You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

4109 lines
155 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="ro_RO" version="2.0">
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="+14"/>
<source>About Bitcoin Core</source>
<translation>Despre Nucleul Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+39"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin Core&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Nucleul Bitcoin &lt;/b&gt; versiune</translation>
</message>
<message>
<location line="+57"/>
<source>
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>
Acesta este un program experimental.
Distribuit sub licența de programe MIT/X11, vezi fișierul însoțitor COPYING sau http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Acest produs include programe dezvoltate de către OpenSSL Project pentru a fi folosite în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) și programe criptografice scrise de către Eric Young (eay@cryptsoft.com) și programe UPnP scrise de către Thomas Bernard.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../utilitydialog.cpp" line="+29"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Drepturi de autor</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>The Bitcoin Core developers</source>
<translation>Dezvoltatorii Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<location line="+2"/>
<source> (%1-bit)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="+30"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Dublu-click pentru a edita adresa sau eticheta</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Creează o adresă nouă</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Copiază adresa selectată în clipboard</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copiere</translation>
</message>
<message>
<location line="+52"/>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>&amp;Inchidere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="+74"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Copiază adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="-41"/>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Sterge adresele curent selectate din lista</translation>
</message>
<message>
<location line="+27"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Exporta datele din tab-ul curent într-un fișier</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exportă</translation>
</message>
<message>
<location line="-27"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Ște&amp;rge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="-30"/>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Alegeti adresa unde vreti sa trimiteti monezile</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Alegeti adresa unde vreti sa primiti monezile</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>&amp;Alege</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Adresa Destinatarului</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Adresa pe care primiti</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Acestea sunt adresele dumneavoastra Bitcoin care pot fi folosite la trimiterea platilor. Verificati totdeauna cantitatea si adresa de primire inainte de a trimite monezi.</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Acestea sunt adresele dumneavoastra Bitcoin folosite pentru a primi plati. Este recomandat sa folositi cate o adresa noua de primire pentru fiecare tranzactie in parte.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Copiază &amp;eticheta</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Editează</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<source>Export Address List</source>
<translation>Exportati Agenda</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Valori separate prin virgulă (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Exportare esuata</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>There was an error trying to save the address list to %1.</source>
<translation>A apărut o eroare încercând se salveze lista de adrese la %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="+168"/>
<source>Label</source>
<translation>Etichetă</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresă</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(fără etichetă)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="+26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Dialogul pentru fraza de acces</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Introdu fraza de acces</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Frază de acces nouă</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Repetă noua frază de acces</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="+40"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Introdu noua parolă a portofelului electronic.&lt;br/&gt;Te rog folosește &lt;b&gt;minim 10 caractere aleatoare&lt;/b&gt;, sau &lt;b&gt;minim 8 cuvinte&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Criptează portofelul</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Această acțiune necesită fraza ta de acces pentru deblocarea portofelului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Deblochează portofelul</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Această acțiune necesită fraza ta de acces pentru decriptarea portofelului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Decriptează portofelul.</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Schimbă fraza de acces</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Introdu vechea și noua parolă pentru portofel.</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Confirmă criptarea portofelului</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>Atenție: Dacă pierdeţi parola portofelului electronic dupa criptare, &lt;b&gt;VEŢI PIERDE ÎNTREAGA SUMĂ DE BITCOIN ACUMULATĂ&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<location line="+0"/>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Sunteţi sigur doriţi criptaţi portofelul electronic?</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>IMPORTANT: Orice copie de siguranta facuta in prealabil portofelului dumneavoastra ar trebui inlocuita cu cea generata cel mai recent fisier criptat al portofelului. Pentru siguranta, copiile de siguranta vechi ale portofelului ne-criptat vor deveni inutile de indata ce veti incepe folosirea noului fisier criptat al portofelului.</translation>
</message>
<message>
<location line="+100"/>
<location line="+24"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Atentie! Caps Lock este pornit</translation>
</message>
<message>
<location line="-130"/>
<location line="+58"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Portofel criptat</translation>
