Преглед на файлове

build: macdeploy: filter out irrelevant qt5 frameworks and dylibs

tags/v0.15.1
Cory Fields преди 7 години
родител
ревизия
dd367ff8c9
променени са 1 файла, в които са добавени 23 реда и са изтрити 3 реда
  1. 23
    3
      contrib/macdeploy/macdeployqtplus

+ 23
- 3
contrib/macdeploy/macdeployqtplus Целия файл

@@ -393,7 +393,7 @@ def deployPlugins(appBundleInfo, deploymentInfo, strip, verbose):
# Deploy the script plugins only if QtScript is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtScript"):
continue
elif pluginDirectory == "qmltooling":
elif pluginDirectory == "qmltooling" or pluginDirectory == "qml1tooling":
# Deploy the qml plugins only if QtDeclarative is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtDeclarative"):
continue
@@ -401,7 +401,23 @@ def deployPlugins(appBundleInfo, deploymentInfo, strip, verbose):
# Deploy the bearer plugins only if QtNetwork is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtNetwork"):
continue
elif pluginDirectory == "position":
# Deploy the position plugins only if QtPositioning is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtPositioning"):
continue
elif pluginDirectory == "sensors" or pluginDirectory == "sensorgestures":
# Deploy the sensor plugins only if QtSensors is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtSensors"):
continue
elif pluginDirectory == "audio" or pluginDirectory == "playlistformats":
# Deploy the audio plugins only if QtMultimedia is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtMultimedia"):
continue
elif pluginDirectory == "mediaservice":
# Deploy the mediaservice plugins only if QtMultimediaWidgets is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtMultimediaWidgets"):
continue

for pluginName in filenames:
pluginPath = os.path.join(pluginDirectory, pluginName)
if pluginName.endswith("_debug.dylib"):
@@ -419,7 +435,11 @@ def deployPlugins(appBundleInfo, deploymentInfo, strip, verbose):
# Deploy the opengl graphicssystem plugin only if QtOpenGL is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtOpenGL"):
continue
elif pluginPath == "accessible/libqtaccessiblequick.dylib":
# Deploy the accessible qtquick plugin only if QtQuick is in use
if not deploymentInfo.usesFramework("QtQuick"):
continue

plugins.append((pluginDirectory, pluginName))
for pluginDirectory, pluginName in plugins:

Loading…
Отказ
Запис