 3400. pindex = FindForkInGlobalIndex(chainActive, locator);
 3401. if (pindex)
 3402. pindex = chainActive.Next(pindex);
 3403. }
 3404. // we must use CBlocks, as CBlockHeaders won't include the 0x00 nTx count at the end
 3405. vector<CBlock> vHeaders;
 3406. int nLimit = MAX_HEADERS_RESULTS;
 3407. LogPrint("net", "getheaders %d to %s from peer=%d\n", (pindex ? pindex->nHeight : -1), hashStop.ToString(), pfrom->id);
 3408. for (; pindex; pindex = chainActive.Next(pindex))
 3409. {
 3410. vHeaders.push_back(pindex->GetBlockHeader());
 3411. if (--nLimit <= 0 || pindex->GetBlockHash() == hashStop)
 3412. break;
 3413. }
 3414. pfrom->PushMessage("headers", vHeaders);
 3415. }
 3416. else if (strCommand == "tx")
 3417. {
 3418. vector<uint256> vWorkQueue;
 3419. vector<uint256> vEraseQueue;
 3420. CTransaction tx;
 3421. vRecv >> tx;
 3422. CInv inv(MSG_TX, tx.GetHash());
 3423. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3424. LOCK(cs_main);
 3425. bool fMissingInputs = false;
 3426. CValidationState state;
 3427. mapAlreadyAskedFor.erase(inv);
 3428. if (AcceptToMemoryPool(mempool, state, tx, true, &fMissingInputs))
 3429. {
 3430. mempool.check(pcoinsTip);
 3431. RelayTransaction(tx);
 3432. vWorkQueue.push_back(inv.hash);
 3433. vEraseQueue.push_back(inv.hash);
 3434. LogPrint("mempool", "AcceptToMemoryPool: peer=%d %s: accepted %s (poolsz %u)\n",
 3435. pfrom->id, pfrom->cleanSubVer,
 3436. tx.GetHash().ToString(),
 3437. mempool.mapTx.size());
 3438. // Recursively process any orphan transactions that depended on this one
 3439. set<NodeId> setMisbehaving;
 3440. for (unsigned int i = 0; i < vWorkQueue.size(); i++)
 3441. {
 3442. map<uint256, set<uint256> >::iterator itByPrev = mapOrphanTransactionsByPrev.find(vWorkQueue[i]);
 3443. if (itByPrev == mapOrphanTransactionsByPrev.end())
 3444. continue;
 3445. for (set<uint256>::iterator mi = itByPrev->second.begin();
 3446. mi != itByPrev->second.end();
 3447. ++mi)
 3448. {
 3449. const uint256& orphanHash = *mi;
 3450. const CTransaction& orphanTx = mapOrphanTransactions[orphanHash].tx;
 3451. NodeId fromPeer = mapOrphanTransactions[orphanHash].fromPeer;
 3452. bool fMissingInputs2 = false;
 3453. // Use a dummy CValidationState so someone can't setup nodes to counter-DoS based on orphan
 3454. // resolution (that is, feeding people an invalid transaction based on LegitTxX in order to get
 3455. // anyone relaying LegitTxX banned)
 3456. CValidationState stateDummy;
 3457. vEraseQueue.push_back(orphanHash);
 3458. if (setMisbehaving.count(fromPeer))
 3459. continue;
 3460. if (AcceptToMemoryPool(mempool, stateDummy, orphanTx, true, &fMissingInputs2))
 3461. {
 3462. LogPrint("mempool", " accepted orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3463. RelayTransaction(orphanTx);
 3464. vWorkQueue.push_back(orphanHash);
 3465. }
 3466. else if (!fMissingInputs2)
 3467. {
 3468. int nDos = 0;
 3469. if (stateDummy.IsInvalid(nDos) && nDos > 0)
 3470. {
 3471. // Punish peer that gave us an invalid orphan tx
 3472. Misbehaving(fromPeer, nDos);
 3473. setMisbehaving.insert(fromPeer);
 3474. LogPrint("mempool", " invalid orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3475. }
 3476. // too-little-fee orphan
 3477. LogPrint("mempool", " removed orphan tx %s\n", orphanHash.ToString());
 3478. }
 3479. mempool.check(pcoinsTip);
 3480. }
 3481. }
 3482. BOOST_FOREACH(uint256 hash, vEraseQueue)
 3483. EraseOrphanTx(hash);
 3484. }
 3485. else if (fMissingInputs)
 3486. {
 3487. AddOrphanTx(tx, pfrom->GetId());
 3488. // DoS prevention: do not allow mapOrphanTransactions to grow unbounded
 3489. unsigned int nMaxOrphanTx = (unsigned int)std::max((int64_t)0, GetArg("-maxorphantx", DEFAULT_MAX_ORPHAN_TRANSACTIONS));
 3490. unsigned int nEvicted = LimitOrphanTxSize(nMaxOrphanTx);
 3491. if (nEvicted > 0)
 3492. LogPrint("mempool", "mapOrphan overflow, removed %u tx\n", nEvicted);
 3493. } else if (pfrom->fWhitelisted) {
 3494. // Always relay transactions received from whitelisted peers, even
 3495. // if they are already in the mempool (allowing the node to function
 3496. // as a gateway for nodes hidden behind it).
 3497. RelayTransaction(tx);
 3498. }
 3499. int nDoS = 0;
 3500. if (state.IsInvalid(nDoS))
 3501. {
 3502. LogPrint("mempool", "%s from peer=%d %s was not accepted into the memory pool: %s\n", tx.GetHash().ToString(),
 3503. pfrom->id, pfrom->cleanSubVer,
 3504. state.GetRejectReason());
 3505. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, state.GetRejectCode(),
 3506. state.GetRejectReason().substr(0, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH), inv.hash);
 3507. if (nDoS > 0)
 3508. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3509. }
 3510. }
 3511. else if (strCommand == "headers" && !fImporting && !fReindex) // Ignore headers received while importing
 3512. {
 3513. std::vector<CBlockHeader> headers;
 3514. // Bypass the normal CBlock deserialization, as we don't want to risk deserializing 2000 full blocks.
 3515. unsigned int nCount = ReadCompactSize(vRecv);
 3516. if (nCount > MAX_HEADERS_RESULTS) {
 3517. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3518. return error("headers message size = %u", nCount);
 3519. }
 3520. headers.resize(nCount);
 3521. for (unsigned int n = 0; n < nCount; n++) {
 3522. vRecv >> headers[n];
 3523. ReadCompactSize(vRecv); // ignore tx count; assume it is 0.
 3524. }
 3525. LOCK(cs_main);
 3526. if (nCount == 0) {
 3527. // Nothing interesting. Stop asking this peers for more headers.
 3528. return true;
 3529. }
 3530. CBlockIndex *pindexLast = NULL;
 3531. BOOST_FOREACH(const CBlockHeader& header, headers) {
 3532. CValidationState state;
 3533. if (pindexLast != NULL && header.hashPrevBlock != pindexLast->GetBlockHash()) {
 3534. Misbehaving(pfrom->GetId(), 20);
 3535. return error("non-continuous headers sequence");
 3536. }
 3537. if (!AcceptBlockHeader(header, state, &pindexLast)) {
 3538. int nDoS;
 3539. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 3540. if (nDoS > 0)
 3541. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3542. return error("invalid header received");
 3543. }
 3544. }
 3545. }
 3546. if (pindexLast)
 3547. UpdateBlockAvailability(pfrom->GetId(), pindexLast->GetBlockHash());
 3548. if (nCount == MAX_HEADERS_RESULTS && pindexLast) {
 3549. // Headers message had its maximum size; the peer may have more headers.
 3550. // TODO: optimize: if pindexLast is an ancestor of chainActive.Tip or pindexBestHeader, continue
 3551. // from there instead.
 3552. LogPrint("net", "more getheaders (%d) to end to peer=%d (startheight:%d)\n", pindexLast->nHeight, pfrom->id, pfrom->nStartingHeight);
 3553. pfrom->PushMessage("getheaders", chainActive.GetLocator(pindexLast), uint256());
 3554. }
 3555. CheckBlockIndex();
 3556. }
 3557. else if (strCommand == "block" && !fImporting && !fReindex) // Ignore blocks received while importing
 3558. {
 3559. CBlock block;
 3560. vRecv >> block;
 3561. CInv inv(MSG_BLOCK, block.GetHash());
 3562. LogPrint("net", "received block %s peer=%d\n", inv.hash.ToString(), pfrom->id);
 3563. pfrom->AddInventoryKnown(inv);
 3564. CValidationState state;
 3565. ProcessNewBlock(state, pfrom, &block);
 3566. int nDoS;
 3567. if (state.IsInvalid(nDoS)) {
 3568. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, state.GetRejectCode(),
 3569. state.GetRejectReason().substr(0, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH), inv.hash);
 3570. if (nDoS > 0) {
 3571. LOCK(cs_main);
 3572. Misbehaving(pfrom->GetId(), nDoS);
 3573. }
 3574. }
 3575. }
 3576. // This asymmetric behavior for inbound and outbound connections was introduced
 3577. // to prevent a fingerprinting attack: an attacker can send specific fake addresses
 3578. // to users' AddrMan and later request them by sending getaddr messages.
