Przeglądaj źródła

Tweaked vim completion

master
Josh Wolfe 1 rok temu
rodzic
commit
1625c9797e
No account linked to committer's email address
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      vim/.vimrc

+ 1
- 1
vim/.vimrc Wyświetl plik

@@ -71,7 +71,7 @@ set hidden " Allow buffers with pending changes to be sent to background
set timeoutlen=500 ttimeoutlen=0

" Completion options
set wildmode=list:longest
set wildmode=longest:list,full
set wildmenu "enable ctrl-n and ctrl-p to scroll thru matches
set wildignore=*.o,*.obj,*~ "stuff to ignore when tab completing
set wildignore+=*vim/backups*

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz