Переглянути джерело

Added evil visual star to easily search with */# from visual mode

master
WolfeCub 3 роки тому
джерело
коміт
6a431496f4
1 змінених файлів з 10 додано та 0 видалено
  1. 10
    0
      emacs/.emacs.d/README.org

+ 10
- 0
emacs/.emacs.d/README.org Переглянути файл

@@ -1192,6 +1192,16 @@ Tpope's surround

#+END_SRC

*** Evil Visual Star

This allows me to easily start a =*= or =#= search from a visual selection.

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(use-package evil-visualstar
:config
(global-evil-visualstar-mode))
#+END_SRC

* Project Management
** Ag


Завантаження…
Відмінити
Зберегти