 3579. // Making users (which are behind NAT and can only make outgoing connections) ignore
 3580. // getaddr message mitigates the attack.
 3581. else if ((strCommand == "getaddr") && (pfrom->fInbound))
 3582. {
 3583. pfrom->vAddrToSend.clear();
 3584. vector<CAddress> vAddr = addrman.GetAddr();
 3585. BOOST_FOREACH(const CAddress &addr, vAddr)
 3586. pfrom->PushAddress(addr);
 3587. }
 3588. else if (strCommand == "mempool")
 3589. {
 3590. LOCK2(cs_main, pfrom->cs_filter);
 3591. std::vector<uint256> vtxid;
 3592. mempool.queryHashes(vtxid);
 3593. vector<CInv> vInv;
 3594. BOOST_FOREACH(uint256& hash, vtxid) {
 3595. CInv inv(MSG_TX, hash);
 3596. CTransaction tx;
 3597. bool fInMemPool = mempool.lookup(hash, tx);
 3598. if (!fInMemPool) continue; // another thread removed since queryHashes, maybe...
 3599. if ((pfrom->pfilter && pfrom->pfilter->IsRelevantAndUpdate(tx)) ||
 3600. (!pfrom->pfilter))
 3601. vInv.push_back(inv);
 3602. if (vInv.size() == MAX_INV_SZ) {
 3603. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3604. vInv.clear();
 3605. }
 3606. }
 3607. if (vInv.size() > 0)
 3608. pfrom->PushMessage("inv", vInv);
 3609. }
 3610. else if (strCommand == "ping")
 3611. {
 3612. if (pfrom->nVersion > BIP0031_VERSION)
 3613. {
 3614. uint64_t nonce = 0;
 3615. vRecv >> nonce;
 3616. // Echo the message back with the nonce. This allows for two useful features:
 3617. //
 3618. // 1) A remote node can quickly check if the connection is operational
 3619. // 2) Remote nodes can measure the latency of the network thread. If this node
 3620. // is overloaded it won't respond to pings quickly and the remote node can
 3621. // avoid sending us more work, like chain download requests.
 3622. //
 3623. // The nonce stops the remote getting confused between different pings: without
 3624. // it, if the remote node sends a ping once per second and this node takes 5
 3625. // seconds to respond to each, the 5th ping the remote sends would appear to
 3626. // return very quickly.
 3627. pfrom->PushMessage("pong", nonce);
 3628. }
 3629. }
 3630. else if (strCommand == "pong")
 3631. {
 3632. int64_t pingUsecEnd = nTimeReceived;
 3633. uint64_t nonce = 0;
 3634. size_t nAvail = vRecv.in_avail();
 3635. bool bPingFinished = false;
 3636. std::string sProblem;
 3637. if (nAvail >= sizeof(nonce)) {
 3638. vRecv >> nonce;
 3639. // Only process pong message if there is an outstanding ping (old ping without nonce should never pong)
 3640. if (pfrom->nPingNonceSent != 0) {
 3641. if (nonce == pfrom->nPingNonceSent) {
 3642. // Matching pong received, this ping is no longer outstanding
 3643. bPingFinished = true;
 3644. int64_t pingUsecTime = pingUsecEnd - pfrom->nPingUsecStart;
 3645. if (pingUsecTime > 0) {
 3646. // Successful ping time measurement, replace previous
 3647. pfrom->nPingUsecTime = pingUsecTime;
 3648. } else {
 3649. // This should never happen
 3650. sProblem = "Timing mishap";
 3651. }
 3652. } else {
 3653. // Nonce mismatches are normal when pings are overlapping
 3654. sProblem = "Nonce mismatch";
 3655. if (nonce == 0) {
 3656. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3657. bPingFinished = true;
 3658. sProblem = "Nonce zero";
 3659. }
 3660. }
 3661. } else {
 3662. sProblem = "Unsolicited pong without ping";
 3663. }
 3664. } else {
 3665. // This is most likely a bug in another implementation somewhere, cancel this ping
