12 Commits (74c36f251a10a6da5e659c6f8fcb2cb7c45ba3cc)

Autor SHA1 Nachricht Datum
  Mathieu Laparie 74c36f251a Fix path errors and update readme. vor 2 Jahren
  Mathieu Laparie 247e581894 Shortened readme. vor 2 Jahren
  Mathieu Laparie 2fa4753a09 Repository name change. vor 2 Jahren
  Mathieu Laparie d4218ea229 Small correction in readnme. vor 2 Jahren
  Mathieu Laparie 0dca17430d Initial commit. vor 2 Jahren
  Norman Köhring 1e57bb620f screenshot update vor 3 Jahren
  Norman da1e6d5201
Update README.md vor 3 Jahren
  Norman 8c006c8516
Update README.md vor 3 Jahren
  Norman Köhring 5a8eec433b automatically download emoji list vor 3 Jahren
  Norman Köhring 2a50fdabab Readme updates vor 3 Jahren
  Norman Köhring adbe5f9816 screenshot vor 3 Jahren
  Norman Köhring 3a59c5f810 Initial vor 3 Jahren