The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

142 lines
7.5 KiB

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Policy;
namespace Combot.Modules.ModuleClasses
{
public class Help : Module
{
public override void Initialize()
{
Bot.CommandReceivedEvent += HandleCommandEvent;
}
public override void ParseCommand(CommandMessage command)
{
Command foundCommand = Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command.Command));
if (foundCommand.Name == "Help")
{
if (command.Arguments.Count == 0)
{
SendFullHelp(command.Nick.Nickname, command.Access);
}
else if (command.Arguments.ContainsKey("Command"))
{
SendCommandHelp(command);
}
}
}
private void SendFullHelp(string recipient, List<AccessType> access)
{
Bot.IRC.SendNotice(recipient, string.Format("You have the following commands available to use. " +
"To use them either type \u0002{1}\u001Fcommand trigger\u000F into a channel, send a private message by typing \u0002/msg {0} \u001Fcommand trigger\u000F, or send a notice by typing \u0002/notice {0} \u001Fcommand trigger\u000F. ",
Bot.IRC.Nickname, Bot.ServerConfig.CommandPrefix));
Bot.IRC.SendNotice(recipient, "\u200B");
List<string> commandList = new List<string>();
foreach (Module module in Bot.Modules)
{
module.Commands.ForEach(command =>
{
if (command.AllowedAccess.Exists(allowed => access.Contains(allowed)) && command.ShowHelp)
{
commandList.Add(command.Name);
}
});
}
Bot.IRC.SendNotice(recipient, string.Format("\u0002{0}\u000F", string.Join(", ", commandList)));
Bot.IRC.SendNotice(recipient, "\u200B");
Bot.IRC.SendNotice(recipient, string.Format("For more information on a specific command, including viewing the triggers, type \u0002{0}help \u001Fcommand\u000F.", Bot.ServerConfig.CommandPrefix));
}
private void SendCommandHelp(CommandMessage command)
{
string helpCommand = command.Arguments["Command"].ToString();
Module foundModule = Bot.Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(cmd => (cmd.Name.ToLower() == helpCommand.ToLower() || cmd.Triggers.Contains(helpCommand)) && cmd.ShowHelp));
if (foundModule != null)
{
Command foundCommand = foundModule.Commands.Find(cmd => (cmd.Name.ToLower() == helpCommand.ToLower() || cmd.Triggers.Contains(helpCommand)));
if (foundCommand != null)
{
if (foundCommand.AllowedAccess.Exists(allowed => command.Access.Contains(allowed)))
{
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("Help information for \u0002{0}\u000F", foundCommand.Name));
if (foundCommand.Description != string.Empty)
{
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("{0}", foundCommand.Description));
}
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, "\u200B");
for (int i = 0; i < foundCommand.AllowedMessageTypes.Count; i++)
{
MessageType messageType = foundCommand.AllowedMessageTypes[i];
// Generate Message Syntax
string messageSyntax = string.Empty;
switch (messageType)
{
case MessageType.Channel:
messageSyntax = "\u0002/msg \u001Fchannel\u000F";
break;
case MessageType.Query:
messageSyntax = string.Format("\u0002/msg {0}\u000F", Bot.IRC.Nickname);
break;
case MessageType.Notice:
messageSyntax = string.Format("\u0002/notice {0}\u000F", Bot.IRC.Nickname);
break;
}
List<CommandArgument> validArguments = foundCommand.Arguments.FindAll(arg => arg.MessageTypes.Contains(messageType));
string argHelp = string.Empty;
if (validArguments.Count > 0)
{
argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u000F", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
{
if (arg.Required)
{
return "\u001F" + arg.Name + "\u000F\u0002";
}
return "[\u001F" + arg.Name + "\u000F\u0002]";
})));
}
if (foundCommand.Triggers.Any())
{
string triggerString = (foundCommand.Triggers.Count > 1) ? string.Format("({0})", string.Join("|", foundCommand.Triggers)) : foundCommand.Triggers.First();
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("Syntax: {0} {1}\u0002{2}\u000F{3}", messageSyntax, Bot.ServerConfig.CommandPrefix, triggerString, argHelp));
}
// Display argument help
if (validArguments.Count > 0)
{
validArguments.ForEach(arg =>
{
string commandDesc = string.Empty;
if (arg.Description != string.Empty)
{
commandDesc = string.Format(" - {0}", arg.Description);
}
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("\t\t\u0002{0}\u000F{1}", arg.Name, commandDesc));
if (arg.AllowedValues.Count > 0)
{
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("\t\tAllowed Values: \u0002{0}\u000F", string.Join(", ", arg.AllowedValues)));
}
});
}
}
}
else
{
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("You do not have access to view help on \u0002{0}\u000F.", helpCommand));
}
}
else
{
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("The command \u0002{0}\u000F does not exist.", helpCommand));
}
}
else
{
Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, string.Format("The command \u0002{0}\u000F does not exist.", helpCommand));
}
}
}
}