Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

22 regels
496 B

cmake_minimum_required (VERSION 3.6)
project ("hexfm")
find_package(Threads REQUIRED)
find_package(Qt5Widgets)
set(CMAKE_AUTOMOC on)
set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS on)
qt_wrap_cpp(hexfm SOURCES ./include/pane.h)
file (GLOB_RECURSE SOURCES "src/*.cpp")
include_directories("./include")
add_executable(hexfm ${SOURCES})
set(CMAKE_THREAD_PREFER_PTHREAD TRUE)
target_link_libraries(hexfm Qt5::Widgets ${CMAKE_THREAD_LIBS_INIT})