 3666. bPingFinished = true;
 3667. sProblem = "Short payload";
 3668. }
 3669. if (!(sProblem.empty())) {
 3670. LogPrint("net", "pong peer=%d %s: %s, %x expected, %x received, %u bytes\n",
 3671. pfrom->id,
 3672. pfrom->cleanSubVer,
 3673. sProblem,
 3674. pfrom->nPingNonceSent,
 3675. nonce,
 3676. nAvail);
 3677. }
 3678. if (bPingFinished) {
 3679. pfrom->nPingNonceSent = 0;
 3680. }
 3681. }
 3682. else if (strCommand == "alert")
 3683. {
 3684. CAlert alert;
 3685. vRecv >> alert;
 3686. uint256 alertHash = alert.GetHash();
 3687. if (pfrom->setKnown.count(alertHash) == 0)
 3688. {
 3689. if (alert.ProcessAlert())
 3690. {
 3691. // Relay
 3692. pfrom->setKnown.insert(alertHash);
 3693. {
 3694. LOCK(cs_vNodes);
 3695. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3696. alert.RelayTo(pnode);
 3697. }
 3698. }
 3699. else {
 3700. // Small DoS penalty so peers that send us lots of
 3701. // duplicate/expired/invalid-signature/whatever alerts
 3702. // eventually get banned.
 3703. // This isn't a Misbehaving(100) (immediate ban) because the
 3704. // peer might be an older or different implementation with
 3705. // a different signature key, etc.
 3706. Misbehaving(pfrom->GetId(), 10);
 3707. }
 3708. }
 3709. }
 3710. else if (strCommand == "filterload")
 3711. {
 3712. CBloomFilter filter;
 3713. vRecv >> filter;
 3714. if (!filter.IsWithinSizeConstraints())
 3715. // There is no excuse for sending a too-large filter
 3716. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3717. else
 3718. {
 3719. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3720. delete pfrom->pfilter;
 3721. pfrom->pfilter = new CBloomFilter(filter);
 3722. pfrom->pfilter->UpdateEmptyFull();
 3723. }
 3724. pfrom->fRelayTxes = true;
 3725. }
 3726. else if (strCommand == "filteradd")
 3727. {
 3728. vector<unsigned char> vData;
 3729. vRecv >> vData;
 3730. // Nodes must NEVER send a data item > 520 bytes (the max size for a script data object,
 3731. // and thus, the maximum size any matched object can have) in a filteradd message
 3732. if (vData.size() > MAX_SCRIPT_ELEMENT_SIZE)
 3733. {
 3734. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3735. } else {
 3736. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3737. if (pfrom->pfilter)
 3738. pfrom->pfilter->insert(vData);
 3739. else
 3740. Misbehaving(pfrom->GetId(), 100);
 3741. }
 3742. }
 3743. else if (strCommand == "filterclear")
 3744. {
 3745. LOCK(pfrom->cs_filter);
 3746. delete pfrom->pfilter;
 3747. pfrom->pfilter = new CBloomFilter();
 3748. pfrom->fRelayTxes = true;
 3749. }
 3750. else if (strCommand == "reject")
 3751. {
 3752. if (fDebug) {
 3753. try {
 3754. string strMsg; unsigned char ccode; string strReason;
 3755. vRecv >> LIMITED_STRING(strMsg, CMessageHeader::COMMAND_SIZE) >> ccode >> LIMITED_STRING(strReason, MAX_REJECT_MESSAGE_LENGTH);
 3756. ostringstream ss;
 3757. ss << strMsg << " code " << itostr(ccode) << ": " << strReason;
 3758. if (strMsg == "block" || strMsg == "tx")
 3759. {
 3760. uint256 hash;
 3761. vRecv >> hash;
 3762. ss << ": hash " << hash.ToString();
 3763. }
 3764. LogPrint("net", "Reject %s\n", SanitizeString(ss.str()));
 3765. } catch (const std::ios_base::failure&) {
 3766. // Avoid feedback loops by preventing reject messages from triggering a new reject message.
