You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2510 lines
106 KiB

<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="lt" version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="14"/>
<source>About Bitcoin</source>
<translation>Apie Bitcoiną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="53"/>
<source>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; version</source>
<translation>&lt;b&gt;Bitcoin&lt;/b&gt; versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/aboutdialog.ui" line="97"/>
<source>Copyright © 2009-2012 Bitcoin Developers
This is experimental software.
Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) and cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
<translation>Autorystės teisės© 2009-2012 Bitcoin Developers
DĖMESIO: programa eksperimentinė!
Platinama pagal licenziją MIT/X11, papildomą informaciją rasite faile license.txt arba dokumente pagal nuorodą: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
Šiame produkte yra projekto OpenSSL (http://www.openssl.org/), Eriko Jango (eay@cryptsoft.com) parašyti kriptografinės funkcijos ir algoritmai ir UPnP darbui skirtos funkcijos parašytos Tomo Bernardo.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="14"/>
<source>Address Book</source>
<translation>Adresų knygelė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="20"/>
<source>These are your Bitcoin addresses for receiving payments. You may want to give a different one to each sender so you can keep track of who is paying you.</source>
<translation>Čia yra Jūsų adresai skirti mokėjimams gauti. Jūs galite skirtingiems žmonėms duoti skirtingus adresus. Tai Jums palengvins kontroliuoti mokėjimus bei padidins anonimiškumą.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="36"/>
<source>Double-click to edit address or label</source>
<translation>Tam, kad pakeisti ar redaguoti adresą arba žymę turite objektą dukart spragtelti pele.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="63"/>
<source>Create a new address</source>
<translation>Sukurti naują adresą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="77"/>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Kopijuoti esamą adresą į mainų atmintį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="66"/>
<source>&amp;New Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="80"/>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="91"/>
<source>Show &amp;QR Code</source>
<translation>Rodyti &amp;QR kodą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="102"/>
<source>Sign a message to prove you own this address</source>
<translation>Registruotis žinute įrodančia, kad turite šį adresą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="105"/>
<source>&amp;Sign Message</source>
<translation>&amp;S Registruotis žinute</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="116"/>
<source>Delete the currently selected address from the list. Only sending addresses can be deleted.</source>
<translation>Pašalinti sąrašo pažymėtą adresą(gali būti pašalinti tiktai adresų knygelės įrašai).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/addressbookpage.ui" line="119"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;D Pašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="63"/>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="65"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="292"/>
<source>Export Address Book Data</source>
<translation>Eksportuoti adresų knygelės duomenis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="293"/>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>Kableliais išskirtas failas (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Error exporting</source>
<translation>Eksportavimo klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addressbookpage.cpp" line="306"/>
<source>Could not write to file %1.</source>
<translation>Nepavyko įrašyti į failą %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Label</source>
<translation>Žymė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="142"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../addresstablemodel.cpp" line="178"/>
<source>(no label)</source>
<translation>(nėra žymės)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="26"/>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="47"/>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Įvesti slaptažodį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="61"/>
<source>New passphrase</source>
<translation>Naujas slaptažodis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/askpassphrasedialog.ui" line="75"/>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Pakartoti naują slaptažodį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="33"/>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;10 or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Įveskite naują slaptažodį piniginei &lt;br/&gt; Prašome naudoti slaptažodį &lt;b&gt; 10 ar daugiau atsitiktinių simbolių &lt;/b&gt; arba &lt;b&gt; aštuonių ar daugiau žodžių &lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="34"/>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Užšifruoti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="37"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Ši operacija reikalauja jūsų piniginės slaptažodžio jai atrakinti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="42"/>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Atrakinti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="45"/>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Ši operacija reikalauja jūsų piniginės slaptažodžio jai iššifruoti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="50"/>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Iššifruoti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="53"/>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Pakeisti slaptažodį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="54"/>
<source>Enter the old and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Įveskite seną ir naują piniginės slaptažodžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="100"/>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Patvirtinkite piniginės užšifravimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="101"/>
<source>WARNING: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR BITCOINS&lt;/b&gt;!
Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>ĮSPĖJIMAS: Jei užšifruosite savo piniginę ir prarasite savo slaptažodį, Jūs &lt;b&gt; PRARASITE VISUS SAVO BITKOINUS, &lt;/b&gt;!
