Pārlūkot izejas kodu

Added parinfer

master
Josh Wolfe pirms 3 gadiem
vecāks
revīzija
72c4519860
1 mainītis faili ar 18 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. 18
    0
      emacs/.emacs.d/README.org

+ 18
- 0
emacs/.emacs.d/README.org Parādīt failu

@@ -946,6 +946,24 @@ Postman inside of emacs.
(use-package json-mode)
#+END_SRC

* Lisp

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(use-package parinfer
:ensure t
:bind
(("C-," . parinfer-toggle-mode))
:init
(progn
(setq parinfer-extensions
'(defaults pretty-parens evil smart-tab smart-yank))
(add-hook 'clojure-mode-hook #'parinfer-mode)
(add-hook 'emacs-lisp-mode-hook #'parinfer-mode)
(add-hook 'common-lisp-mode-hook #'parinfer-mode)
(add-hook 'scheme-mode-hook #'parinfer-mode)
(add-hook 'lisp-mode-hook #'parinfer-mode)))
#+END_SRC

* Latex

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt