Преглед на файлове

Resolved merge conflict and updated git ignore

master
Josh Wolfe преди 4 години
родител
ревизия
e2bb56174e
променени са 2 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 4 реда
  1. 9
    4
      emacs/.emacs.d/README.org
  2. 2
    0
      git/.gitconfig

+ 9
- 4
emacs/.emacs.d/README.org Целия файл

@@ -1404,10 +1404,15 @@ Stores all backups and temp files in =~/.bak.emacs/=
* Testing
** Org Project

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(load-file "c:/dev/SideProjects/org-project/org-project.el")
(setq org-project-use-ag t)
#+END_SRC
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(cond ((file-exists-p "~/Projects/org-project/")
(load-file "~/Projects/org-project/org-project.el")
(setq org-project-use-ag t))
((file-exists-p "C:/dev/SideProjects/org-project/")
(load-file "C:/dev/SideProjects/org-project/org-project.el")
(setq org-project-use-ag t)))

#+END_SRC

** Extract Dates


+ 2
- 0
git/.gitconfig Целия файл

@@ -3,3 +3,5 @@
name = Josh Wolfe
[push]
default = simple
[magit]
hideCampaign = true

Loading…
Отказ
Запис