4 Commits (c701493859c7bbaa7a0b266729fd06dd2a65ada4)

Auteur SHA1 Bericht Datum
  Teknikode b5d5e4afbe Updated to .NET Core 2.2 (Except MVC Routing) 1 jaar geleden
  Teknikode 62e4476897 Added Identity Server for authentication 2 jaren geleden
  Teknikode 7f4a741d90 Updated global sdk version 2 jaren geleden
  Teknikode 597b77b45d Added global.json to specify required SDK version 2 jaren geleden