Преглед на файлове

Syntax highlight TODO, FIXEME, BUG and XXX

master
Josh Wolfe преди 3 години
родител
ревизия
270fddd15b
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. 9
    0
      emacs/.emacs.d/README.org

+ 9
- 0
emacs/.emacs.d/README.org Целия файл

@@ -436,6 +436,15 @@ them and maps them to all the modes in [[Highlight Escapes Modes][=wolfe/highlig
wolfe/highlight-escapes-mode-list)
#+END_SRC

*** Highlight Todo, Fixme & Bug

#+BEGIN_SRC emacs-lisp :tangle yes
(add-hook 'prog-mode-hook
(lambda ()
(font-lock-add-keywords nil
'(("\\<\\(FIXME\\|TODO\\|BUG\\|XXX\\):" 1 font-lock-warning-face t)))))
#+END_SRC

** Personal Defaults

Nothing to crazy here just the type of behaviour I personally

Loading…
Отказ
Запис