 3767. LogPrint("net", "Unparseable reject message received\n");
 3768. }
 3769. }
 3770. }
 3771. else
 3772. {
 3773. // Ignore unknown commands for extensibility
 3774. LogPrint("net", "Unknown command \"%s\" from peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), pfrom->id);
 3775. }
 3776. return true;
 3777. }
 3778. // requires LOCK(cs_vRecvMsg)
 3779. bool ProcessMessages(CNode* pfrom)
 3780. {
 3781. //if (fDebug)
 3782. // LogPrintf("ProcessMessages(%u messages)\n", pfrom->vRecvMsg.size());
 3783. //
 3784. // Message format
 3785. // (4) message start
 3786. // (12) command
 3787. // (4) size
 3788. // (4) checksum
 3789. // (x) data
 3790. //
 3791. bool fOk = true;
 3792. if (!pfrom->vRecvGetData.empty())
 3793. ProcessGetData(pfrom);
 3794. // this maintains the order of responses
 3795. if (!pfrom->vRecvGetData.empty()) return fOk;
 3796. std::deque<CNetMessage>::iterator it = pfrom->vRecvMsg.begin();
 3797. while (!pfrom->fDisconnect && it != pfrom->vRecvMsg.end()) {
 3798. // Don't bother if send buffer is too full to respond anyway
 3799. if (pfrom->nSendSize >= SendBufferSize())
 3800. break;
 3801. // get next message
 3802. CNetMessage& msg = *it;
 3803. //if (fDebug)
 3804. // LogPrintf("ProcessMessages(message %u msgsz, %u bytes, complete:%s)\n",
 3805. // msg.hdr.nMessageSize, msg.vRecv.size(),
 3806. // msg.complete() ? "Y" : "N");
 3807. // end, if an incomplete message is found
 3808. if (!msg.complete())
 3809. break;
 3810. // at this point, any failure means we can delete the current message
 3811. it++;
 3812. // Scan for message start
 3813. if (memcmp(msg.hdr.pchMessageStart, Params().MessageStart(), MESSAGE_START_SIZE) != 0) {
 3814. LogPrintf("PROCESSMESSAGE: INVALID MESSAGESTART %s peer=%d\n", SanitizeString(msg.hdr.GetCommand()), pfrom->id);
 3815. fOk = false;
 3816. break;
 3817. }
 3818. // Read header
 3819. CMessageHeader& hdr = msg.hdr;
 3820. if (!hdr.IsValid(Params().MessageStart()))
 3821. {
 3822. LogPrintf("PROCESSMESSAGE: ERRORS IN HEADER %s peer=%d\n", SanitizeString(hdr.GetCommand()), pfrom->id);
 3823. continue;
 3824. }
 3825. string strCommand = hdr.GetCommand();
 3826. // Message size
 3827. unsigned int nMessageSize = hdr.nMessageSize;
 3828. // Checksum
 3829. CDataStream& vRecv = msg.vRecv;
 3830. uint256 hash = Hash(vRecv.begin(), vRecv.begin() + nMessageSize);
 3831. unsigned int nChecksum = ReadLE32((unsigned char*)&hash);
 3832. if (nChecksum != hdr.nChecksum)
 3833. {
 3834. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes): CHECKSUM ERROR nChecksum=%08x hdr.nChecksum=%08x\n",
 3835. SanitizeString(strCommand), nMessageSize, nChecksum, hdr.nChecksum);
 3836. continue;
 3837. }
 3838. // Process message
 3839. bool fRet = false;
 3840. try
 3841. {
 3842. fRet = ProcessMessage(pfrom, strCommand, vRecv, msg.nTime);
 3843. boost::this_thread::interruption_point();
 3844. }
 3845. catch (const std::ios_base::failure& e)
 3846. {
 3847. pfrom->PushMessage("reject", strCommand, REJECT_MALFORMED, string("error parsing message"));
 3848. if (strstr(e.what(), "end of data"))
 3849. {
 3850. // Allow exceptions from under-length message on vRecv
 3851. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes): Exception '%s' caught, normally caused by a message being shorter than its stated length\n", SanitizeString(strCommand), nMessageSize, e.what());
 3852. }
 3853. else if (strstr(e.what(), "size too large"))
 3854. {
 3855. // Allow exceptions from over-long size
 3856. LogPrintf("ProcessMessages(%s, %u bytes): Exception '%s' caught\n", SanitizeString(strCommand), nMessageSize, e.what());
 3857. }
 3858. else
 3859. {
 3860. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3861. }
 3862. }
 3863. catch (const boost::thread_interrupted&) {
 3864. throw;
 3865. }
 3866. catch (const std::exception& e) {
 3867. PrintExceptionContinue(&e, "ProcessMessages()");
