Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

funcs.mk 12KB


 1. define int_vars
 2. #Set defaults for vars which may be overridden per-package
 3. $(1)_cc=$($($(1)_type)_CC)
 4. $(1)_cxx=$($($(1)_type)_CXX)
 5. $(1)_objc=$($($(1)_type)_OBJC)
 6. $(1)_objcxx=$($($(1)_type)_OBJCXX)
 7. $(1)_ar=$($($(1)_type)_AR)
 8. $(1)_ranlib=$($($(1)_type)_RANLIB)
 9. $(1)_libtool=$($($(1)_type)_LIBTOOL)
 10. $(1)_nm=$($($(1)_type)_NM)
 11. $(1)_cflags=$($($(1)_type)_CFLAGS) $($($(1)_type)_$(release_type)_CFLAGS)
 12. $(1)_cxxflags=$($($(1)_type)_CXXFLAGS) $($($(1)_type)_$(release_type)_CXXFLAGS)
 13. $(1)_ldflags=$($($(1)_type)_LDFLAGS) $($($(1)_type)_$(release_type)_LDFLAGS) -L$($($(1)_type)_prefix)/lib
 14. $(1)_cppflags=$($($(1)_type)_CPPFLAGS) $($($(1)_type)_$(release_type)_CPPFLAGS) -I$($($(1)_type)_prefix)/include
 15. $(1)_recipe_hash:=
 16. endef
 17. define int_get_all_dependencies
 18. $(sort $(foreach dep,$(2),$(2) $(call int_get_all_dependencies,$(1),$($(dep)_dependencies))))
 19. endef
 20. define fetch_file_inner
 21. ( mkdir -p $$($(1)_download_dir) && echo Fetching $(3) from $(2) && \
 22. $(build_DOWNLOAD) "$$($(1)_download_dir)/$(4).temp" "$(2)/$(3)" && \
 23. echo "$(5) $$($(1)_download_dir)/$(4).temp" > $$($(1)_download_dir)/.$(4).hash && \
 24. $(build_SHA256SUM) -c $$($(1)_download_dir)/.$(4).hash && \
 25. mv $$($(1)_download_dir)/$(4).temp $$($(1)_source_dir)/$(4) && \
 26. rm -rf $$($(1)_download_dir) )
 27. endef
 28. define fetch_file
 29. ( test -f $$($(1)_source_dir)/$(4) || \
 30. ( $(call fetch_file_inner,$(1),$(2),$(3),$(4),$(5)) || \
 31. $(call fetch_file_inner,$(1),$(FALLBACK_DOWNLOAD_PATH),$(3),$(4),$(5))))
 32. endef
 33. define int_get_build_recipe_hash
 34. $(eval $(1)_all_file_checksums:=$(shell $(build_SHA256SUM) $(meta_depends) packages/$(1).mk $(addprefix $(PATCHES_PATH)/$(1)/,$($(1)_patches)) | cut -d" " -f1))
 35. $(eval $(1)_recipe_hash:=$(shell echo -n "$($(1)_all_file_checksums)" | $(build_SHA256SUM) | cut -d" " -f1))
 36. endef
 37. define int_get_build_id
 38. $(eval $(1)_dependencies += $($(1)_$(host_arch)_$(host_os)_dependencies) $($(1)_$(host_os)_dependencies))
 39. $(eval $(1)_all_dependencies:=$(call int_get_all_dependencies,$(1),$($($(1)_type)_native_toolchain) $($(1)_dependencies)))
 40. $(foreach dep,$($(1)_all_dependencies),$(eval $(1)_build_id_deps+=$(dep)-$($(dep)_version)-$($(dep)_recipe_hash)))
 41. $(eval $(1)_build_id_long:=$(1)-$($(1)_version)-$($(1)_recipe_hash)-$(release_type) $($(1)_build_id_deps) $($($(1)_type)_id_string))
 42. $(eval $(1)_build_id:=$(shell echo -n "$($(1)_build_id_long)" | $(build_SHA256SUM) | cut -c-$(HASH_LENGTH)))
 43. final_build_id_long+=$($(package)_build_id_long)
 44. #compute package-specific paths
 45. $(1)_build_subdir?=.
