7 Revize (b6a0e418403b24df1162b749878d24a9918f9b8c)
 

Autor SHA1 Zpráva Datum
  terorie b6a0e41840 Cobra & channel video dumper před 2 roky
  terorie 0f19dcfd3f Rename project to yt-mango před 2 roky
  terorie 9f5b9dd873 Remove debug output před 2 roky
  terorie bafc6c4ad3 Decode video formats před 2 roky
  terorie e612768d79 Add formats from youtube-dl před 2 roky
  terorie 0e9d46ecad Initial README před 2 roky
  terorie 3b5744c589 Initial commit před 2 roky