Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

starwels_ru.ts 193KB


 1. <TS language="ru" version="2.1">
 2. <context>
 3. <name>AddressBookPage</name>
 4. <message>
 5. <source>Right-click to edit address or label</source>
 6. <translation>Клик правой кнопкой для редактирования адреса или метки</translation>
 7. </message>
 8. <message>
 9. <source>Create a new address</source>
 10. <translation>Создать новый адрес</translation>
 11. </message>
 12. <message>
 13. <source>&amp;New</source>
 14. <translation>&amp;Новый</translation>
 15. </message>
 16. <message>
 17. <source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
 18. <translation>Копировать текущий выделенный адрес в буфер обмена</translation>
 19. </message>
 20. <message>
 21. <source>&amp;Copy</source>
 22. <translation>&amp;Копировать</translation>
 23. </message>
 24. <message>
 25. <source>C&amp;lose</source>
 26. <translation>&amp;Закрыть</translation>
 27. </message>
 28. <message>
 29. <source>Delete the currently selected address from the list</source>
 30. <translation>Удалить выбранный адрес из списка</translation>
 31. </message>
 32. <message>
 33. <source>Export the data in the current tab to a file</source>
 34. <translation>Экспортировать данные из вкладки в файл</translation>
 35. </message>
 36. <message>
 37. <source>&amp;Export</source>
 38. <translation>&amp;Экспорт</translation>
 39. </message>
 40. <message>
 41. <source>&amp;Delete</source>
 42. <translation>&amp;Удалить</translation>
 43. </message>
 44. <message>
 45. <source>Choose the address to send coins to</source>
 46. <translation>Выберите адрес для отправки перевода</translation>
 47. </message>
 48. <message>
 49. <source>Choose the address to receive coins with</source>
 50. <translation>Выберите адрес для получения перевода</translation>
 51. </message>
 52. <message>
 53. <source>C&amp;hoose</source>
 54. <translation>&amp;Выбрать</translation>
 55. </message>
 56. <message>
 57. <source>Sending addresses</source>
 58. <translation>Адреса отправки</translation>
 59. </message>
 60. <message>
 61. <source>Receiving addresses</source>
 62. <translation>Адреса получения</translation>
 63. </message>
 64. <message>
 65. <source>These are your Starwels addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
 66. <translation>Это ваши адреса Starwels для отправки платежей. Всегда проверяйте сумму и адрес получателя перед отправкой перевода.</translation>
 67. </message>
 68. <message>
 69. <source>These are your Starwels addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
 70. <translation>Это ваши адреса Starwels для приёма платежей. Рекомендуется использовать новый адрес получения для каждой транзакции.</translation>
 71. </message>
 72. <message>
 73. <source>&amp;Copy Address</source>
 74. <translation>Копировать &amp;адрес</translation>
 75. </message>
 76. <message>
 77. <source>Copy &amp;Label</source>
 78. <translation>Копировать &amp;метку</translation>
 79. </message>
 80. <message>
 81. <source>&amp;Edit</source>
 82. <translation>&amp;Правка</translation>
 83. </message>
 84. <message>
 85. <source>Export Address List</source>
 86. <translation>Экспортировать список адресов</translation>
 87. </message>
 88. <message>
 89. <source>Comma separated file (*.csv)</source>
 90. <translation>Текст, разделённый запятыми (*.csv)</translation>
 91. </message>
 92. <message>
 93. <source>Exporting Failed</source>
 94. <translation>Экспорт не удался</translation>
 95. </message>
 96. <message>
 97. <source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
 98. <translation>Произошла ошибка при сохранении списка адресов в %1. Пожалуйста, попробуйте еще раз.</translation>
 99. </message>
 100. </context>
 101. <context>
 102. <name>AddressTableModel</name>
 103. <message>
 104. <source>Label</source>
 105. <translation>Метка</translation>
 106. </message>
 107. <message>
 108. <source>Address</source>
 109. <translation>Адрес</translation>
 110. </message>
 111. <message>
 112. <source>(no label)</source>
 113. <translation>(нет метки)</translation>
 114. </message>
 115. </context>
 116. <context>
 117. <name>AskPassphraseDialog</name>
 118. <message>
 119. <source>Passphrase Dialog</source>
 120. <translation>Диалог ввода пароля</translation>
 121. </message>
 122. <message>
 123. <source>Enter passphrase</source>
 124. <translation>Введите пароль</translation>
 125. </message>
 126. <message>
 127. <source>New passphrase</source>
 128. <translation>Новый пароль</translation>
 129. </message>
 130. <message>
 131. <source>Repeat new passphrase</source>
 132. <translation>Повторите новый пароль</translation>
 133. </message>
 134. <message>
 135. <source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
 136. <translation>Введите новый пароль бумажника.&lt;br/&gt;Используйте пароль, состоящий из &lt;b&gt;десяти или более случайных символов&lt;/b&gt;, или &lt;b&gt;восьми или более слов&lt;/b&gt;.</translation>
 137. </message>
 138. <message>
 139. <source>Encrypt wallet</source>
 140. <translation>Зашифровать бумажник</translation>
 141. </message>
 142. <message>
 143. <source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
 144. <translation>Для выполнения операции требуется пароль вашего бумажника.</translation>
 145. </message>
 146. <message>
 147. <source>Unlock wallet</source>
 148. <translation>Разблокировать бумажник</translation>
 149. </message>
 150. <message>
 151. <source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
 152. <translation>Для выполнения операции требуется пароль вашего бумажника.</translation>
 153. </message>
 154. <message>
 155. <source>Decrypt wallet</source>
 156. <translation>Расшифровать бумажник</translation>
 157. </message>
 158. <message>
 159. <source>Change passphrase</source>
 160. <translation>Сменить пароль</translation>
 161. </message>
 162. <message>
 163. <source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
 164. <translation>Введите старый и новый пароль для бумажника.</translation>
 165. </message>
 166. <message>
 167. <source>Confirm wallet encryption</source>
 168. <translation>Подтвердите шифрование бумажника</translation>
 169. </message>
 170. <message>
 171. <source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR STARWELSS&lt;/b&gt;!</source>
 172. <translation>Предупреждение: если вы зашифруете бумажник и потеряете пароль, вы &lt;b&gt;ПОТЕРЯЕТЕ ВСЕ ВАШИ СТАРВЕЛСЫ&lt;/b&gt;!</translation>
 173. </message>
 174. <message>
 175. <source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
 176. <translation>Вы уверены, что хотите зашифровать ваш бумажник?</translation>
 177. </message>
 178. <message>
 179. <source>Wallet encrypted</source>
 180. <translation>Бумажник зашифрован</translation>
 181. </message>
 182. <message>
 183. <source>%1 will close now to finish the encryption process. Remember that encrypting your wallet cannot fully protect your starwelss from being stolen by malware infecting your computer.</source>
 184. <translation>Сейчас %1 закроется для завершения процесса шифрования. Помните, что шифрование вашего бумажника не может полностью защитить ваши старвелсы от кражи с помощью инфицирования вашего компьютера вредоносным ПО.</translation>
 185. </message>
 186. <message>
 187. <source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
 188. <translation>ВАЖНО: все предыдущие резервные копии вашего бумажника должны быть заменены новым зашифрованным файлом. В целях безопасности предыдущие резервные копии незашифрованного бумажника станут бесполезны, как только вы начнёте использовать новый зашифрованный бумажник.</translation>
 189. </message>
 190. <message>
 191. <source>Wallet encryption failed</source>
 192. <translation>Не удалось зашифровать бумажник</translation>
 193. </message>
 194. <message>
 195. <source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
 196. <translation>Шифрование бумажника не удалось из-за внутренней ошибки. Ваш бумажник не был зашифрован.</translation>
 197. </message>
 198. <message>
 199. <source>The supplied passphrases do not match.</source>
 200. <translation>Введённые пароли не совпадают.</translation>
 201. </message>
 202. <message>
 203. <source>Wallet unlock failed</source>
 204. <translation>Разблокировка бумажника не удалась</translation>
 205. </message>
 206. <message>
 207. <source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
 208. <translation>Неверный пароль для расшифровки бумажника.</translation>
 209. </message>
 210. <message>
 211. <source>Wallet decryption failed</source>
 212. <translation>Расшифровка бумажника не удалась</translation>
 213. </message>
 214. <message>
 215. <source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
 216. <translation>Пароль бумажника успешно изменён.</translation>
 217. </message>
 218. <message>
 219. <source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
 220. <translation>Внимание: Caps Lock включен!</translation>
 221. </message>
 222. </context>
 223. <context>
 224. <name>BanTableModel</name>
 225. <message>
 226. <source>IP/Netmask</source>
 227. <translation>IP/префикс</translation>
 228. </message>
 229. <message>
 230. <source>Banned Until</source>
 231. <translation>Заблокировано до</translation>
 232. </message>
 233. </context>
 234. <context>
 235. <name>StarwelsGUI</name>
 236. <message>
 237. <source>Sign &amp;message...</source>
 238. <translation>&amp;Подписать сообщение...</translation>
 239. </message>
 240. <message>
 241. <source>Synchronizing with network...</source>
 242. <translation>Синхронизация с сетью...</translation>
 243. </message>
 244. <message>
 245. <source>&amp;Overview</source>
 246. <translation>&amp;Обзор</translation>
 247. </message>
 248. <message>
 249. <source>Node</source>
 250. <translation>Узел</translation>
 251. </message>
 252. <message>
 253. <source>Show general overview of wallet</source>
 254. <translation>Показать общий обзор действий с бумажником</translation>
 255. </message>
 256. <message>
 257. <source>&amp;Transactions</source>
 258. <translation>&amp;Транзакции</translation>
 259. </message>
 260. <message>
 261. <source>Browse transaction history</source>
 262. <translation>Показать историю транзакций</translation>
 263. </message>
 264. <message>
 265. <source>E&amp;xit</source>
 266. <translation>В&amp;ыход</translation>
 267. </message>
 268. <message>
 269. <source>Quit application</source>
 270. <translation>Закрыть приложение</translation>
 271. </message>
 272. <message>
 273. <source>&amp;About %1</source>
 274. <translation>&amp;О %1</translation>
 275. </message>
 276. <message>
 277. <source>Show information about %1</source>
 278. <translation>Показать информацию о %1</translation>
 279. </message>
 280. <message>
 281. <source>About &amp;Qt</source>
 282. <translation>О &amp;Qt</translation>
 283. </message>
 284. <message>
 285. <source>Show information about Qt</source>
 286. <translation>Показать информацию о Qt</translation>
 287. </message>
 288. <message>
 289. <source>&amp;Options...</source>
 290. <translation>&amp;Параметры</translation>
 291. </message>
 292. <message>
 293. <source>Modify configuration options for %1</source>
 294. <translation>Изменить конфигурационные настройки для %1</translation>
 295. </message>
 296. <message>
 297. <source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
 298. <translation>&amp;Зашифровать бумажник...</translation>
 299. </message>
 300. <message>
 301. <source>&amp;Backup Wallet...</source>
 302. <translation>&amp;Сделать резервную копию бумажника...</translation>
 303. </message>
 304. <message>
 305. <source>&amp;Change Passphrase...</source>
 306. <translation>&amp;Изменить пароль...</translation>
 307. </message>
 308. <message>
 309. <source>&amp;Sending addresses...</source>
 310. <translation>&amp;Адреса отправки...</translation>
 311. </message>
 312. <message>
 313. <source>&amp;Receiving addresses...</source>
 314. <translation>Адреса &amp;получения...</translation>
 315. </message>
 316. <message>
 317. <source>Open &amp;URI...</source>
 318. <translation>Открыть &amp;URI...</translation>
 319. </message>
 320. <message>
 321. <source>Click to disable network activity.</source>
 322. <translation>Кликните, чтобы запретить сетевую активность.</translation>
 323. </message>
 324. <message>
 325. <source>Network activity disabled.</source>
 326. <translation>Сетевая активность запрещена.</translation>
 327. </message>
 328. <message>
 329. <source>Click to enable network activity again.</source>
 330. <translation>Кликните, чтобы снова разрешить сетевую активность.</translation>
 331. </message>
 332. <message>
 333. <source>Syncing Headers (%1%)...</source>
 334. <translation>Синхронизация заголовков (%1%)...</translation>
 335. </message>
 336. <message>
 337. <source>Reindexing blocks on disk...</source>
 338. <translation>Идёт переиндексация блоков на диске...</translation>
 339. </message>
 340. <message>
 341. <source>Send coins to a Starwels address</source>
 342. <translation>Отправить монеты на указанный адрес Starwels</translation>
 343. </message>
 344. <message>
 345. <source>Backup wallet to another location</source>
 346. <translation>Сделать резервную копию бумажника в другом месте</translation>
 347. </message>
 348. <message>
 349. <source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
 350. <translation>Изменить пароль шифрования бумажника</translation>
 351. </message>
 352. <message>
 353. <source>&amp;Debug window</source>
 354. <translation>&amp;Окно отладки</translation>
 355. </message>
 356. <message>
 357. <source>Open debugging and diagnostic console</source>
 358. <translation>Открыть консоль отладки и диагностики</translation>
 359. </message>
 360. <message>
 361. <source>&amp;Verify message...</source>
 362. <translation>&amp;Проверить сообщение...</translation>
 363. </message>
 364. <message>
 365. <source>Starwels</source>
 366. <translation>Starwels</translation>
 367. </message>
 368. <message>
 369. <source>Wallet</source>
 370. <translation>Бумажник</translation>
 371. </message>
 372. <message>
 373. <source>&amp;Send</source>
 374. <translation>&amp;Отправить</translation>
 375. </message>
 376. <message>
 377. <source>&amp;Receive</source>
 378. <translation>&amp;Получить</translation>
 379. </message>
 380. <message>
 381. <source>&amp;Show / Hide</source>
 382. <translation>&amp;Показать / Скрыть</translation>
 383. </message>
 384. <message>
 385. <source>Show or hide the main Window</source>
 386. <translation>Показать или скрыть главное окно</translation>
 387. </message>
 388. <message>
 389. <source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
 390. <translation>Зашифровать приватные ключи, принадлежащие вашему бумажнику</translation>
 391. </message>
 392. <message>
 393. <source>Sign messages with your Starwels addresses to prove you own them</source>
 394. <translation>Подписать сообщения вашим адресом Starwels, чтобы доказать, что вы им владеете</translation>
 395. </message>
 396. <message>
 397. <source>Verify messages to ensure they were signed with specified Starwels addresses</source>
 398. <translation>Проверить сообщения, чтобы удостовериться, что они были подписаны определённым адресом Starwels</translation>
 399. </message>
 400. <message>
 401. <source>&amp;File</source>
 402. <translation>&amp;Файл</translation>
 403. </message>
 404. <message>
 405. <source>&amp;Settings</source>
 406. <translation>&amp;Настройки</translation>
 407. </message>
 408. <message>
 409. <source>&amp;Help</source>
 410. <translation>&amp;Помощь</translation>
 411. </message>
 412. <message>
 413. <source>Tabs toolbar</source>
 414. <translation>Панель вкладок</translation>
 415. </message>
 416. <message>
 417. <source>Request payments (generates QR codes and starwels: URIs)</source>
 418. <translation>Запросить платежи (создаёт QR-коды и starwels: ссылки)</translation>
 419. </message>
 420. <message>
 421. <source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
 422. <translation>Показать список использованных адресов и меток отправки</translation>
 423. </message>
 424. <message>
 425. <source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
 426. <translation>Показать список использованных адресов и меток получения</translation>
 427. </message>
 428. <message>
 429. <source>Open a starwels: URI or payment request</source>
 430. <translation>Открыть starwels: URI или запрос платежа</translation>
 431. </message>
 432. <message>
 433. <source>&amp;Command-line options</source>
 434. <translation>&amp;Параметры командной строки</translation>
 435. </message>
 436. <message numerus="yes">
 437. <source>%n active connection(s) to Starwels network</source>
 438. <translation><numerusform>%n активных соединений с сетью Starwels</numerusform><numerusform>%n активных соединений с сетью Starwels</numerusform><numerusform>%n активных соединений с сетью Starwels</numerusform><numerusform>%n активных соединений с сетью Starwels</numerusform></translation>
 439. </message>
 440. <message>
 441. <source>Indexing blocks on disk...</source>
 442. <translation>Индексация блоков на диске...</translation>
 443. </message>
 444. <message>
 445. <source>Processing blocks on disk...</source>
 446. <translation>Обработка блоков на диске...</translation>
 447. </message>
 448. <message numerus="yes">
 449. <source>Processed %n block(s) of transaction history.</source>
 450. <translation><numerusform>Обработан %n блок истории транзакций.</numerusform><numerusform>Обработано %n блока истории транзакций.</numerusform><numerusform>Обработано %n блоков истории транзакций.</numerusform><numerusform>Обработано %n блоков истории транзакций.</numerusform></translation>
 451. </message>
 452. <message>
 453. <source>%1 behind</source>
 454. <translation>%1 позади</translation>
 455. </message>
 456. <message>
 457. <source>Last received block was generated %1 ago.</source>
 458. <translation>Последний полученный блок был сгенерирован %1 назад.</translation>
 459. </message>
 460. <message>
 461. <source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
 462. <translation>Транзакции после него пока не будут видны.</translation>
 463. </message>
 464. <message>
 465. <source>Error</source>
 466. <translation>Ошибка</translation>
 467. </message>
 468. <message>
 469. <source>Warning</source>
 470. <translation>Внимание</translation>
 471. </message>
 472. <message>
 473. <source>Information</source>
 474. <translation>Информация</translation>
 475. </message>
 476. <message>
 477. <source>Up to date</source>
 478. <translation>Синхронизировано</translation>
 479. </message>
 480. <message>
 481. <source>Show the %1 help message to get a list with possible Starwels command-line options</source>
 482. <translation>Показать помощь по %1, чтобы получить список доступных параметров командной строки</translation>
 483. </message>
 484. <message>
 485. <source>%1 client</source>
 486. <translation>%1 клиент</translation>
 487. </message>
 488. <message>
 489. <source>Connecting to peers...</source>
 490. <translation>Подключение к пирам...</translation>
 491. </message>
 492. <message>
 493. <source>Catching up...</source>
 494. <translation>Синхронизируется...</translation>
 495. </message>
 496. <message>
 497. <source>Date: %1
 498. </source>
 499. <translation>Дата: %1
 500. </translation>
 501. </message>
 502. <message>
 503. <source>Amount: %1
 504. </source>
 505. <translation>Количество: %1
 506. </translation>
 507. </message>
 508. <message>
 509. <source>Type: %1
 510. </source>
 511. <translation>Тип: %1
 512. </translation>
 513. </message>
 514. <message>
 515. <source>Label: %1
 516. </source>
 517. <translation>Метка: %1
 518. </translation>
 519. </message>
 520. <message>
 521. <source>Address: %1
 522. </source>
 523. <translation>Адрес: %1
 524. </translation>
 525. </message>
 526. <message>
 527. <source>Sent transaction</source>
 528. <translation>Исходящая транзакция</translation>
 529. </message>
 530. <message>
 531. <source>Incoming transaction</source>
 532. <translation>Входящая транзакция</translation>
 533. </message>
 534. <message>
 535. <source>HD key generation is &lt;b&gt;enabled&lt;/b&gt;</source>
 536. <translation>Генерация HD-ключей &lt;b&gt;разрешена&lt;/b&gt;</translation>
 537. </message>
 538. <message>
 539. <source>HD key generation is &lt;b&gt;disabled&lt;/b&gt;</source>
 540. <translation>Генерация HD-ключей &lt;b&gt;запрещена&lt;/b&gt;</translation>
 541. </message>
 542. <message>
 543. <source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
 544. <translation>Бумажник &lt;b&gt;зашифрован&lt;/b&gt; и в настоящее время &lt;b&gt;разблокирован&lt;/b&gt;</translation>
 545. </message>
 546. <message>
 547. <source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
 548. <translation>Бумажник &lt;b&gt;зашифрован&lt;/b&gt; и в настоящее время &lt;b&gt;заблокирован&lt;/b&gt;</translation>
 549. </message>
 550. <message>
 551. <source>A fatal error occurred. Starwels can no longer continue safely and will quit.</source>