 46. $(1)_download_file?=$($(1)_file_name)
 47. $(1)_source_dir:=$(SOURCES_PATH)
 48. $(1)_source:=$$($(1)_source_dir)/$($(1)_file_name)
 49. $(1)_staging_dir=$(base_staging_dir)/$(host)/$(1)/$($(1)_version)-$($(1)_build_id)
 50. $(1)_staging_prefix_dir:=$$($(1)_staging_dir)$($($(1)_type)_prefix)
 51. $(1)_extract_dir:=$(base_build_dir)/$(host)/$(1)/$($(1)_version)-$($(1)_build_id)
 52. $(1)_download_dir:=$(base_download_dir)/$(1)-$($(1)_version)
 53. $(1)_build_dir:=$$($(1)_extract_dir)/$$($(1)_build_subdir)
 54. $(1)_cached_checksum:=$(BASE_CACHE)/$(host)/$(1)/$(1)-$($(1)_version)-$($(1)_build_id).tar.gz.hash
 55. $(1)_patch_dir:=$(base_build_dir)/$(host)/$(1)/$($(1)_version)-$($(1)_build_id)/.patches-$($(1)_build_id)
 56. $(1)_prefixbin:=$($($(1)_type)_prefix)/bin/
 57. $(1)_cached:=$(BASE_CACHE)/$(host)/$(1)/$(1)-$($(1)_version)-$($(1)_build_id).tar.gz
 58. $(1)_all_sources=$($(1)_file_name) $($(1)_extra_sources)
 59. #stamps
 60. $(1)_fetched=$(SOURCES_PATH)/download-stamps/.stamp_fetched-$(1)-$($(1)_file_name).hash
 61. $(1)_extracted=$$($(1)_extract_dir)/.stamp_extracted
 62. $(1)_preprocessed=$$($(1)_extract_dir)/.stamp_preprocessed
 63. $(1)_cleaned=$$($(1)_extract_dir)/.stamp_cleaned
 64. $(1)_built=$$($(1)_build_dir)/.stamp_built
 65. $(1)_configured=$$($(1)_build_dir)/.stamp_configured
 66. $(1)_staged=$$($(1)_staging_dir)/.stamp_staged
 67. $(1)_postprocessed=$$($(1)_staging_prefix_dir)/.stamp_postprocessed
 68. $(1)_download_path_fixed=$(subst :,\:,$$($(1)_download_path))
 69. #default commands
 70. $(1)_fetch_cmds ?= $(call fetch_file,$(1),$(subst \:,:,$$($(1)_download_path_fixed)),$$($(1)_download_file),$($(1)_file_name),$($(1)_sha256_hash))
 71. $(1)_extract_cmds ?= mkdir -p $$($(1)_extract_dir) && echo "$$($(1)_sha256_hash) $$($(1)_source)" > $$($(1)_extract_dir)/.$$($(1)_file_name).hash && $(build_SHA256SUM) -c $$($(1)_extract_dir)/.$$($(1)_file_name).hash && tar --strip-components=1 -xf $$($(1)_source)
 72. $(1)_preprocess_cmds ?=
 73. $(1)_build_cmds ?=
 74. $(1)_config_cmds ?=
 75. $(1)_stage_cmds ?=
 76. $(1)_set_vars ?=
 77. all_sources+=$$($(1)_fetched)
 78. endef
 79. #$(foreach dep_target,$($(1)_all_dependencies),$(eval $(1)_dependency_targets=$($(dep_target)_cached)))
 80. define int_config_attach_build_config
 81. $(eval $(call $(1)_set_vars,$(1)))
 82. $(1)_cflags+=$($(1)_cflags_$(release_type))
 83. $(1)_cflags+=$($(1)_cflags_$(host_arch)) $($(1)_cflags_$(host_arch)_$(release_type))
 84. $(1)_cflags+=$($(1)_cflags_$(host_os)) $($(1)_cflags_$(host_os)_$(release_type))
 85. $(1)_cflags+=$($(1)_cflags_$(host_arch)_$(host_os)) $($(1)_cflags_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 86. $(1)_cxxflags+=$($(1)_cxxflags_$(release_type))
 87. $(1)_cxxflags+=$($(1)_cxxflags_$(host_arch)) $($(1)_cxxflags_$(host_arch)_$(release_type))
 88. $(1)_cxxflags+=$($(1)_cxxflags_$(host_os)) $($(1)_cxxflags_$(host_os)_$(release_type))
 89. $(1)_cxxflags+=$($(1)_cxxflags_$(host_arch)_$(host_os)) $($(1)_cxxflags_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 90. $(1)_cppflags+=$($(1)_cppflags_$(release_type))
 91. $(1)_cppflags+=$($(1)_cppflags_$(host_arch)) $($(1)_cppflags_$(host_arch)_$(release_type))
 92. $(1)_cppflags+=$($(1)_cppflags_$(host_os)) $($(1)_cppflags_$(host_os)_$(release_type))
