1 Commits (7cf1aea5cfcc7ef84c2dab7a3c55ab70babe3f7f)

Auteur SHA1 Bericht Datum
Wladimir J. van der Laan 168a7034f5 doc: Make build system insert version in Doxyfile 5 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan f87e8f5392
build: bump version to 0.14.99 5 jaren geleden
MarcoFalke fa63ee8e3e Doxygen: Set PROJECT_NAME = "Bitcoin Core" 6 jaren geleden
fanquake f2e939bdbc
[Doc] Update Doxygen configuration file 6 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan 6c0336c772
build: bump version to 0.13.99 6 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan c12ff995f7
Now that 0.12 has been branched, master is 0.12.99 7 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan 3e8ccc765a
Now that 0.11 has been branched, master is 0.11.99 7 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan d7492304e9
Now that 0.10 has been branched, master is 0.10.99 8 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan 6039196b57
doc: version bump Doxyfile 8 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan 0e165b97d9 doc: small doxygen update 9 jaren geleden
Luke Dashjr b49f1398a1 Bugfix: Correct English grammar regarding "'s" 10 jaren geleden
Wladimir J. van der Laan 15ceadf7a5 Add doxygen documentation configuration file 11 jaren geleden