7 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Uncled1023 056456cf38 Added 'much more' pirms 4 gadiem
  Uncled1023 99594e6e61 Updated Readme pirms 4 gadiem
  dmz76 d5532c3557 Fixed mispelling pirms 5 gadiem
  dmz76 3c324ddf0d Minor fixes pirms 5 gadiem
  Teknikode a55d9f5923 Updated readme formatting pirms 5 gadiem
  Teknikode a6d574d0ff Updated readme pirms 5 gadiem
  Teknikode 97389d57ce Added license and readme pirms 6 gadiem