 552. <translation>Произошла неисправимая ошибка. Starwels не может безопасно продолжать работу и будет закрыт.</translation>
 553. </message>
 554. </context>
 555. <context>
 556. <name>CoinControlDialog</name>
 557. <message>
 558. <source>Coin Selection</source>
 559. <translation>Выбор монет</translation>
 560. </message>
 561. <message>
 562. <source>Quantity:</source>
 563. <translation>Количество:</translation>
 564. </message>
 565. <message>
 566. <source>Bytes:</source>
 567. <translation>Байт:</translation>
 568. </message>
 569. <message>
 570. <source>Amount:</source>
 571. <translation>Сумма:</translation>
 572. </message>
 573. <message>
 574. <source>Fee:</source>
 575. <translation>Комиссия:</translation>
 576. </message>
 577. <message>
 578. <source>Dust:</source>
 579. <translation>Пыль:</translation>
 580. </message>
 581. <message>
 582. <source>After Fee:</source>
 583. <translation>После комиссии:</translation>
 584. </message>
 585. <message>
 586. <source>Change:</source>
 587. <translation>Сдача:</translation>
 588. </message>
 589. <message>
 590. <source>(un)select all</source>
 591. <translation>Отменить выбор всего</translation>
 592. </message>
 593. <message>
 594. <source>Tree mode</source>
 595. <translation>Режим дерева</translation>
 596. </message>
 597. <message>
 598. <source>List mode</source>
 599. <translation>Режим списка</translation>
 600. </message>
 601. <message>
 602. <source>Amount</source>
 603. <translation>Сумма</translation>
 604. </message>
 605. <message>
 606. <source>Received with label</source>
 607. <translation>Получено с пометкой</translation>
 608. </message>
 609. <message>
 610. <source>Received with address</source>
 611. <translation>Получено с адреса</translation>
 612. </message>
 613. <message>
 614. <source>Date</source>
 615. <translation>Дата</translation>
 616. </message>
 617. <message>
 618. <source>Confirmations</source>
 619. <translation>Подтверждений</translation>
 620. </message>
 621. <message>
 622. <source>Confirmed</source>
 623. <translation>Подтверждено</translation>
 624. </message>
 625. <message>
 626. <source>Copy address</source>
 627. <translation>Копировать адрес</translation>
 628. </message>
 629. <message>
 630. <source>Copy label</source>
 631. <translation>Копировать метку</translation>
 632. </message>
 633. <message>
 634. <source>Copy amount</source>
 635. <translation>Копировать сумму</translation>
 636. </message>
 637. <message>
 638. <source>Copy transaction ID</source>
 639. <translation>Копировать ID транзакции</translation>
 640. </message>
 641. <message>
 642. <source>Lock unspent</source>
 643. <translation>Заблокировать непотраченное</translation>
 644. </message>
 645. <message>
 646. <source>Unlock unspent</source>
 647. <translation>Разблокировать непотраченное</translation>
 648. </message>
 649. <message>
 650. <source>Copy quantity</source>
 651. <translation>Копировать количество</translation>
 652. </message>
 653. <message>
 654. <source>Copy fee</source>
 655. <translation>Копировать комиссию</translation>
 656. </message>
 657. <message>
 658. <source>Copy after fee</source>
 659. <translation>Копировать после комиссии</translation>
 660. </message>
 661. <message>
 662. <source>Copy bytes</source>
 663. <translation>Копировать байты</translation>
 664. </message>
 665. <message>
 666. <source>Copy dust</source>
 667. <translation>Копировать пыль</translation>
 668. </message>
 669. <message>
 670. <source>Copy change</source>
 671. <translation>Копировать сдачу</translation>
 672. </message>
 673. <message>
 674. <source>(%1 locked)</source>
 675. <translation>(%1 заблокировано)</translation>
 676. </message>
 677. <message>
 678. <source>yes</source>
 679. <translation>да</translation>
 680. </message>
 681. <message>
 682. <source>no</source>
 683. <translation>нет</translation>
 684. </message>
 685. <message>
 686. <source>This label turns red if any recipient receives an amount smaller than the current dust threshold.</source>
 687. <translation>Эта метка станет красной, если любой получатель получит сумму меньше, чем текущий порог пыли.</translation>
 688. </message>
 689. <message>
 690. <source>Can vary +/- %1 satoshi(s) per input.</source>
 691. <translation>Может отличаться на +/- %1 сатоши на вход.</translation>
 692. </message>
 693. <message>
 694. <source>(no label)</source>
 695. <translation>(нет метки)</translation>
 696. </message>
 697. <message>
 698. <source>change from %1 (%2)</source>
 699. <translation>сдача с %1 (%2)</translation>
 700. </message>
 701. <message>
 702. <source>(change)</source>
 703. <translation>(сдача)</translation>
 704. </message>
 705. </context>
 706. <context>
 707. <name>EditAddressDialog</name>
 708. <message>
 709. <source>Edit Address</source>
 710. <translation>Изменить адрес</translation>
 711. </message>
 712. <message>
 713. <source>&amp;Label</source>
 714. <translation>&amp;Метка</translation>
 715. </message>
 716. <message>
 717. <source>The label associated with this address list entry</source>
 718. <translation>Метка, связанная с этой записью списка адресов</translation>
 719. </message>
 720. <message>
 721. <source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
 722. <translation>Адрес, связанный с этой записью списка адресов. Он может быть изменён только для адресов отправки.</translation>
 723. </message>
 724. <message>
 725. <source>&amp;Address</source>
 726. <translation>&amp;Адрес</translation>
 727. </message>
 728. <message>
 729. <source>New receiving address</source>
 730. <translation>Новый адрес получения</translation>
 731. </message>
 732. <message>
 733. <source>New sending address</source>
 734. <translation>Новый адрес отправки</translation>
 735. </message>
 736. <message>
 737. <source>Edit receiving address</source>
 738. <translation>Изменить адрес получения</translation>
 739. </message>
 740. <message>
 741. <source>Edit sending address</source>
 742. <translation>Изменить адрес отправки</translation>
 743. </message>
 744. <message>
 745. <source>The entered address "%1" is not a valid Starwels address.</source>
 746. <translation>Введённый адрес "%1" не является правильным Starwels-адресом.</translation>
 747. </message>
 748. <message>
 749. <source>The entered address "%1" is already in the address book.</source>
 750. <translation>Введённый адрес "%1" уже находится в адресной книге.</translation>
 751. </message>
 752. <message>
 753. <source>Could not unlock wallet.</source>
 754. <translation>Не удается разблокировать бумажник.</translation>
 755. </message>
 756. <message>
 757. <source>New key generation failed.</source>
 758. <translation>Генерация нового ключа не удалась.</translation>
 759. </message>
 760. </context>
 761. <context>
 762. <name>FreespaceChecker</name>
 763. <message>
 764. <source>A new data directory will be created.</source>
 765. <translation>Будет создан новый каталог данных.</translation>
 766. </message>
 767. <message>
 768. <source>name</source>
 769. <translation>имя</translation>
 770. </message>
 771. <message>
 772. <source>Directory already exists. Add %1 if you intend to create a new directory here.</source>
 773. <translation>Каталог уже существует. Добавьте %1, если вы хотите создать здесь новый каталог.</translation>
 774. </message>
 775. <message>
 776. <source>Path already exists, and is not a directory.</source>
 777. <translation>Путь уже существует и не является каталогом.</translation>
 778. </message>
 779. <message>
 780. <source>Cannot create data directory here.</source>
 781. <translation>Не удаётся создать здесь каталог данных.</translation>
 782. </message>
 783. </context>
 784. <context>
 785. <name>HelpMessageDialog</name>
 786. <message>
 787. <source>version</source>
 788. <translation>версия</translation>
 789. </message>
 790. <message>
 791. <source>(%1-bit)</source>
 792. <translation>(%1-бит)</translation>
 793. </message>
 794. <message>
 795. <source>About %1</source>
 796. <translation>О %1</translation>
 797. </message>
 798. <message>
 799. <source>Command-line options</source>
 800. <translation>Параметры командной строки</translation>
 801. </message>
 802. <message>
 803. <source>Usage:</source>
 804. <translation>Использование:</translation>
 805. </message>
 806. <message>
 807. <source>command-line options</source>
 808. <translation>параметры командной строки</translation>
 809. </message>
 810. <message>
 811. <source>UI Options:</source>
 812. <translation>Настройки интерфейса:</translation>
 813. </message>
 814. <message>
 815. <source>Choose data directory on startup (default: %u)</source>
 816. <translation>Выбрать каталог данных при запуске (по умолчанию: %u)</translation>
 817. </message>
 818. <message>
 819. <source>Set language, for example "de_DE" (default: system locale)</source>
 820. <translation>Выберите язык, например "de_DE" (по умолчанию: как в системе)</translation>
 821. </message>
 822. <message>
 823. <source>Start minimized</source>
 824. <translation>Запускать свёрнутым</translation>
 825. </message>
 826. <message>
 827. <source>Set SSL root certificates for payment request (default: -system-)</source>
 828. <translation>Указать корневые SSL-сертификаты для запроса платежа (по умолчанию: -system-)</translation>
 829. </message>
 830. <message>
 831. <source>Show splash screen on startup (default: %u)</source>
 832. <translation>Показывать экран-заставку при запуске (по умолчанию: %u)</translation>
 833. </message>
 834. <message>
 835. <source>Reset all settings changed in the GUI</source>
 836. <translation>Сбросить все настройки, измененные в графическом интерфейсе</translation>
 837. </message>
 838. </context>
 839. <context>
 840. <name>Intro</name>
 841. <message>
 842. <source>Welcome</source>
 843. <translation>Добро пожаловать</translation>
 844. </message>
 845. <message>
 846. <source>Welcome to %1.</source>
 847. <translation>Добро пожаловать в %1</translation>
 848. </message>
 849. <message>
 850. <source>As this is the first time the program is launched, you can choose where %1 will store its data.</source>
 851. <translation>При первом запуске программы вы можете выбрать где %1 будет хранить свои данные.</translation>
 852. </message>
 853. <message>
 854. <source>%1 will download and store a copy of the blockchain. At least %2GB of data will be stored in this directory, and it will grow over time. The wallet will also be stored in this directory.</source>
 855. <translation>%1 скачает и сохранит копию цепи блоков. Как минимум %2GB будут записаны в этот каталог, и со временем он будет расти. Бумажник также будет сохранен в этом каталоге.</translation>
 856. </message>
 857. <message>
 858. <source>Use the default data directory</source>
 859. <translation>Использовать каталог данных по умолчанию</translation>
 860. </message>
 861. <message>
 862. <source>Use a custom data directory:</source>
 863. <translation>Использовать другой каталог данных:</translation>
 864. </message>
 865. <message>
 866. <source>Error: Specified data directory "%1" cannot be created.</source>
 867. <translation>Ошибка: не удалось создать указанный каталог данных "%1".</translation>
 868. </message>
 869. <message>
 870. <source>Error</source>
 871. <translation>Ошибка</translation>
 872. </message>
 873. <message numerus="yes">
 874. <source>%n GB of free space available</source>
 875. <translation><numerusform>%n ГБ свободного места доступно</numerusform><numerusform>%n ГБ свободного места доступно</numerusform><numerusform>%n ГБ свободного места доступно</numerusform><numerusform>%n ГБ свободного места доступно</numerusform></translation>
 876. </message>
 877. <message numerus="yes">
 878. <source>(of %n GB needed)</source>
 879. <translation><numerusform>(из необходимых %n ГБ)</numerusform><numerusform>(из необходимых %n ГБ)</numerusform><numerusform>(из необходимых %n ГБ)</numerusform><numerusform>(из необходимых %n ГБ)</numerusform></translation>
 880. </message>
 881. </context>
 882. <context>
 883. <name>ModalOverlay</name>
 884. <message>
 885. <source>Form</source>
 886. <translation>Форма</translation>
 887. </message>
 888. <message>
 889. <source>Recent transactions may not yet be visible, and therefore your wallet's balance might be incorrect. This information will be correct once your wallet has finished synchronizing with the starwels network, as detailed below.</source>
 890. <translation>Недавние транзакции могут быть пока не видны, поэтому ваш баланс может отображаться некорректно. Эта информация станет корректной, как только ваш бумажник будет синхронизирован с сетью, см. подробности ниже.</translation>
 891. </message>
 892. <message>
 893. <source>Attempting to spend starwelss that are affected by not-yet-displayed transactions will not be accepted by the network.</source>
 894. <translation>Попытка потратить старвелсы из ещё не отображённых транзакций будет отвергнута сетью.</translation>
 895. </message>
 896. <message>
 897. <source>Number of blocks left</source>
 898. <translation>Число оставшихся блоков</translation>
 899. </message>
 900. <message>
 901. <source>Unknown...</source>
 902. <translation>Неизвестно...</translation>
 903. </message>
 904. <message>
 905. <source>Last block time</source>
 906. <translation>Время последнего блока</translation>
 907. </message>
 908. <message>
 909. <source>Progress</source>
 910. <translation>Прогресс</translation>
 911. </message>
 912. <message>
 913. <source>Progress increase per hour</source>
 914. <translation>Прогресс за час</translation>
 915. </message>
 916. <message>
 917. <source>calculating...</source>
 918. <translation>расчёт...</translation>
 919. </message>
 920. <message>
 921. <source>Estimated time left until synced</source>
 922. <translation>Примерное время до завершения синхронизации</translation>
 923. </message>
 924. <message>
 925. <source>Hide</source>
 926. <translation>Скрыть</translation>
 927. </message>
 928. <message>
 929. <source>Unknown. Syncing Headers (%1)...</source>
 930. <translation>Неизвестно. Синхронизация заголовков (%1)...</translation>
 931. </message>
 932. </context>
 933. <context>
 934. <name>OpenURIDialog</name>
 935. <message>
 936. <source>Open URI</source>
 937. <translation>Открыть URI</translation>
 938. </message>
 939. <message>
 940. <source>Open payment request from URI or file</source>
 941. <translation>Открыть запрос платежа из URI или файла</translation>
 942. </message>
 943. <message>
 944. <source>URI:</source>
 945. <translation>URI:</translation>
 946. </message>
 947. <message>
 948. <source>Select payment request file</source>
 949. <translation>Выбрать файл запроса платежа</translation>
 950. </message>
 951. <message>
 952. <source>Select payment request file to open</source>
 953. <translation>Выберите файл запроса платежа</translation>
 954. </message>
 955. </context>
 956. <context>
 957. <name>OptionsDialog</name>
 958. <message>
 959. <source>Options</source>
 960. <translation>Параметры</translation>
 961. </message>
 962. <message>
 963. <source>&amp;Main</source>
 964. <translation>&amp;Главная</translation>
 965. </message>
 966. <message>
 967. <source>Automatically start %1 after logging in to the system.</source>
 968. <translation>Автоматически запускать %1 после входа в систему.</translation>
 969. </message>
 970. <message>
 971. <source>&amp;Start %1 on system login</source>
 972. <translation>&amp;Запускать %1 при входе в систему</translation>
 973. </message>
 974. <message>
 975. <source>Size of &amp;database cache</source>
 976. <translation>Размер кэша &amp;БД</translation>
 977. </message>
 978. <message>
 979. <source>MB</source>
 980. <translation>МБ</translation>
 981. </message>
 982. <message>
 983. <source>Number of script &amp;verification threads</source>
 984. <translation>Число потоков проверки &amp;сценария</translation>
 985. </message>
 986. <message>
 987. <source>Accept connections from outside</source>
 988. <translation>Принимать входящие соединения</translation>
 989. </message>
 990. <message>
 991. <source>Allow incoming connections</source>
 992. <translation>Разрешить входящие подключения</translation>
 993. </message>
 994. <message>
 995. <source>IP address of the proxy (e.g. IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</source>
 996. <translation>IP-адрес прокси (например IPv4: 127.0.0.1 / IPv6: ::1)</translation>
 997. </message>
 998. <message>
 999. <source>Minimize instead of exit the application when the window is closed. When this option is enabled, the application will be closed only after selecting Exit in the menu.</source>
 1000. <translation>Сворачивать вместо закрытия. Если данная опция будет выбрана — приложение закроется только после выбора соответствующего пункта в меню.</translation>
 1001. </message>
 1002. <message>
 1003. <source>Third party URLs (e.g. a block explorer) that appear in the transactions tab as context menu items. %s in the URL is replaced by transaction hash. Multiple URLs are separated by vertical bar |.</source>
 1004. <translation>Сторонние URL (например, block explorer), которые отображаются на вкладке транзакций как пункты контекстного меню. %s в URL заменяется хэшем транзакции. URL отделяются друг от друга вертикальной чертой |.</translation>
 1005. </message>
 1006. <message>
 1007. <source>Third party transaction URLs</source>
 1008. <translation>Сторонние URL транзакций.</translation>
 1009. </message>
 1010. <message>
 1011. <source>Active command-line options that override above options:</source>
 1012. <translation>Активные опции командной строки, которые перекрывают вышеуказанные опции:</translation>
 1013. </message>
 1014. <message>
 1015. <source>Reset all client options to default.</source>
 1016. <translation>Сбросить все настройки клиента на значения по умолчанию.</translation>
 1017. </message>
 1018. <message>
 1019. <source>&amp;Reset Options</source>
 1020. <translation>&amp;Сбросить параметры</translation>
 1021. </message>
 1022. <message>
 1023. <source>&amp;Network</source>
 1024. <translation>&amp;Сеть</translation>
 1025. </message>
 1026. <message>
 1027. <source>(0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free)</source>
 1028. <translation>(0 = автоматически, &lt;0 = оставить столько незагруженных ядер)</translation>
 1029. </message>
 1030. <message>
 1031. <source>W&amp;allet</source>
 1032. <translation>Б&amp;умажник</translation>
 1033. </message>
 1034. <message>
 1035. <source>Expert</source>
 1036. <translation>Эксперт</translation>
 1037. </message>
 1038. <message>
 1039. <source>Enable coin &amp;control features</source>
 1040. <translation>Включить управление входами</translation>
 1041. </message>
 1042. <message>
 1043. <source>If you disable the spending of unconfirmed change, the change from a transaction cannot be used until that transaction has at least one confirmation. This also affects how your balance is computed.</source>
 1044. <translation>При отключении траты неподтверждённой сдачи, сдача от транзакции не может быть использована до тех пор пока у этой транзакции не будет хотя бы одно подтверждение. Это также влияет как ваш баланс рассчитывается.</translation>
 1045. </message>
 1046. <message>
 1047. <source>&amp;Spend unconfirmed change</source>
 1048. <translation>&amp;Тратить неподтверждённую сдачу</translation>
 1049. </message>
 1050. <message>
 1051. <source>Automatically open the Starwels client port on the router. This only works when your router supports UPnP and it is enabled.</source>
 1052. <translation>Автоматически открыть порт для Starwels-клиента на роутере. Работает только если Ваш роутер поддерживает UPnP, и данная функция включена.</translation>
 1053. </message>
 1054. <message>
 1055. <source>Map port using &amp;UPnP</source>
 1056. <translation>Пробросить порт через &amp;UPnP</translation>
 1057. </message>
 1058. <message>
 1059. <source>Connect to the Starwels network through a SOCKS5 proxy.</source>
 1060. <translation>Подключаться к сети Starwels через прокси SOCKS5</translation>
 1061. </message>
 1062. <message>
 1063. <source>&amp;Connect through SOCKS5 proxy (default proxy):</source>
 1064. <translation>&amp;Подключаться к сети Starwels через прокси SOCKS5 (прокси по умолчанию):</translation>
 1065. </message>
 1066. <message>
 1067. <source>Proxy &amp;IP:</source>
 1068. <translation>&amp;IP Прокси: </translation>
 1069. </message>
 1070. <message>
 1071. <source>&amp;Port:</source>
 1072. <translation>По&amp;рт: </translation>
 1073. </message>
 1074. <message>
 1075. <source>Port of the proxy (e.g. 9050)</source>
 1076. <translation>Порт прокси-сервера (например, 9050)</translation>
 1077. </message>
 1078. <message>
 1079. <source>Used for reaching peers via:</source>
 1080. <translation>Используется для достижения участников через:</translation>
 1081. </message>
 1082. <message>
 1083. <source>Shows, if the supplied default SOCKS5 proxy is used to reach peers via this network type.</source>
