You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

starwels_sq.ts 25KB


 1. <TS language="sq" version="2.1">
 2. <context>
 3. <name>AddressBookPage</name>
 4. <message>
 5. <source>Right-click to edit address or label</source>
 6. <translation>Kliko me të djathtën për të ndryshuar adresën ose etiketen.</translation>
 7. </message>
 8. <message>
 9. <source>Create a new address</source>
 10. <translation>Krijo një adresë të re</translation>
 11. </message>
 12. <message>
 13. <source>&amp;New</source>
 14. <translation>&amp;E re</translation>
 15. </message>
 16. <message>
 17. <source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
 18. <translation>Kopjo adresën e zgjedhur në memorjen e sistemit </translation>
 19. </message>
 20. <message>
 21. <source>&amp;Copy</source>
 22. <translation>&amp;Kopjo</translation>
 23. </message>
 24. <message>
 25. <source>Delete the currently selected address from the list</source>
 26. <translation>Fshi adresen e selektuar nga lista</translation>
 27. </message>
 28. <message>
 29. <source>Export the data in the current tab to a file</source>
 30. <translation>Eksporto të dhënat e skedës korrente në një skedar</translation>
 31. </message>
 32. <message>
 33. <source>&amp;Delete</source>
 34. <translation>&amp;Fshi</translation>
 35. </message>
 36. <message>
 37. <source>Choose the address to send coins to</source>
 38. <translation>Zgjidh adresen ku do te dergoni monedhat</translation>
 39. </message>
 40. <message>
 41. <source>Sending addresses</source>
 42. <translation>Duke derguar adresen</translation>
 43. </message>
 44. <message>
 45. <source>Receiving addresses</source>
 46. <translation>Duke marr adresen</translation>
 47. </message>
 48. <message>
 49. <source>These are your Starwels addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
 50. <translation>Këto janë Starwels adresat e juaja për të dërguar pagesa. Gjithmon kontrolloni shumën dhe adresën pranuese para se të dërgoni monedha.</translation>
 51. </message>
 52. <message>
 53. <source>These are your Starwels addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
 54. <translation>Këto janë Starwels adresat e juaja për të pranuar pagesa. Rekomandohet që gjithmon të përdorni një adresë të re për çdo transaksion.</translation>
 55. </message>
 56. <message>
 57. <source>&amp;Copy Address</source>
 58. <translation>&amp;Kopjo adresen</translation>
 59. </message>
 60. <message>
 61. <source>Copy &amp;Label</source>
 62. <translation>Kopjo &amp;Etiketë</translation>
 63. </message>
 64. <message>
 65. <source>&amp;Edit</source>
 66. <translation>&amp;Ndrysho</translation>
 67. </message>
 68. <message>
 69. <source>Export Address List</source>
 70. <translation>Eksporto listën e adresave</translation>
 71. </message>
 72. <message>
 73. <source>Comma separated file (*.csv)</source>
 74. <translation>Skedar i ndarë me pikëpresje(*.csv)</translation>
 75. </message>
 76. <message>
 77. <source>Exporting Failed</source>
 78. <translation>Eksportimi dështoj</translation>
 79. </message>
 80. <message>
 81. <source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
 82. <translation>Gabim gjatë ruajtjes së listës së adresave në %1. Ju lutem provoni prapë.</translation>
 83. </message>
 84. </context>
 85. <context>
 86. <name>AddressTableModel</name>
 87. <message>
 88. <source>Label</source>
 89. <translation>Etiketë</translation>
 90. </message>
 91. <message>
 92. <source>Address</source>
 93. <translation>Adresë</translation>
 94. </message>
 95. <message>
 96. <source>(no label)</source>
 97. <translation>(pa etiketë)</translation>
 98. </message>
 99. </context>
 100. <context>
 101. <name>AskPassphraseDialog</name>
 102. <message>
 103. <source>Enter passphrase</source>
 104. <translation>Futni frazkalimin</translation>
 105. </message>
 106. <message>
 107. <source>New passphrase</source>
 108. <translation>Frazkalim i ri</translation>
 109. </message>
 110. <message>
 111. <source>Repeat new passphrase</source>
 112. <translation>Përsërisni frazkalimin e ri</translation>
 113. </message>
 114. <message>
 115. <source>Encrypt wallet</source>
