You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3102 lines
122 KiB

<TS language="pl" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Kliknij prawy przycisk myszy, aby edytować adres lub etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Utwórz nowy adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Skopiuj aktualnie wybrany adres do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>Z&amp;amknij</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Usuń zaznaczony adres z listy</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Eksportuj dane z aktywnej karty do pliku</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Wybierz adres, na który chcesz wysłać monety</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Wybierz adres, na który chcesz otrzymać monety</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>W&amp;ybierz</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adresy wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Adresy odbioru</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Tutaj znajdują się adresy Bitcoin na które wysyłasz płatności. Zawsze sprawdzaj ilość i adres odbiorcy przed wysyłką monet.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>To twoje adresy Bitcoin do odbierania płatności. Zaleca się używanie nowych adresów odbiorczych dla każdej transakcji.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Kopiuj &amp;Etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edytuj</translation>
</message>
<message>
<source>Export Address List</source>
<translation>Eksportuj listę adresów</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Plik *.CSV (dane rozdzielane przecinkami)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Eksportowanie nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
<translation>Wystąpił błąd podczas próby zapisu listy adresów do %1. Proszę spróbować ponownie.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Adres</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Okienko Hasła</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Wpisz hasło</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Nowe hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Powtórz nowe hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Wprowadź nowe hasło do portfela.&lt;br/&gt;Proszę używać hasła złożonego z &lt;b&gt;10 lub więcej losowych znaków&lt;/b&gt; albo &lt;b&gt;8 lub więcej słów.&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Zaszyfruj portfel</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ta operacja wymaga hasła do portfela aby odblokować portfel.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Odblokuj portfel</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Ta operacja wymaga hasła portfela, aby go odszyfrować.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Odszyfruj portfel</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Zmień hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Podaj stare i nowe hasło do portfela.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Potwierdź szyfrowanie portfela</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Portfel zaszyfrowany</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Szyfrowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Podane hasła nie takie same.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Odblokowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Wprowadzone hasło do odszyfrowania portfela jest niepoprawne.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Odszyfrowanie portfela nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Hasło do portfela zostało pomyślnie zmienione.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Ostrzeżenie: Caps Lock jest włączony!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP / maska podsieci</translation>
</message>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Blokada do</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Podpisz wiado&amp;mość...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Synchronizacja z siecią...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>P&amp;odsumowanie</translation>
</message>
<message>
<source>Node</source>
<translation>Węzeł</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Pokazuje ogólny widok portfela</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Transakcje</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Przeglądaj historię transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Zakończ</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Zamknij program</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;O %1</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Pokaż informacje o %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Pokazuje informacje o Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opcje...</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Zmień opcje konfiguracji dla %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Zaszyfruj Portf&amp;el</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>Wykonaj kopię zapasową...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Zmień hasło...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>Adresy wysyłania...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>Adresy odbioru...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Otwórz URI...</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Ponowne indeksowanie bloków na dysku...</translation>
</message>
<message>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Wyślij monety na adres bitcoinowy</translation>
</message>
<message>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Zapasowy portfel w innej lokalizacji</translation>
</message>
<message>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Zmień hasło użyte do szyfrowania portfela</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Okno debugowania</translation>
</message>
<message>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Otwórz konsolę debugowania i diagnostyki</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Zweryfikuj wiadomość...</translation>
</message>
<message>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Portfel</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Send</source>
<translation>Wyślij</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>Odbie&amp;rz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Pokaż / Ukryj</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Pokazuje lub ukrywa główne okno</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Szyfruj klucze prywatne, które w twoim portfelu</translation>
</message>
<message>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Podpisz wiadomości swoim adresem aby udowodnić jego posiadanie</translation>
</message>
<message>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Zweryfikuj wiadomość, aby upewnić się, że została podpisana podanym adresem bitcoinowym.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>P&amp;referencje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Pomo&amp;c</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Pasek zakładek</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Żądaj płatności (generuje kod QR oraz bitcoinowe URI)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Pokaż listę adresów i etykiet użytych do wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Pokaż listę adresów i etykiet użytych do odbierania</translation>
</message>
<message>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Otwórz URI bitcoin: lub żądanie zapłaty</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>&amp;Opcje linii komend</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform><numerusform>%n aktywnych połączeń do sieci Bitcoin</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>Indeksowanie bloków na dysku...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>Przetwarzanie blocks on disk...</translation>
</message>
<message>
<source>No block source available...</source>
<translation>Brak dostępnych źródeł bloków...</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