 1084. <translation>Показывается, если включено прокси SOCKS5 по умолчанию, используемое для соединения с участниками по этому типу сети.</translation>
 1085. </message>
 1086. <message>
 1087. <source>IPv4</source>
 1088. <translation>IPv4</translation>
 1089. </message>
 1090. <message>
 1091. <source>IPv6</source>
 1092. <translation>IPv6</translation>
 1093. </message>
 1094. <message>
 1095. <source>Tor</source>
 1096. <translation>Tor</translation>
 1097. </message>
 1098. <message>
 1099. <source>Connect to the Starwels network through a separate SOCKS5 proxy for Tor hidden services.</source>
 1100. <translation>Подключаться к сети Starwels через прокси SOCKS5 для скрытых сервисов Tor.</translation>
 1101. </message>
 1102. <message>
 1103. <source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services:</source>
 1104. <translation>Использовать отдельный прокси SOCKS5 для соединения с участниками через скрытые сервисы Tor:</translation>
 1105. </message>
 1106. <message>
 1107. <source>&amp;Window</source>
 1108. <translation>&amp;Окно</translation>
 1109. </message>
 1110. <message>
 1111. <source>&amp;Hide the icon from the system tray.</source>
 1112. <translation>&amp;Скрыть иконку из системного трея.</translation>
 1113. </message>
 1114. <message>
 1115. <source>Hide tray icon</source>
 1116. <translation>Скрыть иконку в трее</translation>
 1117. </message>
 1118. <message>
 1119. <source>Show only a tray icon after minimizing the window.</source>
 1120. <translation>Показывать только иконку в системном лотке после сворачивания окна.</translation>
 1121. </message>
 1122. <message>
 1123. <source>&amp;Minimize to the tray instead of the taskbar</source>
 1124. <translation>&amp;Cворачивать в системный лоток вместо панели задач</translation>
 1125. </message>
 1126. <message>
 1127. <source>M&amp;inimize on close</source>
 1128. <translation>С&amp;ворачивать при закрытии</translation>
 1129. </message>
 1130. <message>
 1131. <source>&amp;Display</source>
 1132. <translation>О&amp;тображение</translation>
 1133. </message>
 1134. <message>
 1135. <source>User Interface &amp;language:</source>
 1136. <translation>&amp;Язык интерфейса:</translation>
 1137. </message>
 1138. <message>
 1139. <source>The user interface language can be set here. This setting will take effect after restarting %1.</source>
 1140. <translation>Здесь можно установить язык пользовательского интерфейса. Настройки вступят в силу после перезагрузки %1</translation>
 1141. </message>
 1142. <message>
 1143. <source>&amp;Unit to show amounts in:</source>
 1144. <translation>&amp;Отображать суммы в единицах: </translation>
 1145. </message>
 1146. <message>
 1147. <source>Choose the default subdivision unit to show in the interface and when sending coins.</source>
 1148. <translation>Выберите единицу измерения монет при отображении и отправке.</translation>
 1149. </message>
 1150. <message>
 1151. <source>Whether to show coin control features or not.</source>
 1152. <translation>Показывать ли функции контроля монет или нет.</translation>
 1153. </message>
 1154. <message>
 1155. <source>&amp;OK</source>
 1156. <translation>&amp;OK</translation>
 1157. </message>
 1158. <message>
 1159. <source>&amp;Cancel</source>
 1160. <translation>&amp;Отмена</translation>
 1161. </message>
 1162. <message>
 1163. <source>default</source>
 1164. <translation>по умолчанию</translation>
 1165. </message>
 1166. <message>
 1167. <source>none</source>
 1168. <translation>ничего</translation>
 1169. </message>
 1170. <message>
 1171. <source>Confirm options reset</source>
 1172. <translation>Подтвердите сброс параметров</translation>
 1173. </message>
 1174. <message>
 1175. <source>Client restart required to activate changes.</source>
 1176. <translation>Для применения изменений требуется перезапуск клиента.</translation>
 1177. </message>
 1178. <message>
 1179. <source>Client will be shut down. Do you want to proceed?</source>
 1180. <translation>Клиент будет выключен. Желаете продолжить?</translation>
 1181. </message>
 1182. <message>
 1183. <source>This change would require a client restart.</source>
 1184. <translation>Это изменение потребует перезапуска клиента.</translation>
 1185. </message>
 1186. <message>
 1187. <source>The supplied proxy address is invalid.</source>
 1188. <translation>Адрес прокси неверен.</translation>
 1189. </message>
 1190. </context>
 1191. <context>
 1192. <name>OverviewPage</name>
 1193. <message>
 1194. <source>Form</source>
 1195. <translation>Форма</translation>
 1196. </message>
 1197. <message>
 1198. <source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the Starwels network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
 1199. <translation>Отображаемая информация может быть устаревшей. Ваш бумажник автоматически синхронизируется с сетью Starwels после подключения, но этот процесс пока не завершён.</translation>
 1200. </message>
 1201. <message>
 1202. <source>Watch-only:</source>
 1203. <translation>Только наблюдение:</translation>
 1204. </message>
 1205. <message>
 1206. <source>Available:</source>
 1207. <translation>Доступно:</translation>
 1208. </message>
 1209. <message>
 1210. <source>Your current spendable balance</source>
 1211. <translation>Ваш текущий расходный баланс</translation>
 1212. </message>
 1213. <message>
 1214. <source>Pending:</source>
 1215. <translation>В ожидании:</translation>
 1216. </message>
 1217. <message>
 1218. <source>Total of transactions that have yet to be confirmed, and do not yet count toward the spendable balance</source>
 1219. <translation>Общая сумма всех транзакций, которые до сих пор не подтверждены, и до сих пор не учитываются в расходном балансе</translation>
 1220. </message>
 1221. <message>
 1222. <source>Immature:</source>
 1223. <translation>Незрелые:</translation>
 1224. </message>
 1225. <message>
 1226. <source>Mined balance that has not yet matured</source>
 1227. <translation>Баланс добытых монет, который ещё не созрел</translation>
 1228. </message>
 1229. <message>
 1230. <source>Balances</source>
 1231. <translation>Балансы</translation>
 1232. </message>
 1233. <message>
 1234. <source>Total:</source>
 1235. <translation>Итого:</translation>
 1236. </message>
 1237. <message>
 1238. <source>Your current total balance</source>
 1239. <translation>Ваш текущий общий баланс</translation>
 1240. </message>
 1241. <message>
 1242. <source>Your current balance in watch-only addresses</source>
 1243. <translation>Ваш текущий баланс в адресах наблюдения</translation>
 1244. </message>
 1245. <message>
 1246. <source>Spendable:</source>
 1247. <translation>Доступно:</translation>
 1248. </message>
 1249. <message>
 1250. <source>Recent transactions</source>
 1251. <translation>Последние транзакции</translation>
 1252. </message>
 1253. <message>
 1254. <source>Unconfirmed transactions to watch-only addresses</source>
 1255. <translation>Неподтверждённые транзакции на адреса наблюдения</translation>
 1256. </message>
 1257. <message>
 1258. <source>Mined balance in watch-only addresses that has not yet matured</source>
 1259. <translation>Баланс добытых монет на адресах наблюдения, который ещё не созрел</translation>
 1260. </message>
 1261. <message>
 1262. <source>Current total balance in watch-only addresses</source>
 1263. <translation>Текущий общий баланс на адресах наблюдения</translation>
 1264. </message>
 1265. </context>
 1266. <context>
 1267. <name>PaymentServer</name>
 1268. <message>
 1269. <source>Payment request error</source>
 1270. <translation>Ошибка запроса платежа</translation>
 1271. </message>
 1272. <message>
 1273. <source>Cannot start starwels: click-to-pay handler</source>
 1274. <translation>Не удаётся запустить starwels: обработчик click-to-pay</translation>
 1275. </message>
 1276. <message>
 1277. <source>URI handling</source>
 1278. <translation>Обработка URI</translation>
 1279. </message>
 1280. <message>
 1281. <source>Payment request fetch URL is invalid: %1</source>
 1282. <translation>Неверный URL запроса платежа: %1</translation>
 1283. </message>
 1284. <message>
 1285. <source>Invalid payment address %1</source>
 1286. <translation>Неверный адрес платежа %1</translation>
 1287. </message>
 1288. <message>
 1289. <source>URI cannot be parsed! This can be caused by an invalid Starwels address or malformed URI parameters.</source>
 1290. <translation>Не удалось обработать URI! Это может быть связано с неверным адресом Starwels или неправильными параметрами URI.</translation>
 1291. </message>
 1292. <message>
 1293. <source>Payment request file handling</source>
 1294. <translation>Обработка файла запроса платежа</translation>
 1295. </message>
 1296. <message>
 1297. <source>Payment request file cannot be read! This can be caused by an invalid payment request file.</source>
 1298. <translation>Файл запроса платежа не может быть прочитан! Обычно это происходит из-за неверного файла запроса платежа.</translation>
 1299. </message>
 1300. <message>
 1301. <source>Payment request rejected</source>
 1302. <translation>Запрос платежа отклонён</translation>
 1303. </message>
 1304. <message>
 1305. <source>Payment request network doesn't match client network.</source>
 1306. <translation>Сеть запроса платежа не совпадает с сетью клиента.</translation>
 1307. </message>
 1308. <message>
 1309. <source>Payment request expired.</source>
 1310. <translation>Запрос платежа просрочен.</translation>
 1311. </message>
 1312. <message>
 1313. <source>Payment request is not initialized.</source>
 1314. <translation>Запрос платежа не инициализирован.</translation>
 1315. </message>
 1316. <message>
 1317. <source>Unverified payment requests to custom payment scripts are unsupported.</source>
 1318. <translation>Непроверенные запросы платежей с нестандартными платёжными сценариями не поддерживаются.</translation>
 1319. </message>
 1320. <message>
 1321. <source>Invalid payment request.</source>
 1322. <translation>Неверный запрос платежа.</translation>
 1323. </message>
 1324. <message>
 1325. <source>Requested payment amount of %1 is too small (considered dust).</source>
 1326. <translation>Запрошенная сумма платежа %1 слишком мала (считается пылью).</translation>
 1327. </message>
 1328. <message>
 1329. <source>Refund from %1</source>
 1330. <translation>Возврат от %1</translation>
 1331. </message>
 1332. <message>
 1333. <source>Payment request %1 is too large (%2 bytes, allowed %3 bytes).</source>
 1334. <translation>Запрос платежа %1 слишком большой (%2 байтов, разрешено %3 байтов).</translation>
 1335. </message>
 1336. <message>
 1337. <source>Error communicating with %1: %2</source>
 1338. <translation>Ошибка связи с %1: %2</translation>
 1339. </message>
 1340. <message>
 1341. <source>Payment request cannot be parsed!</source>
 1342. <translation>Запрос платежа не может быть разобран!</translation>
 1343. </message>
 1344. <message>
 1345. <source>Bad response from server %1</source>
 1346. <translation>Плохой ответ сервера %1</translation>
 1347. </message>
 1348. <message>
 1349. <source>Network request error</source>
 1350. <translation>Ошибка сетевого запроса</translation>
 1351. </message>
 1352. <message>
 1353. <source>Payment acknowledged</source>
 1354. <translation>Платёж принят</translation>
 1355. </message>
 1356. </context>
 1357. <context>
 1358. <name>PeerTableModel</name>
 1359. <message>
 1360. <source>User Agent</source>
 1361. <translation>Юзер-агент</translation>
 1362. </message>
 1363. <message>
 1364. <source>Node/Service</source>
 1365. <translation>Узел/сервис</translation>
 1366. </message>
 1367. <message>
 1368. <source>NodeId</source>
 1369. <translation>Id узла</translation>
 1370. </message>
 1371. <message>
 1372. <source>Ping</source>
 1373. <translation>Пинг</translation>
 1374. </message>
 1375. </context>
 1376. <context>
 1377. <name>QObject</name>
 1378. <message>
 1379. <source>Amount</source>
 1380. <translation>Сумма</translation>
 1381. </message>
 1382. <message>
 1383. <source>Enter a Starwels address (e.g. %1)</source>
 1384. <translation>Введите адрес Starwels (например, %1)</translation>
 1385. </message>
 1386. <message>
 1387. <source>%1 d</source>
 1388. <translation>%1 д</translation>
 1389. </message>
 1390. <message>
 1391. <source>%1 h</source>
 1392. <translation>%1 ч</translation>
 1393. </message>
 1394. <message>
 1395. <source>%1 m</source>
 1396. <translation>%1 мин</translation>
 1397. </message>
 1398. <message>
 1399. <source>%1 s</source>
 1400. <translation>%1 с</translation>
 1401. </message>
 1402. <message>
 1403. <source>None</source>
 1404. <translation>Ничего</translation>
 1405. </message>
 1406. <message>
 1407. <source>N/A</source>
 1408. <translation>Н/Д</translation>
 1409. </message>
 1410. <message>
 1411. <source>%1 ms</source>
 1412. <translation>%1 мс</translation>
 1413. </message>
 1414. <message numerus="yes">
 1415. <source>%n second(s)</source>
 1416. <translation><numerusform>%n секунда</numerusform><numerusform>%n секунды</numerusform><numerusform>%n секунд</numerusform><numerusform>%n секунд</numerusform></translation>
 1417. </message>
 1418. <message numerus="yes">
 1419. <source>%n minute(s)</source>
 1420. <translation><numerusform>%n минута</numerusform><numerusform>%n минут</numerusform><numerusform>%n минут</numerusform><numerusform>%n минут</numerusform></translation>
 1421. </message>
 1422. <message numerus="yes">
 1423. <source>%n hour(s)</source>
 1424. <translation><numerusform>%n час</numerusform><numerusform>%n часа</numerusform><numerusform>%n часов</numerusform><numerusform>%n часов</numerusform></translation>
 1425. </message>
 1426. <message numerus="yes">
 1427. <source>%n day(s)</source>
 1428. <translation><numerusform>%n день</numerusform><numerusform>%n дня</numerusform><numerusform>%n дней</numerusform><numerusform>%n дней</numerusform></translation>
 1429. </message>
 1430. <message numerus="yes">
 1431. <source>%n week(s)</source>
 1432. <translation><numerusform>%n неделя</numerusform><numerusform>%n недели</numerusform><numerusform>%n недель</numerusform><numerusform>%n недель</numerusform></translation>
 1433. </message>
 1434. <message>
 1435. <source>%1 and %2</source>
 1436. <translation>%1 и %2</translation>
 1437. </message>
 1438. <message numerus="yes">
 1439. <source>%n year(s)</source>
 1440. <translation><numerusform>%n год</numerusform><numerusform>%n года</numerusform><numerusform>%n лет</numerusform><numerusform>%n лет</numerusform></translation>
 1441. </message>
 1442. <message>
 1443. <source>%1 didn't yet exit safely...</source>
 1444. <translation>%1 ещё не завершился безопасно...</translation>
 1445. </message>
 1446. </context>
 1447. <context>
 1448. <name>QObject::QObject</name>
 1449. <message>
 1450. <source>Error: Specified data directory "%1" does not exist.</source>
 1451. <translation>Ошибка: указанный каталог "%1" не существует.</translation>
 1452. </message>
 1453. <message>
 1454. <source>Error: Cannot parse configuration file: %1. Only use key=value syntax.</source>
 1455. <translation>Ошибка: не удалось разобрать конфигурационный файл: %1. Используйте синтаксис вида ключ=значение.</translation>
 1456. </message>
 1457. <message>
 1458. <source>Error: %1</source>
 1459. <translation>Ошибка: %1</translation>
 1460. </message>
 1461. </context>
 1462. <context>
 1463. <name>QRImageWidget</name>
 1464. <message>
 1465. <source>&amp;Save Image...</source>
 1466. <translation>&amp;Сохранить изображение...</translation>
 1467. </message>
 1468. <message>
 1469. <source>&amp;Copy Image</source>
 1470. <translation>Копировать &amp;изображение</translation>
 1471. </message>
 1472. <message>
 1473. <source>Save QR Code</source>
 1474. <translation>Сохранить QR-код</translation>
 1475. </message>
 1476. <message>
 1477. <source>PNG Image (*.png)</source>
 1478. <translation>Изображение PNG (*.png)</translation>
 1479. </message>
 1480. </context>
 1481. <context>
 1482. <name>RPCConsole</name>
 1483. <message>
 1484. <source>N/A</source>
 1485. <translation>Н/Д</translation>
 1486. </message>
 1487. <message>
 1488. <source>Client version</source>
 1489. <translation>Версия клиента</translation>
 1490. </message>
 1491. <message>
 1492. <source>&amp;Information</source>
 1493. <translation>&amp;Информация</translation>
 1494. </message>
 1495. <message>
 1496. <source>Debug window</source>
 1497. <translation>Окно отладки</translation>
 1498. </message>
 1499. <message>
 1500. <source>General</source>
 1501. <translation>Общие</translation>
 1502. </message>
 1503. <message>
 1504. <source>Using BerkeleyDB version</source>
 1505. <translation>Используется версия BerkeleyDB</translation>
 1506. </message>
 1507. <message>
 1508. <source>Datadir</source>
 1509. <translation>Каталог для данных</translation>
 1510. </message>
 1511. <message>
 1512. <source>Startup time</source>
 1513. <translation>Время запуска</translation>
 1514. </message>
 1515. <message>
 1516. <source>Network</source>
 1517. <translation>Сеть</translation>
 1518. </message>
 1519. <message>
 1520. <source>Name</source>
 1521. <translation>Имя</translation>
 1522. </message>
 1523. <message>
 1524. <source>Number of connections</source>
 1525. <translation>Число подключений</translation>
 1526. </message>
 1527. <message>
 1528. <source>Block chain</source>
 1529. <translation>Цепь блоков</translation>
 1530. </message>
 1531. <message>
 1532. <source>Current number of blocks</source>
 1533. <translation>Текущее число блоков</translation>
 1534. </message>
 1535. <message>
 1536. <source>Memory Pool</source>
 1537. <translation>Пул памяти</translation>
 1538. </message>
 1539. <message>
 1540. <source>Current number of transactions</source>
 1541. <translation>Текущее число транзакций</translation>
 1542. </message>
 1543. <message>
 1544. <source>Memory usage</source>
 1545. <translation>Использование памяти</translation>
 1546. </message>
 1547. <message>
 1548. <source>Received</source>
 1549. <translation>Получено</translation>
 1550. </message>
 1551. <message>
 1552. <source>Sent</source>
 1553. <translation>Отправлено</translation>
 1554. </message>
 1555. <message>
 1556. <source>&amp;Peers</source>
 1557. <translation>&amp;Участники</translation>
 1558. </message>
 1559. <message>
 1560. <source>Banned peers</source>
 1561. <translation>Заблокированные участники</translation>
 1562. </message>
 1563. <message>
 1564. <source>Select a peer to view detailed information.</source>
 1565. <translation>Выберите участника для просмотра подробностей.</translation>
 1566. </message>
 1567. <message>
 1568. <source>Whitelisted</source>
 1569. <translation>Доверенный</translation>
 1570. </message>
 1571. <message>
 1572. <source>Direction</source>
 1573. <translation>Направление</translation>
 1574. </message>
 1575. <message>
 1576. <source>Version</source>
 1577. <translation>Версия</translation>
 1578. </message>
 1579. <message>
 1580. <source>Starting Block</source>
 1581. <translation>Начальный блок</translation>
 1582. </message>
 1583. <message>
 1584. <source>Synced Headers</source>
 1585. <translation>Синхронизировано заголовков</translation>
 1586. </message>
 1587. <message>
 1588. <source>Synced Blocks</source>
 1589. <translation>Синхронизировано блоков</translation>
 1590. </message>
 1591. <message>
 1592. <source>User Agent</source>
 1593. <translation>Юзер-агент</translation>
 1594. </message>
 1595. <message>
 1596. <source>Open the %1 debug log file from the current data directory. This can take a few seconds for large log files.</source>
 1597. <translation>Открыть отладочный лог-файл %1 из текущего каталога данных. Это может занять несколько секунд для больших лог-файлов.</translation>
 1598. </message>
 1599. <message>
 1600. <source>Decrease font size</source>
 1601. <translation>Уменьшить размер текста</translation>
 1602. </message>
 1603. <message>
 1604. <source>Increase font size</source>
 1605. <translation>Увеличить размер текста</translation>
 1606. </message>
 1607. <message>
 1608. <source>Services</source>
 1609. <translation>Сервисы</translation>
 1610. </message>
 1611. <message>
 1612. <source>Ban Score</source>
 1613. <translation>Очков бана</translation>
 1614. </message>
 1615. <message>
 1616. <source>Connection Time</source>
 1617. <translation>Время соединения</translation>
 1618. </message>
 1619. <message>
 1620. <source>Last Send</source>
 1621. <translation>Последняя отправка</translation>
 1622. </message>
 1623. <message>
 1624. <source>Last Receive</source>
 1625. <translation>Последний раз получено</translation>
 1626. </message>
 1627. <message>
 1628. <source>Ping Time</source>
 1629. <translation>Время задержки</translation>
 1630. </message>
 1631. <message>
 1632. <source>The duration of a currently outstanding ping.</source>
 1633. <translation>Длительность текущего пинга.</translation>
 1634. </message>
 1635. <message>
 1636. <source>Ping Wait</source>
 1637. <translation>Время задержки</translation>
 1638. </message>
 1639. <message>
 1640. <source>Min Ping</source>
 1641. <translation>Мин. пинг</translation>