 116. <translation>Kripto portofolin</translation>
 117. </message>
 118. <message>
 119. <source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
 120. <translation>Ky veprim ka nevojë per frazkalimin e portofolit tuaj që të ç'kyç portofolin.</translation>
 121. </message>
 122. <message>
 123. <source>Unlock wallet</source>
 124. <translation>ç'kyç portofolin.</translation>
 125. </message>
 126. <message>
 127. <source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
 128. <translation>Ky veprim kërkon frazkalimin e portofolit tuaj që të dekriptoj portofolin.</translation>
 129. </message>
 130. <message>
 131. <source>Decrypt wallet</source>
 132. <translation>Dekripto portofolin</translation>
 133. </message>
 134. <message>
 135. <source>Change passphrase</source>
 136. <translation>Ndrysho frazkalimin</translation>
 137. </message>
 138. <message>
 139. <source>Confirm wallet encryption</source>
 140. <translation>Konfirmoni enkriptimin e portofolit</translation>
 141. </message>
 142. <message>
 143. <source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
 144. <translation>Jeni te sigurt te enkriptoni portofolin tuaj?</translation>
 145. </message>
 146. <message>
 147. <source>Wallet encrypted</source>
 148. <translation>Portofoli u enkriptua</translation>
 149. </message>
 150. <message>
 151. <source>Wallet encryption failed</source>
 152. <translation>Enkriptimi i portofolit dështoi</translation>
 153. </message>
 154. <message>
 155. <source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
 156. <translation>Enkriptimi i portofolit dështoi për shkak të një gabimi të brëndshëm. portofoli juaj nuk u enkriptua.</translation>
 157. </message>
 158. <message>
 159. <source>The supplied passphrases do not match.</source>
 160. <translation>Frazkalimet e plotësuara nuk përputhen.</translation>
 161. </message>
 162. <message>
 163. <source>Wallet unlock failed</source>
 164. <translation>ç'kyçja e portofolit dështoi</translation>
 165. </message>
 166. <message>
 167. <source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
 168. <translation>Frazkalimi i futur për dekriptimin e portofolit nuk ishte i saktë.</translation>
 169. </message>
 170. <message>
 171. <source>Wallet decryption failed</source>
 172. <translation>Dekriptimi i portofolit dështoi</translation>
 173. </message>
 174. </context>
 175. <context>
 176. <name>BanTableModel</name>
 177. </context>
 178. <context>
 179. <name>StarwelsGUI</name>
 180. <message>
 181. <source>Synchronizing with network...</source>
 182. <translation>Duke u sinkronizuar me rrjetin...</translation>
 183. </message>
 184. <message>
 185. <source>&amp;Overview</source>
 186. <translation>&amp;Përmbledhje</translation>
 187. </message>
 188. <message>
 189. <source>Show general overview of wallet</source>
 190. <translation>Trego një përmbledhje te përgjithshme të portofolit</translation>
 191. </message>
 192. <message>
 193. <source>&amp;Transactions</source>
 194. <translation>&amp;Transaksionet</translation>
 195. </message>
 196. <message>
 197. <source>Browse transaction history</source>
 198. <translation>Shfleto historinë e transaksioneve</translation>
 199. </message>
 200. <message>
 201. <source>Quit application</source>
 202. <translation>Mbyllni aplikacionin</translation>
 203. </message>
 204. <message>
 205. <source>&amp;Options...</source>
 206. <translation>&amp;Opsione</translation>
 207. </message>
 208. <message>
 209. <source>&amp;Receiving addresses...</source>
 210. <translation>Duke marr adresen</translation>
 211. </message>
 212. <message>
 213. <source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
 214. <translation>Ndrysho frazkalimin e përdorur per enkriptimin e portofolit</translation>
 215. </message>
 216. <message>
 217. <source>Starwels</source>
 218. <translation>Starwels</translation>
 219. </message>
 220. <message>
 221. <source>Wallet</source>
 222. <translation>Portofol</translation>
 223. </message>
 224. <message>
 225. <source>&amp;Send</source>
 226. <translation>&amp;Dergo</translation>
 227. </message>
 228. <message>
 229. <source>&amp;Receive</source>
 230. <translation>&amp;Merr</translation>