 93. $(1)_cppflags+=$($(1)_cppflags_$(host_arch)_$(host_os)) $($(1)_cppflags_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 94. $(1)_ldflags+=$($(1)_ldflags_$(release_type))
 95. $(1)_ldflags+=$($(1)_ldflags_$(host_arch)) $($(1)_ldflags_$(host_arch)_$(release_type))
 96. $(1)_ldflags+=$($(1)_ldflags_$(host_os)) $($(1)_ldflags_$(host_os)_$(release_type))
 97. $(1)_ldflags+=$($(1)_ldflags_$(host_arch)_$(host_os)) $($(1)_ldflags_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 98. $(1)_build_opts+=$$($(1)_build_opts_$(release_type))
 99. $(1)_build_opts+=$$($(1)_build_opts_$(host_arch)) $$($(1)_build_opts_$(host_arch)_$(release_type))
 100. $(1)_build_opts+=$$($(1)_build_opts_$(host_os)) $$($(1)_build_opts_$(host_os)_$(release_type))
 101. $(1)_build_opts+=$$($(1)_build_opts_$(host_arch)_$(host_os)) $$($(1)_build_opts_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 102. $(1)_config_opts+=$$($(1)_config_opts_$(release_type))
 103. $(1)_config_opts+=$$($(1)_config_opts_$(host_arch)) $$($(1)_config_opts_$(host_arch)_$(release_type))
 104. $(1)_config_opts+=$$($(1)_config_opts_$(host_os)) $$($(1)_config_opts_$(host_os)_$(release_type))
 105. $(1)_config_opts+=$$($(1)_config_opts_$(host_arch)_$(host_os)) $$($(1)_config_opts_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 106. $(1)_config_env+=$$($(1)_config_env_$(release_type))
 107. $(1)_config_env+=$($(1)_config_env_$(host_arch)) $($(1)_config_env_$(host_arch)_$(release_type))
 108. $(1)_config_env+=$($(1)_config_env_$(host_os)) $($(1)_config_env_$(host_os)_$(release_type))
 109. $(1)_config_env+=$($(1)_config_env_$(host_arch)_$(host_os)) $($(1)_config_env_$(host_arch)_$(host_os)_$(release_type))
 110. $(1)_config_env+=PKG_CONFIG_LIBDIR=$($($(1)_type)_prefix)/lib/pkgconfig
 111. $(1)_config_env+=PKG_CONFIG_PATH=$($($(1)_type)_prefix)/share/pkgconfig
 112. $(1)_config_env+=PATH=$(build_prefix)/bin:$(PATH)
 113. $(1)_build_env+=PATH=$(build_prefix)/bin:$(PATH)
 114. $(1)_stage_env+=PATH=$(build_prefix)/bin:$(PATH)
 115. $(1)_autoconf=./configure --host=$($($(1)_type)_host) --disable-dependency-tracking --prefix=$($($(1)_type)_prefix) $$($(1)_config_opts) CC="$$($(1)_cc)" CXX="$$($(1)_cxx)"
 116. ifneq ($($(1)_nm),)
 117. $(1)_autoconf += NM="$$($(1)_nm)"
 118. endif
 119. ifneq ($($(1)_ranlib),)
 120. $(1)_autoconf += RANLIB="$$($(1)_ranlib)"
 121. endif
 122. ifneq ($($(1)_ar),)
 123. $(1)_autoconf += AR="$$($(1)_ar)"
 124. endif
 125. ifneq ($($(1)_cflags),)
 126. $(1)_autoconf += CFLAGS="$$($(1)_cflags)"
 127. endif
 128. ifneq ($($(1)_cxxflags),)
 129. $(1)_autoconf += CXXFLAGS="$$($(1)_cxxflags)"
 130. endif
 131. ifneq ($($(1)_cppflags),)
 132. $(1)_autoconf += CPPFLAGS="$$($(1)_cppflags)"
 133. endif
 134. ifneq ($($(1)_ldflags),)
 135. $(1)_autoconf += LDFLAGS="$$($(1)_ldflags)"
 136. endif
 137. endef
 138. define int_add_cmds
 139. $($(1)_fetched):
 140. $(AT)mkdir -p $$(@D) $(SOURCES_PATH)
 141. $(AT)rm -f $$@
 142. $(AT)touch $$@
 143. $(AT)cd $$(@D); $(call $(1)_fetch_cmds,$(1))
 144. $(AT)cd $($(1)_source_dir); $(foreach source,$($(1)_all_sources),$(build_SHA256SUM) $(source) >> $$(@);)
 145. $(AT)touch $$@
 146. $($(1)_extracted): | $($(1)_fetched)
 147. $(AT)echo Extracting $(1)...
 148. $(AT)mkdir -p $$(@D)
 149. $(AT)cd $$(@D); $(call $(1)_extract_cmds,$(1))
 150. $(AT)touch $$@
 151. $($(1)_preprocessed): | $($(1)_dependencies) $($(1)_extracted)
 152. $(AT)echo Preprocessing $(1)...