 1642. </message>
 1643. <message>
 1644. <source>Time Offset</source>
 1645. <translation>Смещение времени</translation>
 1646. </message>
 1647. <message>
 1648. <source>Last block time</source>
 1649. <translation>Время последнего блока</translation>
 1650. </message>
 1651. <message>
 1652. <source>&amp;Open</source>
 1653. <translation>&amp;Открыть</translation>
 1654. </message>
 1655. <message>
 1656. <source>&amp;Console</source>
 1657. <translation>Консоль</translation>
 1658. </message>
 1659. <message>
 1660. <source>&amp;Network Traffic</source>
 1661. <translation>Сетевой &amp;трафик</translation>
 1662. </message>
 1663. <message>
 1664. <source>&amp;Clear</source>
 1665. <translation>&amp;Очистить</translation>
 1666. </message>
 1667. <message>
 1668. <source>Totals</source>
 1669. <translation>Всего</translation>
 1670. </message>
 1671. <message>
 1672. <source>In:</source>
 1673. <translation>Вход:</translation>
 1674. </message>
 1675. <message>
 1676. <source>Out:</source>
 1677. <translation>Выход:</translation>
 1678. </message>
 1679. <message>
 1680. <source>Debug log file</source>
 1681. <translation>Отладочный лог-файл</translation>
 1682. </message>
 1683. <message>
 1684. <source>Clear console</source>
 1685. <translation>Очистить консоль</translation>
 1686. </message>
 1687. <message>
 1688. <source>1 &amp;hour</source>
 1689. <translation>1 &amp;час</translation>
 1690. </message>
 1691. <message>
 1692. <source>1 &amp;day</source>
 1693. <translation>1 &amp;день</translation>
 1694. </message>
 1695. <message>
 1696. <source>1 &amp;week</source>
 1697. <translation>1 &amp;неделю</translation>
 1698. </message>
 1699. <message>
 1700. <source>1 &amp;year</source>
 1701. <translation>1 &amp;год</translation>
 1702. </message>
 1703. <message>
 1704. <source>&amp;Disconnect</source>
 1705. <translation>&amp;Отключиться</translation>
 1706. </message>
 1707. <message>
 1708. <source>Ban for</source>
 1709. <translation>Бан на</translation>
 1710. </message>
 1711. <message>
 1712. <source>&amp;Unban</source>
 1713. <translation>&amp;Разбанить</translation>
 1714. </message>
 1715. <message>
 1716. <source>Welcome to the %1 RPC console.</source>
 1717. <translation>Добро пожаловать в консоль RPC %1.</translation>
 1718. </message>
 1719. <message>
 1720. <source>Use up and down arrows to navigate history, and &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; to clear screen.</source>
 1721. <translation>Используйте стрелки вверх и вниз для просмотра истории и &lt;b&gt;Ctrl-L&lt;/b&gt; для очистки экрана.</translation>
 1722. </message>
 1723. <message>
 1724. <source>Type &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; for an overview of available commands.</source>
 1725. <translation>Напишите &lt;b&gt;help&lt;/b&gt; для просмотра доступных команд.</translation>
 1726. </message>
 1727. <message>
 1728. <source>WARNING: Scammers have been active, telling users to type commands here, stealing their wallet contents. Do not use this console without fully understanding the ramification of a command.</source>
 1729. <translation>ВНИМАНИЕ: мошенники предлагали пользователям вводить сюда команды, похищая таким образом содержимое их бумажников. Не используйте эту консоль без полного понимания смысла команд.</translation>
 1730. </message>
 1731. <message>
 1732. <source>Network activity disabled</source>
 1733. <translation>Сетевая активность запрещена</translation>
 1734. </message>
 1735. <message>
 1736. <source>%1 B</source>
 1737. <translation>%1 Б</translation>
 1738. </message>
 1739. <message>
 1740. <source>%1 KB</source>
 1741. <translation>%1 КБ</translation>
 1742. </message>
 1743. <message>
 1744. <source>%1 MB</source>
 1745. <translation>%1 МБ</translation>
 1746. </message>
 1747. <message>
 1748. <source>%1 GB</source>
 1749. <translation>%1 ГБ</translation>
 1750. </message>
 1751. <message>
 1752. <source>(node id: %1)</source>
 1753. <translation>(номер узла: %1)</translation>
 1754. </message>
 1755. <message>
 1756. <source>via %1</source>
 1757. <translation>через %1</translation>
 1758. </message>
 1759. <message>
 1760. <source>never</source>
 1761. <translation>никогда</translation>
 1762. </message>
 1763. <message>
 1764. <source>Inbound</source>
 1765. <translation>Входящие</translation>
 1766. </message>
 1767. <message>
 1768. <source>Outbound</source>
 1769. <translation>Исходящие</translation>
 1770. </message>
 1771. <message>
 1772. <source>Yes</source>
 1773. <translation>Да</translation>
 1774. </message>
 1775. <message>
 1776. <source>No</source>
 1777. <translation>Нет</translation>
 1778. </message>
 1779. <message>
 1780. <source>Unknown</source>
 1781. <translation>Неизвестно</translation>
 1782. </message>
 1783. </context>
 1784. <context>
 1785. <name>ReceiveCoinsDialog</name>
 1786. <message>
 1787. <source>&amp;Amount:</source>
 1788. <translation>&amp;Сумма:</translation>
 1789. </message>
 1790. <message>
 1791. <source>&amp;Label:</source>
 1792. <translation>&amp;Метка:</translation>
 1793. </message>
 1794. <message>
 1795. <source>&amp;Message:</source>
 1796. <translation>&amp;Сообщение</translation>
 1797. </message>
 1798. <message>
 1799. <source>Reuse one of the previously used receiving addresses. Reusing addresses has security and privacy issues. Do not use this unless re-generating a payment request made before.</source>
 1800. <translation>Повторно использовать один из ранее использованных адресов. Повторное использование адресов несёт риски безопасности и приватности. Не используйте эту опцию, если вы не создаёте повторно ранее сделанный запрос платежа.</translation>
 1801. </message>
 1802. <message>
 1803. <source>R&amp;euse an existing receiving address (not recommended)</source>
 1804. <translation>&amp;Повторно использовать существующий адрес получения (не рекомендуется)</translation>
 1805. </message>
 1806. <message>
 1807. <source>An optional message to attach to the payment request, which will be displayed when the request is opened. Note: The message will not be sent with the payment over the Starwels network.</source>
 1808. <translation>Необязательное сообщение для запроса платежа, которое будет показано при открытии запроса. Заметьте: сообщение не будет отправлено вместе с платежом через сеть Starwels.</translation>
 1809. </message>
 1810. <message>
 1811. <source>An optional label to associate with the new receiving address.</source>
 1812. <translation>Необязательная метка для нового адреса получения.</translation>
 1813. </message>
 1814. <message>
 1815. <source>Use this form to request payments. All fields are &lt;b&gt;optional&lt;/b&gt;.</source>
 1816. <translation>Заполните форму для запроса платежей. Все поля &lt;b&gt;необязательны&lt;/b&gt;.</translation>
 1817. </message>
 1818. <message>
 1819. <source>An optional amount to request. Leave this empty or zero to not request a specific amount.</source>
 1820. <translation>Необязательная сумма для запроса. Оставьте пустым или укажите ноль, чтобы запросить неопределённую сумму.</translation>
 1821. </message>
 1822. <message>
 1823. <source>Clear all fields of the form.</source>
 1824. <translation>Очистить все поля формы.</translation>
 1825. </message>
 1826. <message>
 1827. <source>Clear</source>
 1828. <translation>Очистить</translation>
 1829. </message>
 1830. <message>
 1831. <source>Requested payments history</source>
 1832. <translation>История запрошенных платежей</translation>
 1833. </message>
 1834. <message>
 1835. <source>&amp;Request payment</source>
 1836. <translation>&amp;Запросить платёж</translation>
 1837. </message>
 1838. <message>
 1839. <source>Show the selected request (does the same as double clicking an entry)</source>
 1840. <translation>Показать выбранный запрос (то же самое, что и двойной клик по записи)</translation>
 1841. </message>
 1842. <message>
 1843. <source>Show</source>
 1844. <translation>Показать</translation>
 1845. </message>
 1846. <message>
 1847. <source>Remove the selected entries from the list</source>
 1848. <translation>Удалить выбранные записи из списка</translation>
 1849. </message>
 1850. <message>
 1851. <source>Remove</source>
 1852. <translation>Удалить</translation>
 1853. </message>
 1854. <message>
 1855. <source>Copy URI</source>
 1856. <translation>Копировать URI</translation>
 1857. </message>
 1858. <message>
 1859. <source>Copy label</source>
 1860. <translation>Копировать метку</translation>
 1861. </message>
 1862. <message>
 1863. <source>Copy message</source>
 1864. <translation>Копировать сообщение</translation>
 1865. </message>
 1866. <message>
 1867. <source>Copy amount</source>
 1868. <translation>Копировать сумму</translation>
 1869. </message>
 1870. </context>
 1871. <context>
 1872. <name>ReceiveRequestDialog</name>
 1873. <message>
 1874. <source>QR Code</source>
 1875. <translation>QR код</translation>
 1876. </message>
 1877. <message>
 1878. <source>Copy &amp;URI</source>
 1879. <translation>Копировать &amp;URI</translation>
 1880. </message>
 1881. <message>
 1882. <source>Copy &amp;Address</source>
 1883. <translation>Копировать &amp;адрес</translation>
 1884. </message>
 1885. <message>
 1886. <source>&amp;Save Image...</source>
 1887. <translation>&amp;Сохранить изображение...</translation>
 1888. </message>
 1889. <message>
 1890. <source>Request payment to %1</source>
 1891. <translation>Запросить платёж на %1</translation>
 1892. </message>
 1893. <message>
 1894. <source>Payment information</source>
 1895. <translation>Информация платежа</translation>
 1896. </message>
 1897. <message>
 1898. <source>URI</source>
 1899. <translation>URI</translation>
 1900. </message>
 1901. <message>
 1902. <source>Address</source>
 1903. <translation>Адрес</translation>
 1904. </message>
 1905. <message>
 1906. <source>Amount</source>
 1907. <translation>Сумма</translation>
 1908. </message>
 1909. <message>
 1910. <source>Label</source>
 1911. <translation>Метка</translation>
 1912. </message>
 1913. <message>
 1914. <source>Message</source>
 1915. <translation>Сообщение</translation>
 1916. </message>
 1917. <message>
 1918. <source>Resulting URI too long, try to reduce the text for label / message.</source>
 1919. <translation>Получившийся URI слишком длинный, попробуйте сократить текст метки / сообщения.</translation>
 1920. </message>
 1921. <message>
 1922. <source>Error encoding URI into QR Code.</source>
 1923. <translation>Ошибка кодирования URI в QR-код</translation>
 1924. </message>
 1925. </context>
 1926. <context>
 1927. <name>RecentRequestsTableModel</name>
 1928. <message>
 1929. <source>Date</source>
 1930. <translation>Дата</translation>
 1931. </message>
 1932. <message>
 1933. <source>Label</source>
 1934. <translation>Метка</translation>
 1935. </message>
 1936. <message>
 1937. <source>Message</source>
 1938. <translation>Сообщение</translation>
 1939. </message>
 1940. <message>
 1941. <source>(no label)</source>
 1942. <translation>(нет метки)</translation>
 1943. </message>
 1944. <message>
 1945. <source>(no message)</source>
 1946. <translation>(нет сообщения)</translation>
 1947. </message>
 1948. <message>
 1949. <source>(no amount requested)</source>
 1950. <translation>(нет запрошенной суммы)</translation>
 1951. </message>
 1952. <message>
 1953. <source>Requested</source>
 1954. <translation>Запрошено</translation>
 1955. </message>
 1956. </context>
 1957. <context>
 1958. <name>SendCoinsDialog</name>
 1959. <message>
 1960. <source>Send Coins</source>
 1961. <translation>Отправка</translation>
 1962. </message>
 1963. <message>
 1964. <source>Coin Control Features</source>
 1965. <translation>Функции Контроля Монет</translation>
 1966. </message>
 1967. <message>
 1968. <source>Inputs...</source>
 1969. <translation>Входы...</translation>
 1970. </message>
 1971. <message>
 1972. <source>automatically selected</source>
 1973. <translation>автоматически выбрано</translation>
 1974. </message>
 1975. <message>
 1976. <source>Insufficient funds!</source>
 1977. <translation>Недостаточно средств!</translation>
 1978. </message>
 1979. <message>
 1980. <source>Quantity:</source>
 1981. <translation>Количество:</translation>
 1982. </message>
 1983. <message>
 1984. <source>Bytes:</source>
 1985. <translation>Байт:</translation>
 1986. </message>
 1987. <message>
 1988. <source>Amount:</source>
 1989. <translation>Сумма:</translation>
 1990. </message>
 1991. <message>
 1992. <source>Fee:</source>
 1993. <translation>Комиссия:</translation>
 1994. </message>
 1995. <message>
 1996. <source>After Fee:</source>
 1997. <translation>После комиссии:</translation>
 1998. </message>
 1999. <message>
 2000. <source>Change:</source>
 2001. <translation>Размен:</translation>
 2002. </message>
 2003. <message>
 2004. <source>If this is activated, but the change address is empty or invalid, change will be sent to a newly generated address.</source>
 2005. <translation>Если это выбрано, но адрес сдачи пустой или неверный, сдача будет отправлена на новый сгенерированный адрес.</translation>
 2006. </message>
 2007. <message>
 2008. <source>Custom change address</source>
 2009. <translation>Свой адрес для сдачи</translation>
 2010. </message>
 2011. <message>
 2012. <source>Transaction Fee:</source>
 2013. <translation>Комиссия</translation>
 2014. </message>
 2015. <message>
 2016. <source>Choose...</source>
 2017. <translation>Выберите...</translation>
 2018. </message>
 2019. <message>
 2020. <source>collapse fee-settings</source>
 2021. <translation>Свернуть настройки комиссии</translation>
 2022. </message>
 2023. <message>
 2024. <source>per kilobyte</source>
 2025. <translation>за килобайт</translation>
 2026. </message>
 2027. <message>
 2028. <source>If the custom fee is set to 1000 satoshis and the transaction is only 250 bytes, then "per kilobyte" only pays 250 satoshis in fee, while "total at least" pays 1000 satoshis. For transactions bigger than a kilobyte both pay by kilobyte.</source>
 2029. <translation>Если комиссия установлена в 1000 сатоши, а транзакция составляет лишь 250 байт, тогда комиссия "на килобайт" составит 250 сатоши, а "всего как минимум" — 1000 сатоши. Для транзакций крупнее килобайта в обоих случаях будет использоваться платёж "на килобайт".</translation>
 2030. </message>
 2031. <message>
 2032. <source>Hide</source>
 2033. <translation>Скрыть</translation>
 2034. </message>
 2035. <message>
 2036. <source>total at least</source>
 2037. <translation>Итого как минимум</translation>
 2038. </message>
 2039. <message>
 2040. <source>Paying only the minimum fee is just fine as long as there is less transaction volume than space in the blocks. But be aware that this can end up in a never confirming transaction once there is more demand for starwels transactions than the network can process.</source>
 2041. <translation>Уплата минимальной комиссии — не проблема, пока объём транзакций меньше, чем свободное место в блоках. Учтите, однако, что такая транзакция может никогда не подтвердиться, если спрос на транзакции превышает возможности сети по их обработке.</translation>
 2042. </message>
 2043. <message>
 2044. <source>(read the tooltip)</source>
 2045. <translation>(прочтите подсказку)</translation>
 2046. </message>
 2047. <message>
 2048. <source>Recommended:</source>
 2049. <translation>Рекомендовано:</translation>
 2050. </message>
 2051. <message>
 2052. <source>Custom:</source>
 2053. <translation>Выборочно:</translation>
 2054. </message>
 2055. <message>
 2056. <source>(Smart fee not initialized yet. This usually takes a few blocks...)</source>
 2057. <translation>(Умная комиссия пока не инициализирована. Обычно для этого требуется несколько блоков...)</translation>
 2058. </message>
 2059. <message>
 2060. <source>normal</source>
 2061. <translation>обычный</translation>
 2062. </message>
 2063. <message>
 2064. <source>fast</source>
 2065. <translation>ускоренный</translation>
 2066. </message>
 2067. <message>
 2068. <source>Send to multiple recipients at once</source>
 2069. <translation>Отправить нескольким получателям одновременно</translation>
 2070. </message>
 2071. <message>
 2072. <source>Add &amp;Recipient</source>
 2073. <translation>&amp;Добавить получателя</translation>
 2074. </message>
 2075. <message>
 2076. <source>Clear all fields of the form.</source>
 2077. <translation>Очистить все поля формы</translation>
 2078. </message>
 2079. <message>
 2080. <source>Dust:</source>
 2081. <translation>Пыль:</translation>
 2082. </message>
 2083. <message>
 2084. <source>Confirmation time target:</source>
 2085. <translation>Время подтверждения:</translation>
 2086. </message>
 2087. <message>
 2088. <source>Clear &amp;All</source>
 2089. <translation>Очистить &amp;всё</translation>
 2090. </message>
 2091. <message>
 2092. <source>Balance:</source>
 2093. <translation>Баланс:</translation>
 2094. </message>
 2095. <message>
 2096. <source>Confirm the send action</source>
 2097. <translation>Подтвердить отправку</translation>
 2098. </message>
 2099. <message>
 2100. <source>S&amp;end</source>
 2101. <translation>&amp;Отправить</translation>
 2102. </message>
 2103. <message>
 2104. <source>Copy quantity</source>
 2105. <translation>Копировать количество</translation>
 2106. </message>
 2107. <message>
 2108. <source>Copy amount</source>
 2109. <translation>Копировать сумму</translation>
 2110. </message>
 2111. <message>
 2112. <source>Copy fee</source>
 2113. <translation>Копировать комиссию</translation>
 2114. </message>
 2115. <message>
 2116. <source>Copy after fee</source>
 2117. <translation>Копировать после комиссии</translation>
 2118. </message>
 2119. <message>
 2120. <source>Copy bytes</source>
 2121. <translation>Копировать байты</translation>
 2122. </message>
 2123. <message>
 2124. <source>Copy dust</source>
 2125. <translation>Копировать пыль</translation>
 2126. </message>
 2127. <message>
 2128. <source>Copy change</source>
 2129. <translation>Копировать сдачу</translation>
 2130. </message>
 2131. <message>
 2132. <source>%1 to %2</source>
 2133. <translation>С %1 на %2</translation>
 2134. </message>
 2135. <message>
 2136. <source>Are you sure you want to send?</source>
 2137. <translation>Вы уверены, что хотите отправить?</translation>
 2138. </message>
 2139. <message>
 2140. <source>added as transaction fee</source>
 2141. <translation>добавлено как комиссия</translation>
 2142. </message>
 2143. <message>
 2144. <source>Total Amount %1</source>
 2145. <translation>Общая сумма %1</translation>
 2146. </message>
 2147. <message>
 2148. <source>or</source>
 2149. <translation>или</translation>
 2150. </message>
 2151. <message>
 2152. <source>Confirm send coins</source>
 2153. <translation>Подтвердите отправку монет</translation>
 2154. </message>
 2155. <message>
 2156. <source>The recipient address is not valid. Please recheck.</source>
 2157. <translation>Адрес получателя неверный. Пожалуйста, перепроверьте.</translation>
 2158. </message>
 2159. <message>
 2160. <source>The amount to pay must be larger than 0.</source>
 2161. <translation>Сумма для отправки должна быть больше 0.</translation>
 2162. </message>
 2163. <message>
 2164. <source>The amount exceeds your balance.</source>
 2165. <translation>Сумма превышает ваш баланс.</translation>
 2166. </message>
 2167. <message>
 2168. <source>The total exceeds your balance when the %1 transaction fee is included.</source>
 2169. <translation>Сумма с учётом комиссии %1 превысит ваш баланс.</translation>
 2170. </message>
 2171. <message>
 2172. <source>Duplicate address found: addresses should only be used once each.</source>
 2173. <translation>Обнаружен дублирующийся адрес: используйте каждый адрес только один раз.</translation>
 2174. </message>
 2175. <message>
 2176. <source>Transaction creation failed!</source>
 2177. <translation>Не удалось создать транзакцию!</translation>
 2178. </message>
 2179. <message>
 2180. <source>The transaction was rejected with the following reason: %1</source>
 2181. <translation>Транзакция была отвергнута по следующей причине: %1</translation>
 2182. </message>
 2183. <message>
 2184. <source>A fee higher than %1 is considered an absurdly high fee.</source>
 2185. <translation>Комиссия больше чем %1 считается невероятно большой.</translation>
 2186. </message>
 2187. <message>
 2188. <source>Payment request expired.</source>
 2189. <translation>Запрос платежа просрочен.</translation>
 2190. </message>
 2191. <message numerus="yes">
 2192. <source>%n block(s)</source>
 2193. <translation><numerusform>%n блок</numerusform><numerusform>%n блока</numerusform><numerusform>%n блоков</numerusform><numerusform>%n блоков</numerusform></translation>
 2194. </message>
 2195. <message>
 2196. <source>Pay only the required fee of %1</source>
 2197. <translation>Заплатить только обязательную комиссию %1</translation>
 2198. </message>
 2199. <message numerus="yes">
 2200. <source>Estimated to begin confirmation within %n block(s).</source>