 231. </message>
 232. <message>
 233. <source>&amp;Show / Hide</source>
 234. <translation>&amp;Shfaq / Fsheh</translation>
 235. </message>
 236. <message>
 237. <source>&amp;File</source>
 238. <translation>&amp;Skedar</translation>
 239. </message>
 240. <message>
 241. <source>&amp;Settings</source>
 242. <translation>&amp;Konfigurimet</translation>
 243. </message>
 244. <message>
 245. <source>&amp;Help</source>
 246. <translation>&amp;Ndihmë</translation>
 247. </message>
 248. <message>
 249. <source>Tabs toolbar</source>
 250. <translation>Shiriti i mjeteve</translation>
 251. </message>
 252. <message>
 253. <source>%1 behind</source>
 254. <translation>%1 Pas</translation>
 255. </message>
 256. <message>
 257. <source>Error</source>
 258. <translation>Problem</translation>
 259. </message>
 260. <message>
 261. <source>Information</source>
 262. <translation>Informacion</translation>
 263. </message>
 264. <message>
 265. <source>Up to date</source>
 266. <translation>I azhornuar</translation>
 267. </message>
 268. <message>
 269. <source>Catching up...</source>
 270. <translation>Duke u azhornuar...</translation>
 271. </message>
 272. <message>
 273. <source>Sent transaction</source>
 274. <translation>Dërgo transaksionin</translation>
 275. </message>
 276. <message>
 277. <source>Incoming transaction</source>
 278. <translation>Transaksion në ardhje</translation>
 279. </message>
 280. <message>
 281. <source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
 282. <translation>Portofoli po &lt;b&gt; enkriptohet&lt;/b&gt; dhe është &lt;b&gt; i ç'kyçur&lt;/b&gt;</translation>
 283. </message>
 284. <message>
 285. <source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
 286. <translation>Portofoli po &lt;b&gt; enkriptohet&lt;/b&gt; dhe është &lt;b&gt; i kyçur&lt;/b&gt;</translation>
 287. </message>
 288. </context>
 289. <context>
 290. <name>CoinControlDialog</name>
 291. <message>
 292. <source>Coin Selection</source>
 293. <translation>Zgjedhja e monedhes</translation>
 294. </message>
 295. <message>
 296. <source>Amount:</source>
 297. <translation>Shuma:</translation>
 298. </message>
 299. <message>
 300. <source>Amount</source>
 301. <translation>Sasia</translation>
 302. </message>
 303. <message>
 304. <source>Date</source>
 305. <translation>Data</translation>
 306. </message>
 307. <message>
 308. <source>Copy address</source>
 309. <translation>Kopjo adresën</translation>
 310. </message>
 311. <message>
 312. <source>yes</source>
 313. <translation>po</translation>
 314. </message>
 315. <message>
 316. <source>no</source>
 317. <translation>jo</translation>
 318. </message>
 319. <message>
 320. <source>(no label)</source>
 321. <translation>(pa etiketë)</translation>
 322. </message>
 323. </context>
 324. <context>
 325. <name>EditAddressDialog</name>
 326. <message>
 327. <source>Edit Address</source>
 328. <translation>Ndrysho Adresën</translation>
 329. </message>
 330. <message>
 331. <source>&amp;Label</source>
 332. <translation>&amp;Etiketë</translation>
 333. </message>
 334. <message>
 335. <source>&amp;Address</source>
 336. <translation>&amp;Adresa</translation>
 337. </message>
 338. <message>
 339. <source>New receiving address</source>
 340. <translation>Adresë e re pritëse</translation>
 341. </message>
 342. <message>
 343. <source>New sending address</source>
 344. <translation>Adresë e re dërgimi</translation>
 345. </message>
 346. <message>
 347. <source>Edit receiving address</source>
 348. <translation>Ndrysho adresën pritëse</translation>
 349. </message>
 350. <message>
 351. <source>Edit sending address</source>
 352. <translation>ndrysho adresën dërguese</translation>
 353. </message>
 354. <message>
 355. <source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
 356. <translation>Adresa e dhënë "%1" është e zënë në librin e adresave. </translation>
 357. </message>
 358. <message>
 359. <source>Could not unlock wallet.</source>
 360. <translation>Nuk mund të ç'kyçet portofoli.</translation>
 361. </message>
 362. <message>
 363. <source>New key generation failed.</source>
