Преглед на файлове

pkgsearch: needs more printf

pull/6/head
DanielFGray преди 4 години
родител
ревизия
bf11414767
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      pkgsearch

+ 1
- 1
pkgsearch Целия файл

@@ -74,7 +74,7 @@ install() {
(( ${#pkgs} > 0 )) || exit
count="${#pkgs[@]} package"
(( ${#pkgs[@]} > 1 )) && count+='s'
echo "installing ${count}: ${pkgs[*]}"
printf "installing %s: %s\n" "$count" "${pkgs[*]}"
$1 "${pkgs[@]}" < /dev/tty
}


Loading…
Отказ
Запис