</message>
<message>
<location line="-56"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin se va închide acum pentru a termina procesul de criptare. Ține minte criptarea portofelului nu te poate proteja în totalitate de furtul monedelor de către programe dăunătoare care îți infectează calculatorul.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location line="+7"/>
<location line="+42"/>
<location line="+6"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Criptarea portofelului a eșuat</translation>
</message>
<message>
<location line="-54"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Criptarea portofelului a eșuat din cauza unei erori interne. Portofelul tău nu a fost criptat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+48"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Frazele de acces introduse nu se potrivesc.</translation>
</message>
<message>
<location line="-37"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Deblocarea portofelului a eșuat</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<location line="+11"/>
<location line="+19"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Fraza de acces introdusă pentru decriptarea portofelului a fost incorectă.</translation>
</message>
<message>
<location line="-20"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Decriptarea portofelului a eșuat</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Parola portofelului electronic a fost schimbată.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="+295"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Semnează &amp;mesaj...</translation>
</message>
<message>
<location line="+335"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Se sincronizează cu rețeaua...</translation>
</message>
<message>
<location line="-407"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Imagine de ansamblu</translation>
</message>
<message>
<location line="-137"/>
<source>Node</source>
<translation>Nod</translation>
</message>
<message>
<location line="+138"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Arată o stare generală de ansamblu a portofelului</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Tranzacții</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Răsfoiește istoricul tranzacțiilor</translation>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Ieșire</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Închide aplicația</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Arată informații despre Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<location line="+2"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Despre &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Arată informații despre Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Setări...</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>Criptează portofelul electronic...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp; o copie de siguranță a portofelului...</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>S&amp;chimbă parola...</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Vizitaţi &amp;URI...</translation>
</message>
<message>
<location line="+325"/>
<source>Importing blocks from disk...</source>
<translation>Importare blocks de pe disk...</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Se reindexează blocurile pe disc...</translation>
</message>
<message>
<location line="-405"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation>Trimite monede către o adresă Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+49"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation>Modifică opțiunile de configurare pentru Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Creează o copie de rezervă a portofelului într-o locație diferită</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Schimbă fraza de acces folosită pentru criptarea portofelului</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>Fereastră &amp;debug</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Deschide consola de debug și diagnosticare</translation>
</message>
<message>
<location line="-4"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Verifică mesajul...</translation>
</message>
<message>
<location line="+430"/>
<source>Bitcoin</source>
<translation>Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="-643"/>
<source>Wallet</source>
<translation>Portofelul</translation>
</message>
<message>
<location line="+146"/>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Trimite</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Primește</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>Arata/Ascunde</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Arată sau ascunde fereastra principală</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Criptează cheile private ale portofelului tău</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>Sign messages with your Bitcoin addresses to prove you own them</source>
<translation>Semnează mesaje cu adresa ta Bitcoin pentru a dovedi îți aparțin</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified Bitcoin addresses</source>
<translation>Verifică mesaje pentru a te asigura au fost semnate cu adresa Bitcoin specificată</translation>
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fișier</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Setări</translation>
</message>
<message>
<location line="+9"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>A&amp;jutor</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Bara de file</translation>
</message>
<message>
<location line="-284"/>
<location line="+376"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testnet]</translation>
</message>
<message>
<location line="-401"/>
<source>Bitcoin Core</source>
<translation>Bitcoin Core</translation>
</message>
<message>
<location line="+163"/>
<source>Request payments (generates QR codes and bitcoin: URIs)</source>
<translation>Cereti plati (genereaza coduri QR si bitcoin-uri: URls)</translation>
</message>
<message>
<location line="+29"/>
<location line="+2"/>
<source>&amp;About Bitcoin Core</source>
<translation>&amp;Despre Nucleul Bitcoin</translation>
</message>
<message>
<location line="+35"/>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Aratati lista de adrese trimise si etichete folosite.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Aratati lista de adrese pentru primire si etichete </translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>Open a bitcoin: URI or payment request</source>
<translation>Deschideti un bitcoin: o adresa URI sau o cerere de plata</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&amp;Command-line options</source>