 3868. } catch (...) {
 3869. PrintExceptionContinue(NULL, "ProcessMessages()");
 3870. }
 3871. if (!fRet)
 3872. LogPrintf("ProcessMessage(%s, %u bytes) FAILED peer=%d\n", SanitizeString(strCommand), nMessageSize, pfrom->id);
 3873. break;
 3874. }
 3875. // In case the connection got shut down, its receive buffer was wiped
 3876. if (!pfrom->fDisconnect)
 3877. pfrom->vRecvMsg.erase(pfrom->vRecvMsg.begin(), it);
 3878. return fOk;
 3879. }
 3880. bool SendMessages(CNode* pto, bool fSendTrickle)
 3881. {
 3882. {
 3883. // Don't send anything until we get their version message
 3884. if (pto->nVersion == 0)
 3885. return true;
 3886. //
 3887. // Message: ping
 3888. //
 3889. bool pingSend = false;
 3890. if (pto->fPingQueued) {
 3891. // RPC ping request by user
 3892. pingSend = true;
 3893. }
 3894. if (pto->nPingNonceSent == 0 && pto->nPingUsecStart + PING_INTERVAL * 1000000 < GetTimeMicros()) {
 3895. // Ping automatically sent as a latency probe & keepalive.
 3896. pingSend = true;
 3897. }
 3898. if (pingSend) {
 3899. uint64_t nonce = 0;
 3900. while (nonce == 0) {
 3901. GetRandBytes((unsigned char*)&nonce, sizeof(nonce));
 3902. }
 3903. pto->fPingQueued = false;
 3904. pto->nPingUsecStart = GetTimeMicros();
 3905. if (pto->nVersion > BIP0031_VERSION) {
 3906. pto->nPingNonceSent = nonce;
 3907. pto->PushMessage("ping", nonce);
 3908. } else {
 3909. // Peer is too old to support ping command with nonce, pong will never arrive.
 3910. pto->nPingNonceSent = 0;
 3911. pto->PushMessage("ping");
 3912. }
 3913. }
 3914. TRY_LOCK(cs_main, lockMain); // Acquire cs_main for IsInitialBlockDownload() and CNodeState()
 3915. if (!lockMain)
 3916. return true;
 3917. // Address refresh broadcast
 3918. static int64_t nLastRebroadcast;
 3919. if (!IsInitialBlockDownload() && (GetTime() - nLastRebroadcast > 24 * 60 * 60))
 3920. {
 3921. LOCK(cs_vNodes);
 3922. BOOST_FOREACH(CNode* pnode, vNodes)
 3923. {
 3924. // Periodically clear setAddrKnown to allow refresh broadcasts
 3925. if (nLastRebroadcast)
 3926. pnode->setAddrKnown.clear();
 3927. // Rebroadcast our address
 3928. AdvertizeLocal(pnode);
 3929. }
 3930. if (!vNodes.empty())
 3931. nLastRebroadcast = GetTime();
 3932. }
 3933. //
 3934. // Message: addr
 3935. //
 3936. if (fSendTrickle)
 3937. {
 3938. vector<CAddress> vAddr;
 3939. vAddr.reserve(pto->vAddrToSend.size());
 3940. BOOST_FOREACH(const CAddress& addr, pto->vAddrToSend)
 3941. {
 3942. // returns true if wasn't already contained in the set
 3943. if (pto->setAddrKnown.insert(addr).second)
 3944. {
 3945. vAddr.push_back(addr);
 3946. // receiver rejects addr messages larger than 1000
 3947. if (vAddr.size() >= 1000)
 3948. {
 3949. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3950. vAddr.clear();
 3951. }
 3952. }
 3953. }
 3954. pto->vAddrToSend.clear();
 3955. if (!vAddr.empty())
 3956. pto->PushMessage("addr", vAddr);
 3957. }
 3958. CNodeState &state = *State(pto->GetId());
 3959. if (state.fShouldBan) {
 3960. if (pto->fWhitelisted)
 3961. LogPrintf("Warning: not punishing whitelisted peer %s!\n", pto->addr.ToString());
 3962. else {
 3963. pto->fDisconnect = true;
 3964. if (pto->addr.IsLocal())
 3965. LogPrintf("Warning: not banning local peer %s!\n", pto->addr.ToString());
 3966. else
 3967. {
 3968. CNode::Ban(pto->addr);
 3969. }
 3970. }
 3971. state.fShouldBan = false;
 3972. }
 3973. BOOST_FOREACH(const CBlockReject& reject, state.rejects)
 3974. pto->PushMessage("reject", (string)"block", reject.chRejectCode, reject.strRejectReason, reject.hashBlock);
 3975. state.rejects.clear();
 3976. // Start block sync
 3977. if (pindexBestHeader == NULL)
 3978. pindexBestHeader = chainActive.Tip();
 3979. bool fFetch = state.fPreferredDownload || (nPreferredDownload == 0 && !pto->fClient && !pto->fOneShot); // Download if this is a nice peer, or we have no nice peers and this one might do.
