Преглед на файлове

Swapped font back to Inconsolata

pull/2/head
Josh Wolfe преди 5 години
родител
ревизия
f48233ba4b
  1. 2
      terminator/config

2
terminator/config

@ -27,7 +27,7 @@ @@ -27,7 +27,7 @@
cursor_blink = False
cursor_color = "#e4e4e4"
custom_command = env TERM=xterm-256color zsh
font = Hack 13
font = Inconsolata 14
foreground_color = "#ffffff"
palette = "#000000:#fc4346:#50fb7c:#f0fb8c:#49baff:#fc4cb4:#8be9fe:#ededec:#555555:#fc4346:#50fb7c:#f0fb8c:#49baff:#fc4cb4:#8be9fe:#ededec"
scrollback_infinite = True

Зареждане…
Отказ
Запис