 364. <translation>Krijimi i çelësit të ri dështoi.</translation>
 365. </message>
 366. </context>
 367. <context>
 368. <name>FreespaceChecker</name>
 369. <message>
 370. <source>name</source>
 371. <translation>emri</translation>
 372. </message>
 373. </context>
 374. <context>
 375. <name>HelpMessageDialog</name>
 376. <message>
 377. <source>version</source>
 378. <translation>versioni</translation>
 379. </message>
 380. </context>
 381. <context>
 382. <name>Intro</name>
 383. <message>
 384. <source>Welcome</source>
 385. <translation>Miresevini</translation>
 386. </message>
 387. <message>
 388. <source>Error</source>
 389. <translation>Problem</translation>
 390. </message>
 391. </context>
 392. <context>
 393. <name>ModalOverlay</name>
 394. <message>
 395. <source>Form</source>
 396. <translation>Formilarë</translation>
 397. </message>
 398. </context>
 399. <context>
 400. <name>OpenURIDialog</name>
 401. </context>
 402. <context>
 403. <name>OptionsDialog</name>
 404. <message>
 405. <source>Options</source>
 406. <translation>Opsionet</translation>
 407. </message>
 408. <message>
 409. <source>W&amp;allet</source>
 410. <translation>Portofol</translation>
 411. </message>
 412. </context>
 413. <context>
 414. <name>OverviewPage</name>
 415. <message>
 416. <source>Form</source>
 417. <translation>Formilarë</translation>
 418. </message>
 419. </context>
 420. <context>
 421. <name>PaymentServer</name>
 422. </context>
 423. <context>
 424. <name>PeerTableModel</name>
 425. </context>
 426. <context>
 427. <name>QObject</name>
 428. <message>
 429. <source>Amount</source>
 430. <translation>Sasia</translation>
 431. </message>
 432. <message>
 433. <source>%1 and %2</source>
 434. <translation>%1 dhe %2</translation>
 435. </message>
 436. </context>
 437. <context>
 438. <name>QObject::QObject</name>
 439. </context>
 440. <context>
 441. <name>QRImageWidget</name>
 442. </context>
 443. <context>
 444. <name>RPCConsole</name>
 445. <message>
 446. <source>&amp;Information</source>
 447. <translation>Informacion</translation>
 448. </message>
 449. <message>
 450. <source>&amp;Open</source>
 451. <translation>&amp;Hap</translation>
 452. </message>
 453. <message>
 454. <source>&amp;Clear</source>
 455. <translation>&amp;Pastro</translation>
 456. </message>
 457. <message>
 458. <source>never</source>
 459. <translation>asnjehere</translation>
 460. </message>
 461. <message>
 462. <source>Unknown</source>
 463. <translation>i/e panjohur</translation>
 464. </message>
 465. </context>
 466. <context>
 467. <name>ReceiveCoinsDialog</name>
 468. <message>
 469. <source>&amp;Amount:</source>
 470. <translation>Shuma:</translation>
 471. </message>
 472. <message>
 473. <source>&amp;Label:</source>
 474. <translation>&amp;Etiketë:</translation>
 475. </message>
 476. <message>
 477. <source>Clear</source>
 478. <translation>Pastro</translation>
 479. </message>
 480. </context>
 481. <context>
 482. <name>ReceiveRequestDialog</name>
 483. <message>
 484. <source>Copy &amp;Address</source>
 485. <translation>&amp;Kopjo adresen</translation>
 486. </message>
 487. <message>
 488. <source>Address</source>
 489. <translation>Adresë</translation>
 490. </message>
 491. <message>
 492. <source>Amount</source>
 493. <translation>Sasia</translation>
 494. </message>
 495. <message>
 496. <source>Label</source>
 497. <translation>Etiketë</translation>
 498. </message>
 499. </context>
 500. <context>
 501. <name>RecentRequestsTableModel</name>
 502. <message>
 503. <source>Date</source>
 504. <translation>Data</translation>
 505. </message>
 506. <message>
 507. <source>Label</source>
 508. <translation>Etiketë</translation>
 509. </message>
 510. <message>
 511. <source>(no label)</source>
 512. <translation>(pa etiketë)</translation>
 513. </message>
 514. </context>
 515. <context>
 516. <name>SendCoinsDialog</name>
 517. <message>
 518. <source>Send Coins</source>
 519. <translation>Dërgo Monedha</translation>
 520. </message>
 521. <message>
 522. <source>Insufficient funds!</source>
 523. <translation>Fonde te pamjaftueshme</translation>
 524. </message>
 525. <message>
 526. <source>Amount:</source>