<translation><numerusform>Przetworzono %n bloków historii transakcji.</numerusform><numerusform>Przetworzono %n bloków historii transakcji.</numerusform><numerusform>Przetworzono %n bloków historii transakcji.</numerusform></translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 za</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Ostatni otrzymany blok został wygenerowany %1 temu.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Transakcje po tym momencie nie będą jeszcze widoczne.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<source>Up to date</source>
<translation>Aktualny</translation>
</message>
<message>
<source>Show the %1 help message to get a list with possible Bitcoin command-line options</source>
<translation>Pokaż pomoc %1 aby zobaczyć listę wszystkich opcji lnii poleceń.</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 klient</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Trwa synchronizacja</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Data: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Kwota: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Typ: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Etykieta: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Adres: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Transakcja wysłana</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Transakcja przychodząca</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portfel jest &lt;b&gt;zaszyfrowany&lt;/b&gt; i obecnie &lt;b&gt;odblokowany&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Portfel jest &lt;b&gt;zaszyfrowany&lt;/b&gt; i obecnie &lt;b&gt;zablokowany&lt;/b&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Wybór monet</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Ilość:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Bajtów:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Kwota:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Opłata:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Pył:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>Po opłacie:</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Reszta:</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>Zaznacz/Odznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Tree mode</source>
<translation>Widok drzewa</translation>
</message>
<message>
<source>List mode</source>
<translation>Widok listy</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Kwota</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Otrzymano z opisem</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Otrzymano z adresem</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmations</source>
<translation>Potwierdzenia</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Potwierdzony</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Kopiuj adres</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Kopiuj etykietę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Kopiuj kwotę</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Skopiuj ID transakcji</translation>
</message>
<message>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Zablokuj niewydane</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Odblokuj niewydane</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Skopiuj ilość</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Skopiuj prowizję</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Skopiuj ilość po opłacie</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Skopiuj ilość bajtów</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Kopiuj pył</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Skopiuj resztę</translation>
</message>
<message>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 zablokowane)</translation>
</message>
<message>
<source>yes</source>
<translation>tak</translation>
</message>
<message>
<source>no</source>
<translation>nie</translation>
</message>
<message>
<source>This label turns red if any recipient receives an amount smaller than the current dust threshold.</source>
<translation>Ta etykieta staje się czerwona jeżeli którykolwiek odbiorca otrzymuje kwotę mniejszą niż obecny próg pyłu.</translation>
</message>
<message>
<source>Can vary +/- %1 satoshi(s) per input.</source>
<translation>Waha się +/- %1 satoshi na wejście.</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(brak etykiety)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>reszta z %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<source>(change)</source>
<translation>(reszta)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>Edit Address</source>
<translation>Zmień adres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Etykieta</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Etykieta skojarzona z tym wpisem na liście adresów</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Ten adres jest skojarzony z wpisem na liście adresów. Może być zmodyfikowany jedynie dla adresów wysyłających.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adres</translation>
</message>
<message>
<source>New receiving address</source>
<translation>Nowy adres odbiorczy</translation>
</message>
<message>
<source>New sending address</source>
<translation>Nowy adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Zmień adres odbioru</translation>
</message>
<message>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Zmień adres wysyłania</translation>
</message>
<message>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Nie można było odblokować portfela.</translation>
</message>
<message>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Generowanie nowego klucza nie powiodło się.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FreespaceChecker</name>
<message>
<source>A new data directory will be created.</source>
<translation>Będzie utworzony nowy folder danych.</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
<translation>nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
<translation>Katalog już istnieje. Dodaj %1 jeśli masz zamiar utworzyć tutaj nowy katalog.</translation>
</message>
<message>
<source>Path already exists, and is not a directory.</source>
<translation>Ścieżka już istnieje i nie jest katalogiem.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot create data directory here.</source>
<translation>Nie można było tutaj utworzyć folderu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageDialog</name>
<message>
<source>version</source>
<translation>wersja</translation>
</message>
<message>
<source>(%1-bit)</source>
<translation>(%1-bit)</translation>
</message>
<message>
<source>About %1</source>
<translation>Informacje o %1</translation>
</message>
<message>
<source>Command-line options</source>
<translation>Opcje konsoli</translation>
</message>
<message>
<source>Usage:</source>
<translation>Użycie:</translation>
</message>
<message>
<source>command-line options</source>
<translation>opcje konsoli</translation>
</message>
<message>
<source>UI Options:</source>
<translation>Opcje interfejsu</translation>
</message>
<message>
<source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
<translation>Katalog danych używany podczas uruchamiania programu (domyślny: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Set language, for example "de_DE" (default: system locale)</source>
<translation>Wybierz język, na przykład «de_DE» (domyślnie: język systemowy)</translation>
</message>
<message>
<source>Start minimized</source>
<translation>Uruchom zminimalizowany</translation>
</message>
<message>
<source>Set SSL root certificates for payment request (default: -system-)</source>
<translation>Ustaw certyfikaty główne SSL dla żądań płatności (domyślnie: -system-)</translation>
</message>
<message>
<source>Show splash screen on startup (default: %u)</source>
<translation>Wyświetl okno powitalne podczas uruchamiania (domyślnie: %u)</translation>
</message>
<message>
<source>Reset all settings changed in the GUI</source>
<translation>Zresetuj wszystkie ustawienia zmienione w GUI</translation>
</message>