Преглед на файлове

Defer for longer. It'll demand them if we use any of their features.

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
d3ae4d1c6c
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      emacs/.emacs.d/README.org

+ 2
- 2
emacs/.emacs.d/README.org Целия файл

@@ -1251,7 +1251,7 @@ Magic git interface from within emacs

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(use-package magit
:defer 4
:defer 10
:config
(use-package evil-magit)
(setq magit-bury-buffer-function
@@ -1394,7 +1394,7 @@ and =elpy= together since elpy is a bit slow to load at startup.

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(use-package python
:defer 2
:defer 10
:hook python-mode-hook)

(use-package elpy

Loading…
Отказ
Запис