 153. $(AT)mkdir -p $$(@D) $($(1)_patch_dir)
 154. $(AT)$(foreach patch,$($(1)_patches),cd $(PATCHES_PATH)/$(1); cp $(patch) $($(1)_patch_dir) ;)
 155. $(AT)cd $$(@D); $(call $(1)_preprocess_cmds, $(1))
 156. $(AT)touch $$@
 157. $($(1)_configured): | $($(1)_preprocessed)
 158. $(AT)echo Configuring $(1)...
 159. $(AT)rm -rf $(host_prefix); mkdir -p $(host_prefix)/lib; cd $(host_prefix); $(foreach package,$($(1)_all_dependencies), tar xf $($(package)_cached); )
 160. $(AT)mkdir -p $$(@D)
 161. $(AT)+cd $$(@D); $($(1)_config_env) $(call $(1)_config_cmds, $(1))
 162. $(AT)touch $$@
 163. $($(1)_built): | $($(1)_configured)
 164. $(AT)echo Building $(1)...
 165. $(AT)mkdir -p $$(@D)
 166. $(AT)+cd $$(@D); $($(1)_build_env) $(call $(1)_build_cmds, $(1))
 167. $(AT)touch $$@
 168. $($(1)_staged): | $($(1)_built)
 169. $(AT)echo Staging $(1)...
 170. $(AT)mkdir -p $($(1)_staging_dir)/$(host_prefix)
 171. $(AT)cd $($(1)_build_dir); $($(1)_stage_env) $(call $(1)_stage_cmds, $(1))
 172. $(AT)rm -rf $($(1)_extract_dir)
 173. $(AT)touch $$@
 174. $($(1)_postprocessed): | $($(1)_staged)
 175. $(AT)echo Postprocessing $(1)...
 176. $(AT)cd $($(1)_staging_prefix_dir); $(call $(1)_postprocess_cmds)
 177. $(AT)touch $$@
 178. $($(1)_cached): | $($(1)_dependencies) $($(1)_postprocessed)
 179. $(AT)echo Caching $(1)...
 180. $(AT)cd $$($(1)_staging_dir)/$(host_prefix); find . | sort | tar --no-recursion -czf $$($(1)_staging_dir)/$$(@F) -T -
 181. $(AT)mkdir -p $$(@D)
 182. $(AT)rm -rf $$(@D) && mkdir -p $$(@D)
 183. $(AT)mv $$($(1)_staging_dir)/$$(@F) $$(@)
 184. $(AT)rm -rf $($(1)_staging_dir)
 185. $($(1)_cached_checksum): $($(1)_cached)
 186. $(AT)cd $$(@D); $(build_SHA256SUM) $$(<F) > $$(@)
 187. .PHONY: $(1)
 188. $(1): | $($(1)_cached_checksum)
 189. .SECONDARY: $($(1)_cached) $($(1)_postprocessed) $($(1)_staged) $($(1)_built) $($(1)_configured) $($(1)_preprocessed) $($(1)_extracted) $($(1)_fetched)
 190. endef
 191. # These functions create the build targets for each package. They must be
 192. # broken down into small steps so that each part is done for all packages
 193. # before moving on to the next step. Otherwise, a package's info
 194. # (build-id for example) would only be available to another package if it
 195. # happened to be computed already.
 196. #set the type for host/build packages.
 197. $(foreach native_package,$(native_packages),$(eval $(native_package)_type=build))
 198. $(foreach package,$(packages),$(eval $(package)_type=$(host_arch)_$(host_os)))
 199. #set overridable defaults
 200. $(foreach package,$(all_packages),$(eval $(call int_vars,$(package))))
 201. #include package files
 202. $(foreach package,$(all_packages),$(eval include packages/$(package).mk))
 203. #compute a hash of all files that comprise this package's build recipe
 204. $(foreach package,$(all_packages),$(eval $(call int_get_build_recipe_hash,$(package))))
 205. #generate a unique id for this package, incorporating its dependencies as well
 206. $(foreach package,$(all_packages),$(eval $(call int_get_build_id,$(package))))
 207. #compute final vars after reading package vars
 208. $(foreach package,$(all_packages),$(eval $(call int_config_attach_build_config,$(package))))
 209. #create build targets
 210. $(foreach package,$(all_packages),$(eval $(call int_add_cmds,$(package))))
 211. #special exception: if a toolchain package exists, all non-native packages depend on it
 212. $(foreach package,$(packages),$(eval $($(package)_unpacked): |$($($(host_arch)_$(host_os)_native_toolchain)_cached) ))