20 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  terorie 2541e67f54 WIP disclaimer преди 1 година
  terorie 0e47e3a0ba Some more CLI tests преди 1 година
  terorie 4453dd3370 Future ideas преди 1 година
  terorie 43063ec2fe Clean up API and fix channel URL dump преди 1 година
  terorie 6031763c67 Fix offset bug преди 1 година
  terorie cf46dcf53f Minimal async HTTP преди 1 година
  terorie 593c61acca Multithreading proof-of-concept преди 1 година
  terorie e2ea0a179e Fix CLI for channel dumps преди 1 година
  terorie fec4a5e067 Move work command преди 1 година
  terorie a9589194e7 Set API by CLI преди 1 година
  terorie e9b14041d4 include GPLv3 преди 1 година
  terorie c3b6047f98 Refactor API selection преди 1 година
  terorie 0429c2f1ce Channel url dump CLI преди 1 година
  terorie b6a0e41840 Cobra & channel video dumper преди 1 година
  terorie 0f19dcfd3f Rename project to yt-mango преди 1 година
  terorie 9f5b9dd873 Remove debug output преди 1 година
  terorie bafc6c4ad3 Decode video formats преди 1 година
  terorie e612768d79 Add formats from youtube-dl преди 1 година
  terorie 0e9d46ecad Initial README преди 1 година
  terorie 3b5744c589 Initial commit преди 1 година