Преглед на файлове

Added evil visual star to easily search with */# from visual mode

master
WolfeCub преди 3 години
родител
ревизия
6a431496f4
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. 10
    0
      emacs/.emacs.d/README.org

+ 10
- 0
emacs/.emacs.d/README.org Целия файл

@@ -1192,6 +1192,16 @@ Tpope's surround

#+END_SRC

*** Evil Visual Star

This allows me to easily start a =*= or =#= search from a visual selection.

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(use-package evil-visualstar
:config
(global-evil-visualstar-mode))
#+END_SRC

* Project Management
** Ag


Loading…
Отказ
Запис