Ar jūs tikrai norite užšifruoti savo piniginę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="159"/>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Piniginė užšifruota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="111"/>
<source>Bitcoin will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your bitcoins from being stolen by malware infecting your computer.</source>
<translation>Bitcoin dabar užsidarys šifravimo proceso pabaigai. Atminkite, kad piniginės šifravimas negali pilnai apsaugoti bitcoinų vagysčių kai tinkle esančios kenkėjiškos programos patenka į jūsų kompiuterį.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="207"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="231"/>
<source>Warning: The Caps Lock key is on.</source>
<translation>ĮSPĖJIMAS: Įjungtos didžiosios raidės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="165"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="171"/>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Nepavyko užšifruoti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="117"/>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Dėl vidinės klaidos nepavyko užšifruoti piniginę.Piniginė neužšifruota.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="172"/>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Įvestas slaptažodis nesutampa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="135"/>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Nepavyko atrakinti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="136"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="147"/>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="166"/>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation> Neteisingai įvestas slaptažodis piniginės iššifravimui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="146"/>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Nepavyko iššifruoti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../askpassphrasedialog.cpp" line="160"/>
<source>Wallet passphrase was succesfully changed.</source>
<translation>Sėkmingai pakeistas piniginės slaptažodis</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BitcoinGUI</name>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="73"/>
<source>Bitcoin Wallet</source>
<translation>Bitkoinų piniginė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="215"/>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="248"/>
<source>Show/Hide &amp;Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="515"/>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Sinchronizavimas su tinklu ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="185"/>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;O Apžvalga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="186"/>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Rodyti piniginės bendrą apžvalgą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;T Sandoriai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="192"/>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>Apžvelgti sandorių istoriją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="197"/>
<source>&amp;Address Book</source>
<translation>&amp;Adresų knygelė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="198"/>
<source>Edit the list of stored addresses and labels</source>
<translation>Redaguoti išsaugotus adresus bei žymes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="203"/>
<source>&amp;Receive coins</source>
<translation>&amp;R Gautos monetos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="204"/>
<source>Show the list of addresses for receiving payments</source>
<translation>Parodyti adresų sąraša mokėjimams gauti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Send coins</source>
<translation>&amp;Siųsti monetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="216"/>
<source>Prove you control an address</source>
<translation>Įrodyti, kad jūs valdyti adresą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="235"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;x išėjimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="236"/>
<source>Quit application</source>
<translation>Išjungti programą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="239"/>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>&amp;Apie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="240"/>
<source>Show information about Bitcoin</source>
<translation>Rodyti informaciją apie Bitkoiną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="242"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Apie &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="243"/>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Rodyti informaciją apie Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="245"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Opcijos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="255"/>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="257"/>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="517"/>
<source>~%n block(s) remaining</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="528"/>
<source>Downloaded %1 of %2 blocks of transaction history (%3% done).</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Eksportas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="210"/>
<source>Send coins to a Bitcoin address</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="246"/>
<source>Modify configuration options for Bitcoin</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="249"/>
<source>Show or hide the Bitcoin window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="251"/>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="253"/>
<source>Encrypt or decrypt wallet</source>
<translation>Užšifruoti ar iššifruoti piniginę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="256"/>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="258"/>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Pakeisti slaptažodį naudojamą piniginės užšifravimui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="260"/>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="262"/>
<source>Verify a message signature</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="286"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="296"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>Nu&amp;Statymai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="302"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;H Pagelba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="311"/>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Tabs įrankių juosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="322"/>
<source>Actions toolbar</source>
<translation>Veiksmų įrankių juosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="334"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<source>[testnet]</source>
<translation>[testavimotinklas]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="343"/>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="399"/>
<source>Bitcoin client</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="492"/>
<source>%n active connection(s) to Bitcoin network</source>
<translation><numerusform>%n Bitcoin tinklo aktyvus ryšys</numerusform><numerusform>%n Bitcoin tinklo aktyvūs ryšiai</numerusform><numerusform>%n Bitcoin tinklo aktyvūs ryšiai</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="540"/>
<source>Downloaded %1 blocks of transaction history.</source>
<translation>Atsisiuntė %1 %2 sandorių istorijos blokų</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="555"/>