 2201. <translation><numerusform>Начало подтверждения ожидается через %n блок.</numerusform><numerusform>Начало подтверждения ожидается через %n блока.</numerusform><numerusform>Начало подтверждения ожидается через %n блоков.</numerusform><numerusform>Начало подтверждения ожидается через %n блоков.</numerusform></translation>
 2202. </message>
 2203. <message>
 2204. <source>Warning: Invalid Starwels address</source>
 2205. <translation>Внимание: неверный адрес Starwels</translation>
 2206. </message>
 2207. <message>
 2208. <source>Warning: Unknown change address</source>
 2209. <translation>Внимание: неизвестный адрес для сдачи</translation>
 2210. </message>
 2211. <message>
 2212. <source>Confirm custom change address</source>
 2213. <translation>Подтвердите свой адрес для сдачи</translation>
 2214. </message>
 2215. <message>
 2216. <source>The address you selected for change is not part of this wallet. Any or all funds in your wallet may be sent to this address. Are you sure?</source>
 2217. <translation>Выбранный вами адрес для сдачи не принадлежит этому кошельку. Часть или все средства могут быть отправлены на этот адрес. Вы уверены?</translation>
 2218. </message>
 2219. <message>
 2220. <source>(no label)</source>
 2221. <translation>(нет метки)</translation>
 2222. </message>
 2223. </context>
 2224. <context>
 2225. <name>SendCoinsEntry</name>
 2226. <message>
 2227. <source>A&amp;mount:</source>
 2228. <translation>Ко&amp;личество:</translation>
 2229. </message>
 2230. <message>
 2231. <source>Pay &amp;To:</source>
 2232. <translation>Полу&amp;чатель:</translation>
 2233. </message>
 2234. <message>
 2235. <source>&amp;Label:</source>
 2236. <translation>&amp;Метка:</translation>
 2237. </message>
 2238. <message>
 2239. <source>Choose previously used address</source>
 2240. <translation>Выберите ранее использованный адрес</translation>
 2241. </message>
 2242. <message>
 2243. <source>This is a normal payment.</source>
 2244. <translation>Это нормальный платёж.</translation>
 2245. </message>
 2246. <message>
 2247. <source>The Starwels address to send the payment to</source>
 2248. <translation>Адрес Starwels, на который отправить платёж</translation>
 2249. </message>
 2250. <message>
 2251. <source>Alt+A</source>
 2252. <translation>Alt+A</translation>
 2253. </message>
 2254. <message>
 2255. <source>Paste address from clipboard</source>
 2256. <translation>Вставить адрес из буфера обмена</translation>
 2257. </message>
 2258. <message>
 2259. <source>Alt+P</source>
 2260. <translation>Alt+P</translation>
 2261. </message>
 2262. <message>
 2263. <source>Remove this entry</source>
 2264. <translation>Удалить эту запись</translation>
 2265. </message>
 2266. <message>
 2267. <source>The fee will be deducted from the amount being sent. The recipient will receive less starwelss than you enter in the amount field. If multiple recipients are selected, the fee is split equally.</source>
 2268. <translation>С отправляемой суммы будет удержана комиссия. Получателю придёт меньше старвелсов, чем вы вводите в поле количества. Если выбрано несколько получателей, комиссия распределяется поровну.</translation>
 2269. </message>
 2270. <message>
 2271. <source>S&amp;ubtract fee from amount</source>
 2272. <translation>Вычесть комиссию из суммы</translation>
 2273. </message>
 2274. <message>
 2275. <source>Message:</source>
 2276. <translation>Сообщение:</translation>
 2277. </message>
 2278. <message>
 2279. <source>This is an unauthenticated payment request.</source>
 2280. <translation>Это неавторизованный запрос платежа.</translation>
 2281. </message>
 2282. <message>
 2283. <source>This is an authenticated payment request.</source>
 2284. <translation>Это авторизованный запрос платежа.</translation>
 2285. </message>
 2286. <message>
 2287. <source>Enter a label for this address to add it to the list of used addresses</source>
 2288. <translation>Введите метку для этого адреса, чтобы добавить его в список использованных</translation>
 2289. </message>
 2290. <message>
 2291. <source>A message that was attached to the starwels: URI which will be stored with the transaction for your reference. Note: This message will not be sent over the Starwels network.</source>
 2292. <translation>К starwels: URI было прикреплено сообщение, которое будет сохранено вместе с транзакцией для вашего сведения. Заметьте: сообщение не будет отправлено через сеть Starwels.</translation>
 2293. </message>
 2294. <message>
 2295. <source>Pay To:</source>
 2296. <translation>Получатель:</translation>
 2297. </message>
 2298. <message>
 2299. <source>Memo:</source>
 2300. <translation>Примечание:</translation>
 2301. </message>
 2302. <message>
 2303. <source>Enter a label for this address to add it to your address book</source>
 2304. <translation>Введите метку для данного адреса, чтобы добавить его в адресную книгу</translation>
 2305. </message>
 2306. </context>
 2307. <context>
 2308. <name>SendConfirmationDialog</name>
 2309. <message>
 2310. <source>Yes</source>
 2311. <translation>Да</translation>
 2312. </message>
 2313. </context>
 2314. <context>
 2315. <name>ShutdownWindow</name>
 2316. <message>
 2317. <source>%1 is shutting down...</source>
 2318. <translation>%1 выключается...</translation>
 2319. </message>
 2320. <message>
 2321. <source>Do not shut down the computer until this window disappears.</source>
 2322. <translation>Не выключайте компьютер, пока это окно не исчезнет.</translation>
 2323. </message>
 2324. </context>
 2325. <context>
 2326. <name>SignVerifyMessageDialog</name>
 2327. <message>
 2328. <source>Signatures - Sign / Verify a Message</source>
 2329. <translation>Подписи - подписать/проверить сообщение</translation>
 2330. </message>
 2331. <message>
 2332. <source>&amp;Sign Message</source>
 2333. <translation>&amp;Подписать сообщение</translation>
 2334. </message>
 2335. <message>
 2336. <source>You can sign messages/agreements with your addresses to prove you can receive starwelss sent to them. Be careful not to sign anything vague or random, as phishing attacks may try to trick you into signing your identity over to them. Only sign fully-detailed statements you agree to.</source>
 2337. <translation>Вы можете подписывать сообщения/соглашения своими адресами, чтобы доказать свою возможность получать старвелсы на них. Будьте осторожны, не подписывайте что-то неопределённое или случайное, так как фишинговые атаки могут обманным путём заставить вас подписать нежелательные сообщения. Подписывайте только те сообщения, с которыми вы согласны вплоть до мелочей.</translation>
 2338. </message>
 2339. <message>
 2340. <source>The Starwels address to sign the message with</source>
 2341. <translation>Адрес Starwels, которым подписать сообщение</translation>
 2342. </message>
 2343. <message>
 2344. <source>Choose previously used address</source>
 2345. <translation>Выберите ранее использованный адрес</translation>
 2346. </message>
 2347. <message>
 2348. <source>Alt+A</source>
 2349. <translation>Alt+A</translation>
 2350. </message>
 2351. <message>
 2352. <source>Paste address from clipboard</source>
 2353. <translation>Вставить адрес из буфера обмена</translation>
 2354. </message>
 2355. <message>
 2356. <source>Alt+P</source>
 2357. <translation>Alt+P</translation>
 2358. </message>
 2359. <message>
 2360. <source>Enter the message you want to sign here</source>
 2361. <translation>Введите сообщение для подписи</translation>
 2362. </message>
 2363. <message>
 2364. <source>Signature</source>
 2365. <translation>Подпись</translation>
 2366. </message>
 2367. <message>
 2368. <source>Copy the current signature to the system clipboard</source>
 2369. <translation>Скопировать текущую подпись в системный буфер обмена</translation>
 2370. </message>
 2371. <message>
 2372. <source>Sign the message to prove you own this Starwels address</source>
 2373. <translation>Подписать сообщение, чтобы доказать владение адресом Starwels</translation>
 2374. </message>
 2375. <message>
 2376. <source>Sign &amp;Message</source>
 2377. <translation>Подписать &amp;Сообщение</translation>
 2378. </message>
 2379. <message>
 2380. <source>Reset all sign message fields</source>
 2381. <translation>Сбросить значения всех полей подписывания сообщений</translation>
 2382. </message>
 2383. <message>
 2384. <source>Clear &amp;All</source>
 2385. <translation>Очистить &amp;всё</translation>
 2386. </message>
 2387. <message>
 2388. <source>&amp;Verify Message</source>
 2389. <translation>&amp;Проверить сообщение</translation>
 2390. </message>
 2391. <message>
 2392. <source>Enter the receiver's address, message (ensure you copy line breaks, spaces, tabs, etc. exactly) and signature below to verify the message. Be careful not to read more into the signature than what is in the signed message itself, to avoid being tricked by a man-in-the-middle attack. Note that this only proves the signing party receives with the address, it cannot prove sendership of any transaction!</source>
 2393. <translation>Введите ниже адрес получателя, сообщение (убедитесь, что переводы строк, пробелы, табы и т.п. в точности скопированы) и подпись, чтобы проверить сообщение. Убедитесь, что не скопировали лишнего в подпись, по сравнению с самим подписываемым сообщением, чтобы не стать жертвой атаки "man-in-the-middle". Заметьте, что эта операция удостоверяет лишь авторство подписавшего, но не может удостоверить отправителя транзакции.</translation>
 2394. </message>
 2395. <message>
 2396. <source>The Starwels address the message was signed with</source>
 2397. <translation>Адрес Starwels, которым было подписано сообщение</translation>
 2398. </message>
 2399. <message>
 2400. <source>Verify the message to ensure it was signed with the specified Starwels address</source>
 2401. <translation>Проверить сообщение, чтобы убедиться, что оно было подписано указанным адресом Starwels</translation>
 2402. </message>
 2403. <message>
 2404. <source>Verify &amp;Message</source>
 2405. <translation>Проверить &amp;Сообщение</translation>
 2406. </message>
 2407. <message>
 2408. <source>Reset all verify message fields</source>
 2409. <translation>Сбросить все поля проверки сообщения</translation>
 2410. </message>
 2411. <message>
 2412. <source>Click "Sign Message" to generate signature</source>
 2413. <translation>Нажмите "Подписать сообщение" для создания подписи</translation>
 2414. </message>
 2415. <message>
 2416. <source>The entered address is invalid.</source>
 2417. <translation>Введённый адрес неверен.</translation>
 2418. </message>
 2419. <message>
 2420. <source>Please check the address and try again.</source>
 2421. <translation>Пожалуйста, проверьте адрес и попробуйте ещё раз.</translation>
 2422. </message>
 2423. <message>
 2424. <source>The entered address does not refer to a key.</source>
 2425. <translation>Введённый адрес не связан с ключом.</translation>
 2426. </message>
 2427. <message>
 2428. <source>Wallet unlock was cancelled.</source>
 2429. <translation>Разблокировка бумажника была отменена.</translation>
 2430. </message>
 2431. <message>
 2432. <source>Private key for the entered address is not available.</source>
 2433. <translation>Недоступен секретный ключ для введённого адреса.</translation>
 2434. </message>
 2435. <message>
 2436. <source>Message signing failed.</source>
 2437. <translation>Не удалось подписать сообщение.</translation>
 2438. </message>
 2439. <message>
 2440. <source>Message signed.</source>
 2441. <translation>Сообщение подписано.</translation>
 2442. </message>
 2443. <message>
 2444. <source>The signature could not be decoded.</source>
 2445. <translation>Подпись не может быть раскодирована.</translation>
 2446. </message>
 2447. <message>
 2448. <source>Please check the signature and try again.</source>
 2449. <translation>Пожалуйста, проверьте подпись и попробуйте ещё раз.</translation>
 2450. </message>
 2451. <message>
 2452. <source>The signature did not match the message digest.</source>
 2453. <translation>Подпись не соответствует отпечатку сообщения.</translation>
 2454. </message>
 2455. <message>
 2456. <source>Message verification failed.</source>
 2457. <translation>Сообщение не прошло проверку.</translation>
 2458. </message>
 2459. <message>
 2460. <source>Message verified.</source>
 2461. <translation>Сообщение проверено.</translation>
 2462. </message>
 2463. </context>
 2464. <context>
 2465. <name>SplashScreen</name>
 2466. <message>
 2467. <source>[ai]</source>
 2468. <translation>[ai]</translation>
 2469. </message>
 2470. </context>
 2471. <context>
 2472. <name>TrafficGraphWidget</name>
 2473. <message>
 2474. <source>KB/s</source>
 2475. <translation>КБ/сек</translation>
 2476. </message>
 2477. </context>
 2478. <context>
 2479. <name>TransactionDesc</name>
 2480. <message numerus="yes">
 2481. <source>Open for %n more block(s)</source>
 2482. <translation><numerusform>Открыто для ещё %n блока</numerusform><numerusform>Открыто для ещё %n блоков</numerusform><numerusform>Открыто для ещё %n блоков</numerusform><numerusform>Открыто для ещё %n блоков</numerusform></translation>
 2483. </message>
 2484. <message>
 2485. <source>Open until %1</source>
 2486. <translation>Открыто до %1</translation>
 2487. </message>
 2488. <message>
 2489. <source>conflicted with a transaction with %1 confirmations</source>
 2490. <translation>конфликт с транзакцией с %1 подтверждений</translation>
 2491. </message>
 2492. <message>
 2493. <source>%1/offline</source>
 2494. <translation>%1/отключен</translation>
 2495. </message>
 2496. <message>
 2497. <source>0/unconfirmed, %1</source>
 2498. <translation>0/не подтверждено, %1</translation>
 2499. </message>
 2500. <message>
 2501. <source>in memory pool</source>
 2502. <translation>В памяти</translation>
 2503. </message>
 2504. <message>
 2505. <source>not in memory pool</source>
 2506. <translation>Не в памяти</translation>
 2507. </message>
 2508. <message>
 2509. <source>abandoned</source>
 2510. <translation>заброшено</translation>
 2511. </message>
 2512. <message>
 2513. <source>%1/unconfirmed</source>
 2514. <translation>%1/не подтверждено</translation>
 2515. </message>
 2516. <message>
 2517. <source>%1 confirmations</source>
 2518. <translation>%1 подтверждений</translation>
 2519. </message>
 2520. <message>
 2521. <source>Status</source>
 2522. <translation>Статус</translation>
 2523. </message>
 2524. <message>
 2525. <source>, has not been successfully broadcast yet</source>
 2526. <translation>, ещё не было успешно разослано</translation>
 2527. </message>
 2528. <message numerus="yes">
 2529. <source>, broadcast through %n node(s)</source>
 2530. <translation><numerusform>, разослано через %n узел</numerusform><numerusform>, разослано через %n узла</numerusform><numerusform>, разослано через %n узлов</numerusform><numerusform>, разослано через %n узлов</numerusform></translation>
 2531. </message>
 2532. <message>
 2533. <source>Date</source>
 2534. <translation>Дата</translation>
 2535. </message>
 2536. <message>
 2537. <source>Source</source>
 2538. <translation>Источник</translation>
 2539. </message>
 2540. <message>
 2541. <source>Generated</source>
 2542. <translation>Сгенерированно</translation>
 2543. </message>
 2544. <message>
 2545. <source>From</source>
 2546. <translation>От</translation>
 2547. </message>
 2548. <message>
 2549. <source>unknown</source>
 2550. <translation>неизвестно</translation>
 2551. </message>
 2552. <message>
 2553. <source>To</source>
 2554. <translation>Для</translation>
 2555. </message>
 2556. <message>
 2557. <source>own address</source>
 2558. <translation>свой адрес</translation>
 2559. </message>
 2560. <message>
 2561. <source>watch-only</source>
 2562. <translation>только наблюдение</translation>
 2563. </message>
 2564. <message>
 2565. <source>label</source>
 2566. <translation>метка</translation>
 2567. </message>
 2568. <message>
 2569. <source>Credit</source>
 2570. <translation>Кредит</translation>
 2571. </message>
 2572. <message numerus="yes">
 2573. <source>matures in %n more block(s)</source>
 2574. <translation><numerusform>будет доступно через %n блок</numerusform><numerusform>будет доступно через %n блока</numerusform><numerusform>будет доступно через %n блоков</numerusform><numerusform>будет доступно через %n блоков</numerusform></translation>
 2575. </message>
 2576. <message>
 2577. <source>not accepted</source>
 2578. <translation>не принято</translation>
 2579. </message>
 2580. <message>
 2581. <source>Debit</source>
 2582. <translation>Дебет</translation>
 2583. </message>
 2584. <message>
 2585. <source>Total debit</source>
 2586. <translation>Всего дебет</translation>
 2587. </message>
 2588. <message>
 2589. <source>Total credit</source>
 2590. <translation>Всего кредит</translation>
 2591. </message>
 2592. <message>
 2593. <source>Transaction fee</source>
 2594. <translation>Комиссия</translation>
 2595. </message>
 2596. <message>
 2597. <source>Net amount</source>
 2598. <translation>Чистая сумма</translation>
 2599. </message>
 2600. <message>
 2601. <source>Message</source>
 2602. <translation>Сообщение</translation>
 2603. </message>
 2604. <message>
 2605. <source>Comment</source>
 2606. <translation>Комментарий</translation>
 2607. </message>
 2608. <message>
 2609. <source>Transaction ID</source>
 2610. <translation>ID транзакции</translation>
 2611. </message>
 2612. <message>
 2613. <source>Transaction total size</source>
 2614. <translation>Общий размер транзакции</translation>
 2615. </message>
 2616. <message>
 2617. <source>Output index</source>
 2618. <translation>Номер выхода</translation>
 2619. </message>
 2620. <message>
 2621. <source>Merchant</source>
 2622. <translation>Продавец</translation>
 2623. </message>
 2624. <message>
 2625. <source>Generated coins must mature %1 blocks before they can be spent. When you generated this block, it was broadcast to the network to be added to the block chain. If it fails to get into the chain, its state will change to "not accepted" and it won't be spendable. This may occasionally happen if another node generates a block within a few seconds of yours.</source>
 2626. <translation>Сгенерированные монеты должны подождать %1 блоков, прежде чем они могут быть потрачены. Когда вы сгенерировали этот блок, он был отправлен в сеть для добавления в цепочку блоков. Если он не попадёт в цепь, его статус изменится на "не принят", и монеты будут недействительны. Это иногда происходит в случае, если другой узел сгенерирует блок на несколько секунд раньше вас.</translation>
 2627. </message>
 2628. <message>
 2629. <source>Debug information</source>
 2630. <translation>Отладочная информация</translation>
 2631. </message>
 2632. <message>
 2633. <source>Transaction</source>
 2634. <translation>Транзакция</translation>
 2635. </message>
 2636. <message>
 2637. <source>Inputs</source>
 2638. <translation>Входы</translation>
 2639. </message>
 2640. <message>
 2641. <source>Amount</source>
 2642. <translation>Сумма</translation>
 2643. </message>
 2644. <message>
 2645. <source>true</source>
 2646. <translation>истина</translation>
 2647. </message>
 2648. <message>
 2649. <source>false</source>
 2650. <translation>ложь</translation>
 2651. </message>
 2652. </context>
 2653. <context>
 2654. <name>TransactionDescDialog</name>
 2655. <message>
 2656. <source>This pane shows a detailed description of the transaction</source>
 2657. <translation>Эта панель отображает детальное описание транзакции.</translation>
 2658. </message>
 2659. <message>
 2660. <source>Details for %1</source>
 2661. <translation>Подробности %1</translation>
 2662. </message>
 2663. </context>
 2664. <context>
 2665. <name>TransactionTableModel</name>
 2666. <message>
 2667. <source>Date</source>
 2668. <translation>Дата</translation>
 2669. </message>
 2670. <message>
 2671. <source>Type</source>
 2672. <translation>Тип</translation>
 2673. </message>
 2674. <message>
 2675. <source>Label</source>
 2676. <translation>Метка</translation>
 2677. </message>
 2678. <message numerus="yes">
 2679. <source>Open for %n more block(s)</source>
 2680. <translation><numerusform>Открыто для ещё %n блока</numerusform><numerusform>Открыто для ещё %n блоков</numerusform><numerusform>Открыто для ещё %n блоков</numerusform><numerusform>Открыто для ещё %n блоков</numerusform></translation>
 2681. </message>
 2682. <message>
 2683. <source>Open until %1</source>
 2684. <translation>Открыто до %1</translation>
 2685. </message>
 2686. <message>
 2687. <source>Offline</source>
 2688. <translation>Отключен</translation>
 2689. </message>
 2690. <message>
 2691. <source>Unconfirmed</source>
 2692. <translation>Не подтверждено</translation>
 2693. </message>
 2694. <message>
 2695. <source>Abandoned</source>
 2696. <translation>Заброшено</translation>
 2697. </message>
 2698. <message>
 2699. <source>Confirming (%1 of %2 recommended confirmations)</source>
 2700. <translation>Подтверждается (%1 из %2 рекомендуемых подтверждений)</translation>
 2701. </message>
 2702. <message>
 2703. <source>Confirmed (%1 confirmations)</source>