 527. <translation>Shuma:</translation>
 528. </message>
 529. <message>
 530. <source>Send to multiple recipients at once</source>
 531. <translation>Dërgo marrësve të ndryshëm njëkohësisht</translation>
 532. </message>
 533. <message>
 534. <source>Balance:</source>
 535. <translation>Balanca:</translation>
 536. </message>
 537. <message>
 538. <source>Confirm the send action</source>
 539. <translation>Konfirmo veprimin e dërgimit</translation>
 540. </message>
 541. <message>
 542. <source>Confirm send coins</source>
 543. <translation>konfirmo dërgimin e monedhave</translation>
 544. </message>
 545. <message>
 546. <source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
 547. <translation>Shuma e paguar duhet të jetë më e madhe se 0.</translation>
 548. </message>
 549. <message>
 550. <source>(no label)</source>
 551. <translation>(pa etiketë)</translation>
 552. </message>
 553. </context>
 554. <context>
 555. <name>SendCoinsEntry</name>
 556. <message>
 557. <source>A&amp;mount:</source>
 558. <translation>Sh&amp;uma:</translation>
 559. </message>
 560. <message>
 561. <source>Pay &amp;To:</source>
 562. <translation>Paguaj &amp;drejt:</translation>
 563. </message>
 564. <message>
 565. <source>&amp;Label:</source>
 566. <translation>&amp;Etiketë:</translation>
 567. </message>
 568. <message>
 569. <source>Alt+A</source>
 570. <translation>Alt+A</translation>
 571. </message>
 572. <message>
 573. <source>Paste address from clipboard</source>
 574. <translation>Ngjit nga memorja e sistemit</translation>
 575. </message>
 576. <message>
 577. <source>Alt+P</source>
 578. <translation>Alt+P</translation>
 579. </message>
 580. <message>
 581. <source>Pay To:</source>
 582. <translation>Paguaj drejt:</translation>
 583. </message>
 584. <message>
 585. <source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
 586. <translation>Krijoni një etiketë për këtë adresë që t'ja shtoni librit të adresave</translation>
 587. </message>
 588. </context>
 589. <context>
 590. <name>SendConfirmationDialog</name>
 591. </context>
 592. <context>
 593. <name>ShutdownWindow</name>
 594. </context>
 595. <context>
 596. <name>SignVerifyMessageDialog</name>
 597. <message>
 598. <source>Alt+A</source>
 599. <translation>Alt+A</translation>
 600. </message>
 601. <message>
 602. <source>Paste address from clipboard</source>
 603. <translation>Ngjit nga memorja e sistemit</translation>
 604. </message>
 605. <message>
 606. <source>Alt+P</source>
 607. <translation>Alt+P</translation>
 608. </message>
 609. </context>
 610. <context>
 611. <name>SplashScreen</name>
 612. <message>
 613. <source>[ai]</source>
 614. <translation>[testo rrjetin]</translation>
 615. </message>
 616. </context>
 617. <context>
 618. <name>TrafficGraphWidget</name>
 619. </context>
 620. <context>
 621. <name>TransactionDesc</name>
 622. <message>
 623. <source>Open until %1</source>
 624. <translation>Hapur deri më %1</translation>
 625. </message>
 626. <message>
 627. <source>%1/unconfirmed</source>
 628. <translation>%1/I pakonfirmuar</translation>
 629. </message>
 630. <message>
 631. <source>%1 confirmations</source>
 632. <translation>%1 konfirmimet</translation>
 633. </message>
 634. <message>
 635. <source>, has not been successfully broadcast yet</source>
 636. <translation>, nuk është transmetuar me sukses deri tani</translation>
 637. </message>
 638. <message>
 639. <source>Date</source>
 640. <translation>Data</translation>
 641. </message>
 642. <message>
 643. <source>unknown</source>
 644. <translation>i/e panjohur</translation>
 645. </message>
 646. <message>
 647. <source>Transaction</source>
 648. <translation>transaksionit</translation>
 649. </message>
 650. <message>
 651. <source>Amount</source>
 652. <translation>Sasia</translation>
 653. </message>
 654. </context>
 655. <context>
 656. <name>TransactionDescDialog</name>
 657. <message>
 658. <source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
 659. <translation>Ky panel tregon një përshkrim të detajuar të transaksionit</translation>
 660. </message>
 661. </context>
 662. <context>
 663. <name>TransactionTableModel</name>