<source>%n second(s) ago</source>
<translation><numerusform>Prieš %n sekundę</numerusform><numerusform>Prieš %n sekundes</numerusform><numerusform>Prieš %n sekundžių</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="559"/>
<source>%n minute(s) ago</source>
<translation><numerusform>Prieš %n minutę</numerusform><numerusform>Prieš %n minutes</numerusform><numerusform>Prieš %n minutčių</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="563"/>
<source>%n hour(s) ago</source>
<translation><numerusform>Prieš %n valandą</numerusform><numerusform>Prieš %n valandas</numerusform><numerusform>Prieš %n valandų</numerusform></translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="567"/>
<source>%n day(s) ago</source>
<translation><numerusform>Prieš %n dieną</numerusform><numerusform>Prieš %n dienas</numerusform><numerusform>Prieš %n dienų</numerusform></translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="573"/>
<source>Up to date</source>
<translation>Iki šiol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="580"/>
<source>Catching up...</source>
<translation>Gaudo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="590"/>
<source>Last received block was generated %1.</source>
<translation>Paskutinis gautas blokas buvo sukurtas %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="649"/>
<source>This transaction is over the size limit. You can still send it for a fee of %1, which goes to the nodes that process your transaction and helps to support the network. Do you want to pay the fee?</source>
<translation>Šis sandoris viršija leistiną dydį. Jūs galite įvykdyti papildomai sumokėję %1 mokesčių, kurie bus išsiųsti tais pačiais mazgais kuriais vyko sandoris ir padės palaikyti tinklą. Ar jūs norite apmokėti papildomą mokestį?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="654"/>
<source>Confirm transaction fee</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="681"/>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Sandoris nusiųstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="682"/>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Ateinantis sandoris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="683"/>
<source>Date: %1
Amount: %2
Type: %3
Address: %4
</source>
<translation>Data: %1
Suma: %2
Tipas: %3
Adresas: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="804"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Piniginė &lt;b&gt;užšifruota&lt;/b&gt; ir šiuo metu &lt;b&gt;atrakinta&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="812"/>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Piniginė &lt;b&gt;užšifruota&lt;/b&gt; ir šiuo metu &lt;b&gt;užrakinta&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Backup Wallet</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="835"/>
<source>Wallet Data (*.dat)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>Backup Failed</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoingui.cpp" line="838"/>
<source>There was an error trying to save the wallet data to the new location.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="112"/>
<source>A fatal error occured. Bitcoin can no longer continue safely and will quit.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>ClientModel</name>
<message>
<location filename="../clientmodel.cpp" line="84"/>
<source>Network Alert</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>DisplayOptionsPage</name>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="246"/>
<source>Display</source>
<translation>Ekranas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="257"/>
<source>default</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="263"/>
<source>The user interface language can be set here. This setting will only take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="252"/>
<source>User Interface &amp;Language:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="273"/>
<source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="277"/>
<source>Choose the default subdivision unit to show in the interface, and when sending coins</source>
<translation>Rodomų ir siunčiamų monetų kiekio matavimo vienetai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="284"/>
<source>&amp;Display addresses in transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="285"/>
<source>Whether to show Bitcoin addresses in the transaction list</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../optionsdialog.cpp" line="303"/>
<source>This setting will take effect after restarting Bitcoin.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="14"/>
<source>Edit Address</source>
<translation>Redaguoti adresą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="25"/>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;L Žymė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="35"/>
<source>The label associated with this address book entry</source>
<translation>Žymė yra susieta su šios adresų knygelęs turiniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="42"/>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Adresas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../forms/editaddressdialog.ui" line="52"/>
<source>The address associated with this address book entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Adresas yra susietas su šios adresų knygelęs turiniu. Tai gali būti keičiama tik siuntimo adresams.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="20"/>
<source>New receiving address</source>
<translation>Naujas gavimo adresas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="24"/>
<source>New sending address</source>
<translation>Naujas siuntimo adresas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="27"/>
<source>Edit receiving address</source>
<translation>Taisyti gavimo adresą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="31"/>
<source>Edit sending address</source>
<translation>Taisyti siuntimo adresą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="91"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is already in the address book.</source>
<translation>Įvestas adresas &quot;%1&quot;yra adresų knygelėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="96"/>
<source>The entered address &quot;%1&quot; is not a valid Bitcoin address.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="101"/>
<source>Could not unlock wallet.</source>
<translation>Neįmanoma atrakinti piniginės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editaddressdialog.cpp" line="106"/>
<source>New key generation failed.</source>
<translation>Naujas raktas nesukurtas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HelpMessageBox</name>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="143"/>
<source>Bitcoin-Qt</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="133"/>
<source>version</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="135"/>
<source>Usage:</source>
<translation>Naudojimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="136"/>
<source>options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="138"/>
<source>UI options</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="139"/>
<source>Set language, for example &quot;de_DE&quot; (default: system locale)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="140"/>
<source>Start minimized</source>
<translation>Pradžia sumažinta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bitcoin.cpp" line="141"/>
<source>Show splash screen on startup (default: 1)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>