 3980. if (!state.fSyncStarted && !pto->fClient && fFetch && !fImporting && !fReindex) {
 3981. // Only actively request headers from a single peer, unless we're close to today.
 3982. if (nSyncStarted == 0 || pindexBestHeader->GetBlockTime() > GetAdjustedTime() - 24 * 60 * 60) {
 3983. state.fSyncStarted = true;
 3984. nSyncStarted++;
 3985. CBlockIndex *pindexStart = pindexBestHeader->pprev ? pindexBestHeader->pprev : pindexBestHeader;
 3986. LogPrint("net", "initial getheaders (%d) to peer=%d (startheight:%d)\n", pindexStart->nHeight, pto->id, pto->nStartingHeight);
 3987. pto->PushMessage("getheaders", chainActive.GetLocator(pindexStart), uint256());
 3988. }
 3989. }
 3990. // Resend wallet transactions that haven't gotten in a block yet
 3991. // Except during reindex, importing and IBD, when old wallet
 3992. // transactions become unconfirmed and spams other nodes.
 3993. if (!fReindex && !fImporting && !IsInitialBlockDownload())
 3994. {
 3995. GetMainSignals().Broadcast();
 3996. }
 3997. //
 3998. // Message: inventory
 3999. //
 4000. vector<CInv> vInv;
 4001. vector<CInv> vInvWait;
 4002. {
 4003. LOCK(pto->cs_inventory);
 4004. vInv.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 4005. vInvWait.reserve(pto->vInventoryToSend.size());
 4006. BOOST_FOREACH(const CInv& inv, pto->vInventoryToSend)
 4007. {
 4008. if (pto->setInventoryKnown.count(inv))
 4009. continue;
 4010. // trickle out tx inv to protect privacy
 4011. if (inv.type == MSG_TX && !fSendTrickle)
 4012. {
 4013. // 1/4 of tx invs blast to all immediately
 4014. static uint256 hashSalt;
 4015. if (hashSalt.IsNull())
 4016. hashSalt = GetRandHash();
 4017. uint256 hashRand = ArithToUint256(UintToArith256(inv.hash) ^ UintToArith256(hashSalt));
 4018. hashRand = Hash(BEGIN(hashRand), END(hashRand));
 4019. bool fTrickleWait = ((UintToArith256(hashRand) & 3) != 0);
 4020. if (fTrickleWait)
 4021. {
 4022. vInvWait.push_back(inv);
 4023. continue;
 4024. }
 4025. }
 4026. // returns true if wasn't already contained in the set
 4027. if (pto->setInventoryKnown.insert(inv).second)
 4028. {
 4029. vInv.push_back(inv);
 4030. if (vInv.size() >= 1000)
 4031. {
 4032. pto->PushMessage("inv", vInv);
 4033. vInv.clear();
 4034. }
 4035. }
 4036. }
 4037. pto->vInventoryToSend = vInvWait;
 4038. }
 4039. if (!vInv.empty())
 4040. pto->PushMessage("inv", vInv);
 4041. // Detect whether we're stalling
 4042. int64_t nNow = GetTimeMicros();
 4043. if (!pto->fDisconnect && state.nStallingSince && state.nStallingSince < nNow - 1000000 * BLOCK_STALLING_TIMEOUT) {
 4044. // Stalling only triggers when the block download window cannot move. During normal steady state,
 4045. // the download window should be much larger than the to-be-downloaded set of blocks, so disconnection
 4046. // should only happen during initial block download.
