Преглед на файлове

Updated emacs binary

master
Josh Wolfe преди 4 години
родител
ревизия
1896f67d87
променени са 2 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    2
      .travis.yml
  2. 4
    0
      .travis/update-emacs-binary.sh

+ 1
- 2
.travis.yml Целия файл

@@ -5,8 +5,7 @@ before_install:
- sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntu-elisp/ppa
- sudo apt-get update -qq
- sudo apt-get install -qq emacs-snapshot
- which emacs
- which emacs-snapshot
- sudo bash .travis/update-emacs-binary.sh
script: bash .travis/build_site.sh
deploy:
provider: pages

+ 4
- 0
.travis/update-emacs-binary.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
#!/bin/bash
P=$(which emacs)
rm $P
ln -s $(which emacs-snapshot) $P

Loading…
Отказ
Запис