 2704. <translation>Подтверждено (%1 подтверждений)</translation>
 2705. </message>
 2706. <message>
 2707. <source>Conflicted</source>
 2708. <translation>В противоречии</translation>
 2709. </message>
 2710. <message>
 2711. <source>Immature (%1 confirmations, will be available after %2)</source>
 2712. <translation>Незрелый (%1 подтверждений, будет доступно после %2)</translation>
 2713. </message>
 2714. <message>
 2715. <source>This block was not received by any other nodes and will probably not be accepted!</source>
 2716. <translation>Этот блок не был получен другими узлами и, возможно, не будет принят!</translation>
 2717. </message>
 2718. <message>
 2719. <source>Generated but not accepted</source>
 2720. <translation>Сгенерировано, но не принято</translation>
 2721. </message>
 2722. <message>
 2723. <source>Received with</source>
 2724. <translation>Получено на</translation>
 2725. </message>
 2726. <message>
 2727. <source>Received from</source>
 2728. <translation>Получено от</translation>
 2729. </message>
 2730. <message>
 2731. <source>Sent to</source>
 2732. <translation>Отправлено на</translation>
 2733. </message>
 2734. <message>
 2735. <source>Payment to yourself</source>
 2736. <translation>Отправлено себе</translation>
 2737. </message>
 2738. <message>
 2739. <source>Mined</source>
 2740. <translation>Добыто</translation>
 2741. </message>
 2742. <message>
 2743. <source>watch-only</source>
 2744. <translation>только наблюдение</translation>
 2745. </message>
 2746. <message>
 2747. <source>(n/a)</source>
 2748. <translation>(недоступно)</translation>
 2749. </message>
 2750. <message>
 2751. <source>(no label)</source>
 2752. <translation>(нет метки)</translation>
 2753. </message>
 2754. <message>
 2755. <source>Transaction status. Hover over this field to show number of confirmations.</source>
 2756. <translation>Статус транзакции. Подведите курсор к этому полю, чтобы увидеть количество подтверждений.</translation>
 2757. </message>
 2758. <message>
 2759. <source>Date and time that the transaction was received.</source>
 2760. <translation>Дата и время получения транзакции.</translation>
 2761. </message>
 2762. <message>
 2763. <source>Type of transaction.</source>
 2764. <translation>Тип транзакции.</translation>
 2765. </message>
 2766. <message>
 2767. <source>Whether or not a watch-only address is involved in this transaction.</source>
 2768. <translation>Использовался ли в транзакции адрес для наблюдения.</translation>
 2769. </message>
 2770. <message>
 2771. <source>User-defined intent/purpose of the transaction.</source>
 2772. <translation>Определяемое пользователем намерение/цель транзакции.</translation>
 2773. </message>
 2774. <message>
 2775. <source>Amount removed from or added to balance.</source>
 2776. <translation>Снятая или добавленная к балансу сумма.</translation>
 2777. </message>
 2778. </context>
 2779. <context>
 2780. <name>TransactionView</name>
 2781. <message>
 2782. <source>All</source>
 2783. <translation>Все</translation>
 2784. </message>
 2785. <message>
 2786. <source>Today</source>
 2787. <translation>Сегодня</translation>
 2788. </message>
 2789. <message>
 2790. <source>This week</source>
 2791. <translation>На этой неделе</translation>
 2792. </message>
 2793. <message>
 2794. <source>This month</source>
 2795. <translation>В этом месяце</translation>
 2796. </message>
 2797. <message>
 2798. <source>Last month</source>
 2799. <translation>В прошлом месяце</translation>
 2800. </message>
 2801. <message>
 2802. <source>This year</source>
 2803. <translation>В этом году</translation>
 2804. </message>
 2805. <message>
 2806. <source>Range...</source>
 2807. <translation>Диапазон...</translation>
 2808. </message>
 2809. <message>
 2810. <source>Received with</source>
 2811. <translation>Получено на</translation>
 2812. </message>
 2813. <message>
 2814. <source>Sent to</source>
 2815. <translation>Отправлено на</translation>
 2816. </message>
 2817. <message>
 2818. <source>To yourself</source>
 2819. <translation>Себе</translation>
 2820. </message>
 2821. <message>
 2822. <source>Mined</source>
 2823. <translation>Добыто</translation>
 2824. </message>
 2825. <message>
 2826. <source>Other</source>
 2827. <translation>Другое</translation>
 2828. </message>
 2829. <message>
 2830. <source>Enter address or label to search</source>
 2831. <translation>Введите адрес или метку для поиска</translation>
 2832. </message>
 2833. <message>
 2834. <source>Min amount</source>
 2835. <translation>Мин. сумма</translation>
 2836. </message>
 2837. <message>
 2838. <source>Abandon transaction</source>
 2839. <translation>Отказаться от транзакции</translation>
 2840. </message>
 2841. <message>
 2842. <source>Copy address</source>
 2843. <translation>Копировать адрес</translation>
 2844. </message>
 2845. <message>
 2846. <source>Copy label</source>
 2847. <translation>Копировать метку</translation>
 2848. </message>
 2849. <message>
 2850. <source>Copy amount</source>
 2851. <translation>Копировать сумму</translation>
 2852. </message>
 2853. <message>
 2854. <source>Copy transaction ID</source>
 2855. <translation>Копировать ID транзакции</translation>
 2856. </message>
 2857. <message>
 2858. <source>Copy raw transaction</source>
 2859. <translation>Копировать исходный код транзакции</translation>
 2860. </message>
 2861. <message>
 2862. <source>Copy full transaction details</source>
 2863. <translation>Копировать все подробности транзакции</translation>
 2864. </message>
 2865. <message>
 2866. <source>Edit label</source>
 2867. <translation>Изменить метку</translation>
 2868. </message>
 2869. <message>
 2870. <source>Show transaction details</source>
 2871. <translation>Показать подробности транзакции</translation>
 2872. </message>
 2873. <message>
 2874. <source>Export Transaction History</source>
 2875. <translation>Экспортировать историю транзакций</translation>
 2876. </message>
 2877. <message>
 2878. <source>Comma separated file (*.csv)</source>
 2879. <translation>Текст, разделённый запятыми (*.csv)</translation>
 2880. </message>
 2881. <message>
 2882. <source>Confirmed</source>
 2883. <translation>Подтверждено</translation>
 2884. </message>
 2885. <message>
 2886. <source>Watch-only</source>
 2887. <translation>Для наблюдения</translation>
 2888. </message>
 2889. <message>
 2890. <source>Date</source>
 2891. <translation>Дата</translation>
 2892. </message>
 2893. <message>
 2894. <source>Type</source>
 2895. <translation>Тип</translation>
 2896. </message>
 2897. <message>
 2898. <source>Label</source>
 2899. <translation>Метка</translation>
 2900. </message>
 2901. <message>
 2902. <source>Address</source>
 2903. <translation>Адрес</translation>
 2904. </message>
 2905. <message>
 2906. <source>ID</source>
 2907. <translation>ID</translation>
 2908. </message>
 2909. <message>
 2910. <source>Exporting Failed</source>
 2911. <translation>Экспорт не удался</translation>
 2912. </message>
 2913. <message>
 2914. <source>There was an error trying to save the transaction history to %1.</source>
 2915. <translation>Произошла ошибка при сохранении истории транзакций в %1.</translation>
 2916. </message>
 2917. <message>
 2918. <source>Exporting Successful</source>
 2919. <translation>Экспорт успешно завершён</translation>
 2920. </message>
 2921. <message>
 2922. <source>The transaction history was successfully saved to %1.</source>
 2923. <translation>История транзакций была успешно сохранена в %1.</translation>
 2924. </message>
 2925. <message>
 2926. <source>Range:</source>
 2927. <translation>Диапазон:</translation>
 2928. </message>
 2929. <message>
 2930. <source>to</source>
 2931. <translation>до</translation>
 2932. </message>
 2933. </context>
 2934. <context>
 2935. <name>UnitDisplayStatusBarControl</name>
 2936. <message>
 2937. <source>Unit to show amounts in. Click to select another unit.</source>
 2938. <translation>Единица измерения количества монет. Щёлкните для выбора другой единицы.</translation>
 2939. </message>
 2940. </context>
 2941. <context>
 2942. <name>WalletFrame</name>
 2943. <message>
 2944. <source>No wallet has been loaded.</source>
 2945. <translation>Не был загружен ни один бумажник.</translation>
 2946. </message>
 2947. </context>
 2948. <context>
 2949. <name>WalletModel</name>
 2950. <message>
 2951. <source>Send Coins</source>
 2952. <translation>Отправка</translation>
 2953. </message>
 2954. </context>
 2955. <context>
 2956. <name>WalletView</name>
 2957. <message>
 2958. <source>&amp;Export</source>
 2959. <translation>&amp;Экспорт</translation>
 2960. </message>
 2961. <message>
 2962. <source>Export the data in the current tab to a file</source>
 2963. <translation>Экспортировать данные текущей вкладки в файл</translation>
 2964. </message>
 2965. <message>
 2966. <source>Backup Wallet</source>
 2967. <translation>Резервная копия бумажника</translation>
 2968. </message>
 2969. <message>
 2970. <source>Wallet Data (*.dat)</source>
 2971. <translation>Данные бумажника (*.dat)</translation>
 2972. </message>
 2973. <message>
 2974. <source>Backup Failed</source>
 2975. <translation>Резервное копирование не удалось</translation>
 2976. </message>
 2977. <message>
 2978. <source>There was an error trying to save the wallet data to %1.</source>
 2979. <translation>Произошла ошибка при сохранении данных бумажника в %1.</translation>
 2980. </message>
 2981. <message>
 2982. <source>Backup Successful</source>
 2983. <translation>Резервное копирование успешно завершено</translation>
 2984. </message>
 2985. <message>
 2986. <source>The wallet data was successfully saved to %1.</source>
 2987. <translation>Данные бумажника были успешно сохранены в %1.</translation>
 2988. </message>
 2989. </context>
 2990. <context>
 2991. <name>starwels</name>
 2992. <message>
 2993. <source>Options:</source>
 2994. <translation>Параметры:</translation>
 2995. </message>
 2996. <message>
 2997. <source>Specify data directory</source>
 2998. <translation>Задать каталог данных</translation>
 2999. </message>
 3000. <message>
 3001. <source>Connect to a node to retrieve peer addresses, and disconnect</source>
 3002. <translation>Подключиться к участнику, чтобы получить список адресов других участников и отключиться</translation>
 3003. </message>
 3004. <message>
 3005. <source>Specify your own public address</source>
 3006. <translation>Укажите ваш собственный публичный адрес</translation>
 3007. </message>
 3008. <message>
 3009. <source>Accept command line and JSON-RPC commands</source>
 3010. <translation>Принимать командную строку и команды JSON-RPC</translation>
 3011. </message>
 3012. <message>
 3013. <source>Accept connections from outside (default: 1 if no -proxy or -connect/-noconnect)</source>
 3014. <translation>Принимать подключения снаружи (по умолчанию: 1, если не -proxy или -connect/-disconnect)</translation>
 3015. </message>
 3016. <message>
 3017. <source>Connect only to the specified node(s); -noconnect or -connect=0 alone to disable automatic connections</source>
 3018. <translation>Подключаться только к указанному узлу(ам); -noconnect или -connect=0 для запрета автоматических подключений</translation>
 3019. </message>
 3020. <message>
 3021. <source>Distributed under the MIT software license, see the accompanying file %s or %s</source>
 3022. <translation>Распространяется под лицензией MIT, см. приложенный файл %s или %s</translation>
 3023. </message>
 3024. <message>
 3025. <source>If &lt;category&gt; is not supplied or if &lt;category&gt; = 1, output all debugging information.</source>
 3026. <translation>Если &lt;category&gt; не предоставлена или равна 1, выводить всю отладочную информацию.</translation>
 3027. </message>
 3028. <message>
 3029. <source>Prune configured below the minimum of %d MiB. Please use a higher number.</source>
 3030. <translation>Удаление блоков выставлено ниже, чем минимум в %d Мб. Пожалуйста, используйте большее значение.</translation>
 3031. </message>
 3032. <message>
 3033. <source>Prune: last wallet synchronisation goes beyond pruned data. You need to -reindex (download the whole blockchain again in case of pruned node)</source>
 3034. <translation>Удаление: последняя синхронизация кошелька вышла за рамки удаленных данных. Вам нужен -reindex (скачать всю цепь блоков в случае удаленного узла)</translation>
 3035. </message>
 3036. <message>
 3037. <source>Rescans are not possible in pruned mode. You will need to use -reindex which will download the whole blockchain again.</source>
 3038. <translation>Повторное сканирование не возможно в режиме удаления. Вам надо будет использовать -reindex, который загрузит заново всю цепь блоков.</translation>
 3039. </message>
 3040. <message>
 3041. <source>Error: A fatal internal error occurred, see debug.log for details</source>
 3042. <translation>Ошибка: произошла неустранимая ошибка, подробности в debug.log</translation>
 3043. </message>
 3044. <message>
 3045. <source>Fee (in %s/kB) to add to transactions you send (default: %s)</source>
 3046. <translation>Комиссия (в %s/Кб) для добавления к вашим транзакциям (по умолчанию: %s)</translation>
 3047. </message>
 3048. <message>
 3049. <source>Pruning blockstore...</source>
 3050. <translation>Очистка хранилища блоков...</translation>
 3051. </message>
 3052. <message>
 3053. <source>Run in the background as a daemon and accept commands</source>
 3054. <translation>Запускаться в фоне как демон и принимать команды</translation>
 3055. </message>
 3056. <message>
 3057. <source>Unable to start HTTP server. See debug log for details.</source>
 3058. <translation>Невозможно запустить HTTP сервер. Смотри debug лог для подробностей.</translation>
 3059. </message>
 3060. <message>
 3061. <source>Starwels</source>
 3062. <translation>Starwels</translation>
 3063. </message>
 3064. <message>
 3065. <source>The %s developers</source>
 3066. <translation>Разработчики %s</translation>
 3067. </message>
 3068. <message>
 3069. <source>Accept relayed transactions received from whitelisted peers even when not relaying transactions (default: %d)</source>
 3070. <translation>Принимать транзакции пересылаемые от узлов из белого списка даже если они не удовлетворяют требованиям ретрансляции (по умолчанию: %d)</translation>
 3071. </message>
 3072. <message>
 3073. <source>Bind to given address and always listen on it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
 3074. <translation>Привязаться к указанному адресу и всегда прослушивать только его. Используйте [хост]:порт для IPv6</translation>
 3075. </message>
 3076. <message>
 3077. <source>Cannot obtain a lock on data directory %s. %s is probably already running.</source>
 3078. <translation>Невозможно заблокировать каталог данных %s. %s возможно уже работает.</translation>
 3079. </message>
 3080. <message>
 3081. <source>Delete all wallet transactions and only recover those parts of the blockchain through -rescan on startup</source>
 3082. <translation>Удалить все транзакции бумажника с возможностью восстановить эти части цепи блоков с помощью -rescan при запуске</translation>
 3083. </message>
 3084. <message>
 3085. <source>Error loading %s: You can't enable HD on a already existing non-HD wallet</source>
 3086. <translation>Ошибка загрузки %s: Вы не можете включить HD в уже существующем не-HD кошельке</translation>
 3087. </message>
 3088. <message>
 3089. <source>Error reading %s! All keys read correctly, but transaction data or address book entries might be missing or incorrect.</source>
 3090. <translation>Ошибка чтения %s! Все ключи прочитаны верно, но данные транзакций или записи адресной книги могут отсутствовать или быть неправильными.</translation>
 3091. </message>
 3092. <message>
 3093. <source>Execute command when a wallet transaction changes (%s in cmd is replaced by TxID)</source>
 3094. <translation>Выполнить команду, когда меняется транзакция в бумажнике (%s в команде заменяется на TxID)</translation>
 3095. </message>
 3096. <message>
 3097. <source>Extra transactions to keep in memory for compact block reconstructions (default: %u)</source>
 3098. <translation>Хранить в памяти дополнительные транзакции для реконструкции компактных блоков (по умолчанию: %u)</translation>
 3099. </message>
 3100. <message>
 3101. <source>If this block is in the chain assume that it and its ancestors are valid and potentially skip their script verification (0 to verify all, default: %s, ai: %s)</source>
 3102. <translation>Если этот блок в цепи, считать его и последующие блоки верными и потенциально пропускать проверку их скриптов (0 для проверки всех, по умолчанию: %s, ai: %s)</translation>
 3103. </message>
 3104. <message>
 3105. <source>Maximum allowed median peer time offset adjustment. Local perspective of time may be influenced by peers forward or backward by this amount. (default: %u seconds)</source>
 3106. <translation>Максимально допустимое среднее отклонение времени участников. Локальное представление времени может меняться вперед или назад на это количество. (по умолчанию: %u секунд)</translation>
 3107. </message>
 3108. <message>
 3109. <source>Maximum total fees (in %s) to use in a single wallet transaction or raw transaction; setting this too low may abort large transactions (default: %s)</source>
 3110. <translation>Максимальная сумма комиссий (%s) для одной транзакции в бумажнике или сырой транзакции; слишком низкое значение может вызвать прерывание больших транзакций (по умолчанию: %s)</translation>
 3111. </message>
 3112. <message>
 3113. <source>Please check that your computer's date and time are correct! If your clock is wrong, %s will not work properly.</source>
 3114. <translation>Пожалуйста убедитесь в корректности установки времени и даты на вашем компьютере! Если время установлено неверно, %s не будет работать правильно.</translation>
 3115. </message>
 3116. <message>
 3117. <source>Please contribute if you find %s useful. Visit %s for further information about the software.</source>
 3118. <translation>Пожалуйста, внести свой вклад, если вы найдете %s полезными. Посетите %s для получения дополнительной информации о программном обеспечении.</translation>
 3119. </message>
 3120. <message>
 3121. <source>Reduce storage requirements by enabling pruning (deleting) of old blocks. This allows the pruneblockchain RPC to be called to delete specific blocks, and enables automatic pruning of old blocks if a target size in MiB is provided. This mode is incompatible with -txindex and -rescan. Warning: Reverting this setting requires re-downloading the entire blockchain. (default: 0 = disable pruning blocks, 1 = allow manual pruning via RPC, &gt;%u = automatically prune block files to stay under the specified target size in MiB)</source>
 3122. <translation>Уменьшить размер хранилища за счёт обрезания (удаления) старых блоков. Будет разрешён вызов RPC метода pruneblockchain для удаления определённых блоков и разрешено автоматическое обрезание старых блоков, если указан целевой размер в Мб. Этот режим несовместим с -txindex и -rescan. Внимание: переключение этой опции обратно потребует полной загрузки цепи блоков. (по умолчанию: 0 = отключить обрезание блоков, 1 = разрешить ручное обрезание через RPC, &gt;%u = автоматически обрезать файлы блоков, чтобы они были меньше указанного размера в Мб)</translation>
 3123. </message>
 3124. <message>
 3125. <source>Set lowest fee rate (in %s/kB) for transactions to be included in block creation. (default: %s)</source>
 3126. <translation>Задать минимальный курс комиссии (в %s/Кб) для транзакцийб включаемых в создаваемый блок. (по умолчанию: %s)</translation>
 3127. </message>
 3128. <message>
 3129. <source>Set the number of script verification threads (%u to %d, 0 = auto, &lt;0 = leave that many cores free, default: %d)</source>
 3130. <translation>Задать число потоков проверки скрипта (от %u до %d, 0=авто, &lt;0 = оставить столько ядер свободными, по умолчанию: %d)</translation>
 3131. </message>
 3132. <message>
 3133. <source>The block database contains a block which appears to be from the future. This may be due to your computer's date and time being set incorrectly. Only rebuild the block database if you are sure that your computer's date and time are correct</source>
 3134. <translation>База данных блоков содержит блок, который появляется из будущего. Это может из-за некорректно установленных даты и времени на вашем компьютере. Остается только перестроивать базу блоков, если вы уверены, что дата и время корректны.</translation>
 3135. </message>
 3136. <message>
 3137. <source>This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or merchant applications</source>
 3138. <translation>Это пре-релизная тестовая сборка - используйте на свой страх и риск - не используйте для добычи или торговых приложений</translation>
 3139. </message>
 3140. <message>
 3141. <source>Unable to rewind the database to a pre-fork state. You will need to redownload the blockchain</source>
 3142. <translation>Невозможно отмотать базу данных до пред-форкового состояния. Вам будет необходимо перекачать цепочку блоков.</translation>