 4047. LogPrintf("Peer=%d is stalling block download, disconnecting\n", pto->id);
 4048. pto->fDisconnect = true;
 4049. }
 4050. // In case there is a block that has been in flight from this peer for (2 + 0.5 * N) times the block interval
 4051. // (with N the number of validated blocks that were in flight at the time it was requested), disconnect due to
 4052. // timeout. We compensate for in-flight blocks to prevent killing off peers due to our own downstream link
 4053. // being saturated. We only count validated in-flight blocks so peers can't advertize nonexisting block hashes
 4054. // to unreasonably increase our timeout.
 4055. if (!pto->fDisconnect && state.vBlocksInFlight.size() > 0 && state.vBlocksInFlight.front().nTime < nNow - 500000 * Params().TargetSpacing() * (4 + state.vBlocksInFlight.front().nValidatedQueuedBefore)) {
 4056. LogPrintf("Timeout downloading block %s from peer=%d, disconnecting\n", state.vBlocksInFlight.front().hash.ToString(), pto->id);
 4057. pto->fDisconnect = true;
 4058. }
 4059. //
 4060. // Message: getdata (blocks)
 4061. //
 4062. vector<CInv> vGetData;
 4063. if (!pto->fDisconnect && !pto->fClient && fFetch && state.nBlocksInFlight < MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER) {
 4064. vector<CBlockIndex*> vToDownload;
 4065. NodeId staller = -1;
 4066. FindNextBlocksToDownload(pto->GetId(), MAX_BLOCKS_IN_TRANSIT_PER_PEER - state.nBlocksInFlight, vToDownload, staller);
 4067. BOOST_FOREACH(CBlockIndex *pindex, vToDownload) {
 4068. vGetData.push_back(CInv(MSG_BLOCK, pindex->GetBlockHash()));
 4069. MarkBlockAsInFlight(pto->GetId(), pindex->GetBlockHash(), pindex);
 4070. LogPrint("net", "Requesting block %s (%d) peer=%d\n", pindex->GetBlockHash().ToString(),
 4071. pindex->nHeight, pto->id);
 4072. }
 4073. if (state.nBlocksInFlight == 0 && staller != -1) {
 4074. if (State(staller)->nStallingSince == 0) {
 4075. State(staller)->nStallingSince = nNow;
 4076. LogPrint("net", "Stall started peer=%d\n", staller);
 4077. }
 4078. }
 4079. }
 4080. //
 4081. // Message: getdata (non-blocks)
 4082. //
 4083. while (!pto->fDisconnect && !pto->mapAskFor.empty() && (*pto->mapAskFor.begin()).first <= nNow)
 4084. {
 4085. const CInv& inv = (*pto->mapAskFor.begin()).second;
 4086. if (!AlreadyHave(inv))
 4087. {
 4088. if (fDebug)
 4089. LogPrint("net", "Requesting %s peer=%d\n", inv.ToString(), pto->id);
 4090. vGetData.push_back(inv);
 4091. if (vGetData.size() >= 1000)
 4092. {
 4093. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 4094. vGetData.clear();
 4095. }
 4096. }
 4097. pto->mapAskFor.erase(pto->mapAskFor.begin());
 4098. }
 4099. if (!vGetData.empty())
 4100. pto->PushMessage("getdata", vGetData);
 4101. }
 4102. return true;
 4103. }
 4104. std::string CBlockFileInfo::ToString() const {
 4105. return strprintf("CBlockFileInfo(blocks=%u, size=%u, heights=%u...%u, time=%s...%s)", nBlocks, nSize, nHeightFirst, nHeightLast, DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d", nTimeFirst), DateTimeStrFormat("%Y-%m-%d", nTimeLast));
 4106. }
 4107. class CMainCleanup
 4108. {
 4109. public:
 4110. CMainCleanup() {}
 4111. ~CMainCleanup() {
 4112. // block headers
 4113. BlockMap::iterator it1 = mapBlockIndex.begin();
 4114. for (; it1 != mapBlockIndex.end(); it1++)
 4115. delete (*it1).second;
 4116. mapBlockIndex.clear();
 4117. // orphan transactions
 4118. mapOrphanTransactions.clear();
 4119. mapOrphanTransactionsByPrev.clear();
 4120. }
 4121. } instance_of_cmaincleanup;