John ShaggyTwoDope Jenkins преди 7 години
родител
ревизия
a117a4649e
променени са 1 файла, в които са добавени 15 реда и са изтрити 0 реда
  1. 15
    0
      sysupdates

+ 15
- 0
sysupdates Целия файл

@@ -0,0 +1,15 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: sysupdates
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-29 19:22:19
# MODIFIED: 2014-12-29 19:25:53


pac="$(checkupdates | wc -l)"

aur="$(cower -u | wc -l)"echo -e Pacman updates: $pac Aur updates: $aur

Loading…
Отказ
Запис