The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

MessageTypes.cs 6.9KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. namespace Combot.IRCServices.Messaging
 7. {
 8. abstract public class IMessage : EventArgs
 9. {
 10. public DateTime TimeStamp { get; set; }
 11. }
 12. abstract public class IReply : IMessage
 13. {
 14. public string Message { get; set; }
 15. }
 16. public class ServerReplyMessage : IReply
 17. {
 18. public IRCReplyCode ReplyCode { get; set; }
 19. }
 20. public class ServerErrorMessage : IReply
 21. {
 22. public IRCErrorCode ErrorCode { get; set; }
 23. }
 24. public class ErrorMessage : IMessage
 25. {
 26. public string Message { get; set; }
 27. }
 28. public class ChannelMessage : IMessage
 29. {
 30. public Channel Channel { get; set; }
 31. public Nick Sender { get; set; }
 32. public string Message { get; set; }
 33. }
 34. public class PrivateMessage : IMessage
 35. {
 36. public Nick Sender { get; set; }
 37. public string Message { get; set; }
 38. }
 39. public class ServerNotice : IMessage
 40. {
 41. public string Message { get; set; }
 42. }
 43. public class ChannelNotice : IMessage
 44. {
 45. public Channel Channel { get; set; }
 46. public Nick Sender { get; set; }
 47. public string Message { get; set; }
 48. }
 49. public class PrivateNotice : IMessage
 50. {
 51. public Nick Sender { get; set; }
 52. public string Message { get; set; }
 53. }
 54. public class TopicChangeInfo : IMessage
 55. {
 56. public Channel Channel { get; set; }
 57. public Nick Nick { get; set; }
 58. public string Topic { get; set; }
 59. }
 60. public class ChannelModeChangeInfo : IMessage
 61. {
 62. public Channel Channel { get; set; }
 63. public Nick Nick { get; set; }
 64. public List<ChannelModeInfo> Modes { get; set; }
 65. }
 66. public class UserModeChangeInfo : IMessage
 67. {
 68. public Nick Nick { get; set; }
 69. public List<UserModeInfo> Modes { get; set; }
 70. }
 71. public class JoinChannelInfo : IMessage
 72. {
 73. public Channel Channel { get; set; }
 74. public Nick Nick { get; set; }
 75. }
 76. public class PartChannelInfo : IMessage
 77. {
 78. public Channel Channel { get; set; }
 79. public Nick Nick { get; set; }
 80. }
 81. public class KickInfo : IMessage
 82. {
 83. public Channel Channel { get; set; }
 84. public Nick Nick { get; set; }
 85. public Nick KickedNick { get; set; }
 86. public string Reason { get; set; }
 87. }
 88. public class QuitInfo : IMessage
 89. {
 90. public Nick Nick { get; set; }
 91. public string Message { get; set; }
 92. }
 93. public class PingInfo : IMessage
 94. {
 95. public string Message { get; set; }
 96. }
 97. public class PongInfo : IMessage
 98. {
 99. public string Message { get; set; }
 100. }
 101. // IRC Reply Codes //
 102. public enum IRCReplyCode
 103. {
 104. RPL_WELCOME = 1,
 105. RPL_YOURHOST = 2,
 106. RPL_CREATED = 3,
 107. RPL_MYINFO = 4,
 108. RPL_BOUNCE = 5,
 109. RPL_TRACELINK = 200,
 110. RPL_TRACECONNECTING = 201,
 111. RPL_TRACEHANDSHAKE = 202,
 112. RPL_TRACEUNKNOWN = 203,
 113. RPL_TRACEOPERATOR = 204,
 114. RPL_TRACEUSER = 205,
 115. RPL_TRACESERVER = 206,
 116. RPL_TRACESERVICE = 207,
 117. RPL_TRACENEWTYPE = 208,
 118. RPL_TRACECLASS = 209,
 119. RPL_TRACERECONNECT = 210,
 120. RPL_STATSLINKINFO = 211,
 121. RPL_STATSCOMMANDS = 212,
 122. RPL_ENDOFSTATS = 219,
 123. RPL_UMODEIS = 221,
 124. RPL_SERVLIST = 234,