 3143. </message>
 3144. <message>
 3145. <source>Use UPnP to map the listening port (default: 1 when listening and no -proxy)</source>
 3146. <translation>Использовать UPnP для проброса порта (по умолчанию: 1, если используется прослушивание и нет -proxy)</translation>
 3147. </message>
 3148. <message>
 3149. <source>Username and hashed password for JSON-RPC connections. The field &lt;userpw&gt; comes in the format: &lt;USERNAME&gt;:&lt;SALT&gt;$&lt;HASH&gt;. A canonical python script is included in share/rpcuser. The client then connects normally using the rpcuser=&lt;USERNAME&gt;/rpcpassword=&lt;PASSWORD&gt; pair of arguments. This option can be specified multiple times</source>
 3150. <translation>Имя пользователя и хэш пароля для JSON-RPC соединений. Поле &lt;userpw&gt; использует формат: &lt;USERNAME&gt;:&lt;SALT&gt;$&lt;HASH&gt;. Каноничный пример скрипта на питоне находится в share/rpcuser. Эта опция может быть указана несколько раз</translation>
 3151. </message>
 3152. <message>
 3153. <source>Wallet will not create transactions that violate mempool chain limits (default: %u)</source>
 3154. <translation>Бумажник не будет создавать транзакции, которые нарушают лимиты цепочки пула в памяти (по умолчанию: %u)</translation>
 3155. </message>
 3156. <message>
 3157. <source>Warning: The network does not appear to fully agree! Some miners appear to be experiencing issues.</source>
 3158. <translation>Внимание: похоже, в сети нет полного согласия! Некоторые майнеры, возможно, испытывают проблемы.</translation>
 3159. </message>
 3160. <message>
 3161. <source>Warning: We do not appear to fully agree with our peers! You may need to upgrade, or other nodes may need to upgrade.</source>
 3162. <translation>Внимание: мы не полностью согласны с подключенными участниками! Вам или другим участникам, возможно, следует обновиться.</translation>
 3163. </message>
 3164. <message>
 3165. <source>You need to rebuild the database using -reindex-chainstate to change -txindex</source>
 3166. <translation>Вам необходимо пересобрать базы данных с помощью -reindex-chainstate, чтобы изменить -txindex</translation>
 3167. </message>
 3168. <message>
 3169. <source>%s corrupt, salvage failed</source>
 3170. <translation>%s поврежден, восстановить не удалось</translation>
 3171. </message>
 3172. <message>
 3173. <source>-maxmempool must be at least %d MB</source>
 3174. <translation>-maxmempool должен быть как минимум %d MB</translation>
 3175. </message>
 3176. <message>
 3177. <source>&lt;category&gt; can be:</source>
 3178. <translation>&lt;category&gt; может быть:</translation>
 3179. </message>
 3180. <message>
 3181. <source>Append comment to the user agent string</source>
 3182. <translation>Добавить комментарий к строке пользовательского агента</translation>
 3183. </message>
 3184. <message>
 3185. <source>Attempt to recover private keys from a corrupt wallet on startup</source>
 3186. <translation>Попытаться восстановить приватные ключи из повреждённого бумажника при запуске</translation>
 3187. </message>
 3188. <message>
 3189. <source>Block creation options:</source>
 3190. <translation>Параметры создания блоков:</translation>
 3191. </message>
 3192. <message>
 3193. <source>Cannot resolve -%s address: '%s'</source>
 3194. <translation>Не удаётся разрешить адрес в параметре -%s: '%s'</translation>
 3195. </message>
 3196. <message>
 3197. <source>Chain selection options:</source>
 3198. <translation>Параметры выбора цепочки:</translation>
 3199. </message>
 3200. <message>
 3201. <source>Change index out of range</source>
 3202. <translation>Изменение индекса вне диапазона</translation>
 3203. </message>
 3204. <message>
 3205. <source>Connection options:</source>
 3206. <translation>Параметры подключения:</translation>
 3207. </message>
 3208. <message>
 3209. <source>Copyright (C) %i-%i</source>
 3210. <translation>Copyright (C) %i-%i</translation>
 3211. </message>
 3212. <message>
 3213. <source>Corrupted block database detected</source>
 3214. <translation>БД блоков повреждена</translation>
 3215. </message>
 3216. <message>
 3217. <source>Debugging/Testing options:</source>
 3218. <translation>Параметры отладки/тестирования:</translation>
 3219. </message>
 3220. <message>
 3221. <source>Do not load the wallet and disable wallet RPC calls</source>
 3222. <translation>Не загружать бумажник и запретить обращения к нему через RPC</translation>
 3223. </message>
 3224. <message>
 3225. <source>Do you want to rebuild the block database now?</source>
 3226. <translation>Пересобрать БД блоков прямо сейчас?</translation>
 3227. </message>
 3228. <message>
 3229. <source>Enable publish hash block in &lt;address&gt;</source>
 3230. <translation>Включить публичный хеш блока в &lt;address&gt;</translation>
 3231. </message>
 3232. <message>
 3233. <source>Enable publish hash transaction in &lt;address&gt;</source>
 3234. <translation>Включить публичный хеш транзакции в &lt;address&gt;</translation>
 3235. </message>
 3236. <message>
 3237. <source>Enable publish raw block in &lt;address&gt;</source>
 3238. <translation>Включить публичный сырой блок в &lt;address&gt;</translation>
 3239. </message>
 3240. <message>
 3241. <source>Enable publish raw transaction in &lt;address&gt;</source>
 3242. <translation>Включить публичную сырую транзакцию в &lt;address&gt;</translation>
 3243. </message>
 3244. <message>
 3245. <source>Enable transaction replacement in the memory pool (default: %u)</source>
 3246. <translation>Включить замену транзакций в пуле памяти (по умолчанию:%u)</translation>
 3247. </message>
 3248. <message>
 3249. <source>Error initializing block database</source>
 3250. <translation>Ошибка инициализации БД блоков</translation>
 3251. </message>
 3252. <message>
 3253. <source>Error initializing wallet database environment %s!</source>
 3254. <translation>Ошибка инициализации окружения БД бумажника %s!</translation>
 3255. </message>
 3256. <message>
 3257. <source>Error loading %s</source>
 3258. <translation>Ошибка загрузки %s</translation>
 3259. </message>
 3260. <message>
 3261. <source>Error loading %s: Wallet corrupted</source>
 3262. <translation>Ошибка загрузки %s: Бумажник поврежден</translation>
 3263. </message>
 3264. <message>
 3265. <source>Error loading %s: Wallet requires newer version of %s</source>
 3266. <translation>Ошибка загрузки %s: Для бумажника требуется более новая версия %s</translation>
 3267. </message>
 3268. <message>
 3269. <source>Error loading %s: You can't disable HD on a already existing HD wallet</source>
 3270. <translation>Ошибка загрузки %s: Вы не можете включить HD в уже существующем не-HD кошельке</translation>
 3271. </message>
 3272. <message>
 3273. <source>Error loading block database</source>
 3274. <translation>Ошибка чтения базы данных блоков</translation>
 3275. </message>
 3276. <message>
 3277. <source>Error opening block database</source>
 3278. <translation>Не удалось открыть БД блоков</translation>
 3279. </message>
 3280. <message>
 3281. <source>Error: Disk space is low!</source>
 3282. <translation>Ошибка: мало места на диске!</translation>
 3283. </message>
 3284. <message>
 3285. <source>Failed to listen on any port. Use -listen=0 if you want this.</source>
 3286. <translation>Не удалось начать прослушивание на порту. Используйте -listen=0 если вас это устраивает.</translation>
 3287. </message>
 3288. <message>
 3289. <source>Importing...</source>
 3290. <translation>Импорт ...</translation>
 3291. </message>
 3292. <message>
 3293. <source>Incorrect or no genesis block found. Wrong datadir for network?</source>
 3294. <translation>Неверный или отсутствующий начальный блок. Неправильный каталог данных для сети?</translation>
 3295. </message>
 3296. <message>
 3297. <source>Initialization sanity check failed. %s is shutting down.</source>
 3298. <translation>Начальная проверка исправности не удалась. %s завершает работу.</translation>
 3299. </message>
 3300. <message>
 3301. <source>Invalid -onion address: '%s'</source>
 3302. <translation>Неверный -onion адрес: '%s'</translation>
 3303. </message>
 3304. <message>
 3305. <source>Invalid amount for -%s=&lt;amount&gt;: '%s'</source>
 3306. <translation>Неверная сумма для -%s=&lt;amount&gt;: '%s'</translation>
 3307. </message>
 3308. <message>
 3309. <source>Invalid amount for -fallbackfee=&lt;amount&gt;: '%s'</source>
 3310. <translation>Недопустимая сумма для -fallbackfee=&lt;amount&gt;: '%s'</translation>
 3311. </message>
 3312. <message>
 3313. <source>Keep the transaction memory pool below &lt;n&gt; megabytes (default: %u)</source>
 3314. <translation>Сбрасывать транзакции из памяти на диск каждые &lt;n&gt; мегабайт (по умолчанию: %u)</translation>
 3315. </message>
 3316. <message>
 3317. <source>Loading banlist...</source>
 3318. <translation>Загрузка банлиста...</translation>
 3319. </message>
 3320. <message>
 3321. <source>Location of the auth cookie (default: data dir)</source>
 3322. <translation>Расположение куки входы(по умолчанию: data dir)</translation>
 3323. </message>
 3324. <message>
 3325. <source>Not enough file descriptors available.</source>
 3326. <translation>Недостаточно файловых дескрипторов.</translation>
 3327. </message>
 3328. <message>
 3329. <source>Only connect to nodes in network &lt;net&gt; (ipv4, ipv6 or onion)</source>
 3330. <translation>Соединяться только по сети &lt;net&gt; (ipv4, ipv6 или onion)</translation>
 3331. </message>
 3332. <message>
 3333. <source>Print this help message and exit</source>
 3334. <translation>Вывести эту справку и выйти</translation>
 3335. </message>
 3336. <message>
 3337. <source>Print version and exit</source>
 3338. <translation>Написать версию и выйти</translation>
 3339. </message>
 3340. <message>
 3341. <source>Prune cannot be configured with a negative value.</source>
 3342. <translation>Удаление блоков не может использовать отрицательное значение.</translation>
 3343. </message>
 3344. <message>
 3345. <source>Prune mode is incompatible with -txindex.</source>
 3346. <translation>Режим удаления блоков несовместим с -txindex.</translation>
 3347. </message>
 3348. <message>
 3349. <source>Rebuild chain state and block index from the blk*.dat files on disk</source>
 3350. <translation>Перестроить состояние цепи блоков и индекс блоков из blk*.dat файлов с диска</translation>
 3351. </message>
 3352. <message>
 3353. <source>Rebuild chain state from the currently indexed blocks</source>
 3354. <translation>Перестроить индекс цепи из текущих индексированных блоков</translation>
 3355. </message>
 3356. <message>
 3357. <source>Rewinding blocks...</source>
 3358. <translation>Перемотка блоков...</translation>
 3359. </message>
 3360. <message>
 3361. <source>Set database cache size in megabytes (%d to %d, default: %d)</source>
 3362. <translation>Установить размер кэша БД в мегабайтах(от %d до %d, по умолчанию: %d)</translation>
 3363. </message>
 3364. <message>
 3365. <source>Set maximum block size in bytes (default: %d)</source>
 3366. <translation>Задать максимальный размер блока в байтах (по умолчанию: %d)</translation>
 3367. </message>
 3368. <message>
 3369. <source>Specify wallet file (within data directory)</source>
 3370. <translation>Укажите файл бумажника (внутри каталога данных)</translation>
 3371. </message>
 3372. <message>
 3373. <source>The source code is available from %s.</source>
 3374. <translation>Исходный код доступен в %s.</translation>
 3375. </message>
 3376. <message>
 3377. <source>Unable to bind to %s on this computer. %s is probably already running.</source>
 3378. <translation>Невозможно привязаться к %s на этом компьютере. Возможно, %s уже работает.</translation>
 3379. </message>
 3380. <message>
 3381. <source>Unsupported argument -benchmark ignored, use -debug=bench.</source>
 3382. <translation>Неподдерживаемый аргумент -benchmark проигнорирован, используйте -debug=bench.</translation>
 3383. </message>
 3384. <message>
 3385. <source>Unsupported argument -debugnet ignored, use -debug=net.</source>
 3386. <translation>Неподдерживаемый аргумент -debugnet проигнорирован, используйте -debug=net.</translation>
 3387. </message>
 3388. <message>
 3389. <source>Unsupported argument -tor found, use -onion.</source>
 3390. <translation>Обнаружен не поддерживаемый параметр -tor, используйте -onion.</translation>
 3391. </message>
 3392. <message>
 3393. <source>Use UPnP to map the listening port (default: %u)</source>
 3394. <translation>Использовать UPnP для проброса порта (по умолчанию: %u)</translation>
 3395. </message>
 3396. <message>
 3397. <source>Use the test chain</source>
 3398. <translation>Использовать тестовую цепочку</translation>
 3399. </message>
 3400. <message>
 3401. <source>User Agent comment (%s) contains unsafe characters.</source>
 3402. <translation>Комментарий пользователя (%s) содержит небезопасные символы.</translation>
 3403. </message>
 3404. <message>
 3405. <source>Verifying blocks...</source>
 3406. <translation>Проверка блоков...</translation>
 3407. </message>
 3408. <message>
 3409. <source>Verifying wallet...</source>
 3410. <translation>Проверка бумажника...</translation>
 3411. </message>
 3412. <message>
 3413. <source>Wallet %s resides outside data directory %s</source>
 3414. <translation>Бумажник %s располагается вне каталога данных %s</translation>
 3415. </message>
 3416. <message>
 3417. <source>Wallet debugging/testing options:</source>
 3418. <translation>Параметры отладки/тестирования бумажника:</translation>
 3419. </message>
 3420. <message>
 3421. <source>Wallet needed to be rewritten: restart %s to complete</source>
 3422. <translation>Необходимо перезаписать бумажник, перезапустите %s для завершения операции.</translation>
 3423. </message>
 3424. <message>
 3425. <source>Wallet options:</source>
 3426. <translation>Настройки бумажника:</translation>
 3427. </message>
 3428. <message>
 3429. <source>Allow JSON-RPC connections from specified source. Valid for &lt;ip&gt; are a single IP (e.g. 1.2.3.4), a network/netmask (e.g. 1.2.3.4/255.255.255.0) or a network/CIDR (e.g. 1.2.3.4/24). This option can be specified multiple times</source>
 3430. <translation>Разрешить подключения JSON-RPC с указанного источника. Разрешённые значения для &lt;ip&gt; — отдельный IP (например, 1.2.3.4), сеть/маска сети (например, 1.2.3.4/255.255.255.0) или сеть/CIDR (например, 1.2.3.4/24). Эту опцию можно использовать многократно</translation>
 3431. </message>
 3432. <message>
 3433. <source>Bind to given address and whitelist peers connecting to it. Use [host]:port notation for IPv6</source>
 3434. <translation>Привязаться к указанному адресу и внести в белый список подключающихся к нему участников. Используйте [хост]:порт для IPv6</translation>
 3435. </message>
 3436. <message>
 3437. <source>Bind to given address to listen for JSON-RPC connections. Use [host]:port notation for IPv6. This option can be specified multiple times (default: bind to all interfaces)</source>
 3438. <translation>Привязаться к указанному адресу для прослушивания JSON-RPC подключений. Используйте запись [хост]:порт для IPv6. Эту опцию можно использовать многократно (по умолчанию: привязываться ко всем интерфейсам)</translation>
 3439. </message>
 3440. <message>
 3441. <source>Create new files with system default permissions, instead of umask 077 (only effective with disabled wallet functionality)</source>
 3442. <translation>Создавать новые файлы с системными правами по умолчанию вместо umask 077 (эффективно только при отключенном бумажнике)</translation>
 3443. </message>
 3444. <message>
 3445. <source>Discover own IP addresses (default: 1 when listening and no -externalip or -proxy)</source>
 3446. <translation>Обнаруживать собственный IP адрес (по умолчанию: 1 при прослушивании и без -externalip или -proxy)</translation>
 3447. </message>
 3448. <message>
 3449. <source>Error: Listening for incoming connections failed (listen returned error %s)</source>
 3450. <translation>Ошибка: не удалось начать прослушивание входящих подключений (прослушивание вернуло ошибку %s)</translation>
 3451. </message>
 3452. <message>
 3453. <source>Execute command when a relevant alert is received or we see a really long fork (%s in cmd is replaced by message)</source>
 3454. <translation>Выполнить команду, когда приходит соответствующее сообщение о тревоге или наблюдается очень длинное расщепление цепи (%s в команде заменяется на сообщение)</translation>
 3455. </message>
 3456. <message>
 3457. <source>Fees (in %s/kB) smaller than this are considered zero fee for relaying, mining and transaction creation (default: %s)</source>
 3458. <translation>Комиссии (в %s/Кб) меньшие этого значения считаются нулевыми для создания, ретрансляции, получения транзакции (по умолчанию: %s)</translation>
 3459. </message>
 3460. <message>
 3461. <source>If paytxfee is not set, include enough fee so transactions begin confirmation on average within n blocks (default: %u)</source>
 3462. <translation>Если paytxfee не задан, включить достаточную комиссию для подтверждения транзакции в среднем за n блоков (по умолчанию: %u)</translation>
 3463. </message>
 3464. <message>
 3465. <source>Invalid amount for -maxtxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (must be at least the minrelay fee of %s to prevent stuck transactions)</source>
 3466. <translation>Неверное значение для -maxtxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (минимальная комиссия трансляции %s для предотвращения зависания транзакций)</translation>
 3467. </message>
 3468. <message>
 3469. <source>Maximum size of data in data carrier transactions we relay and mine (default: %u)</source>
 3470. <translation>Наибольший размер данных в носителе данных транзакций, которые мы передаем и генерируем (по умолчанию: %u)</translation>
 3471. </message>
 3472. <message>
 3473. <source>Randomize credentials for every proxy connection. This enables Tor stream isolation (default: %u)</source>
 3474. <translation>Использовать случайные учётные данные для каждого прокси-подключения. Эта функция позволяет изолировать потоки Tor (по умолчанию: %u)</translation>
 3475. </message>
 3476. <message>
 3477. <source>Set maximum size of high-priority/low-fee transactions in bytes (default: %d)</source>
 3478. <translation>Задать максимальный размер высокоприоритетных/низкокомиссионных транзакций в байтах (по умолчанию: %d)</translation>
 3479. </message>
 3480. <message>
 3481. <source>The transaction amount is too small to send after the fee has been deducted</source>
 3482. <translation>Сумма транзакции за вычетом комиссии слишком мала</translation>
 3483. </message>
 3484. <message>
 3485. <source>Use hierarchical deterministic key generation (HD) after BIP32. Only has effect during wallet creation/first start</source>
 3486. <translation>Использовать иерархическую детерминированную генерацию ключей (HD) после BIP32. Применяется в процессе создания бумажника / первого запуска</translation>
 3487. </message>
 3488. <message>
 3489. <source>Whitelisted peers cannot be DoS banned and their transactions are always relayed, even if they are already in the mempool, useful e.g. for a gateway</source>
 3490. <translation>Участники из белого списка не могуть быть забанены за DoS, и их транзакции всегда транслируются, даже если они уже содержатся в памяти. Полезно, например, для шлюза.</translation>
 3491. </message>
 3492. <message>
 3493. <source>You need to rebuild the database using -reindex to go back to unpruned mode. This will redownload the entire blockchain</source>
 3494. <translation>Вам необходимо пересобрать базу данных с помощью -reindex, чтобы вернуться к полному режиму. Это приведёт к перезагрузке всей цепи блоков</translation>
 3495. </message>
 3496. <message>
 3497. <source>(default: %u)</source>
 3498. <translation>(по умолчанию: %u)</translation>
 3499. </message>
 3500. <message>
 3501. <source>Accept public REST requests (default: %u)</source>
 3502. <translation>Принимать публичные REST-запросы (по умолчанию: %u)</translation>
 3503. </message>
 3504. <message>
 3505. <source>Automatically create Tor hidden service (default: %d)</source>
 3506. <translation>Автоматически создавать скрытый Tor сервис (по умолчанию: %d)</translation>
 3507. </message>
 3508. <message>
 3509. <source>Connect through SOCKS5 proxy</source>
 3510. <translation>Подключаться через SOCKS5 прокси</translation>
 3511. </message>
 3512. <message>
 3513. <source>Error reading from database, shutting down.</source>
 3514. <translation>Ошибка чтения базы данных, работа завершается.</translation>
 3515. </message>
 3516. <message>
 3517. <source>Imports blocks from external blk000??.dat file on startup</source>
 3518. <translation>Импортировать блоки из внешнего файла blk000?.dat при запуске</translation>
 3519. </message>
 3520. <message>
 3521. <source>Information</source>
 3522. <translation>Информация</translation>
 3523. </message>
 3524. <message>
 3525. <source>Invalid amount for -paytxfee=&lt;amount&gt;: '%s' (must be at least %s)</source>
 3526. <translation>Неверное количество в параметре -paytxfee=&lt;кол-во&gt;: '%s' (должно быть как минимум %s)</translation>
 3527. </message>
 3528. <message>
 3529. <source>Invalid netmask specified in -whitelist: '%s'</source>
 3530. <translation>Указана неверная сетевая маска в -whitelist: '%s'</translation>
 3531. </message>
 3532. <message>
 3533. <source>Keep at most &lt;n&gt; unconnectable transactions in memory (default: %u)</source>
 3534. <translation>Держать в памяти до &lt;n&gt; несвязных транзакций (по умолчанию: %u)</translation>
 3535. </message>
 3536. <message>
 3537. <source>Need to specify a port with -whitebind: '%s'</source>
 3538. <translation>Необходимо указать порт с помощью -whitebind: '%s'</translation>
 3539. </message>
 3540. <message>
 3541. <source>Node relay options:</source>
 3542. <translation>Параметры трансляции узла:</translation>
 3543. </message>
 3544. <message>
 3545. <source>RPC server options:</source>
 3546. <translation>Параметры сервера RPC:</translation>
 3547. </message>
 3548. <message>
 3549. <source>Reducing -maxconnections from %d to %d, because of system limitations.</source>
 3550. <translation>Уменьшите -maxconnections с %d до %d, из-за ограничений системы.</translation>
 3551. </message>
 3552. <message>
 3553. <source>Rescan the block chain for missing wallet transactions on startup</source>
 3554. <translation>Перепроверить цепь блоков на предмет отсутствующих в бумажнике транзакций при запуске</translation>
 3555. </message>
 3556. <message>
 3557. <source>Send trace/debug info to console instead of debug.log file</source>
 3558. <translation>Выводить информацию трассировки/отладки на консоль вместо файла debug.log</translation>
 3559. </message>
 3560. <message>
 3561. <source>Send transactions as zero-fee transactions if possible (default: %u)</source>
 3562. <translation>Осуществить транзакцию бесплатно, если возможно (по умолчанию: %u)</translation>
 3563. </message>
 3564. <message>
 3565. <source>Show all debugging options (usage: --help -help-debug)</source>
 3566. <translation>Показать все отладочные параметры (использование: --help -help-debug)</translation>
 3567. </message>
 3568. <message>
 3569. <source>Shrink debug.log file on client startup (default: 1 when no -debug)</source>
 3570. <translation>Сжимать файл debug.log при запуске клиента (по умолчанию: 1, если нет -debug)</translation>
 3571. </message>
 3572. <message>
 3573. <source>Signing transaction failed</source>
 3574. <translation>Не удалось подписать транзакцию</translation>
 3575. </message>
 3576. <message>
 3577. <source>The transaction amount is too small to pay the fee</source>
 3578. <translation>Сумма транзакции слишком мала для уплаты комиссии</translation>
 3579. </message>
 3580. <message>
 3581. <source>This is experimental software.</source>
 3582. <translation>Это экспериментальное ПО.</translation>
 3583. </message>
 3584. <message>
 3585. <source>Tor control port password (default: empty)</source>
 3586. <translation>Пароль контроля порта Tor (по умолчанию: пустой)</translation>
 3587. </message>
 3588. <message>
 3589. <source>Tor control port to use if onion listening enabled (default: %s)</source>
 3590. <translation>Порт контроля Tor используется, если включено прослушивание onion (по умолчанию: %s)</translation>
 3591. </message>
 3592. <message>
 3593. <source>Transaction amount too small</source>
 3594. <translation>Сумма транзакции слишком мала</translation>
 3595. </message>
 3596. <message>
 3597. <source>Transaction too large for fee policy</source>
 3598. <translation>Транзакция слишком большая для правил комиссии.</translation>
 3599. </message>
 3600. <message>
 3601. <source>Transaction too large</source>
 3602. <translation>Транзакция слишком большая</translation>
 3603. </message>
 3604. <message>
 3605. <source>Unable to bind to %s on this computer (bind returned error %s)</source>
 3606. <translation>Невозможно привязаться к %s на этом компьютере (bind вернул ошибку %s)</translation>
 3607. </message>
 3608. <message>
 3609. <source>Upgrade wallet to latest format on startup</source>
 3610. <translation>Обновить бумажник до последнего формата при запуске</translation>
 3611. </message>
 3612. <message>
 3613. <source>Username for JSON-RPC connections</source>
 3614. <translation>Имя для подключений JSON-RPC</translation>
 3615. </message>
 3616. <message>
 3617. <source>Warning</source>
 3618. <translation>Внимание</translation>
 3619. </message>
 3620. <message>
 3621. <source>Warning: unknown new rules activated (versionbit %i)</source>
 3622. <translation>Внимание: неизвестные правила вступили в силу(versionbit %i)</translation>
 3623. </message>
 3624. <message>
 3625. <source>Whether to operate in a blocks only mode (default: %u)</source>
 3626. <translation>Будет работать в режиме только блоков (по умолчанию: %u)</translation>
 3627. </message>
 3628. <message>
 3629. <source>Zapping all transactions from wallet...</source>
 3630. <translation>Стираем все транзакции из кошелька...</translation>
 3631. </message>
 3632. <message>
 3633. <source>ZeroMQ notification options:</source>
 3634. <translation>ZeroMQ параметры оповещения:</translation>
 3635. </message>
 3636. <message>
 3637. <source>Password for JSON-RPC connections</source>
 3638. <translation>Пароль для подключений JSON-RPC</translation>
 3639. </message>
 3640. <message>
 3641. <source>Execute command when the best block changes (%s in cmd is replaced by block hash)</source>
 3642. <translation>Выполнить команду, когда появляется новый блок (%s в команде заменяется на хэш блока)</translation>
 3643. </message>
 3644. <message>
 3645. <source>Allow DNS lookups for -addnode, -seednode and -connect</source>
 3646. <translation>Разрешить поиск в DNS для -addnode, -seednode и -connect</translation>
 3647. </message>
 3648. <message>
 3649. <source>Loading addresses...</source>
 3650. <translation>Загрузка адресов...</translation>
 3651. </message>
 3652. <message>
 3653. <source>(1 = keep tx meta data e.g. account owner and payment request information, 2 = drop tx meta data)</source>
 3654. <translation>(1 = сохранять метаданные транзакции: например, владельца аккаунта и информацию запроса платежа; 2 = отбросить метаданные)</translation>
 3655. </message>
 3656. <message>
 3657. <source>-maxtxfee is set very high! Fees this large could be paid on a single transaction.</source>
 3658. <translation>Установлено очень большое значение -maxtxfee. Такие большие комиссии могут быть уплачены в отдельной транзакции.</translation>
 3659. </message>
 3660. <message>
 3661. <source>Do not keep transactions in the mempool longer than &lt;n&gt; hours (default: %u)</source>
 3662. <translation>Не хранить транзакции в памяти дольше, чем &lt;n&gt; часов (по умолчанию %u)</translation>
 3663. </message>
 3664. <message>
 3665. <source>Equivalent bytes per sigop in transactions for relay and mining (default: %u)</source>
 3666. <translation>Эквивалентных байт на sigop в транзакциях для ретрансляции или добычи (по умолчанию: %u)</translation>
 3667. </message>
 3668. <message>
 3669. <source>Fees (in %s/kB) smaller than this are considered zero fee for transaction creation (default: %s)</source>
 3670. <translation>Комиссии (в %s/Кб) меньшие этого значения считаются нулевыми при создании транзакций (по умолчанию: %s)</translation>
 3671. </message>
 3672. <message>
 3673. <source>Force relay of transactions from whitelisted peers even if they violate local relay policy (default: %d)</source>
 3674. <translation>Всегда ретранслировать транзакции, полученные из белого списка участников, даже если они нарушают локальную политику ретрансляции (по умолчанию: %d)</translation>
 3675. </message>
 3676. <message>
 3677. <source>How thorough the block verification of -checkblocks is (0-4, default: %u)</source>
 3678. <translation>Насколько тщательна проверка контрольных блоков -checkblocks (0-4, по умолчанию: %u)</translation>
 3679. </message>
 3680. <message>
 3681. <source>Maintain a full transaction index, used by the getrawtransaction rpc call (default: %u)</source>
 3682. <translation>Держать полный индекс транзакций, используемый RPC-запросом getrawtransaction (по умолчанию: %u)</translation>
 3683. </message>
 3684. <message>
 3685. <source>Number of seconds to keep misbehaving peers from reconnecting (default: %u)</source>
 3686. <translation>Число секунд блокирования неправильно ведущих себя узлов (по умолчанию: %u)</translation>
 3687. </message>
 3688. <message>
 3689. <source>Output debugging information (default: %u, supplying &lt;category&gt; is optional)</source>
 3690. <translation>Выводить отладочную информацию (по умолчанию: %u, указание &lt;category&gt; необязательно)</translation>
 3691. </message>
 3692. <message>
 3693. <source>Query for peer addresses via DNS lookup, if low on addresses (default: 1 unless -connect/-noconnect)</source>
 3694. <translation>Запрашивать адреса участников с помощью DNS, если адресов мало (по умолчанию: 1, если не указан -connect/-noconnect)</translation>
 3695. </message>
 3696. <message>
 3697. <source>Sets the serialization of raw transaction or block hex returned in non-verbose mode, non-segwit(0) or segwit(1) (default: %d)</source>
 3698. <translation>Задаёт сериализацию сырой транзакции или хекса блока, возвращённого в не подробном режиме, non-segwit(0) или segwit(1) (по умолчанию: %d)</translation>
 3699. </message>
 3700. <message>
 3701. <source>Support filtering of blocks and transaction with bloom filters (default: %u)</source>
 3702. <translation>Поддерживать фильтрацию блоков и транзакций с помощью фильтра Блума (по умолчанию: %u)</translation>
 3703. </message>
 3704. <message>
 3705. <source>This is the transaction fee you may pay when fee estimates are not available.</source>
 3706. <translation>Это комиссия за транзакцию, которую вы можете заплатить, когда расчёт комиссии недоступен.</translation>
 3707. </message>
 3708. <message>
 3709. <source>This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit %s and cryptographic software written by Eric Young and UPnP software written by Thomas Bernard.</source>
 3710. <translation>Этот продукт включает ПО, разработанное OpenSSL Project для использования в OpenSSL Toolkit %s и криптографическое ПО, написанное Eric Young и ПО для работы с UPnP, написанное Thomas Bernard.</translation>
 3711. </message>
 3712. <message>
 3713. <source>Total length of network version string (%i) exceeds maximum length (%i). Reduce the number or size of uacomments.</source>
 3714. <translation>Текущая длина строки версии сети (%i) превышает максимальную длину (%i). Увеливается количество или размер uacomments.</translation>
 3715. </message>
 3716. <message>
 3717. <source>Tries to keep outbound traffic under the given target (in MiB per 24h), 0 = no limit (default: %d)</source>
 3718. <translation>Пытается ограничить исходящий трафик до (в МБ за 24ч), 0 = не ограничивать (по умолчанию: %d)</translation>
 3719. </message>
 3720. <message>
 3721. <source>Unsupported argument -socks found. Setting SOCKS version isn't possible anymore, only SOCKS5 proxies are supported.</source>
 3722. <translation>Обнаружен не поддерживаемый аргумент -socks. Выбор версии SOCKS более невозможен, поддерживаются только прокси SOCKS5.</translation>
 3723. </message>
 3724. <message>
 3725. <source>Unsupported argument -whitelistalwaysrelay ignored, use -whitelistrelay and/or -whitelistforcerelay.</source>
 3726. <translation>Не поддерживаемый аргумент -whitelistalwaysrelay игнорируется, используйте -whitelistrelay и/или -whitelistforcerelay.</translation>
 3727. </message>
 3728. <message>
 3729. <source>Use separate SOCKS5 proxy to reach peers via Tor hidden services (default: %s)</source>
 3730. <translation>Использовать отдельный прокси SOCKS5 для соединения с участниками через скрытые сервисы Tor (по умолчанию: %s)</translation>
 3731. </message>
 3732. <message>
 3733. <source>Warning: Unknown block versions being mined! It's possible unknown rules are in effect</source>
 3734. <translation>Внимание: Получена неизвестная версия блока! Возможно неизвестные правила вступили в силу.</translation>
 3735. </message>
 3736. <message>
 3737. <source>Warning: Wallet file corrupt, data salvaged! Original %s saved as %s in %s; if your balance or transactions are incorrect you should restore from a backup.</source>
 3738. <translation>Внимание: Файл бумажника поврежден, данные восстановлены! Оригинальный %s сохранен как %s в %s; Если баланс или транзакции некорректны, вы должны восстановить файл из резервной копии.</translation>
 3739. </message>
 3740. <message>
 3741. <source>Whitelist peers connecting from the given IP address (e.g. 1.2.3.4) or CIDR notated network (e.g. 1.2.3.0/24). Can be specified multiple times.</source>
 3742. <translation>Вносить в белый список участников, подключающихся с указанного IP (напр. 1.2.3.4) или CIDR-адреса сети (напр. 1.2.3.0/24). Можно использовать многократно.</translation>
 3743. </message>
 3744. <message>
 3745. <source>%s is set very high!</source>
 3746. <translation>%s задан слишком высоким!</translation>
 3747. </message>
 3748. <message>
 3749. <source>(default: %s)</source>
 3750. <translation>(по умолчанию: %s)</translation>
 3751. </message>
 3752. <message>
 3753. <source>Always query for peer addresses via DNS lookup (default: %u)</source>
 3754. <translation>Всегда запрашивать адреса участников с помощью DNS (по умолчанию: %u)</translation>
 3755. </message>
 3756. <message>
 3757. <source>How many blocks to check at startup (default: %u, 0 = all)</source>
 3758. <translation>Сколько блоков проверять при запуске (по умолчанию: %u, 0 = все)</translation>
 3759. </message>
 3760. <message>
 3761. <source>Include IP addresses in debug output (default: %u)</source>
 3762. <translation>Включить IP-адреса в отладочный вывод (по умолчанию: %u)</translation>
 3763. </message>
 3764. <message>
 3765. <source>Invalid -proxy address: '%s'</source>
 3766. <translation>Неверный адрес -proxy: '%s'</translation>
 3767. </message>
 3768. <message>
 3769. <source>Keypool ran out, please call keypoolrefill first</source>
 3770. <translation>Пул ключей опустел, пожалуйста, выполните keypoolrefill</translation>
 3771. </message>
 3772. <message>
 3773. <source>Listen for JSON-RPC connections on &lt;port&gt; (default: %u or ai: %u)</source>
 3774. <translation>Прослушивать подключения JSON-RPC на &lt;порту&gt; (по умолчанию: %u или %u в тестовой сети)</translation>
 3775. </message>
 3776. <message>
 3777. <source>Listen for connections on &lt;port&gt; (default: %u or ai: %u)</source>
 3778. <translation>Принимать входящие подключения на &lt;port&gt; (по умолчанию: %u или %u в тестовой сети)</translation>
 3779. </message>
 3780. <message>
 3781. <source>Maintain at most &lt;n&gt; connections to peers (default: %u)</source>
 3782. <translation>Поддерживать не более &lt;n&gt; подключений к узлам (по умолчанию: %u)</translation>
 3783. </message>
 3784. <message>
 3785. <source>Make the wallet broadcast transactions</source>
 3786. <translation>Рассылать транзакции из бумажника</translation>
 3787. </message>
 3788. <message>
 3789. <source>Maximum per-connection receive buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: %u)</source>
 3790. <translation>Максимальный размер буфера приёма на соединение, &lt;n&gt;*1000 байт (по умолчанию: %u)</translation>
 3791. </message>
 3792. <message>
 3793. <source>Maximum per-connection send buffer, &lt;n&gt;*1000 bytes (default: %u)</source>
 3794. <translation>Максимальный размер буфера отправки на соединение, &lt;n&gt;*1000 байт (по умолчанию: %u)</translation>
 3795. </message>
 3796. <message>
 3797. <source>Prepend debug output with timestamp (default: %u)</source>
 3798. <translation>Дописывать отметки времени к отладочному выводу (по умолчанию: %u)</translation>
 3799. </message>
 3800. <message>
 3801. <source>Relay and mine data carrier transactions (default: %u)</source>
 3802. <translation>Транслировать и генерировать транзакции носителей данных (по умолчанию: %u)</translation>
 3803. </message>
 3804. <message>
 3805. <source>Relay non-P2SH multisig (default: %u)</source>
 3806. <translation>Транслировать не-P2SH мультиподпись (по умолчанию: %u)</translation>
 3807. </message>
 3808. <message>
 3809. <source>Send transactions with full-RBF opt-in enabled (default: %u)</source>
 3810. <translation>Отправлять транзакции с включенным full-RBF (по умолчанию: %u)</translation>
 3811. </message>
 3812. <message>
 3813. <source>Set key pool size to &lt;n&gt; (default: %u)</source>
 3814. <translation>Установить размер пула ключей в &lt;n&gt; (по умолчанию: %u)</translation>
 3815. </message>
 3816. <message>
 3817. <source>Set maximum BIP141 block weight (default: %d)</source>
 3818. <translation>Задать максимальное BIP141 значение блока (по умолчанию: %d)</translation>
 3819. </message>
 3820. <message>
 3821. <source>Set the number of threads to service RPC calls (default: %d)</source>
 3822. <translation>Задать число потоков выполнения запросов RPC (по умолчанию: %d)</translation>
 3823. </message>
 3824. <message>
 3825. <source>Specify configuration file (default: %s)</source>
 3826. <translation>Указать конфигурационный файл (по умолчанию: %s)</translation>
 3827. </message>
 3828. <message>
 3829. <source>Specify connection timeout in milliseconds (minimum: 1, default: %d)</source>
 3830. <translation>Указать тайм-аут соединения в миллисекундах (минимум: 1, по умолчанию: %d)</translation>
 3831. </message>
 3832. <message>
 3833. <source>Specify pid file (default: %s)</source>
 3834. <translation>Указать pid-файл (по умолчанию: %s)</translation>
 3835. </message>
 3836. <message>
 3837. <source>Spend unconfirmed change when sending transactions (default: %u)</source>
 3838. <translation>Тратить неподтвержденную сдачу при отправке транзакций (по умолчанию: %u)</translation>
 3839. </message>
 3840. <message>
 3841. <source>Starting network threads...</source>
 3842. <translation>Запускаем сетевые потоки...</translation>
 3843. </message>
 3844. <message>
 3845. <source>The wallet will avoid paying less than the minimum relay fee.</source>
 3846. <translation>Бумажник постарается не платить меньше, чем минимальная комиссия передачи.</translation>
 3847. </message>
 3848. <message>
 3849. <source>This is the minimum transaction fee you pay on every transaction.</source>
 3850. <translation>Это минимальная комиссия, которую вы платите с каждой транзакцией.</translation>
 3851. </message>
 3852. <message>
 3853. <source>This is the transaction fee you will pay if you send a transaction.</source>
 3854. <translation>Это комиссия, которую вы заплатите за эту транзакцию.</translation>
 3855. </message>
 3856. <message>
 3857. <source>Threshold for disconnecting misbehaving peers (default: %u)</source>
 3858. <translation>Порог для отключения неправильно ведущих себя узлов (по умолчанию: %u)</translation>
 3859. </message>
 3860. <message>
 3861. <source>Transaction amounts must not be negative</source>
 3862. <translation>Сумма транзакции не должна быть негативной</translation>
 3863. </message>
 3864. <message>
 3865. <source>Transaction has too long of a mempool chain</source>
 3866. <translation>У транзакции слишком длинная цепочка в пуле в памяти.</translation>
 3867. </message>
 3868. <message>
 3869. <source>Transaction must have at least one recipient</source>
 3870. <translation>У транзакции должен быть как минимум один получатель</translation>
 3871. </message>
 3872. <message>
 3873. <source>Unknown network specified in -onlynet: '%s'</source>
 3874. <translation>В параметре -onlynet указана неизвестная сеть: '%s'</translation>
 3875. </message>
 3876. <message>
 3877. <source>Insufficient funds</source>
 3878. <translation>Недостаточно монет</translation>
 3879. </message>
 3880. <message>
 3881. <source>Loading block index...</source>
 3882. <translation>Загрузка индекса блоков...</translation>
 3883. </message>
 3884. <message>
 3885. <source>Add a node to connect to and attempt to keep the connection open</source>
 3886. <translation>Добавить узел для подключения и пытаться поддерживать соединение открытым</translation>
 3887. </message>
 3888. <message>
 3889. <source>Loading wallet...</source>
 3890. <translation>Загрузка бумажника...</translation>
 3891. </message>
 3892. <message>
 3893. <source>Cannot downgrade wallet</source>
 3894. <translation>Не удаётся понизить версию бумажника</translation>
 3895. </message>
 3896. <message>
 3897. <source>Cannot write default address</source>
 3898. <translation>Не удаётся записать адрес по умолчанию</translation>
 3899. </message>
 3900. <message>
 3901. <source>Rescanning...</source>
 3902. <translation>Сканирование...</translation>
 3903. </message>
 3904. <message>
 3905. <source>Done loading</source>
 3906. <translation>Загрузка завершена</translation>
 3907. </message>
 3908. <message>
 3909. <source>Error</source>
 3910. <translation>Ошибка</translation>
 3911. </message>
 3912. </context>
 3913. </TS>