 664. <message>
 665. <source>Date</source>
 666. <translation>Data</translation>
 667. </message>
 668. <message>
 669. <source>Type</source>
 670. <translation>Lloji</translation>
 671. </message>
 672. <message>
 673. <source>Label</source>
 674. <translation>Etiketë</translation>
 675. </message>
 676. <message>
 677. <source>Open until %1</source>
 678. <translation>Hapur deri më %1</translation>
 679. </message>
 680. <message>
 681. <source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
 682. <translation>I/E konfirmuar(%1 konfirmime)</translation>
 683. </message>
 684. <message>
 685. <source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
 686. <translation>Ky bllok është marrë nga ndonjë nyje dhe ka shumë mundësi të mos pranohet! </translation>
 687. </message>
 688. <message>
 689. <source>Generated but not accepted</source>
 690. <translation>I krijuar por i papranuar</translation>
 691. </message>
 692. <message>
 693. <source>Received with</source>
 694. <translation>Marrë me</translation>
 695. </message>
 696. <message>
 697. <source>Sent to</source>
 698. <translation>Dërguar drejt</translation>
 699. </message>
 700. <message>
 701. <source>Payment to yourself</source>
 702. <translation>Pagesë ndaj vetvetes</translation>
 703. </message>
 704. <message>
 705. <source>Mined</source>
 706. <translation>Minuar</translation>
 707. </message>
 708. <message>
 709. <source>(n/a)</source>
 710. <translation>(p/a)</translation>
 711. </message>
 712. <message>
 713. <source>(no label)</source>
 714. <translation>(pa etiketë)</translation>
 715. </message>
 716. </context>
 717. <context>
 718. <name>TransactionView</name>
 719. <message>
 720. <source>Received with</source>
 721. <translation>Marrë me</translation>
 722. </message>
 723. <message>
 724. <source>Sent to</source>
 725. <translation>Dërguar drejt</translation>
 726. </message>
 727. <message>
 728. <source>Mined</source>
 729. <translation>Minuar</translation>
 730. </message>
 731. <message>
 732. <source>Copy address</source>
 733. <translation>Kopjo adresën</translation>
 734. </message>
 735. <message>
 736. <source>Comma separated file (*.csv)</source>
 737. <translation>Skedar i ndarë me pikëpresje(*.csv)</translation>
 738. </message>
 739. <message>
 740. <source>Date</source>
 741. <translation>Data</translation>
 742. </message>
 743. <message>
 744. <source>Type</source>
 745. <translation>Lloji</translation>
 746. </message>
 747. <message>
 748. <source>Label</source>
 749. <translation>Etiketë</translation>
 750. </message>
 751. <message>
 752. <source>Address</source>
 753. <translation>Adresë</translation>
 754. </message>
 755. <message>
 756. <source>Exporting Failed</source>
 757. <translation>Eksportimi dështoj</translation>
 758. </message>
 759. </context>
 760. <context>
 761. <name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
 762. </context>
 763. <context>
 764. <name>WalletFrame</name>
 765. </context>
 766. <context>
 767. <name>WalletModel</name>
 768. <message>
 769. <source>Send Coins</source>
 770. <translation>Dërgo Monedha</translation>
 771. </message>
 772. </context>
 773. <context>
 774. <name>WalletView</name>
 775. <message>
 776. <source>Export the data in the current tab to a file</source>
 777. <translation>Eksporto të dhënat e skedës korrente në një skedar</translation>
 778. </message>
 779. </context>
 780. <context>
 781. <name>starwels</name>
 782. <message>
 783. <source>Options:</source>
 784. <translation>Opsionet:</translation>
 785. </message>
 786. <message>
 787. <source>Starwels</source>
 788. <translation>Berthama Starwels</translation>
 789. </message>
 790. <message>
 791. <source>Information</source>
 792. <translation>Informacion</translation>
 793. </message>
 794. <message>
 795. <source>Insufficient funds</source>
 796. <translation>Fonde te pamjaftueshme</translation>
 797. </message>
 798. <message>
 799. <source>Rescanning...</source>
 800. <translation>Rikerkim</translation>
 801. </message>
 802. <message>
 803. <source>Error</source>
 804. <translation>Problem</translation>
 805. </message>
 806. </context>
 807. </TS>