 125. RPL_SERVLISTEND = 235,
 126. RPL_STATSUPTIME = 242,
 127. RPL_STATSOLINE = 243,
 128. RPL_LUSERCLIENT = 251,
 129. RPL_LUSEROP = 252,
 130. RPL_LUSERUNKNOWN = 253,
 131. RPL_LUSERCHANNELS = 254,
 132. RPL_LUSERME = 255,
 133. RPL_ADMINME = 256,
 134. RPL_ADMINLOC1 = 257,
 135. RPL_ADMINLOC2 = 258,
 136. RPL_ADMINEMAIL = 259,
 137. RPL_TRACELOG = 261,
 138. RPL_TRACEEND = 262,
 139. RPL_TRYAGAIN = 263,
 140. RPL_AWAY = 301,
 141. RPL_USERHOST = 302,
 142. RPL_ISON = 303,
 143. RPL_UNAWAY = 305,
 144. RPL_NOWAWAY = 306,
 145. RPL_WHOISUSER = 311,
 146. RPL_WHOISSERVER = 312,
 147. RPL_WHOISOPERATOR = 313,
 148. RPL_WHOWASUSER = 314,
 149. RPL_ENDOFWHO = 315,
 150. RPL_WHOISIDLE = 317,
 151. RPL_ENDOFWHOIS = 318,
 152. RPL_WHOISCHANNELS = 319,
 153. RPL_LISTSTART = 321,
 154. RPL_LIST = 322,
 155. RPL_LISTEND = 323,
 156. RPL_CHANNELMODEIS = 324,
 157. RPL_UNIQOPIS = 325,
 158. RPL_NOTOPIC = 331,
 159. RPL_TOPIC = 332,
 160. RPL_INVITING = 341,
 161. RPL_SUMMONING = 342,
 162. RPL_INVITELIST = 346,
 163. RPL_ENDOFINVITELIST = 347,
 164. RPL_EXCEPTLIST = 348,
 165. RPL_ENDOFEXCEPTLIST = 349,
 166. RPL_VERSION = 351,
 167. RPL_WHOREPLY = 352,
 168. RPL_NAMREPLY = 353,
 169. RPL_LINKS = 364,
 170. RPL_ENDOFLINKS = 365,
 171. RPL_ENDOFNAMES = 366,
 172. RPL_BANLIST = 367,
 173. RPL_ENDOFBANLIST = 368,
 174. RPL_ENDOFWHOWAS = 369,
 175. RPL_INFO = 371,
 176. RPL_MOTD = 372,
 177. RPL_ENDOFINFO = 374,
 178. RPL_MOTDSTART = 375,
 179. RPL_ENDOFMOTD = 376,
 180. RPL_YOUREOPER = 381,
 181. RPL_REHASHING = 382,
 182. RPL_YOURESERVICE = 383,
 183. RPL_TIME = 391,
 184. RPL_USERSSTART = 392,
 185. RPL_USERS = 393,
 186. RPL_ENDOFUSERS = 394,
 187. RPL_NOUSERS = 395
 188. }
 189. // IRC Error Codes //
 190. public enum IRCErrorCode
 191. {
 192. ERR_NOSUCHNICK = 401,
 193. ERR_NOSUCHSERVER = 402,
 194. ERR_NOSUCHCHANNEL = 403,
 195. ERR_CANNOTSENDTOCHAN = 404,
 196. ERR_TOOMANYCHANNELS = 405,
 197. ERR_WASNOSUCHNICK = 406,
 198. ERR_TOOMANYTARGETS = 407,
 199. ERR_NOSUCHSERVICE = 408,
 200. ERR_NOORIGIN = 409,
 201. ERR_NORECIPIENT = 411,
 202. ERR_NOTEXTTOSEND = 412,
 203. ERR_NOTOPLEVEL = 413,
 204. ERR_WILDTOPLEVEL = 414,
 205. ERR_BADMASK = 415,
 206. ERR_UNKNOWNCOMMAND = 421,
 207. ERR_NOMOTD = 422,
 208. ERR_NOADMININFO = 423,
 209. ERR_FILEERROR = 424,
 210. ERR_NONICKNAMEGIVEN = 431,
 211. ERR_ERRONEUSNICKNAME = 432,
 212. ERR_NICKNAMEINUSE = 433,
 213. ERR_NICKCOLLISION = 436,
 214. ERR_UNAVAILRESOURCE = 437,
 215. ERR_USERNOTINCHANNEL = 441,
 216. ERR_NOTONCHANNEL = 442,
 217. ERR_USERONCHANNEL = 443,
 218. ERR_NOLOGIN = 444,
 219. ERR_SUMMONDISABLED = 445,
 220. ERR_USERSDISABLED = 446,
 221. ERR_NOTREGISTERED = 451,
 222. ERR_NEEDMOREPARAMS = 461,
 223. ERR_ALREADYREGISTRED = 462,
 224. ERR_NOPERMFORHOST = 463,
 225. ERR_PASSWDMISMATCH = 464,
 226. ERR_YOUREBANNEDCREEP = 465,
 227. ERR_YOUWILLBEBANNED = 466,
 228. ERR_KEYSET = 467,
 229. ERR_CHANNELISFULL = 471,
 230. ERR_UNKNOWNMODE = 472,
 231. ERR_INVITEONLYCHAN = 473,
 232. ERR_BANNEDFROMCHAN = 474,
 233. ERR_BADCHANNELKEY = 475,
 234. ERR_BADCHANMASK = 476,
 235. ERR_NOCHANMODES = 477,
 236. ERR_BANLISTFULL = 478,
 237. ERR_NOPRIVILEGES = 481,
 238. ERR_CHANOPRIVSNEEDED = 482,
 239. ERR_CANTKILLSERVER = 483,
 240. ERR_RESTRICTED = 484,
 241. ERR_UNIQOPPRIVSNEEDED = 485,
 242. ERR_NOOPERHOST = 491,
 243. ERR_UMODEUNKNOWNFLAG = 501,
 244. ERR_USERSDONTMATCH = 502
 245. }
 246. }