Преглед на файлове

Perhaps also actually enable KVM...

tags/0.1
Pieter Wuille преди 8 години
родител
ревизия
9a198b32a7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      libexec/start-target

+ 1
- 1
libexec/start-target Целия файл

@@ -22,7 +22,7 @@ case $VMSW in
[ -n "$KVM" ] || KVM=qemu-system-x86_64
;;
esac
$KVM -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2,cache=writeback -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &
$KVM -enable-kvm -m ${VMEM:-2000} -smp ${NPROCS:-2} -drive file=target-$SUFFIX.qcow2,cache=writeback -net nic,model=virtio -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:$VM_SSH_PORT-:22 -vnc 127.0.0.1:16 > var/target.log 2>&1 &
echo $! > var/target.pid
wait
rm var/target.pid

Loading…
Отказ
Запис