Procházet zdrojové kódy

Updated tmux config to match newer changes

master
Josh Wolfe před 2 roky
rodič
revize
431989ba80
1 změnil soubory, kde provedl 5 přidání a 5 odebrání
  1. 5
    5
      tmux/.tmux.conf

+ 5
- 5
tmux/.tmux.conf Zobrazit soubor

@@ -24,9 +24,6 @@ setw -g aggressive-resize on
setw -g monitor-activity on
set -g visual-activity on

# set to main-horizontal, 60% height for main pane
bind m set-window-option main-pane-height 60\; select-layout main-horizontal

# auto window rename
set-window-option -g automatic-rename

@@ -39,8 +36,8 @@ bind-key v split-window -h
bind-key h split-window

# Vi copypaste mode
bind-key -t vi-copy 'v' begin-selection
bind-key -t vi-copy 'y' copy-selection
bind-key -T copy-mode-vi 'v' send -X begin-selection
bind-key -T copy-mode-vi 'y' send -X copy-pipe-and-cancel "xclip -i -f -selection primary | xclip -i -selection clipboard"

# Use Alt-vim keys without prefix key to switch panes
bind -n M-h select-pane -L
@@ -50,6 +47,9 @@ bind -n M-l select-pane -R

bind-key C command-prompt -p "Name of new window: " "new-window -n '%%'"

# set to main-horizontal, 60% height for main pane
bind m set-window-option main-pane-height 60\; select-layout main-horizontal

##
## C O L O R S
##

Načítá se…
Zrušit
Uložit